Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Imran Haider, Phd advokat i LO

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Imran Haider, Phd advokat i LO"— Utskrift av presentasjonen:

1 Imran Haider, Phd advokat i LO
4/3/2017 Imran Haider, Phd advokat i LO Verneting og lovvalg ved individuelle arbeidstvister i internasjonal luftfart 20. mars 2014 Tittel på foredrag | | side 01

2 1. Innledning Verneting og lovvalg - Ryanairssaken
4/3/2017 1. Innledning Verneting og lovvalg - Ryanairssaken Oppsigelse av italiensk kabinansatt bosatt i Norge – Alessandra Cocca – arbeidet Moss lufthavn, Rygge - Arbeidet for Crewlink (irsk selskap), utleid til Ryanair - Ryanair ingen filialer i Norge - Parats medlem, LO og HK er partshjelpere - Jeg har tatt utgangspunkt i det som har kommet frem i media om saken når jeg omtaler arbeidsavtalen og årsaken som ledet til oppsigelse - Medlemmet rapporterte at kabinsjef luktet alkohol og problemene startet 20. mars 2014 Tittel på foredrag | | side 01

3 122 kr timen pr flytime – årslønn ca115 000
Arbeidsavtale: 122 kr timen pr flytime – årslønn ca Lønnstrekk for alt fravær, herunder sykdom – ingen sykelønn Trekk 200 euro hvis sier opp før gått 15 mnd Kan pålegges 4 ukers ubetalt permisjon – hvis selskapet behov tilsier dette Må selv dekke uniform og ID-kort ved trekk i lønn Ryanair kan trekke i lønnen hvis manko i kassen 12 måneders prøvetid Begrenset oppsigelsestid Plikt til underlegge legeoundersøkelse -Ryanairs huslege Ransakelse når som helst Ikke være med å velge når ferie Flytteplikt – må dekke kostnadene selv Krav til hvor man må bosette seg – 1 time unna flyplassen Standbyvakt, hjemme og på flyplassen m.m. 20. mars 2014

4 Moss tingrett sa at norske domstoler ikke rett verneting
Kort om status Moss tingrett sa at norske domstoler ikke rett verneting Borgarting lagmannsrett motsatt konklusjon Opphevet av Høyesteretts ankeutvalg Feil faktum - innsjekking og sikkerhetskontroll ble ikke foretatt av Cocca Kan ikke utelukke at forholdet har hatt betydning Vist til at begrenset prøvingskompentanse Lovtolkingen til lagmannsretten ble godtatt Ny avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett - norske domstoler har jurisdiksjon 20. mars 2014

5 Se side 14 i avgjørelsen ”Lagmannsretten viser innledningsvis til at Høyesteretts ankeutvalg i kjennelsen av 5. desember 2013 har kommet til at lagmannrettens generelle lovforståelse slik denne fremkommer i kjennelsen av 16. august 2013, er korrekt. Denne lagmannsrett nøyer seg derfor i utgangspunktet med å vise til lagmannsrettens redegjørelse for lovanvendelsen og Høyesteretts bemerkninger til denne.” 20. mars 2014

6 Ryanairsaken av betydning for piloter?
I utgangspunktet samme rettskilder Samme momenter Mesteparten av arbeidet skjer i lufta for begge grupper 20. mars 2014

7 Grenseoverskridende element
20. mars 2014

8 Bosatt i Norge og arbeider i utlandet
En forutsetning Eksempler Bosatt i Norge og arbeider i utlandet Bosatt i utlandet og arbeider i Norge Partene kan ha avtalt verneting og lovvalg som ikke tar hensyn til hvor man arbeider eller hvor man er bosatt lønnsnivå Skatt og trygd Land med dårlig arbeidstakervern 20. mars 2014

9 Gjelder EU, Danmark, Sveits, Island og Norge
3. Rettskilder Verneting Luganokonvensjonen Gjelder EU, Danmark, Sveits, Island og Norge 20. mars 2014

