Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukermedvirkning i et samhandlingsperspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukermedvirkning i et samhandlingsperspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukermedvirkning i et samhandlingsperspektiv
Rapport fra Dialogkonferansen i Helse Sør-Øst 23. – 24. mars 2011

2 Utfordringen Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 (SSB): årsverk 6,9 millioner oppholdsdøgn 5,4 millioner polikliniske konsultasjoner 88,6 milliarder i kostnader 109 milliarder i 2009 Hverken kommunene eller helseforetakene vil makte å møte morgendagens helseutfordringer hvis vi forsetter i samme spor som i dag.

3 Gjennomføring av samhandlingsreformen - en retningsreform -
Mål: Økt livskvalitet og redusert press på helsevesenet gjennom satsing på helsefremming og forebygging Dempet vekst i bruk av sykehustjenester Mer helhetlige og koordinerte tjenester Virkemidler: Lover og forskrifter Avtaler Eierstyring av spesialisthelsetjenesten Faglige styringsverktøy Planarbeid Ny finansieringsmodell

4 Helsepyramiden bygger på kommunehelsetjenesten
Spesialist-helsetjenesten Lokalsykehus DMS/sykestue/DPS Kommunehelsetjenesten er ”grunnmuren”: >90% av helsetjenestebehovet Sykehjem/sykestue Fastlege Hjemmetjenester 3841 fastleger i Norge 4

5 Dette tror SI at vi må gjøre
Finne ut hva vi mener at kommunene bør overta fra spesialisthelsetjenesten Begynne arbeidet med mal for Regional Helseplan Lage behandlingslinjer slik at vi kan enes om hvem som gjør hva i deler av pasientforløpet Inngå lovfestede avtaler med kommunene Undersøke om vi har felles IT system Undersøke om vi har like kvalitetssystem Hjelpe kommunene med helsetall til de kommunale helseregionene

6 Dette tror SI at kommunene må gjøre alene
Finne ut hvem de skal samarbeide med Hvilken samarbeidsmodell skal kommunene ha? Hvilken ekspertise trenges i kommunen? Hvilke samarbeidstiltak har kommunen i dag? Hva kan fortsette og hva bør forsvinne? Hvilke pasientgrupper har vi i vår kommunale helseregion? Hvordan og hvor kan de få best hjelp? Skal vi ha intermediære sykehjem, LMS,DMS….

7 Samhandlings- koordinator SI Tynset
Samhandlings- team Samhandlings- koordinator SI Tynset 1 region 5+2 kommuner Samhandlings- koordinator SI Gjøvik Valdres 6 kommuner Hadeland 2 eller 3 kommuner Gjøvik, Land og Toten 5 kommuner Samhandlings- koordinator SI Elverum 1 region 5-6 kommuner Samhandlings- koordinator SI Hamar 1 region, 4 kommuner Samhandlings- koordinator SI Lillehammer Nord-Gudbr Midt-Gudbr 2 kommuner Lillehammer- regionen 3+1 kommuner Samhandlings- koordinator SI Kongsvinger 1 region 6-7 kommuner SI divisjon psykisk helsevern 48 kommuner Samhandlings- Koordinator SI hab/rehab

8 Hva bør brukerne gjøre? Organisere arbeidet slik at arbeidet ikke blir overlatt til noen få Finne ut hvor det er viktig å delta Finne ut om det er områder de synes det er viktig at beholdes i sykehusene Hva bør kommunene overta? ?

9 Listerregionen Farsund 9410 Flekkefjord 9003 Hægebostad 1624
Kvinesdal 5776 Lyngdal 7739 Sirdal Lister ca Helsenettverk Lister

10 Lister brukerutvalg Helsenettverk Lister vedtok å etablere Lister brukerutvalg Brukerutvalget i SSHF som modell Fomål: sikre brukermedvirkning i tiltak og saker som behandles i Helsenettverk Lister Medlemmer: FFO (2 representanter) SAFO Mental helse Kreftforeningen Eldrerådet LPP Rus (rekkrutert lokalt - Alarm forespurt) Brukerutvalget i SSHF T

11 Lister LMS SSHF OSS Listerrådet Helsenettverk Lister SSF
Kommune styrer SSHF OSS Helsenettverk Lister Listerrådet SSF Lister legeutvalg Lister Brukerutvalg Fagforum Rehabilitering Fagforum Eldre m Sammensatte lidelser Fagforum Lindring Fagforum Psykisk helse Fagforum Rus Fagforum Omsorgs teknologi Fagforum Folkehelse Forebygging Fagforumene består av fagpersoner fra hver av de seks kommunene, SSHF og i enkelte tilfeller NAV. Sørlandets rehabiliteringssenter er representert i fagforum Rehabilitering. Lister brukerutvalg har oppnevnt representanter til alle fagforum og leder møter i Helsenettverk Lister og i møter i Lister legeutvalg. Lister LMS Lister ergoterapeut Ernærings koordinator Lister Rusteam Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister 11 11

12 Organisering Brukerutvalg skal innenfor budsjettrammen ha minst 8 møter i året, herav minst ett fellesmøte med Helsenettverk Lister. Møtene skal legges i forkant av møter i Helsenettverk Lister og brukerutvalget skal forelegges saker som skal behandles i Helsenettverk Lister. Brukerutvalget forelegges referater fra møtene i Helsenettverk Lister. Brukerutvalgets leder og øvrige medlemmer kan foreslå saker til behandling i Helsenettverk Lister Brukerutvalgets leder, eller dens stedfortreder, deltar som fast medlem i Helsenettverk Lister. Lister brukerutvalg oppnevner representanter til fagforum Aktuelle tiltak/prosjekt kan være Ambulante team Lærings – og mestringssenter Felles opplærings- og kompetansesentra IKT og omsorgsteknologi Helsekommunen Lister De prosjekter og tiltak Helsenettverket bestemmer seg for å søke om midler til og som de ønsker å gjennomføre bør forankres hos berørte aktører..

