Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Initiativtaker til prosjektet: Gründer Svein Lilleengen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Initiativtaker til prosjektet: Gründer Svein Lilleengen"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Initiativtaker til prosjektet: Gründer Svein Lilleengen
Ønsker å få med seg Fosen Næringshage på et prosjekt som inneholder Produksjon av fornybar energi Reduksjon av klimautslipp Muligheter for ny næringsutvikling Muligheter for kompetanseformidling/undervisning Etablere et pilotanlegg som kan gi kunnskap om biogassproduksjon til resten av landet gjennom forskning tilknyttet anlegget Konklusjon: Interessant prosjekt, FNH går med

3 3

4 1. Innledning - Biogass Ørland
Vi skal utvikle og bygge: fullskala biogassanlegg basert på landbruksgjødsel, samt andre ledige og reine biomasseressurser nasjonalt pilotanlegg for sentraliserte biogassanlegg i husdyrtette områder kompetansesenter for utvikling og drift av biogassanlegg 4

5 1.1 Innledning - St.meld. nr. 39 Klimautfordringene
Landbruket står for 9 % av de nasjonale klimagassutslippene For å nå nasjonale mål klimamål må landbruket og avfallssektoren bidra med en reduksjon med 1,0-1,5 mill CO2 Det er økt behov for matproduksjon i verden og i Norge ……norsk matproduksjon vil øke med 50 % innen 2030 Potensialet for klimatiltak i landbruket er satt til 1,1 mill tonn CO2-ekvivalenter årlig Biogass fra husdyrgjødsel og matavfall (0,50) Effektivisering av husdyrproduksjon (0,29) Redusert N-gjødsling i korn-, gras- og beiteproduksjon (0,17) Redusert lystgass fra vekstrester (0,14)

6 1.1 Innledning - St.meld. nr. 39 Klimautfordringene
LMD skal gjennomføre studier, og komme tilbake til Stortinget med forslag til virkemidler for å iverksette tiltak Regjeringen mener at det bør være et mål at 30 % av husdyrgjødsla går til biogassproduksjon innen 2020 På grunn av lave energipriser er ikke biogass bedriftsøkonomisk lønnsomt per i dag, men samfunnsøkonomisk lønnsomt fordi det settes en verdi på reduserte utslipp av klimagasser. Regjeringen vil utarbeide en samlet virkemiddelpakke for økt produksjon og bruk av biogass og biorest. Departementet vil bidra til at det etableres et samarbeid mellom ansvarlige aktører som sikrer nytteverdien av biogass og biorest for landbruket, industrien og samfunnet. Videre er det viktig å arbeide for at det etableres god logistikk med hensyn til lokalisering av produksjonsanlegg, transport og lager, transport av råstoff, energi og gjødselspredning.

7

8

9 Varmesentral Ørland Fjernvarme
Bioreaktor Node ØHF TINE Ørland 4.2 Geografisk lokalisering og trasse - Kart over Ørland Varmesentral Ørland Fjernvarme

10 2.1 Biogass Ørland - Nasjonal pilot - Vi har gjort leksa vår og er klare til å starte
Svein Lilleengen har arbeidet med biogass og biorest i mange år Det er skap et engasjement på Ørland rundt Svein sine tanker og ideer Vi har utviklet en Klima- og energiplan for Ørland som viste … …. at landbruket står for % av klimagassutslippene i kommunen Vi har gjennomført et forstudium med positivt resultat Det er etablert et bondesamvirke og et aksjeselskap ….. basert på et tett samarbeid mellom landbruket, kommunen og det lokale energiverket Og vi har etablert og iverksatt et tett samarbeid med FoU-miljøene i Trondheim og internasjonale kompetansemiljøer

11 2.2 Biogass Ørland - Nasjonal pilot - Relevante og sterke ressurser
Tett landbruksmiljø – mye gjødsel i et lite geografisk område Tilgang til råmaterialer Husdyrgjødsel og annen biomasse fra landbruket Biprodukter fra næringsmiddelindustri Matavfall fra storhusholdninger Kunder som kjøper varme, gass og/eller strøm Gras-, grønnsak- og kornprodusenter som kan benytte seg av bioresten Aktiv kommune og lokalt energiverk Vilje og gjennomføringsevne Kompetanseressurser og tett samarbeid med FoU 1 times båttur til en av Europas største forskningsmiljø

12 2.3 Biogass Ørland - Nasjonal pilot - Stor betydning for miljø og verdiskaping
Betydelig reduksjon av metanutslipp fra husdyrgjødsel Og redusert lystgassutslipp fra kornproduksjon ..... ved redusert bruk av kunstgjødsel Redusert avrenning av næringsstoffer til sjø og vassdrag Reduserte luktproblemer Økt lokal verdiskaping ved: Økt omsetning av lokalt produsert gjødsel Økt aktivitet for landbruksentreprenører Utvikling av kompetanse og opplæringsmiljøer Næringsutvikling gjennom ny bruk av bioresten

13 2.4 Biogass Ørland - Nasjonal pilot - Stor overføringsverdi
Ørland er en relevant modell for andre husdyrtette områder, ….. og resultater og erfaringer kan overføres til andre områder Det er etablert et tett samarbeid med FoU …… som skal sikre forskningsfaglig oppfølging og god evaluering Tilgang til internasjonale forskningsresultater gjennom deltakelse i EUs 7. rammeprogram Det er utviklet og forankret en god organisasjonsmodell …… med et bondesamvirkeforetak som samarbeider tett med lokalt energiselskap og kommune

14 3. Risikoelementer - Nasjonal klima- og energipolitikk
Storting og regjering har satt høye klima- og energimål St.meld. nr. 39 setter konkrete mål for klimatiltak i landbruket Andre land har etablert målrettede virkemidler som fungerer Det er pr i dag ikke etablert statlige virkemidler som sannsynliggjør at myndighetenes mål kan nås Det bør være aktuelt å etablere pilotanlegg som utvikles og bygges parallellt med utvikling av politikk og virkemidler

15 4. Biogass Ørland - Nasjonal pilot for sentraliserte biogassanlegg
Biogass Ørland bør bli en nasjonal pilot for sentraliserte biogassanlegg Miljøet på Fosen har arbeidet lenge og er klare til å starte Det er knyttet vesentlig risiko til framtidig politikk og mulige virkemidler Biogass Ørland har: sterke og relevante ressurser Stor husdyrtetthet og kort avstand til store energibrukere Tydelige og aktive prosjekteiere Et godt konsept Om samfunnet vil ta tak i klimagassutslippene fra landbruket, er Ørland klar for å starte opp.


Laste ned ppt "Initiativtaker til prosjektet: Gründer Svein Lilleengen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google