Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

#norgevidere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "#norgevidere."— Utskrift av presentasjonen:

1 #norgevidere

2 Helse og omsorg

3 Verdens beste? I Norge lever vi lengre, flere får behandling, flere sykdommer helbredes og flere overlever. I dag er det 1,4 millioner flere behandlinger og utredninger enn i I 2013 ytterligere 130 000 behandlinger og utredninger. Langt flere overlever kreft eller lever lengre med kreft enn tidligere. Vi har gått fra å være middels til best i behandlingen av en rekke kreftsykdommer. For livmorhalskreft er vi blant de beste i verden, for brystkreft er vi blant de beste i Europa og for tarmkreft er vi best i Skandinavia. OECD kåret i 2011 Norge som et av verdens beste omsorgsland. Aldri har noen regjering satset så mye på kommuneøkonomi, kompetanse, antall ansatte og heldøgns omsorgsplasser for eldre.

4 Vårt sakskart – ift Høyre
Høy viktighet Helse/sykehus Skole Eldreomsorg Arbeid Næring Relativt lav tillit Relativt høy tillit Innvandring Kriminalitet Sikkerhet Miljø Samferdsel Skatter/avgifter MERK: Dette er kun relativt ift Høyre. Helse/ sykehus veksler med skole på å være den viktigste saken hos velgerne. Arbeiderpartiets velgere er mer opptatt av helse/sykehus enn befolkningen generelt. Eldreomsorg er stort sett sak nr 3. Både helse/sykehus og eldreomsorg er saker der Arbeiderpartiet har høy tillit. Dette er derfor viktige offensive saker for oss i valgkampen. I tillegg er det saker der vi kan få frem viktige skillelinjer mot høyresiden – synliggjøre retningsvalget. Dette gjelder både ved å synliggjøre prioriteringen av fellesskap framfor skattekutt til de som har mest fra før – og i forhold til satsingen på felles helse og omsorg fremfor privatisering og konkurranse/markedstenkning. Distrikt Lav viktighet

5 Vårt hovedbudskap Arbeiderpartiet har store ambisjoner for helsevesenet, og vårt mål er at dersom du blir syk i Norge, skal du kunne være trygg på at et av verdens beste helsevesen står klar til å hjelpe deg. Norsk helse og omsorg er blant verdens beste. Allikevel er det her noen av de største utfordringene vil ligge i årene framover. For å dekke framtidas omsorgsbehov må vi rekruttere nok kvalifiserte ansatte som vil jobbe med helse, pleie og omsorg, og vi må tenke nytt rundt folkehelse, forebygging og tilrettelegging. Derfor er det fire store oppgaver som er de viktigste framover: Mobilisering for folkehelse og forebygging Fellesskapets ansvar for kvalitetsløft i sykehusene Nye løsninger og ny teknologi for å gi eldre trygghet og valgfrihet Rekruttere nok kvalifisert arbeidskraft til helse, pleie og omsorg

6 Folkehelse Alle har ansvar for egen helse. Men fellesskapet har ansvar for alles helse Som en konsekvens av økt levealder og nye livstilsutfordringer vet vi at mange flere mennesker kommer til å leve med sykdom. Dette gjør det enda viktigere å prioritere grunnleggende og langsiktig folkehelsearbeid og helseforebygging. Vi står overfor en økning av ikke-smittsomme livsstilssykdommer som Verdens helseorganisasjon kaller en epidemi; hjertelidelser, diabetes, kreft, lungesykdommer og psykiske lidelser. 80 prosent av alle dødsfall i Norge skyldes nå disse ikke-smittsomme sykdommene, og det er klare sosiale forskjeller. Det avgjørende arbeidet for folkehelse foregår ikke i helsetjenesten. Det foregår i lokalsamfunnene der vi lever livene våre.

7 Fellesskapets ansvar for et kvalitetsløft i sykehusene
Når du trenger sykehus, så skal et av verdens beste helsevesen stå klar til å hjelpe. Vi vil sikre best mulig sykehustilbud for alle uavhengig av bakgrunn eller bosted. Sykehusene får høyest kvalitet når vi løser oppgavene i fellesskap. Sterke fagmiljøer og godt samarbeid er avgjørende for å ta i bruk ny medisinsk teknologi og behandlingsmuligheter. Avanserte behandlinger skal gjennomføres på færre sykehus. Mindre kompliserte behandlinger skal gis nær der du bor. Ventetidene i sykehus skal reduseres, og når du blir alvorlig syk skal du ha trygghet og kunnskap om når behandlingen kommer i gang. Åpenhet om resultater i sykehusene er viktig for å heve kvaliteten ytterligere, og å redusere antall feil og pasientskader. Vi må ha en nytenkning innenfor IKT, og vårt hovedmål er én innbygger - én journal.