10 20. mars 2014

11 "Irma Mignon" formelen – det lands lover hvor ”nærmest tilknytning”
Lovvalg "Irma Mignon" formelen – det lands lover hvor ”nærmest tilknytning” Roma I – forordning (tidligere Romakonvensjonen) 20. mars 2014

12 20. mars 2014

13 4. Forholdet mellom EUs regler og norsk rett Verneting
Luganokonvensjon lik EUs Brussel I – forordning (tidligere Brusselkonvensjonen) Slått fast i rettspraksis at må ta hensyn til Brussel I – forordningen ved tolking av Luganokonvensjonen, jf. Rt s. 1951 Lovvalg Roma I – forordning (tidligere Romakonvensjonen) Høyesterett sagt i Rt s (Krigsforbrytersaken) at se hen til EUs lovvalgsregler 20. mars 2014

14 5. Samspillet mellom vernetingsregler og lovvalgsregler
Teknisk sette mulig at norsk domstoler må anvende irsk rett. Men ikke ønskelig situasjon. EUs vernetingsregler er påvirket av EUs lovvalgsregler – Roma I-forordningen (tidligere Romakonvensjonen) Det samme kan sies i utgangspunktet i norsk rett Et sentralt tema i Ryanairsaken fordi vi bruker konklusjonene fra lovvalgsreglene. Våre synspunkter er i stor grad lagt til grunn. 20. mars 2014

15 6. Betydning av at inngått avtale om verneting og lovvalg
Luganokonvensjonen - avtalen må være inngått etter at tvisten oppsto Roma I – forordning – kan ikke avtale seg bort fra preseptorisk rett 20. mars 2014

16 7. Arbeider til vanlig/sedvanelig utfører sitt arbeid
Strukket litt på den naturlige språklige forståelsen Ganske sammensatt vurdering Noen saker som vil belyse dette kriteriet, jf. nedenfor Mulox (C-125/92) og Rutten (C-135/95) – avgjørelser fra EU jobbet i forskjellige land, men brukte hjemmekontor faktisk midtpunkt og hvorfra oppfyller vesentlige av forpliktelsene overfor arbeidsgiver gjaldt verneting 20. mars 2014

17 Koelzsch (C-29/10) – avgjørelse fra EU Gjaldt lovvalg
Gjaldt en lastebilsjåfør som leverte blomster fra Danmark til blant annet Tyskland Avgjørende det sted hvor man oppfyller vesentlige av sine forpliktelser hvor kjørte fra? Hvor var arbeidsredskapene? Hvor kjørte til? Hvor ble varene losset? Hvilke land som man vendte tilbake til? vanlig-kriteriet - tolket vidt Konklusjon i saken 20. mars 2014

18 Voogsgeerd (C-384/10) - Avgjørelse fra EU Gjaldt lovvalg
Arbeidet ombord på skip Gjentok uttalelser fra Koelzsch Men gikk et skritt videre Det sted hvorfra arbeidstakeren utførte transportoppgavene og mottok instruksjoner, alltid var det samme, dette sted hvor vedkommende vanligvis utførte sitt arbeid Altså en form for base-test Ryanair hevdet en stund at saken ikke var av betydning for vår sak Voogsgeerd-avgjørelsen – snakker om å "alltid" vende tilbake Se avsnitt 39 20. mars 2014

19 20. mars 2014

20 Gjelder formelt Romakonvensjonen
De to siste avgjørelsene fra EU må ses i lys av utviklingen med hensyn til lovvalgsreglene Gjelder formelt Romakonvensjonen Grønnbok 2002 – behov for avklaring for sjøfolk og flypiloter mm Roma I – forordning - art 8 nr 2 - endret slik at "det land, hvori eller subsidiært hvorfra arbeidstakeren ved oppfyllelse av avtalen vanligvis utfører sitt arbeid" Det ble sagt i regelarbeidet til bestemmelsen at formål nettopp å fange opp de som jobber på flyet, jf. uttalelse fra kommisjonen 20. mars 2014

