Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologidirektør Asbjørn Høivik Lyse Energi AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologidirektør Asbjørn Høivik Lyse Energi AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologidirektør Asbjørn Høivik Lyse Energi AS
Gassdrift av busser i Rogaland – synergi mellom naturgass, biogass og avfall Teknologidirektør Asbjørn Høivik Lyse Energi AS

2 Bakgrunn og muligheter i Sør Rogaland
Etablert gassinfrastruktur Etablert gasskompetanse Utviklede(?) nordiske, nasjonale (LNG) og lokale naturgassmarkeder Naturgass som backup/svingprodusent Naturgass som brobygger til biogass Høyt utnyttbart biogasspotensiale både fra slam, avfall og husdyrgjødsel EUs fornybardirektiv for transportsektoren

3 Infrastruktur – Rogaland er knyttet opp mot gassnettet i Nordsjøen
Kårstø (1985) i Rogaland var det første ilandføringssted (prosessanlegg) for nordsjøgass i Norge.

4 Norsk gasspolitikk (2002) Under 1% av naturgassressursene utnyttet i Norge Klar tilråding om økt innenlandsk bruk av naturgass i Norge. Det var først og fremst i nærheten av ilandføringsstedene det var naturlig å satse på naturgassdistribusjon Både Gasnor ( i nord) og Lyse Energi ( i sør) etablerte lavtrykks gassnett og LNG anlegg

5 I Rogaland med i landføringsterminalen for nordsjøgassen som utgangspunkt, er det etablert en betydelig gassvirksomhet Gassnor (1994) ~ 100 km – rørnett ~ 2 mindre LNG fabrikker (2003) ~ 2 TWh Lyse Neo (2002) ~ 400 – 500 km rørnett (2002) ~ 70 mill m3 gass ~0,7 TWh Lyse (Skangass) -LNG fabrikk ~ 2.2 TWh i (4.3 TWh i 2013) Kårstø Skangass

6 Gassmarkedet i Sør Rogaland ca 700 GWh
12

7 35 gassbusser i Sør Rogaland i drift i 2008 basert på naturgass som drivstoff - fylling om natten

8 Hvorfor gassbusser i Sør Rogaland?
Begrunnelse for gassdrift for buss var lokale miljøfordeler renere luft (lavere partikkelutslipp, redusert NOx utslipp) og mindre støy. Lite fokus på CO2 utslipp, selv om en reduksjon omkring 20% er oppnådd. Anskaffelseskostnadene for de 35 gassbussene var omkring 20 mill kr høyere enn for ordinære busser med dieseldrift. Det var betydelig usikkerhet knyttet til annenhåndsverdi, driftskostnader og servicekostnader

9

10 Fordeler for biogass ved naturgass
I Sør Rogaland gir eksisterende gassinfrastruktur og et allerede oppbygget gassmarked med utgangspunkt i naturgass et godt utgangspunkt for å utvikle et biogass marked hvor biogassen gradvis komplementerer/erstatter naturgass. Det er transportmarkedet som er det mest interessante markedet for biogass (oppgradert biogass, biometan), og utnyttelse av eksisterende gassinfrastruktur hvor biogassen mates inn på rørnettet på produksjonsstedet og tas ut på forbruksstedet (fyllestasjonen) gir laveste distribusjonskostnad.

11 Forutsetninger for å tilby biogass i transportmarkedet
Tilgang til biogass Oppgradering til naturgasskvalitet Naturgassnettet som effektivt distribusjonssystem Etablering av gassfyllestasjon(er) med tilhørende avregning og faktureringssystem (busser kan klare seg med en/to fyllestasjoner) Betalingsvilje for miljøfordelene

12 Biogassproduksjonsanlegg fra slam (2008)
- bygget av IVAR (Interkommunalt Vann- Avløp- og Renovasjonsverk) GWh SNJ - biogassanlegg Slam Naturgassnett

13

14 Lyse har etablert gassfyllestasjoner i regionen
Mulige Eksisterende Lyse har etablert gassfyllestasjoner i regionen Randaberg Stavanger Sola Sandnes Klepp Ålgård Nærbø 121.ppt

15 Gassbiler i Sør Rogaland 2009-2012
Antallet biler og type biler (inklusive kjøremønster) er grunnlaget for all butikk innen området. 2009: : : :261 Formidabel økning fra så stagnasjon. Prognosen for 2012 tilsier en nedgang i forhold til 2011. Posten er ny i 2012 med 18 biler på biogass, for øvrig viser markedet stagnasjon