8 Innovasjon i omsorgen Folk lever lenge i Norge. Det er ett av de beste tegnene på at den norske velferdsmodellen, virker. De som ønsker det bør så langt det er mulig kunne leve trygt, også de som har behov for hjelp til å klare seg i hverdagen. Innovasjon i omsorgen og bruk av velferdsteknologi vil kunne bidra til at flere får hjelp, men også at hjelpen blir bedre De som er pleie- og omsorgstrengende har krav på et tilbud bygget på god kunnskap og kompetanse hos de ansatte og mulighet til å leve et innholdsrikt liv selv om de trenger hjelp i hverdagen. Kompetanse vil fortsatt stå i høysetet. Vi vil se på nye måte å organisere tjenesten på, utvikling og bruk av velferdsteknologi, mobilisere den ressursen eldre er, se på samarbeide med ideell sektor, pårørende og belyse nye boformer og nye arbeidsmetoder. Målet må alltid være gi den enkelte mulighet til å mestre egen hverdag og oppleve livskvalitet og trygghet, samt gode helse og omsorgstjenester når man trenger det.

9 Hver tredje.. Dersom vi skal dekke behovet for ansatte i helse og omsorg i årene framover må hver tredje ungdom som utdanner seg, velge en utdanning innen disse yrkene... For å rekruttere nok ansatte til helse og omsorg skal vi Fortsette å styrke kommuneøkonomien for å sikre at de kan ansette flere i disse tjenestene Rekruttere bredere (bl.a flere menn) Arbeide systematisk og kunnskapsbasert mot frafall i disse utdanningene Satse på etter- og videreutdanningstilbud og gode karriereveier Utvikle en heltidskultur og sørge for at ingen må jobbe ufrivillig deltid

10 Resultater

11 Resultater

12 Resultater

13 Resultater

14 Resultater

15 Resultater

16 Resultater

17 Resultater

18 Nytt partiprogram Programmet har fått navnet ”Vi tar Norge videre” Vedtas av landsmøtet april Helse og omsorg én av frem hovedsaker i programmet

19 Folkehelse Styrke det lokale folkehelsearbeidet og legge til rette for folkehelserådgivere i kommunene Styrke tilskuddsordningen til frisklivssentraler og læring- og mestringssentre Anlegge stier, turveier, gang- og sykkelveier Oppmundre kommunene til å inngå rammeavtaler med ideelle aktører om forebyggende helsearbeid Styrke skolehelsetjenesten Helsesøsterløft

20 Kvalitetsløft i sykehusene
At sykehus, kommunehelsetjeneste og fastleger skal samarbeide organisatorisk og faglig slik at innbyggerne får best og raskest mlig behandling Øke pasientsikkerheten gjennom åpenhet og læring i bde sykehus og kommunehelsetjeneste Sikre samhandling og informasjonsflyt i alle deler av helsevesenet for helhetlige og koordinerte pasientforløp, også elektronisk At poliklinisk spesialisthelsetjeneste skal være tilgjengelig for innbyggerne med kortest mulig ventetid og reisevei Alle skal ha tilgang til egen pasientjournal på nett , og at det skal arbeides mot målet ”én innbygger – én journal” Journalopplysninger skal følge pasienten, ikke den enkelte virksomheten Alle som henvises til sykehus med behov for helsehjelp, gis en forpliktende frist for behandling og automatisk oppfølging Alle pasienter skal innen ti dager etter henvisning få en dato for møte på sykehuset

21 Omsorgsplan 2020 Sette kommunene i stand til å øke med ytterligere årsverk i helse og omsorgsektoren fram mot 2020, samtidig som det planlegges for en ytterligere vekst fra 2020. Ha som mål å øke andelen ansatte med formell kompetanse i helse- og omsorgssektoren slik at ¾ besitter slik kompetanse Øke antallet helsefagarbeidere, sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter i sektoren At kommunene skal lage utviklingsplaner som viser behovet for rehabilitering og bygging av heldøgns bo- og omsorgsplasser. Staten skal videreføre en statlig tilskuddsordning for å støte en slik utvikling

22 Innovasjon i omsorgen Øke helse og omsorgsforskningen
Utarbeide nasjonale og lokale planer for innovasjon og bruk av velferdsteknologi i kommunene Fjerne hindre for bruk av velferdsteknologi i lovverk med nødvendig respekt for personvern og personlig integritet Utvikle en nasjonal sertifisering for kvalitet i sykehjem og heldøgns omsorgsplasser Lovfeste en kommunal plikt til å ha dagtilbud til personer med demens

23 Rekruttering til helse og omsorg
Lære av arbeidet som er gjort for å inkludere kvinner i tradisjonelt mannsdominerte utdanninger og yrker, og iverksette endringer som må til for å rekruttere bredere Gi kjønnspoeng til gutter som velger tradisjonelt kvinnedominerte utdanninger innen helse og omsorg Arbeide systematisk og kunnskapsbasert mot frafall fra helse- og omsorgsutdanningene Gi opplæring i bruk av velferdsteknologi i helse og omsorgsutdanningene. Legge grunnlaget for innovasjon innen velferdsteknologi gjennom utdanningsløpene og i yrkeslivet Satse på etter- og videreutdanningstilbud for ansatte i pleie og omsorgssektoren Sammen med partene arbeide for en heltidskultur i omsorgssektoren. Det langsiktige målet er at hovedregelen i helsesektoren skal være heltidsstillinger