21 20. mars 2014

22 Utførte arbeid til vanlig i Norge
Fra norsk rettspraksis - TUI Fly Nordic – Norges Høyesteretts ankeutvalg (Rt ) Gjaldt verneting Dansk pilot bosatt i Danmark med mønstringssted Norge (Gardermoen) for et svensk firma Utførte arbeid til vanlig i Norge 20. mars 2014

23 8. Betydningen av arbeid i flykroppen Ryanair I i Norge
Borgarting Lagmannsrett – LO fikk medhold i at norske jurisdiksjon, jf. RG s. 1550 Moss tingrett sa norske regler i en senere avgjørelse Hovedsaken ble forlikt Gjaldt Base supervisor på Rygge-flyplass Avgjørelsen avgrenser uttrykkelig mot situasjonen til kabinansatte 20. mars 2014

24 Ryanairs hovedanførsel i vår sak (Ryanair II)
Ryanairs fly i internasjonalt luftrom –er irsk territorium Chicagokonvensjonen 1944 Lufta der kabinansatte vanligvis utfører jobb Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse i Ryanairsaken Ikke rettslig uriktig å se bort fra at det meste av arbeidet har skjedd på flyet og at fly anses å være irsk territorium for arbeidstaker er dette en ren formalitet ville vært betydelig svekkelse av arbeidstakerbeskyttelsen i Luganokonvensjonen se avsnitt 43 Ankeutvalgets uttalelser lagt til grunn, jf. side 14 i den siste avgjørelsen fra lagmannsretten, jf. foran. 20. mars 2014

25 Avsnitt 43: ”Ryanair har anført at det var uriktig av lagmannsretten å se bort fra at A har utført det meste av sitt arbeid om bord i fly som er registrert i Irland, og at irske fly etter Chicagokonvensjonen er irsk territorium. Utvalget kan ikke se at det er rettslig uriktig å se bort fra dette forholdet, som for arbeidstakeren må fremstå som en ren formalitet. Å legge vekt på dette forholdet ville medføre en betydelig svekkelse av arbeidstakerbeskyttelsen i artikkel 19 nr. 2 bokstav a, som man måtte ha klare rettskildemessige holdepunkter for å kunne legge til grunn. Det foreliggende rettsstoffet gir ikke det.” 20. mars 2014

26 9. Nærmere om mønstringssted og stasjoneringssted
Stor vekt i vurderingen Synspunktet er godt forankret i rettskildematerialet Se Høyesteretts ankeutvalgets avgjørelse avsnitt 42 ”Det er anført at lagmannsretten i praksis har lagt til grunn at mønstringsstedet alene må være avgjørende. Utvalget forstår det slik at grunnlaget for denne anførselen er det som skrives i kjennelsen nederst på side 8 og over på side 9, blant annet med henvisning til Ketilbjørn Hertz’ kommentarutgave til Brussel I-forordningen. Slik ankeutvalget ser det, har lagmannsretten klart tilkjennegitt at den har lagt til grunn en helhetlig vurdering. Men det er nærliggende å forstå at den har tillagt det faste mønstrings og stasjoneringsstedet stor vekt i denne vurderingen. Det er en oppfatning som er godt forankret i det rettskildematerialet lagmannsretten trekker frem i avgjørelsen.” 20. mars 2014

27 10. Er arbeidsoppgaver på bakken en forutsetning? Cocca
Standby-vakt, har standbyvakt hjemme, men også på flyplassen Ledet passasjererne til flykroppen, viss avstand  Ryanair sier at det må være vesentlige arbeidsoppgaver Vi har anført neppe et slikt vesentlighetskrav Se EU-kommisjonens uttalelse i tilknytning til vedtakelsen av Roma I – forordning artikkel 8. " This change will make it possible to apply the rule to personnel working on board aircraft, if there is a fixed base from which work is organized and where the personnel perform other obligations in relation to the employer (registration, safety checks). " 20. mars 2014

28 Høyesterett tok ikke uttrykkelig stilling til denne uenigheten
Dette spørsmålet kan havne hos Høyesterett igjen Se side 16 i lagmannsrettens avgjørelse 4 % av samlet arbeidstid 20. mars 2014

