Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar Kvalifikasjonsrammeverket Hva? Hvorfor? Hvordan?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar Kvalifikasjonsrammeverket Hva? Hvorfor? Hvordan?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar Kvalifikasjonsrammeverket Hva? Hvorfor? Hvordan?
Nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning fastsatt og sendt ut til alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge (mars 2009) - Skal implementeres innen utgangen av 2012 I overensstemmelse med det europeisk kvalifikasjonsrammeverk (EQF) utviklet av Europa-kommisjonen Monica Alterskjær Sundset Professor i dyrefysiologi, Dr.philos. Institutt for Arktisk og Marin Biologi Prodekan Undervisning BFE

2 Program for dagen 09:00 Åpning Prodekan Monica A Sundset
09:10 Bagrunn for arbeidet Seniorrådgiver Hege Skarsfjord UTA 09:30 Pedagogisk tilnærming til kvalifikasjons-rammeverket Førstelektor Øyvin Ytreberg 10:00 Diskusjon og pause 10:15 Student og lærerevaluering av emner Førstelektor Øyvin Ytreberg 10:45 Diskusjon og pause 11:15 Oppsummering Prodekan Monica A Sundset

3 Hva? Beskriver læringsutbyttet som det forventes at alle kandidater som har fullført utdanning på det aktuelle nivå (bachelor, master og PhD) skal ha ved endt utdanning Læringsutbyttet beskrives i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse Prestasjonen graderes ved hjelp av karakterskalaen (A-F)

4 Læringsutbytte? … ”is a written statement of what the successful student is expected to be able to do at the end of the course” Stephen Adam I tidligere læreplaner hadde man hatt mer fokus på selve undervisningen og lærerens intensjon med den (LÆRINGSMÅL) Begrepet LÆRINGSUTBYTTE signaliserer et sterkere fokus på hva studenten faktisk har lært etter et kurs ”Algebra class will be important to you later in life because there’s going to be a test six weeks from now”

5 Hva kan en bioteknolog fra UiT?
Hvorfor? Hjelpe utdanningsinstitusjonene i utviklingen av studieprogrammer og kvalifikasjoner Gjøre kvalifikasjonene mer forståelig for andre (utdanningsinstitusjoner, yrkeslivet og samfunnet generelt) Sikre bedre utnytting av kompetanse til glede for både den enkelte og for samfunnet Forenkle planleggingen av utdanningsløp for enkeltpersoner Forenkle godkjenningen av kvalifikasjoner over landegrensene og dermed mobilitet av studenter og yrkesaktive Legge til rette for livslang læring Hva kan en bioteknolog fra UiT?

6 Litt om hvordan Beskrivelser for hvert gradsnivå som forteller hvilken generell forventning en skal kunne ha til alle kandidatene som gjennomfører høyere utdanning i Norge Rammeverket beskriver en progresjon fra lavere til høyere nivå Nivåbeskrivelsene skal beskrive kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er felles for alle kandidater med fullført utdannelse fra det aktuelle nivå Beskrivelsene er kumulative. Hvert nivå bygger på det foregående. Kompetanse beskrevet på et nivå, skal ikke beskrives på nytt med mindre det skal utvikles videre på neste nivå.

7 Nivåbeskrivelser Utdrag fra departementets beskrivelse av forventet læringsutbytte gjennom 3 påfølgende nivåer (sykluser) Sykluser 1. Nivå (bachelor) Kandidaten … 2. Nivå (master) 3. Nivå (PhD) Kunnskap har bred kunnskap kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid har avansert kunnskap har inngående kunnskap om fagområdet er i kunnskapsfronten kan vurdere hensiktsmessighet og anvendelse av metoder Ferdighet kan anvende faglig kunnskap kan analysere eksisterende teorier kan formulere problemstillinger og planlegge og gjennomføre forskning og utviklingsarbeid Generell kompetanse har innsikt i relevante problemstillinger kan formidle sentralt fagstoff kan analysere relevante problemstillinger kan formidle omfattende selvstendig arbeid kan identifisere nye relevante problemstillinger kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid

8 Studieprogrammer Beskrivelse av læringsutbytte
Når studietilbudet planlegges og organiseres rundt læringsutbytte-beskrivelser, flyttes vektleggingen fra innholdet (hva som undervises) til resultatet (hva studentene er i stand til å utføre etter gjennomført studieprogram / kurs) Studieprogrammer Bør beskrives med 5-10 læringsutbytter Disse skal beskrive den essensielle kunnskapen, ferdighet og generell kompetanse som kandidater fra dette programmet skal kunne demonstrere Generelle og overordnet Beskrivelsen skal gi info til både studenter og aktuelle arbeidsgivere Skrevet for en typisk og gjennomsnittlig student, ikke bestandig mulig å teste Starter slik: ”Ved å fullføre studieprogrammet, forventes det at studentene vil være i stand til å …..” + liste med læringsutbytter

9 Kurs / Emner Beskrivelse av læringsutbytte
Bør beskrives med 5-8 momenter som kan inneholder flere setninger Tilpasses nivået på studiet Mer detaljert enn for studieprogrammer Bruk aktive verb: Identifisere, forklare, anvende, analysere, løse, evaluere Unngå uklare / tvetydige verb: Forstå, vite, kjenne til, oppfatte Bruk bare et verb per læringsutbytte Vær klar og entydig! Må være relatert til overordnet læringsutbytte for studieprogrammet Skal være målbart og iakttakbart Vær bevist på hvordan man skal måle at læringsutbyttet er oppnådd Vær realistisk i forhold til tid og tilgjengelige resurser Rådfør deg med studenter og kollegaer om hvorvidt ditt forslag til læringsutbytte gir mening


Laste ned ppt "Seminar Kvalifikasjonsrammeverket Hva? Hvorfor? Hvordan?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google