Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne Oppnevnt i statsråd 24.10 2008 15 medlemmer Leder Sissel Østberg,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne Oppnevnt i statsråd 24.10 2008 15 medlemmer Leder Sissel Østberg,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne Oppnevnt i statsråd 24.10 2008 15 medlemmer Leder Sissel Østberg, rektor HiO

2 Mandatets målsettinger  En helhetlig gjennomgang av opplæringstilbudet for minoritetsspråklige i barnehage, skole og høyere utdanning. Målet er at:  Barnehagetilbudet skal gi minoritetsspråklige et best mulig grunnlag for utvikling og videre læring  Minoritetsspråklige barn, unge og voksne i grunnopplæringen skal få en likeverdig opplæring, et best mulig læringsutbytte og læringsmiljø  Minoritetsspråklige skal tilegne seg gode, grunnleggende ferdigheter  Det legges et godt grunnlag for at minoritetsspråklige kan delta i arbeidsliv og/eller høyere utdanning 2 Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne

3 Utvalgets arbeid  Delinnstilling om barnehage og grunnskole avgitt 21. desember 2009. Utvalget sendte denne bredt ut.  Utvalgsmøter med innledere fra ulike deler av opplæringssystemet, fagseminarer, omfattende reisevirksomhet.  Gjennomgått eksisterende forskning og annen dokumentasjon.  Innhentet en større forskningsrapport, flere kortere faglige notater samt statistisk materiale fra SSB Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne3

4 Medlemmer av utvalget  Sissel Østberg, rektor, Høgskolen i Oslo, utvalgsleder  Hasan Ajnadzic, rektor, Trondheim  Bashar Al-Raho, Koordinator MIR, Bodø  Anders Bakken, Forsker ved Nova, Oslo  Aina Bigestans, Föreståndare og universitetsadjunkt, Sverige  Agneta Bolinder, Seniorkonsulent, Utdanningsforbundet  Petter de Presno Borthen, Prosjektleder, Hordaland Fylkeskommune  Sølvi Ona Gjul, Utdanningsdirektør, Fylkesmannen i Rogaland  Nina Tangnæs Grønvold, Seniorrådgiver, LO  Helge Jagmann, Bydelsdirektør, Oslo  Rita Kumar, tidl. leder, KIM, Trondheim  Bodil Labahå, Styrer i Kirkenes barnehage, Sør-Varanger  Pernille Pettersen Smith, Regiondirektør, Bufetat  Arne Rekdal Olsen, Rådgiver, KS  Håvard Vederhus, tidl. leder, Elevorganisasjonen 4 Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne

5 Sentrale perspektiver 1) Tidlig innsats er avgjørende for gode læringsprosesser generelt og språklig utvikling spesielt 2) Å lære andrespråket (norsk) så godt at det fungerer som fullverdig opplæringsspråk er en langvarig prosess 3) Flerspråklighet er en verdi for arbeid i et flerkulturelt samfunn og i dagens internasjonale arbeidsmarked 4) Kompetansebehov i opplæringssektoren 5) Implementeringsutfordringer Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne5

6 Utredningen omfatter:  Innledende del  Hoveddel  Barnehage og barn i førskolealder  Grunnskole  Videregående opplæring  Opplæring spesielt organisert for voksne  Høyere utdanning  Ulike temaer på tvers av utdanningsnivåene: overganger, kompetanse, læringsmiljø, foreldresamarbeid, læremidler, spesialundervisning, opplæring for barn av asylsøkere og enslige mindreårige asylsøkere. Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne6

7 Barnehage og andre tilbud i førskolealder  Positiv utvikling i barnehagedeltakelsen  Det må fortsatt arbeides aktivt for å øke deltakelsen. Det foreslås gratis tid i barnehage for alle, utfase kontantstøtten, sterkere inntekstgradering og rekrutteringskampanjer  V eileder for barnehagene om flerkulturelt foreldresamarbeid  Utvikling av egnede kartleggingsverktøy for både språkmiljø og flerspråklige enkeltbarn  Innføringstilbud til nyankomne barn knyttes til ordinær barnehage  En god overgang fra barnehage til skole må inn i opplæringsloven og barns flerspråklige utvikling må inngå som en sentral del av overgangsrutiner mellom barnehage og skole Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne7