29 Betydningen av at instrukser og arbeidet organiseres fra Irland
Ryanair har gjentatt denne anførslen Høyesterett tok ikke direkte stilling til denne anførselen Etter vår mening, man må vurdere ut fra arbeidstakers ståsted, Se her avsnitt i Voogsgeerd 20. mars 2014

30 20. mars 2014

31 - Lagmannsretten, se side 17
”Ryanair hevder at det bør legges vesentlig vekt på at partene har avtalt at irsk rett gjelder for arbeidsforholdet, at Cocca var medlem i irsk folketrygd, hadde irsk forsikring, at lønnen gikk inn på konto i irsk bank, at hun har betalt skatt til Irland, og at Ryanair ikke hadde eller har filialer eller lignende i Norge eller andre land, slik at all tilrettelegging av arbeidet, herunder instruksjoner og organisering, skjer fra Irland. Lagmannsretten finner ikke at disse forholdene kan føre til at riktig verneting er vedkommende domstol i Irland i henhold til artikkel 19 nr. 2 b) i Luganokonvensjonen. Det dreier seg i stor utstrekning om mer formelle forhold der arbeidstakeren antagelig i liten grad kan påvirke valg av løsning.” 20. mars 2014

32 Boplikt: en time unna Rygge
12. Betydningen av bosted Boplikt: en time unna Rygge I saken vært fremme at det også kan være Sverige Lagmannsretten, se side 16 Plikt etter kontrakten - ”betydelig vekt” Faktisk tilknytning - ”svært tungt” 20. mars 2014

33 Side 16 i lagmannsrettsavgjørelsen:
”I denne saken må det etter lagmannsrettens syn legges betydelig vekt på at Cocca etter kontrakten hadde plikt til å bosette seg i nærheten av flyplassen. På grunn av denne plikten var ikke Rygge bare et mønstringssted, som Ryanair betegner det som. Bosettingsplikten innebar at hun bodde fast i nærheten av flyplassen så lenge ansettelsesforholdet der varte. Dette ga en faktisk tilknytning som må tillegges betydelig vekt. Dette innebar at Rygge og området hvor hun bodde ble hennes naturlige sosiale tilknytningspunkt både i forbindelse med arbeidet og på fritiden. Denne faktiske tilknytningen veier etter lagmannsrettens mening svært tungt, selv om også en rekke andre faktorer må tas i betraktning.” 20. mars 2014

34 I utgangspunktet ikke ansett å være av stor betydning
13. Trygdeforhold I utgangspunktet ikke ansett å være av stor betydning Trygdeforordning 883/2004 Der vesentlige av arbeidet utføres – minst 25 % Ny forordning 465/2012 Hjemmebase er avgjørende Hjemmebase der normalt starter og avslutter sin skift Trådte i kraft 2. februar 2013 Gitt overgangsregler I en ti-årsperiode Arbeidstaker er gitt valget I Coccas sak så ikke vært medlem norsk folketrygd mens arbeidsforholdet varte 20. mars 2014

35 14. Skattemessige forhold
I utgangspunktet ikke ansett å være av stor betydning Skatteavtaler Formål med avtalene er å unngå dobbeltbeskatning I norsk rett - vanlig at Norge ikke sier i fra seg retten til å skattlegge Hovedregelen er at Norge gjør fradrag for skatt som er betalt til et annet land Skatteavtalen mellom Norge og Irland følger standarden Finansdepartementet påpekte dette da saken startet Problem at inntil nå ikke betalt skatt til Norge 20. mars 2014

36 15. Ny avgjørelse fra EU - Schlecker mot Boedeker (C-64/12)
Ny avgjørelse fra EU - september 2013 Lovvalg og Romakonvensjonen Tysk firma (Schlecker) og tysk borger (Boedeker) – men vedkommende arbeidet som direktør i Nederland i over 10 år. Bedriften ønsket å endre arbeidssted tilbake til Tyskland Selv om vanligvis arbeider et sted – så unntak hvis det etter en helhetlig vurdering har mer tilknytning til et annet sted Hvor skatten betales er et sentralt moment Hvilke lands trygdeordninger man er medlemmer i er også sentralt 20. mars 2014

