Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veien mot et kvalifikasjonsrammeverk Årskonferanse for fylkeskommunale fagskoler, Bodø 13.-15.mai 2009 v/ Bjørn R. Stensby 14. mai 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veien mot et kvalifikasjonsrammeverk Årskonferanse for fylkeskommunale fagskoler, Bodø 13.-15.mai 2009 v/ Bjørn R. Stensby 14. mai 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veien mot et kvalifikasjonsrammeverk Årskonferanse for fylkeskommunale fagskoler, Bodø 13.-15.mai 2009 v/ Bjørn R. Stensby 14. mai 2009

2 2 Kunnskapsdepartementet Hovedpunkter •Generelt om EQF •Likeheter og ulikheter med høyere utdanning •Arbeidsgruppe •Departementets beslutning •Veien videre

3 3 Kunnskapsdepartementet EQF •= Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring •Vedtatt av EU-parlamentet 28. april 2008 •Formål: fremme mobilitet og LLL •åtte nivåer som bygger på læringsutbytte, uttrykt i –kunnskaper, –ferdigheter og –kompetanse.

4 4 Kunnskapsdepartementet Implementering av EQF •Relatere kvalifikasjonssystemer innen 2010 •Alle utdanninger skal ha henvisning innen 2012 •Ikke krav om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NQF)

5 5 Kunnskapsdepartementet •Studieplaner er tradisjonelt basert på innsatsfaktorer Læringsutbytte •Studieplaner i EQF er basert på læringsutbytte

6 6 Kunnskapsdepartementet Nivå 8 Nivå 7 Nivå 6 Nivå 5 Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 EQF-nivåene

7 7 Kunnskapsdepartementet Det norske systemet Ph.d. Master Bachelor Videregående Ungdomsskole Barne- og mellomtrinn Fagskoleutdanning § 3-5

8 8 Kunnskapsdepartementet Mobilitet

9 9 Kunnskapsdepartementet Swedish post- secondary engineering education (Påbygnadsutbildning) = EQF Level 4 = Irish post secondary education at national level 6 (Advanced certificate) EQF

10 10 Kunnskapsdepartementet Utfordringer - Antall skoler •84 Tilbydere av fagskoleutdanning Fylkeskommunale28 Statlige3 Kommunale1 Offentlige32 AS/BA28 Studieforbund9 Stiftelser8 Foreninger4 Enkeltmannsforetak3 Private52

11 11 Kunnskapsdepartementet •76 tilbydere av høyere utdanning Statlige høyskoler23 Universiteter7 Kunsthøyskoler2 Statlige vitenskapelige høyskoler5 Politi- og militærhøyskoler6 Sum offentlige43 Private høyskoler30 Private vitenskapelige høyskoler3 Sum private33 Utfordringer - Antall skoler

12 12 Kunnskapsdepartementet Utfordringer - Antall studier •Fagskoleutdanninger •Høyere utdanning o Ca. 2000 studier (1229 på SO) Varighet (i år)Antall NOKUT- godkjente 1/2140 2/355 3/42 1721 1 1/258 2306 Sum1282

13 13 Kunnskapsdepartementet Antall studenter •Fagskoleutdanning: ca. 10 000 –ca. 120 studenter per skole –ca. 8 studenter per fag –ca. 40 % i offentlige skoler •Høyere utdanning: ca. 210 000 –ca. 2 800 studenter per skole –ca. 100 studenter per fag –ca. 88 % i offentlige skoler

14 14 Kunnskapsdepartementet Interesseorganisasjoner Høyere utdanning Sentrale organisasjoner UHR og NPH Arbeidsgruppe UHR, NSU, StL, NOKUT og KD Referansegruppe Universitetene, vitenskapelige høyskoler, høyskoler, fagskoler, vgo-skoler, Voksenopplæringsforbundet, VOX, SAFH, Utdanningsforbundet, Forskerforbundet, SIU, NHD, HSH, YS, NHO, studentorganisasjonene og NOKUT

15 15 Kunnskapsdepartementet Prosessen i høyere utdanning •Beslutning mai 2005 •Oppstart februar 2006 •Forslag på høring april 2007 •Høringsfrist november 2007 •Tautrekking 2008-2009 •Rammeverk mars 2009 •Studieprogram endres innen 2013 •toårig høgskolekandidat •fireårig allmenn- og faglærerutdanning •masterutdanningene med varighet på 1–1,5 år

16 16 Kunnskapsdepartementet Rammeverk - Bachelor KUNNSKAPFERDIGHETERGENERELL KOMPETANSE Kandidaten… - har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet - kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg - har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger - kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet - kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning - kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer - kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet - kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling - kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer - har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet - kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer - kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis - kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser

17 17 Kunnskapsdepartementet Rammeverk - Master KUNNSKAPFERDIGHETERGENERELL KOMPETANSE Kandidaten… - har avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område - kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning - kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger - har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige eller kunstfaglige teori og metoder - kan bruke relevante metoder for forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklings­arbeid på en selvstendig måte - kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter - kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet - kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer - kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer - kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. - kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings­ eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer - kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten - kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser

18 18 Kunnskapsdepartementet Rammeverk - Kunnskap, bachelor og master BachelorMaster Kandidaten… - har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet - har avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område - kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet - har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige eller kunstfaglige teori og metoder - kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet - kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet - har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet - kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

