Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmiljøet for ansatte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmiljøet for ansatte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmiljøet for ansatte
KFF-KSS, modul 2, del B Administrasjonspermen

2 HMS-arbeid Arbeidsmiljøloven § 3-1
1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal: a)fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet, b)ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt,

3 HMS-arbeid Arbeidsmiljøloven § 3-1 (forts.)
2) c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen, d) under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak, e) iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov, f) sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær,

4 HMS-arbeid Arbeidsmiljøloven § 3-1
g) sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c, h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt. 3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf, herunder om krav til dokumentasjon av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

5 Oppsummering aml § 3-1 Systematisk og i samarbeid med ansatte
Mål skal formuleres Oversikt over virksomheten: Ansvar, myndighet Vurdere risiko – plan for reduksjon av risiko Arbeidsmiljø vurderes når driften legges om Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge lovbrudd Systematisk ang forebygge/følge opp fravær Løpende kontroll ved høy risiko Systematisk gjennomgang av HMS-arbeidet

6 Internkontrollforkskriften
1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten 2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer 3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes (Fra internkontrollforskriften §5)

7 Internkontrollforskriften
Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå. Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte ……

8 Dokumentasjonskrav Mål skal formuleres
Oversikt over virksomheten: Ansvar, myndighet Vurdere risiko – plan for reduksjon av risiko Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge lovbrudd Systematisk gjennomgang av HMS-arbeidet Interkontrollforskriften § 5

9 KFFs adm.perm Denne permen er nå revidert. Her finner dere informative og praktiske opplysninger under følgende overskrifter: HMS generelt Om lover og forskrifter Ansvars og oppgavefordeling (både i skoler med og uten internat) Vernerunder Rapportering Utforming av HMS-planer Prosedyrer for avviksbehandling

10 KFFs adm.per, forts. I permen finner dere veiledning om hvordan finne frem i en jungel av regler og bestemmelser. Dere finner noe om bl.a. Internkontroll Risikovurdering Sikkerhetsopplæring Beredskapsplaner

11 KFFs adm.perm, forts. Produktdatablad og stoffkartotek
Registrering av ulykker og sykdom Førstehjelpsutstyr og førstehjelp Vi anbefaler å bruke adm.permen parallelt med KFF-KSS.

12 Oppfyller vi lovens krav?
Krav til psykososialt miljø Krav til fysisk miljø Verneombud (frivillig med 1-9 ansatte) Arbeidsmiljøutvalg (når mer enn 50 ansatte, eller ved mer enn 20 ansatte dersom en avpartene krever det) Mange ”særlover”: Matloven, Brann- og ekspolsjonsvernloven, o.s.v.

13 Periodisk kontroll Hyppighet?
Brannvernrunde 4 g. pr år (rømningsveier, dører, slukningsutstyr, orden ….. ) Annen bygningssjekk (vannlekkasje, luftkvalitet …) Farlige stoffer (oppbevaring, bruk, avfallshåndtering)

14 Periodisk kontroll Hvem foretar kontrollen?
Kontrollgruppe som for øvrig i KFF-KSS Verneombud AMU, skolemiljøutvalg

15 Periodisk kontroll Hvordan? Sjekklister
Innleid hjelp (måling av luft, lys, lyd ..) Brannvern i samarbeid med brannvesen Vernerunder


Laste ned ppt "Arbeidsmiljøet for ansatte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google