37 Unntaksbestemmelsen fremgår ikke av Luganokonvensjonen, jf. ordlyden
Endrer avgjørelse noe? Har måtte argumentere med at forskjeller mellom verneting og lovvalg likevel Unntaksbestemmelsen fremgår ikke av Luganokonvensjonen, jf. ordlyden 20. mars 2014

38 20. mars 2014

39 20. mars 2014

40 Ikke problematisert at saken ikke skulle gå for nederlandske domstoler
videre faktiske forskjeller Tysk borger og arbeidet i Tyskland Opprettholdt bopel i Tyskland Reisekostnadene til og fra Tyskland ble betalt Cocca ingen tilknytning til Irland Ryanair skulle ha betalt skatt i Norge Ryanairs kabinansatte på Rygge kan være medlemmer i norsk folketrygd Uttalelsen til generaladvokaten i Schleckersaken, jf. avsnitt 68 Cocca fikk ikke valgmuligheten 20. mars 2014

41 68 i Generaladvokatens uttalelse til EU - domstolen i Schlecker mot
1 Avsnitt 68 i Generaladvokatens uttalelse til EU - domstolen i Schlecker mot Boedeker : "Uden at jeg vil foregive, at listen er udtømmende, mener jeg, at væsentlige tilknytningselementer for det første er landet, hvor arbejdstageren betaler de skatter og afgifter, d er vedrører indtægten fra dennes virksomhed, samt landet, hvor denne er medlem af den sociale sikringsordning og diverse pensions og syge og invalideforsikringsordninger. Som den nederlandske regering har anført, er det uanset de særlige regler, som gæld er for visse kategorier af arbejdstagere, princippet om »lex loci laboris« (39), der finder anvendelse med hensyn til tilslutning til den sociale sikringsordning, med undtagelse af særlige tilfælde, hvor arbejdstageren er udstationeret . Ifølge dette princi p er en arbejdstager tilsluttet den sociale sikringsordning i den stat, hvor han sædvanligvis arbejder . Ved at undlade at anvende denne regel, sådan som de relevante grundregler giver mulighed for (40), har de berørte parter efter min opfattelse villet fly tte tyngdepunktet for deres forhold til et andet land. For at gøre det muligt at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af den part, som anses for den økonomisk og socialt svageste, bør det dog undersøges, om tilknytningen til de sociale sikringsordninger er s ket efter fælles overenskomst mellem parterne, eller om den er blevet pålagt arbejdstageren ." (mine uthevninger) 20. mars 2014

42 Lagmannsretten s. 17: ”Ryanair hevder at det bør legges vesentlig vekt på at partene har avtalt at irsk rett gjelder for arbeidsforholdet, at Cocca var medlem i irsk folketrygd, hadde irsk forsikring, at lønnen gikk inn på konto i irsk bank, at hun har betalt skatt til Irland, og at Ryanair ikke hadde eller har filialer eller lignende i Norge eller andre land, slik at all tilrettelegging av arbeidet, herunder instruksjoner og organisering, skjer fra Irland. Lagmannsretten finner ikke at disse forholdene kan føre til at riktig verneting er vedkommende domstol i Irland i henhold til artikkel 19 nr. 2 b) i Luganokonvensjonen. Det dreier seg i stor utstrekning om mer formelle forhold der arbeidstakeren antagelig i liten grad kan påvirke valg av løsning.” 20. mars 2014