19 19 Kunnskapsdepartementet Fagskoleutdanning RFF, NUTF, NUFHS, FFF og NFFL Arbeidsgruppe NUTF, NUFHS, FFF, NFFL, HSH, NOKUT og KD Referansegruppe yrkesfag og fagskoleutdanning Akademikerne, ANSA, NAVO, Elevorganisasjonen, Fylkesutdanningssjefenes kontaktutvalg, HSH, KS, LO, NPH, NOKUT, NSU, NFFL, NHO, RFF, SRY, StL, Unio, UHR, Voksenopplæringsforbundet, Vox og YS. Interesseorganisasjoner Fagskoleutdanning

20 20 Kunnskapsdepartementet Arbeidsgruppe •Oppstart 21. mai 2008 •Ferdig 27. november 2008 •Medlemmer –FFF –HSH –NFFL –NUFHS –NUTF –NOKUT –Kunnskapsdepartementet Råd

21 21 Kunnskapsdepartementet Arbeidsgruppens rapport regjeringen.no > Kunnskapsdepartementet > Dokumenter > Rapporter

22 22 Kunnskapsdepartementet Anbefaling fra arbeidsgruppe 1.NQF/EQF innføres for alle nye utdanninger 2.Frivillig for godkjente utdanninger 3.Fagskolepoeng 4.EQF-nivå 5 og 6 5.Vurdere undernivåer til 5 og 6 6.KD setter av nok ressurser til seminarer og kursing

23 23 Kunnskapsdepartementet St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning •Det skal innføres et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene, tilpasset EQF •KD komme tilbake med om lovforslag

24 24 Kunnskapsdepartementet Utfordringer med NQF •Programmene må omskrives •I strid med fagskolenes frihetsgrad? •Stor variasjon i lengde og dybde

25 25 Kunnskapsdepartementet Utfordringer; studienes lengde vs. dybde og bredde 1 år 2 år

26 26 Kunnskapsdepartementet Utfordringer; mulige løsninger •Fagskolepoeng •Opplæring Nivå 6a Nivå 6b Nivå 6c Nivå 6d Nivå 5a Nivå 5b Nivå 5c •Undernivåer

27 27 Kunnskapsdepartementet Veien videre •Erfaringsfase •Utviklingsfase (2010?) •Implementeringsfase (2011-2012?)

28 28 Kunnskapsdepartementet Utdanninger med ulik lengde Noen halvårige utdanninger •Datastøtte, •Grafisk design •Kontor og sekretær, inkl. spesialiseringer innen økonomi, innkjøp og personal •Sørvistekniker for bil, verkstedledelse, •Leder, innovasjon •Landbruk: sauehold og fjørfehold, storfehold, svinehold og kraftfor •Skipsoffisersutdanning i fagskolen nautisk linje, klasse D5 - kystskipper •Negletekniker •Markedsfører •Foto •Demensomsorg

29 29 Kunnskapsdepartementet Utdanninger med ulik lengde Noen ettårige utdanninger •Datastøtte,, •Grafisk design •Yrkesdykker •3D design og animasjon •Kontor og sekretær, advokat, regnskap, lønn •Helse- og sosialfag innen demens, eldreomsorg, kreftomsorg og lindrende pleie, miljøarbeider, psykisk helsearbeid, rehabilitering •Kristen tro og tjeneste •Eiendomskonsulent •Ledelse •Eksport •Internasjonal innkjøper •Økonomi •Operativ ledelse •Film- og TV-produksjon •Fysisk aktivitet og kulturarbeid •Helseadministrasjon •Reiseliv •Lyd- og musikkproduksjon •Interiørfag •Lokomotivførerutdanning •Makeupartist •Markedskonsulen •Markedsøkonom •Mesterbrev av alle avskygginger •Design •Skipsoffisersutdanning i •Soneterapi/refleksologi •Spesialeffektutdanningen •Spesialpedagogikk •Menighets- og misjonsarbeid

30 30 Kunnskapsdepartementet Utdanninger med ulik lengde Noen toårige utdanninger •3D spilldesign •Barsel- og barnepleie •Bergteknikk •Bilteknikk •Boreteknologi •Bygg og anlegg •Brønnservice •Bygningsvern •Elektrofag av ulike varianter •Grafisk design •Frelsesarmeens offiserutdanning •Foto •Film •Gartner •Interiørdesigner •Datastøtte •Journalistikk •Kjemi •Klima-, energi- og miljøfag i bygg •Kunst- og kunstfag •Logistikk og transport •Lyd- og musikkproduksjon •Markedsøkonom •Maskinteknikk •Musikkdesign •Møbel og innredning •Petroleumsfag av ulike slag •Reklame og markedskommunikasjon •Prosess- og næringsmiddelteknikk •Samtidsdans •Skipsoffiserutdanning av ulike slag •Teater, •Tegning •Web- og multidesign •Utstillingsdesign •Trafikkflyger - fly

31 31 Kunnskapsdepartementet Behov for mer erfaring •Læringsutbyttebaserte programbeskrivelser –ettårig kunstfagskoleutdanning –toårig kunstfagskoleutdanning –halvårig designutdanning –halvårig kontorfagutdanning –ettårig kontor- eller IT-faglig utdanning –halvårig sosial- eller helsefaglig utdanning –ettårig sosial- eller helsefaglig utdanning –toårig teknisk fagskoleutdanning innen bygg og anlegg –toårig skipsoffiserutdanning –ettårig mesterbrevutdanning

32 32 Kunnskapsdepartementet Takk for meg brs@kd.dep.no


Laste ned ppt "Veien mot et kvalifikasjonsrammeverk Årskonferanse for fylkeskommunale fagskoler, Bodø 13.-15.mai 2009 v/ Bjørn R. Stensby 14. mai 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google