Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planleggingens utfordringer Professor Tor Medalen Institutt for by- og regionplanlegging NTNU 29.03.2000.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planleggingens utfordringer Professor Tor Medalen Institutt for by- og regionplanlegging NTNU 29.03.2000."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planleggingens utfordringer Professor Tor Medalen Institutt for by- og regionplanlegging NTNU 29.03.2000

2 Utfordringer for norsk planlegging (kfr. St.meld. nr.29 (1996-97) En bærekraftig utvikling –biologisk produksjon og biologisk mangfold –redusere lokal forurensning og støy –utvikle miljøvennlige lokalsamfunn Økonomisk og næringsmessig utvikling og effektivitet Styrket demokrati og medvirkning Styrke sektorsamarbeid og samhandling mellom forvaltningsnivåer

3 Bærekraftig by- og regionplanlegging Begrens arealforbruket –bygge innenfor eksisterende byområde –øke utnyttelsesgraden –bygge mindre leiligheter Redusér transportarbeidet med bil –forbedre kollektive transportmidlers konkurranseevne –Legge til rette for g/s-trafikk –Utvikle knutepunktene Unngå å bygge ned dyrka mark

4 Samfunnets ideologi/planleggingens filosofi Planleggingens organisering Problemet som planlegging skal løse eller utbedre Temaet for planleggingen

5 Bærekraftig utvikling er....en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Den omfatter: –det å dekke behov, spesielt grunnbehovene for verdens fattige, som bør gis første prioritet –ideen om begrensninger som dagens teknologi og sosial organisering legger på miljøets muligheter til å imøtekomme dagens og framtidas behov

6 Planleggingens utfordringer Norske Internasjonale Organisering Tematiske problem Organisering

7 Utfordringene internasjonalt: Befolkningsvekst –Veksttakten –Regional fordeling - byveksten Vannforsyning –Kvantitet –Kvalitet Fattigdom –Konsekvenser; kriminalitet, flytting Miljøtilstanden –Klima, skog, energiforbruk,

8 Befolkningsveksten i utviklingslandene

9 Dagens situasjon Økt mangfold i våre verdier Miljøproblemene er store Kostbar infrastrukturutvikling Deltaker-demokrati

10 Utfordringer i norsk planlegging Bytte ut synoptisk planlegging med noe annet ….. Reflektiv planlegging??!! Sikre et bedre kunnskapsgrunnlag for planlegging Sørge for at samordningen blir bedre Ikke legge for store byrder på fysisk planlegging - det er bare det det er

11 I stedet for synoptisk planlegging Parallelle diskusjoner –om orden /den konvensjonelle –om resultater/ den markedsmessige –om verdier / den sosiale Refleksjon –forbedre kunnskapsgrunnlaget om dagens situasjon –forbedre evnen til å forutsi konsekvenser

12 Alternativ til synoptisk planlegging - sosial læring Fra instrumentell rasjonalitet til sosial læring Fra sektorisert regional forvaltning til politisk styrt infrastrukturetat på regionalt nivå Fra kunnskapsmangel til forbedret, mangfoldig, kunnskapsgrunnlag for planlegging

13 Samordningen må bli bedre Mer dialog Mer politisk ansvar

14 Kunnskapsgrunnlaget må forbedres Krav om konsekvensanalyser Krav om dokumentasjon Bedre informasjon om dagens situasjon

15 Fysisk planlegging kan løse noen problemer - ikke alle Ikke ta ansvar utenfor egen banehalvdel Ikke ta ansvar uten gjennomføringsansvar

16 Regional planlegging - kontinuerlig forbedring Regionalpolitikk for bærekraftig utvikling Regionplan Gjennomføring i fylkeskommunalt og kommunalt plansystem 4-årig revisjon av regionalpolitikken Årlig revisjon av måloppnåelse. Revisjon av plan ved ny kunnskap

17 Fysisk planlegging er:  Å tildele arealer til ulike funksjoner, dvs. egnethetsaspektet  Å fordele arealer i henhold til tilbud og etterspørsel, dvs. forbruksaspektet  Å fordele virksomheter til ulike områder, dvs. lokaliseringsaspektet  Å forbinde ulike arealer med hverandre, dvs. kommunikasjonsaspektet  Å forebygge og forhindre uheldige konsekvenser av ulike former for arealbruk, dvs. konsekvensaspektet Å bevare ulike former for arealbruk for ettertiden, dvs. bevaringsaspektet

18 Fysisk planlegging er viktig fordi Byenes infrastruktur er tilnærmet irrevesibel Miljøulemper kan forebygges Sosiale ulemper kan forhindres Infrastrukturen bidrar i verdiskapningen i samfunnet


Laste ned ppt "Planleggingens utfordringer Professor Tor Medalen Institutt for by- og regionplanlegging NTNU 29.03.2000."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google