43 Lagmannsretten s ”Som det fremgår foran under gjengivelsen av partenes anførsler, har de knyttet en del bemerkninger til lovvalgsspørsmålet bl.a. med utgangspunkt i en avgjørelse om lovvalg i EU-domstolen i 2012, Schlecker-saken, sak 64/12. Etter lagmannsrettens mening var forholdene i Schlecker-saken så ulike forholdene i vår sak, og for den saks skyld også fra Koelzsch- og Voogsgeerd-sakene, at den ikke gir noen veiledning ved subsumsjonen. Lagmannsretten finner heller ikke grunn til å kommentere partenes bemerkninger om betydningen av at vernetingsspørsmålet og lovvalgsspørsmålet ses i sammenheng eller i hvilke situasjoner de to regelsettene med sine rettskildefaktorer kan lede til ulike resultater. Lagmannsretten finner det heller ikke riktig å uttale seg om lovvalgsspørsmålet i denne saken, herunder hvilken betydning lovvalgsavtalen kan tenkes å få for lovvalget. Det vises i den forbindelse til at en slik avtale ikke uten videre er utslagsgivende.” 20. mars 2014

44 Forrige lagmannsrettsavgjørelse:
”Det skal også ses hen til parallelle bestemmelser om lovvalg. Det antas å være en fordel at en tvist reises for domstolene i det landet hvis rett kan kreves anvendt.” Uttalelsen er gjengitt på side 4 i den nye lagmannsrettsavgjørelse Høyesteretts ankeutvalgs fant tolkningen riktig EU-kildene som anvendes dreier seg om lovvalg 20. mars 2014

45 Retten til fri bevegelse av tjenester
16. Utsendt arbeidstaker Retten til fri bevegelse av tjenester Ryanair ser ikke at beskyttelse av arbeidstakere kan begrunne innhugg i retten til fri bevegelse av tjenester Høyesteretts ankeutvalg - lovtolking til lagmannsretten ikke i strid med retten til fri bevegelse av tjenester Ryanair påberopte utsendingsdirektivet Vi mener at den ikke gjelder i vår sak Fordi har ikke andre land hvor man kan si at hun arbeider til vanlig ikke angitt en bestemt periode for utplasseringen Høyesteretts ankeutvalg lovtolking ikke i strid med utstasjoneringsdirektivet 20. mars 2014

46 Direktivet er som kjent gjort til en del av norsk rett gjennom § 1-7
Utsendingsdirektivet skaper ikke utfordringer i Ryanairsaken, men kan gjøre det i andre saker. Direktivet er som kjent gjort til en del av norsk rett gjennom § 1-7 Utgjør unntak fra vernetings- og lovvalgsreglene Minimumsrettigheter knyttet til arbeidstid og lønn, men ikke oppsigelsesvern mm. Må være midlertidig tjenesteyting Virksomhet i hjemlandet – ”postkasseselskap” Jobber med en annen sak Svensk håndverkere Fire-fem stykker NUF i Norge Enkelte oppdrag i Sverige Mesteparten av arbeidet skjer i Norge 20. mars 2014

47 Utfordringer knyttet til direktivets krav om midlertidig tjenesteyting
Håndhevingsdirektivet som er i ferd med å vedtas, vil klargjøre innholdet en del Også i luftfarten kan etablere filial i lavkostland med dårlig arbeidstakervern og utstasjonere borgere fra det aktuelle landet i land som Norge, men da i en begrenset periode. 20. mars 2014

48 Kabinansatt for Ryanair - Rygge Spansk borger
Avslutning Anker Ryanair? Spansk avgjørelse For et par uker siden Kabinansatt for Ryanair - Rygge Spansk borger Spansk høyesterett henvist til Irland eller Norge Belgisk avgjørelse 4. november 2013 Kabinansatte for Ryanair Belgiske domstoler ikke ansett kompetente til å avgjøre saken 20. mars 2014

49 Lagmannsretten kunne ha gitt føringer om lovvalgsspørsmålet
Sclecker mot Boedeker skaper noe usikkerhet, særlig for lovvalgsspørsmålet Lagmannsretten kunne ha gitt føringer om lovvalgsspørsmålet Tror ikke det pga de faktiske forskjellene Irma Mignon-formelen, selv om følger EU, norske domstoler ikke bundet av Roma I – forordning Norske domstoler opptatt av de reelle forhold og ikke formaliteter - omgåelse 20. mars 2014


Laste ned ppt "Imran Haider, Phd advokat i LO"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google