Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORSK FINANS – NOEN SENTRALE REGELVERKSPROSESSER OG MULIGE KONSEKVENSER Haavind, 29.11.2012 Adm.direktør Idar Kreutzer, FNO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORSK FINANS – NOEN SENTRALE REGELVERKSPROSESSER OG MULIGE KONSEKVENSER Haavind, 29.11.2012 Adm.direktør Idar Kreutzer, FNO."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORSK FINANS – NOEN SENTRALE REGELVERKSPROSESSER OG MULIGE KONSEKVENSER Haavind, 29.11.2012 Adm.direktør Idar Kreutzer, FNO

2 En effektiv finansnæring er avgjørende for framtidig konkurransekraft Kilde: SSB

3 Effektivisering – Kundenes gevinst Effektivisering 1990 – 2011: Produktivitetsvekst 150 prosent Rentemarginen 1990 – 2012: Fra 5,3 til 2,0 prosentenheter Umulig å beregne presist besparelsene for kundene Størrelsesorden kan imidlertid belyses med et enkelt regnestykke:  Marginfall på 1,6 prosentpoeng fra midten av 1990-tallet  Fordelt like mye på innskuddrenter og lånerenter  Dagens innskudds- og lånevolumer Gir følgende grovt beregnede årlige gevinster: RenteinntekterRenteutgifterSum gevinst Husholdninger +7 mrd. kr.- 16 mrd. kr.23 mrd. kr. Ikke finansielle foretak + 4 mrd. kr.- 9 mrd. kr.13 mrd. kr. Sum 11 mrd. kr.- 25 mrd. kr.36 mrd. kr.

4 Banknæringen i Norge er ikke stor Eiendeler i % av BNP. Konsern. 2010 Kilder: Sveriges Riksbank, Finanstilsynet, SSB *Både innlandske og utenlandske eiendeler er inkludert

5 Et robust pensjonssystem Nasjonalt  Nytt tjenestepensjonsprodukt (NOU 2012:3)  arbeidstakere og arbeidsgivere i større grad dele risiko enn i eksisterende ytelsesbaserte ordninger  være bærekraftig under Solvens II  Viktige utfordringer  Høsten 2012 Banklovkommisjonen Overgangsordninger - for eksisterende pensjonsrettigheter  Fastsettelse av nye maksimale sparegrenser i innskuddsordningene Internasjonalt  Innføring av Solvens II  Nåverdi av forpliktelsene beregnes med markedsrente – ikke grunnlagsrente  Fallende rente øker verdien av fremtidige forpliktelser Figur - 10-års statsobligasjonsrente Kilde: Finanstilsynet

6 Vi lever lenger

7 Pensjonsmarked under endring 01.01.2014 Aktiv LOF ordning Fripolise Fripolise med investeringsvalg Slutter i foretak Ny hybridordning Overgangsregler Pensjonsbevis Slutter i foretak Overgangsregler Fripolise med investeringsvalg

8 Struktur i Solvens II 1. Søyle2. Søyle3. Søyle Kvantitative krav Forsikringstekniske avsetninger Solvenskapitalkrav Kvalitative krav Tilsynsprosess Markedsdisiplin Offentlig redegjørelse Transparens

9 Mulig tidsplan Solvens II ?  Men: Ingen ønsker å forplikte seg til et konkret tidsløp  Dessuten: Valg i EU-parlamentet sommeren 2014 kan bety ytterligere forsinkelser Korteste vei … 2015: Ikrafttredelse Mer realistisk tidsplan? 4. kvartal 2013: revidert Omnibus II-tekst fremlegges 1. kvartal 2014: Omnibus II vedtas 3. kvartal 2014: nivå 2-teksten vedtas 4. kvartal 2014: hoveddelen av nivå 3 vedtatt 2015: innarbeiding i nasjonalt regelverk 01.01.2016: Ikrafttredelse 1. kvartal 2013: Sluttføring av konsekvensanalysen 2. kvartal 2013: Trialogforhandlinger om Omnibus II gjenopptas Kort sikt:

10 Regelverksprosesser i Norge og EU 01.01.2012 01.01.201401.01.2015 Fripoliser med investeringsvalg trer i kraft? Nytt pensjonsregelverk med nye overgangsregler trer i kraft Solvens II innføres? Forslag fra Banklovkommisjonen til overgangsregler Høring og Stortings- behandling av nytt tjeneste- pensjonsprodukt med overgangs- regler Nye innskuddsgrenser innføres 01.01.2016?01.01.2013 Forslag fripoliser med investeringsvalg Forslag fra Banklov- kommisjonen om nytt tjeneste- pensjons- produkt

11 Mulige soliditetskrav under CRD IV – EU kommisjonens forslag 20.7.2011

12 Regulatorisk prosess  EU kommisjonen er forslagsstiller.  EU-Rådet og EU-Parlamentet skal vedta CRD IV.  Trialogforhandlinger, med Kommisjonen, har pågått siden mai 2012. Siste trialogmøte forventet 5. desember 2012. Det er ventet at Rådet og Parlamentet vil vedta betydelig større grad av fleksibilitet for nasjonale myndigheter enn det Kommisjonen har foreslått, både når det gjelder innføringstid, nivåene på kapitalkravene, og til å bestemme ytterligere virkemidler av hensyn til finansiell stabilitet.  Forventet avstemming i Parlamentet 11. desember 2012. Rådet må være enig.  Det er et overordnet mål i EU om at regelverket skal bli vedtatt innen 2012.

13 Soliditetskrav under CRD IV EU kommisjonens forslag 20.7.2011

14 Soliditetskrav under CRD IV – EU kommisjonens forslag 20.7.2011

15 Sannsynlige virkninger  Styrken av effektene for låntakere og norsk økonomi vil variere med nivået på de nye kravene; om de innføres brått, er tidsvarierende, eller innføres gradvis over tid.  Virkninger på bankene:  redusert lønnsomhet (svekkes ytterligere dersom det innføres særskatter)  redusert utlånskapasitet  endret balansestruktur  økt regelverkskompleksitet og compliance  Virkninger for kundene:  økte lånemarginer  redusert tilbud av kreditt - særlig når motsyklisk buffer er på?  utlån til foretak er mest kapitalkrevende  den internasjonale tilpasningen for å oppfylle kapitalkrav medfører tilpasning av balansesammensetning og reduserte utlån  Økt verdipapirfinansiering?  Sterk vekst i emisjoner av ”high yield” (der kapitalkravene for bankene er høyest)

16 FNO


Laste ned ppt "NORSK FINANS – NOEN SENTRALE REGELVERKSPROSESSER OG MULIGE KONSEKVENSER Haavind, 29.11.2012 Adm.direktør Idar Kreutzer, FNO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google