Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse- og omsorgstjenester

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse- og omsorgstjenester"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse- og omsorgstjenester
(begrenset til kommunens ansvar)

2 Pasient- og brukerrettighetsloven
Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: § 2-1 a.Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste § 2-1 b. Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten § 2-1 c. Pasientrettigheter i fastlegeordningen § 2-1 d. Rett til brukerstyrt personlig assistanse § 2-5. Rett til individuell plan § 2-6. Rett til syketransport

3 Helse- og omsorgstjenesteloven
§ 1-1 .Formål: 1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne, 2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, 3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, 4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud, 5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov, 6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og 7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig.

4 Helse- og omsorgstjenesteloven
Gjelder i Norge Både offentlige og private med avtale med kommunen Når det ytes helse- og omsorgstjenester gjelder helsepersonelloven Forvaltningsloven gjelder, men særlige bestemmelser i Pasient- og brukerrettighetsloven

5 De kommunale helse- og omsorgstjenestene
§ 3-1.Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester Personer som oppholder seg i kommunen har rett på nødvendige helse- og omsorgstjenester Nødvendige: Henger sammen med hva som vil være forsvarlig Kan ytes av private aktører med avtale med kommunen Alle pasient- og brukergrupper Kommunen må sørge for at tjenestenes omfang og innhold er iht lov og forskrift

6 Forts. § 3-2.Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester (for å imøtekomme kravet i § 3-1) Noen forskrifter og nyttige lenker: Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Fastlegeforskriften Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon Praktiskbistand Andre tjenester kommunen er ansvarlig for: § 3-5.Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Når hjelpen er påtrengende nødvendig og når kommunen kan yte forsvarlig hjelp Gjelder ikke dersom kommunen vet at nødvendig hjelp vil bli gitt av andre som etter forholdene er nærmere til å gi den i tide. Lovendring fra 1. januar: Kommunen skal sikre døgnopphold for pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp Gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Gjelder kun for pasienter med somatisk sykdom og gjelder ikke for pasienter med sykdom innenfor psykisk helse- og rusområdet § 3-6.Omsorgslønn Kommunen skal ha tilbud om omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid

7 Forts § 3-7.Boliger til vanskeligstilte
Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker. § 3-8.Brukerstyrt personlig assistanse Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, i form av praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse Personer under 67 år med langvarig (mer enn to år) og stort behov (32/25 t/u) for personlig assistanse, jf. hol.§ 3-2 nr. 6 bokstav b Personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn én tjenesteyter til stede eller nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester

8 Forts § 3-9.Helse- og omsorgstjenester for innsatte i fengsler i kriminalomsorgen I de kommunene hvor det ligger fengsler i kriminalomsorgen skal kommunen ha tilbud om helse- og omsorgstjenester for de innsatte

9 § 4-1.Forsvarlighet Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at: a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud, Bla. individuell plan b. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud, c. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene. […]

10 Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene
§ 3.Oppgaver og innhold i tjenestene Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at: - tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes - det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten - brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende og verge, medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene. For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. Med det menes bl.a.: - oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet

11 Forts - selvstendighet og styring av eget liv
- fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat - sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet - følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold - mulighet for ro og skjermet privatliv - få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett)

12 Forts - mulighet til selv å ivareta egenomsorg
- en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser - nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand - nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene - tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine behov - tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise - tilpasset hjelp ved av- og påkledning - tilbud om eget rom ved langtidsopphold - tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter

13 Se også Veileder til kvalitetsforskriften
Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)

14 Individuell plan Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5
Pasienter og brukere med behov for 1) langvarige og Mer enn noen måneder 2) koordinerte tjenester To eller flere tjenester som det er en sammenheng mellom Er den del av forsvarlighetskravet Informasjonsfilm om IP (Helsedirektoratet) Veileder (Helsedirektoratet)


Laste ned ppt "Helse- og omsorgstjenester"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google