8 Flerspråklige elever i grunnskolen  Høyt motiverte elever og stor arbeidsinnsats  Dårligere læringsutbytte enn majoritetsspråklige elever, særlig hos elever som er relativt nye i Norge  Mange steder gis ikke elevene den særskilte språkopplæringen de etter opplæringsloven § 2-8 har rett på  Utvalget foreslår økt og variert bruk av virkemidlene særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring  Alle lærere må få kompetanse til å undervise i en flerkulturell skole  Utvalget foreslår økt vektlegging av tiltak som kan fremme flerspråklighet: fjernundervisning, styrking av nettressurser, morsmål som eget fag, ikke-vestlige fag som fremmedspråk Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne8

9 Flerspråklige elever i vgo  Økende deltakelse i vgo og høyt motiverte elever  Stort frafall, særlig på yrkesfag/gutter  Mange steder gis ikke elevene den særskilte språkopplæringen de etter opplæringsloven § 3-12 har rett på  Utvalget anbefaler at elever kan ta Vg1 over to år ved behov  Kompetanseheving hos ordinære faglærere og økt bruk av lærere med kompetanse til å gi særskilt språkopplæring. Anbefaler særlig økt bruk av tospråklig fagopplæring.  Andre forslag på tiltak: Sommerskole, norskstøtte i læretiden, leksehjelp, mentorordninger, styrket rådgivningstjeneste, videreutvikling av digitale læremidler, fjernundervisning, bedre tilgang til læreressurser m.m. Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne9

10 Innføringstilbudet til nyankomne elever i grunnopplæringen  Nyankomne elever bør ikke plasseres i ordinær klasse fra første dag  Det anbefales nasjonale modeller for innføringstilbud til nyankomne elever  Utvalget drøfter og foreslår ulike modeller: - innføringsklasse i grunnskolen - innføringsskole i grunnskolen - Konsentrert grunnskoleopplæring for ungdom - Innføringstilbud i videregående opplæring Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne10

11 Opplæring organisert for voksne  Et voksenopplæringsløft etterlyses. Organiseringen og innholdet i opplæringen må revurderes samlet  81% av deltakerne i grunnskoleopplæring for voksne har i dag innvandrerbakgrunn  Etablering av ordninger for å finansiere livsopphold slik at det er en reell mulighet å ta grunnopplæring  Informasjonen om rettigheter må bedres  Innføre rett til særskilt språkopplæring for voksne  Opplæringen må bli mer målrettet  Kompetansen hos lærere i voksenopplæringen må bedres Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne11

12 Ali inntar akademia Hver tredje norskfødte gutt med innvandrerforeldre studerer. Det er flere enn gjennomsnittet i den norske mannlige befolkningen. 12

13 Universitet og høyskole  Studietilbøyeligheten er stor blant personer som er født i Norge av utenlandskfødte foreldre – suksesshistorie!  Men må jobbe blant annet med å bedre gjennomføringen og stimulere til større bredde i valg av studier  Utvalget foreslår: styrket rådgivning/ veiledning og studentstøtte, kurs i akademisk skriving, rollemodeller og ambassadører for å bedre rekrutteringen, tilbud om norskopplæring på høyere nivå, rekruttering av ansatte med variert kulturell bakgrunn, systematisk utvikling av flerkulturell kompetanse blant lærerpersonale og andre tilsatte m.m. Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne13

14 Kompetansebehov  Et betydelig kompetansebehov i opplæringssektoren  Flerkulturell og flerspråklig kompetanse må integreres i alle typer førskolelærer- og lærerutdanning  Satsing på etter- og videreutdanning for førskolelærere og lærere og på leder- og eiersiden  Styrking av kompetansen til tospråklig personale/morsmålslærere  Opprettelse av et senter for forskning på hvordan barn utvikler og lærer flere språk Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne14

15 Hovedbudskap:  Barnehagedeltakelsen må økes også for de minste  Andrespråkslæring og flerkulturelle perspektiver må inn i alle fag og i lederopplæring  Behov for et voksenopplæringsløft  Flerspråklighet er en verdi for den enkelte og for samfunnet Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne15

16  ”Hvis du snakker til en mann på et språk han forstår, når du hodet hans. Snakker du til ham på hans eget språk, når du hjertet.” ( Nelson Mandela) Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne16


Laste ned ppt "Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne Oppnevnt i statsråd 24.10 2008 15 medlemmer Leder Sissel Østberg,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google