13 Oppgaver/ansvar Ta initiativ til og fremme saker av betydning for brukere av (inter) kommunale tjenester og deres pårørende Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger (interkommunal betydning/relevans) Bidra med brukermedvirkning til prosjekter og fagfora som oppnevnes av Helsenettverk Lister – holde øvrige medlemmer løpende orientert. Leder har et overordnet ansvar for å sikre informasjonsflyt og å videreformidle informasjon fra møter i Helsenettverk Lister.

14 26 kommuner deltar i Kommunehelse- samarbeidet Vestre Viken
Ca innbyggere Et Helseforetak, Vestre Viken HF

15 Målsetting for KHS: Ivareta og styrke medlemskommunenes interesser i forbindelse med: Ny sykehusstruktur Endringene i kommunehelsetjenesten som følge av Samhandlingsreformen.

16 Samarbeidsutvalg mellom kommuner og Vestre Viken HF
Overordnet samarbeidsutvalg 2 Brukere Samarbeidsutvalg Hallingdal sjukestuggu Samarbeidsutvalg Ringerike sykehus Samarbeidsutvalg Bærum sykehus Samarbeidsutvalg Drammen sykehus Samarbeidsutvalg Kongsberg sykehus 2 brukere = 1 fra kommunene + 1 fra VV HF Brukerutvalg

17 Arbeidsgruppe/utvalg
Og i tillegg er det/har vært følgende arbeidsgrupper/utvalg…….. Arbeidsgruppe/utvalg Antall brukerrepresentanter (både fra kommuner og helseforetak) Lokale samarbeidsavtaler og – utvalg (ferdig) 6 Brukere Kriterier, retningslinjer og avtaler utskriving av pasienter, somatikk 2 Brukere Kriterier, retningslinjer og avtaler utskriving av pasienter, psykisk helse Områdeplan svangerskaps-, fødsels og barselomsorg Ingen brukere (Liv Laga har gitt beskjed om at de ikke har kapasitet)

18 Sykehus – doblet budsjett på 7 år
102 mrd 2009 50 mrd 2002 Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 (SSB): årsverk 6,9 millioner oppholdsdøgn 5,4 millioner polikliniske konsultasjoner 88,6 milliarder i kostnader KS Omstilling og konkurranse 18

19 Spesialister på rett nivå?
2 300 psykologer 470 psykologer leger sykehus og privat praksis 4 400 fastleger og kommuneleger Spesialister på rett nivå? Psykologer: 2 300 i spesialisthelsetjenesten 470 psykologer i kommunene. 288 i PP-tjenesten 18 i skolehelsetjenesten, 21 i annen forbygging, 10 i BUP-institusjoner, 34 i barnevern, 98 i annen virksomhet Leger leger i sykehus og 1000 privatpraktiserende 4 000 fastleger og 400 kommuneleger Fysioterapeuter i kommunene: 4 255 Privat praksis: 3 540  (har avtaler med RHF) Helsestasjon: 210 Sykehjem /funksj.hemm. institusjoner:  350 KS Omstilling og konkurranse 19

20 Utfordringene Finansiering Lederskap Kommune- samarbeid Kompetanse
Ikke øremerket tilskudd Medfinansiering Lederskap Fra hierarki til nettverk og partnerskap Likeverdig partner vs helseforetakene Kommune- samarbeid Vertskommune og samkommune Samarbeid krever tillit Demokratiunderskudd/ Brukermedvirk? Kompetanse Helsefaglig kompetanse Bestiller- (og tilbyder-) kompetanse Samhandlingskompetanse

21 KS ønsker en samhandlingsreform som bygger på:
et likeverdig samarbeid mellom kommunene og helseforetakene, kommunehelsetjenesten som grunnmuren i helsetjenesten, brukerens behov og medvirkning Mulighet for kommunene å ta i bruk kommunens helhetsperspektiv Mulighet til å puste nytt liv i kommunesamarbeidet Mulighet for at kommunens helse- og omsorgstjeneste kan bli en mer attraktiv arbeidsplass KS Omstilling og konkurranse

22 Helhetlige pasientforløp som organiserende prinsipp
Grunnmuren ”Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene” Må ligge i bunn for alt vi bedriver.. Helhetlige pasientforløp som organiserende prinsipp

23 Et sammenhengende pasientforløp
Med fokus på kunnskapsbasert praksis= Forskning, Erfaring og Brukerkompetanse Kommune- helsetjenester Utredning Behandling Innleggelse Diagnostikk Oppfølging Utskrivelse Behandlingslinjer og Brukermedvirkning Et sammenhengende pasientforløpet og Brukermedvirkning Brukermedvirkning på tre nivåer: Systemnivå Tjenestenivå Individnivå

24 Spørsmål som må løses Hvor stor andel av sykehusbruken kan påvirkes av gode effekter av forebyggende tiltak.. Hva påvirker henvisningspraksis til spesialisthelsetjenesten.. Hva er et godt pasientforløp.. Hvordan identifisere forhold som bør endres for å understøtte god lokal oppgaveløsning.. ..?

25 Utfordringer Hvordan sikre (og måle) at tiltakene har effekt?
Usikre/varierende rammebetingelser Effekter for pasientene Hvordan monitorere evt. uønskede virkninger av reformen? Fastlegenes ansvar og mulighet mht. å vurdere andre tiltak enn innleggelse i sykehus? Oppgjørsordninger – unngå byråkrati. Avtaler - sikre at disse blir gode verktøy for aktørene


Laste ned ppt "Brukermedvirkning i et samhandlingsperspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google