24 Psykisk helse Løfte satsingen på psykisk helse, gjennom større bruk av lavterskeltilbud, kortere ventetid og tettere oppfølging av pasientene over tid At forskningen i større grad enn i dag fokuserer på årsaksforholdet ved psykisk sykdom Bedre akuttberedskapen i psykiatrien Styrke barne- og ungdomspsykiatrien Styrke skolehelsetjenestens forebyggende arbeid AT personer som både har en psykisk lidelse og et rusproblem, møtes og behandles med utgangspunkt i begge sykdomstilstander At det innen psykisk helsevern, både på DPS og i avtalepraksis, bør være mulig å bygge behandler/behandlingsmetode Øke befolkningens kunnskap om psykisk helse, samt sikre kunnskap om psykisk helse blant helsepersonell

25 Rus Bygge ut lavterskeltilbud for rusmiddelmisbrukere
Redusere ventetid til avrusning, behandling og oppfølgingstjenester, og sikre kontinuitet i behandlingsforløpet Sikre at behandlingsforløp i spesialisthelsetjenesten utvikles i et forpliktende samarbeid med kommunen. At det utvikles rusakutter i de største byene Følge opp tiltakene fra rusmeldingen når det gjelder doping Styrke samarbeidet med de ideelle aktørene på rusomsorgsfeltet Ha en nullvisjon for overdoser og oppsøkende overdoseteam i alle store byer Sikre gode rutiner og kompetanse i hele hjelpeapparatet slik at personer med rusproblemer og deres pårørende letter fanges opp Jobbe for at kommunene har rusfrie fritidstilbud for ungdom

26 Våre motstandere

27 Våre motstandere Hovedforskjellene på oss og høyrepartiene på helse knytter seg til særlig følgende punkter: Høyre har foreslått kutt i sykehusene og kutt i kommuneøkonomien. De prioriterer skattekutt fremfor fortsatt utbygging av gode helse-og omsorgstjenester Høyre og Fremskrittspartiet ønsker en massiv privatisering av helse, og mer konkurranse- og markedstenkning innen omsorgstjenestene. Vi prioriterer kvalitet, og å bruke fellesskapets midler på bedre tjenester, framfor utbytte til store kommersielle eiere. Helse og omsorg er så viktige samfunnsoppgaver at fellesskapet og ansvarlige politikere må stå for prioriteringene, slik at vi kan gjøre det viktigste først. Det kan ikke markedet styre. Fremskrittspartiet ønsker å statliggjøre mye av omsorgen. Vi mener at det er store forskjeller i landet og at kommunene vet best hvordan man kan lage gode omsorgstjenester for sine innbyggere.

28 Høyre – ”fritt behandlingsvalg”
Ressurser og bemanning flyttes over til privat sykehus Offentlig sykehus Privat De som må vente går til privat sykehus, og får regningen automatisk betalt

29 Høyre – ”fritt behandlingsvalg”
Det private tilbudet bygges opp, subsidiert av fellesskapets midler. Samtidig tappes det offentlige for ressurser. Muligheten til å prioritere det mest alvorlige først svekkes. Offentlig sykehus Privat Forskning Akutt Utdanning Resultatet er at det er ikke fler som får behandling, men kanskje noen andre som stod lenger bak i prioriteringen, og at de offentlige midlene flyttes over til private aktører – som igjen kan ta deler av midlene i utbytte

30 Frp – statlig eldreomsorg

31 Diskusjonsoppgaver For å være forberedt på spørsmålene vi ofte møter i lunsjen på arbeidsplassen, i hyggelig lag og på stand skal vi bruke den siste tiden på å lage gode svar

32 På stand: Hva vil Arbeiderpartiet gjøre med eldreomsorgen?
Hva er de viktigste sakene innenfor helse de neste årene? Er ikke alle partiene enige om at helse og omsorg er viktig. Vil det være noen forskjell om de borgerlige vinner valget? Har Arbeiderpartiet noen nye forslag knyttet til psykisk helse?

33 I lunsjen: Hvorfor kan ikke det offentlige betale for at Ola får ryggen operert på en privat klinikk, i stedet for at han går sykmeldt? Det kan da ikke lønne seg at han ikke jobber? Moren til Kari får ikke sykehjemsplass, selv om hun ikke er i stand til å stå opp av senga eller lage seg et måltid selv. Hvordan kan det være riktig? ,,,,,,,,,

34 I hyggelig lag… Men er ikke det forslaget til Høyre fornuftig da, å la de private ta unna køene? Har Arbeiderpartiet allergi mot private? Jeg syns det er fælt med alle de enkeltsakene vi stadig ser på nyhetene. Hvordan kan det være så mange feil og mangler ved helsevesenet i verdens rikeste land? Hvorfor skal politikerne hele tiden bry seg med hvordan folk lever. Kan man ikke bestemme selv om man ønsker å røyke eller drikke? Ikke alle liker å gå på ski eller sykle Trondheim-Oslo..

35 #norgevidere


Laste ned ppt "#norgevidere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google