Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INMA Performance Award Konkurranseregler 2013 Prisutdeling 28. august.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INMA Performance Award Konkurranseregler 2013 Prisutdeling 28. august."— Utskrift av presentasjonen:

1 INMA Performance Award Konkurranseregler 2013 Prisutdeling 28. august

2 Frister: • Innleveringsfrist for bidrag er 15. august • Juryering 1. runde cut-off innen 20. august • Samlet og endelige juryering 23. august • Prisutdeling 28. august Pris (bidragsavgift): • 1. bidrag kr. 5.000,- eks mva (inkluderer en billett til Analyse og Performance konferansen 27. og 28. og 29. august) • 2. og senere bidrag kr. 2.000,- eks mva

3 RETNINGSLINJER FOR INMA PERFORMANCE AWARD

4 Vurderingskriterier – Måloppnåelse • I hvilken grad har bidraget bidratt til ønsker og reell måloppnåelse? • Det må dokumenteres hvor stor verdiskapning bidraget har gitt for kunde. – Håndtverk • Hvilke vurderinger er gjort i forkant av kampanjen og hva er kvaliteten på håndtverket som er blitt utført? – Brukervennlighet • I hvilken grad er bidraget utformet på en logisk og intuitiv måte, tilpasset målgruppen? • I hvilken grad evner bidraget å dra kunden gjennom hele prosessen frem mot det endelige målet (for eksempel fullføring av et kjøp)? – Nytenkning • I hvilken grad er bidraget med på å drive bransjen fremover, gjennom nye tanker og ideer som fører til smartere, bedre og mer verdifulle løsninger?

5 Formål: • INMA Performance Award skal inspirere bransjen til å lage digitale virkemidler som løser markedsførings- oppgaver på en innovativ måte – slik at de skaper dokumenterbare resultater.

6 Jurysammensetning og juryering: • INMAs faggrupper for ”Webanalyse” og ”Performance Marketing” er jury for alle kategoriene, dog ikke mer enn en person fra samme juridiske enhet. • INMAs daglige leder er juryleder. • Det settes av en hel dag til juryering den 23. august 2013. • Deltakelse gjennom hele juryeringen gir jurymedlemmene fri adgang til konferansene 27. og 28. og 29. august.

7 Premiering: • Det deles ut gull, sølv og bronsje i hver kategori. • Juryen kan beslutte at det ikke skal deles ut gull i en kategori dersom kvalitetsnivået tilsier dette. • Juryen kan beslutte å tildele flere sølv og bronsje per kategori dersom kvalitetsnivået tilsier dette (men max 1 gull). • Premiering skjer til det selskapet som har levert inn bidraget, men alle selskap som er indikert som bidragsytere vil bli nevnt i presentasjoner og på diplomer som utformes om vinnerne.

8 Kategorier: – Multikanal – Singelkanal – Innovasjon – Analyse – Åpen klasse

9 Kategori – Multikanal • Bidrag som benytter flere enn en digital markedsføringskanal i samme kampanje anses som multikanalkampanjer og hører til denne kategorien. • Bruken av større datasett (BIG DATA) for å oppnå målretting på tvers av kanaler skal belønnes. • Bidrag som klarer å følge kundens reise på start til mål, og på tvers av ulike kanaler, skal belønnes. • Bidrag, som i tillegg til den totale nytteverdien, klarer å synliggjøre at kanalene utfyller hverandre skal belønnes. Det gjelder også bruk av analoge markedsføringskanaler.

10 Kategori – singelkanal • Bidragene i denne til denne kategorien skal fokusere utelukkende på en digital kanal av gangen (for eksempel SEO, Facebook, Linkedin, Adwords, Retargeting, Affiliate eller lignende) • Bidrag som er levert inn i multikanal-kategorien kan splittes opp og nomineres til denne kategorien for hver av de isolerte kanalene som er blitt benyttet. • Dokumentasjon av effekt er svært viktig og det stilles ekstra strenge krav til konkrete resultater.

11 Kategori – Innovasjon • Bidrag som viser evne til å løser markedsførings- oppgaver på en innovativ måte som egner seg til å inspirere bransjen, gjennom nye tanker og ideer som fører til smartere, bedre og mer verdifulle løsninger • Kravet til dokumenterbare resultater kan lempes på i denne kategorien, dersom de faglige begrunnelsene fremstår som sterke og logiske og er egnet til å indikere en ønsket ny retning, hvor det kun er den korrekte implementeringen som gjenstår.