16

17 Biogassproduksjonsanlegg fra slam og avfall
- kapasitetsøkning GWh ( ) GWh SNJ - biogassanlegg Slam 2014/ GWh Grødaland biogassanlegg Slam + matavfall Naturgassnett

18 Biogass til busser Gjennom eksisterende og planlagt slambehandlingsanlegg med matavfall som tilleggssubstrat, vil en få på plass en biogass- produksjon fra to store anlegg som kan dekke behovet som offentlig busstransport vil ha i området ( GWh). Det er gitt offentlig støtte til anlegget på Grødaland under forutsetning av at den produserte biogassen oppgraderes og mates inn på Lyses naturgassnett og benyttes som drivstoff i transportsektoren

19 Fornybar busstransport i Sør Rogaland:
I Sør Rogaland har man følgende muligheter for å oppnå fornybar busstransportdrift: Konvertering av eksisterende gassbusser (35 busser) fra naturgass til biometan (2013?) (tiltakskostnad ca 1.5 mill kr/år) Konvertering av «hele» bussflåten ( busser) til drift på biometan fra 2014/2015 (positive signaler, men intet vedtak så langt) Klimagevinst : tonn CO2/år

20 Mulig utvidelse av Klepp Energis gassnett
Det er allerede bygget et 25 km gassnett med høy kapasitet i Klepp kommune for å utnytte deponigass fra nedlagt avfallsplass (Sele) Dette nettet leverer i dag biogass til fjernvarmeanlegg i Klepp kommune. Dette gassnettet kan være utgangspunktet for et omfattende rågassnett. Gassnettet i Klepp kommune kan videreføres mot Grødaland (ca km) til felles oppgraderingsanlegg med IVAR som kan gi full utnyttelse av biogassressursene på Jæren til lave, marginale oppgraderingskostnader Det er sannsynligvis også mulig å utnytte og øke oppsamlingen av deponigassen som i dag fakles fra den nedlagte fyllplassen Ree i Time kommune De eksisterende hovedledningene i Klepp kommune og forbindelsen mot Grødaland, tilknyttes stikkledninger mot nærliggende gårdsbruk Naturgasnett Eks rågassnett Mulig utvidelse

21 Lokal biogassproduksjon med sentral oppgradering
Gjødsel Gassfyllestasjon Rågassnett Naturgassnett Oppgradering Mulig konseptløsning i Sør Rogaland : Lokal biogassproduksjon med sentraloppgradering

22 Biogassproduksjonspotensiale fra slam og avfall og husdyrgjødsel – 100-400 GWh
SNJ - biogassanlegg Slam 2014/ GWh 201X GWh Grødaland biogassanlegg Husdyrgjødsel Slam + matavfall Naturgassnett

23 Transportselskap/bileier
Mange aktører og ulike roller i verdikjeden for biogass til transport i Sør Rogaland Klepp Energi Bonden Kommunalt/inter- Kommunaltavfalls- Selskap (IVAR) Gasselskap Transportselskap/bileier Disponigass Gjødsel Slam + Innsamling Hush.-/næringsavfall Biogassproduksjon Rågass transport Oppgradering (Biometan) * Distribusjon * Oppgraderingsanlegg kan være felleseid **Gassfyllestasjon kan være eid av transportselskap Fyllestasjon ** Kjøretøy Aktørene må samarbeide, marked og produksjonskapasitet utvikles parallelt

24 Oppsummering: Naturgass en brobygger for biogass
I Sør Rogaland har en startet opp med naturgass fra Nordsjøen og bygget opp både infrastruktur og marked En liten del (~2%) av naturgassleveransene går til transportmarkedet (35 busser) Det er også ca kjøretøyer som kjører på ren biometan (biogass 100) eller et blandingsprodukt (biogass 33) Gjennom ny planlagt kapasitet, vil det være mulig å forsyne samtlige offentlige busser ( ) i Sør Rogaland med biogass produsert fra avfall fra Etablert infrastruktur gir mulighet både for lave distribusjonskostnader for biogassen, samtidig som naturgassen ivaretar en back-up funksjon

25


Laste ned ppt "Teknologidirektør Asbjørn Høivik Lyse Energi AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google