Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

78 (18,2 %)* kommuner har egen demensplan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "78 (18,2 %)* kommuner har egen demensplan"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2010/2011

2 78 (18,2 %)* kommuner har egen demensplan
Når demensplanen er gjennomført i 2015 SKAL: ”Framtidens omsorgsutfordringer står på dagsorden i kommuneplan og økonomiplan og har spesiell fokus på personer med demens”. 78 (18,2 %)* kommuner har egen demensplan I 57 kommuner er planen politisk behandlet 204 (47,4 %)* har ikke egen demensplan, men tjenesten er tatt med i kommune- og økonomiplan |

3 69 kommuner egne informasjonstiltak i
Når demensplanen er gjennomført i 2015 : ”skal det være gjennomført et systematisk informasjons- og opplysningsarbeid for ansatte, pårørende, allmennheten og frivillige” 145 (33,8 %)* kommuner driver systematisk informasjons- og opplysningsarbeid om demens til sine innbyggere. Derav: 80 % med brosjyrer 66 % informasjon på hjemmeside 69 kommuner egne informasjonstiltak i forbindelse med informasjonskampanjen |

4 Kompetanse ”Bør ansatte uten fagutdanning ha fått grunnopplæring om demens Skal tilbudet om videreutdanning i geriatri og demens være utvidet.” Status ABC- opplæringen: 345 kommuner ansatte 155 (36,1 %) kommuner har annen demensopplæring

5 ABC- aktivitet i kommunene

6 Registrerte deltakere per fylke

7 Andel ABC deltakere / folketall per fylke

8 Utredning og diagnostisering ”den enkelte bruker skal være sikret utredning og diagnostisering ved mistanke om demens” 3-årig program 2007: Organisert utredning i kommunene 108 Demensteam 79 Demenskoordinator 23 2010 Organisert utredning i kommunene 244 Demensteam 197 Demenskoordinator 156

9 Bruk av utredningsverktøyet
97,1% (236) av kommuner med organisert tilbud om utredning, brukte utredningsverktøyet Temakoffert i 2012 | | 9

10 Demensteam / demenskoordinator
Faggrupper representert i demensteam og koordinator-stillinger. Prosent av kommuner med tilbud (n=243) |

11 Kommuner med demensteam og/eller demens- koordinator etter fylke
|

12 Når demensplanen er gjennomført i 2015 ”SKAL legetjenesten i sykehjem være betydelig styrket”.
Kilde SSB. 2011|

13 ”alle landets kommuner tilbyr avlastningstiltak og dagtilbud og kapasiteten har økt betydelig”.
30,2 % ,7 % 6, ,3 |

14 Dagtilbud tilrettelagt for personer med demens
188 kommuner hadde tilrettelagt dagtilbud Til sammen 275 dagtilbud ble rapportert. Økning fra 196 i 2007 30 kommuner hadde egne plasser for yngre personer med demens «Inn på tunet». 2007 = 5 tilbud 2010 = 26 tilbud 3.257 brukere 1.923 plasser 1,7 brukere per plass |

15 Dagtilbud – antall dager i uken tilbudet er åpent
|

16 Satsninger i 2012 Øremerket tilskudd, 150 mill kr til nye dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens Måltall i 2012 = plasser Måltall i 2015= plasser En plass =(5 timer, 5 ganger per uke) Kr per plass per år Temakoffert

17 Tilskudd til etablering av nye dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens
Ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende Utgifter knyttet til oppbygging og drift dekkes av tilskuddet IKKE personalkostnader Kommunen velger målgrupper og organisering av tilbudet Aktivitet, mestring, trygghet og sosialt samvær er fokus

18 ” bør pårørendeskoler og samtalegrupper være tilgjengelig i hele landet.”
20 (4,7 %) (37,9 %) 49 (11,4 %) (57,4%) |

19 Ansvarlig for opplæringen
|

20 Videre satsing Øremerket tilskudd
Pårørende-skole kr Samtalegruppe Kr 3.000 2011: Temakoffert Øremerket tilskudd Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til drift av pårørendeskoler og samtalegrupper. |

21 Mål i Demensplan 2015 TILRETTELAGTE BOTILBUD
”Skal nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger være tilpasset og tilrettelagt for personer med demens”. Kommuneprp 2012: Smarthusteknologi og annen velferdsteknologi | | 21

22 Tilrettelagte botilbud samlet
1996/97 2001/02 2004/05 2010/11 Plasser i SE 4.478 5.977 7.884 9.002 Plasser i FSE 338 384 Bokollektiv 247 789 1.268 1.941 Andre botilbud 609 728 304 65 Samlet 5.334 7.494 9.456 11.392 Dekningsgrad 17,9 % 23,7 % 28,5 % 32,5 % Personer med demens i institusjon 29.800 31.600 33.200 35.000 |

23 Bemanning i skjermede enheter
Store variasjoner Gjennomsnitt bemanning 3,1 pasient per ansatt på vakt Ettermiddag: 4 Helg dag: 3,7 Helg kveld: 4,1 Ingen vesentlig endring fra tidligere kartlegginger |

24 Bokollektiv tilrettelagt for personer med demens
|

25 Rutiner for opprettelse av hjelpeverge ved innflytting i bokollektiv tilrettelagt for personer med demens | | 25

26 Satsninger 2012 – 2015, ny delplan
3-årig program for personer med demens som har innvandrer bakgrunn Validering av IPLOS i forhold til hjemmeboende personer med kognitiv svikt Tjenestebehov hos eldre som mottar hjemmetjenester – forekomst, forløp og bruk av helseressurser DAGAKTIVITESTIBUD Fortsatt satsning på utredning, pårørende, botilbud og kompetanse 3-årig Miljøprogram, 2008 – Miljøbehandlingens ABC høsten 2012 3-årig program Yngre, 2008 – 2011 3-årig program for personer med demens som samisk språklig og kulturell bakgrunn

27 2012 – Ny planperiode


Laste ned ppt "78 (18,2 %)* kommuner har egen demensplan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google