12 Kategori – Analyse • Bidrag i denne kategorien skal dokumentere prosess(er), virkemidler eller resultater, basert på et digitalt og analytisk utgangspunkt. • I denne kategorien er det selve dokumentasjonen som analyseres, ikke nødvendigvis resultatene som oppnås gjennom dokumentasjonen. • Eksempel på bidrag til denne kategorien kan være: – Gode og brukervennlige dashboards – Gode og forankrede KPIer – Bevis for at organisasjonen driver med datadrevne beslutningsprosesser – Gode prosesser for integrasjon av store datasett (BIG DATA) – Gode rutiner for prøving og feiling gjennom testing – Gode prosesser for å aktivere sluttbrukere gjennom tilgjengeliggjøring av data (eks Obamas dashboards)

13 Kategori – Åpen klasse • Bidrag til denne kategorien kan ikke ha blitt levert inn helt eller delvis i noen av de andre kategoriene. • Denne kategorien skal favne bidrag som ikke passer inn i øvrige kategorien, og vil kunne danne grunnlag for opprettelsen av nye kategorier ved senere prisutdelinger. • Kategorien er ikke avgrenset til selskaper, men kan også tildeles personer. • Juryen tildeles stor grad av frihet til å utvide skjønn ved kåringer av vinnere i denne kategorien.

14 Inhabilitet og taktisk stemmegivning • Et jurymedlem er inhabil når man selv eller ens arbeidsgiver eller oppdragsgiver har bidratt til arbeidet. Som arbeidsgiver eller oppdragsgiver regnes også byråer i samme forretningsmessige gruppering. • Et jurymedlem er også inhabil dersom ens partner eller samboer har bidratt til å lage arbeidet. • Dersom et jurymedlem mener seg inhabil, eller av andre grunner ikke ønsker å vurdere et bidrag, skal man melde fra til juryleder så tidlig som mulig, og senest før juryeringen starter. • Jurymedlemmer som er inhabile kan ikke delta i diskusjoner som angår arbeidet. • Juryleder har tilgang til all stemmegivning under juryarbeidet, og dersom det er åpenbart at et jurymedlem har bedrevet taktisk stemmegivning til fordel for egne eller til ulempe for andres arbeider, skal vedkommendes stemmegivning strykes i sin helhet og juryeringen fortsette uten vedkommendes deltakelse. • Juryleder har fullmakt til å diskvalifisere enkeltpersoner fra all juryering, ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av disse retningslinjene.

15 Plagiat • Plagiat er ikke en problemstilling i denne konkurransen. Dersom man har kopiert, deler eller hele kampanjer eller funnet inspirasjon fra andre, så er det greit. • Det er implementeringen og oppnådde resultater som er avgjørende. Et slikt arbeide vil dog score lavt på kriteriet om nytenkning. • Arbeider som er i strid med norsk lov, og som er dømt eller stanset av domstol, forbrukerombud, markedsrådet, datatilsynet eller annen offentlig instans, kan ikke delta i denne konkurransen.

16 Fjerning, flytting og sammenslåing av innsendte bidrag • Juryleder kan flytte et innsendt bidrag fra en kategori til en annen, dersom man mener arbeidet er sendt inn i feil kategori. Dersom et arbeid må flyttes skal innsender orienteres om dette. • Innsender er ansvarlig for kun å sende inn bidrag som er i henhold til konkurransens regler, og for å sende inn bidrag i riktig kategori. Det gis ingen refusjoner for bidrag som fjernes eller flyttes.

17 Formelle krav • Alle innsendte bidrag skal være laget for oppdragsgivers regning, og må være godkjent for innsendelse av oppdragsiver. • Innsender er juridisk ansvarlig for innbetaling av bidragsavgift. Bidragsavgift genereres for samtlige innsendelser per kategori. Samme arbeid som er nominert i flere kategorier utløser flere bidragsavgifter. • Alle innsendte bidrag må ha vært publisert innen innsedelsesfristen. • Bidrag til INMAs Performance award 2013 må ha vært publisert i perioden etter 1. januar 2012.

18 Måloppnåelse (detaljert) • I hvilken grad har bidraget bidratt til ønsker og reell måloppnåelse. Det må dokumenteres hvor stor verdiskapning bidraget har gitt for kunde. • Verdiskapning må ikke nødvendigvis måles i kroner og øre, selv om det for mange bidrag vil være rett valør. • I verdiskapning må all ressursinnsats inkluderes som kostnader, også arbeidsinnsats. • Alle %vise resultater må inkludere tall for grunnlaget, da %vise resultater med små reelle og nominelle effekter teller mindre. • Dette kriteriet er svært viktig for alle kategorier i INMA Performance award


Laste ned ppt "INMA Performance Award Konkurranseregler 2013 Prisutdeling 28. august."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google