Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen tanker om ny Avisundersøkelse Helge Holbæk-Hanssen Mediebedriftenes Landsforening Standardiseringskonferansen januar 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen tanker om ny Avisundersøkelse Helge Holbæk-Hanssen Mediebedriftenes Landsforening Standardiseringskonferansen januar 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen tanker om ny Avisundersøkelse Helge Holbæk-Hanssen Mediebedriftenes Landsforening Standardiseringskonferansen januar 2008

2 Målet med en ny Avisundersøkelse M å omfatte alle aviser tilsluttet MBL Tilfredsstille ANFOs og MIOs krav p å en bedre m å te enn i dag F å aksept for at OTS-m å let ( ”å v æ re i sanseposisjon ” ) er det korrekte m å leniv å i denne type syndikerte unders ø kelser V æ re en viktig del av den nye multimedieunders ø kelsen

3 Bakgrunn Det finnes i dag ingen akseptable metoder for å m å le print p å en automatisk/passiv m å te i stor skala. For å dekke alle avistitlene, krever det en utvalgsst ø rrelse som ikke kan l ø ses ved panelutvalg alene (ref. erfaringene i Nederland). RR (Recent Reading) er internasjonalt den desidert mest benyttede metoden for å m å le dagspresse og magasin. Med unntak av Sverige (frekvensmetoden) er dette den eneste metoden som benyttes for m å ling av dagspressens lesertall i verden i dag. Ingen land gir i dag de offisielle lesertallene ut over et OTS-m å l p å tittelniv å.

4 Hovedstruktur Vi ser for oss en hovedstruktur best å ende av to deler: En hovedunders ø kelse som etablerer den enkelte avistittels offisielle lesertall En delunders ø kelse som gir enkelttitler eller grupper av aviser/samkj ø ringer mulighet til å levere leserdata ut over RR p å tittelniv å.

5 Hovedundersøkelsen Utvalg Utvalgsst ø rrelsen m å v æ re p å minimum dagens niv å ( å rlig 30.000 intervju eller mer) Tilpasse utvalgsstrukturen til dagens avisstruktur geografisk Utvalget m å v æ re tilfeldig og representativt i forhold til befolkningen over 12 å r Intervjumetode Mest sannsynlig telefonintervju/CATI (den mest kostnadseffektive metoden, og den metoden som gir st ø rst utvalgskontroll) – men vil v æ re å pne for andre metoder.

6 Hovedundersøkelsen Lesertallet Lesertallet etableres som OTS-tall for * Hovedproduktet * Faste/minst ukentlige bilag og magasiner * Spesifikke utgaver (eks.: L ø rdagsutgaven) Lesertallet beregnes som RR-tall for siste å rs utgivelser, eventuelt spesifikke lesertall for sesong. For st ø rre titler og for grupper av titler/samkj ø ringer gies kontinuerlige lesertall pr. uke eller m å ned (avhengig av basest ø rrelse). Disse lesertallene rapporteres i egen rapporteringsmodul, og vil kunne nedbrytes p å kj ø nn og alder.

7 Hovedundersøkelsen Rapportering Hovedlesertallene for samtlige titler/magasiner/bilag/spesifikke titler rapporteres enten to eller fire ganger i å ret. Rapporteringshyppigheten vil v æ re avhengig av hvor ofte den multimediale unders ø kelsen rapporteres, og hvor ofte markeds- og m å lgruppebasen oppdateres. Uke-/m å nedsbasen rapporteres kontinuerlig p å ukes- eller m å nedsbasis (se punktet over).

8 Hovedundersøkelsen M å lgruppe- og markedsdata Lesertallene m å tilknyttes m å lgruppe- og markedsdata. Imidlertid vil dette v æ re avhengig av multimediedelens l ø sning og struktur. Det kan tenkes at noen m å lgruppedata m å innhentes i Hovedunders ø kelsen bl.a. for å kunne knyttes til/integreres i multimedieunders ø kelsen.

9 Delundersøkelsen M å let med delunders ø kelsen er å gi verdier ut over det generelle RR-niv å et for den enkelte tittel. Unders ø kelsen kan enten foreg å kontinuerlig eller p å ad.hoc-basis etter behov. Innhold Standardsp ø rsm å l for ” page-traffic ” og/eller ” engagement ” i forhold til avistitler. Utvalg Utvalget rekrutteres fra Hovedunders ø kelsen, og vil v æ re proporsjonalt i forhold til befolkningen over 12 å r. Utvalgsst ø rrelsen kan variere etter behov.

10 Delundersøkelsen Intervjumetode Fortrinnsvis p å nett (m å sjekke representativitet i forhold til befolkningen totalt sett), kan kombineres med telefon/CATI. Omfang Det intervjues p å tittelniv å for alle titler i Hovedunders ø kelsen. Rapportering Det rapporteres p å tittelniv å for de st ø rste titlene og for grupper av titler (eks. samkj ø ringer) avhengig av antall intervju bak den enkelte tittel. Det rapporteres etter behov.

11 Hensynet til mindre lokale titler Mindre titler har behov for å få etablert stabile lesertall som markedet har tillit til, samt å kunne bruke lesertallene til analyser innenfor eget geografisk område. Problemet er basestørrelsen innenfor de enkelte geografiske områdene. Dette kan løses på flere måter: –Gjennomgå utvalgsstrukturen for en bedre tilpassing av avisstrukturen (mediedistriktene) –Øke totalutvalget (for eksempel til 40.000) –Levere lokale analysefiler som strekker seg over to år i stedet for ett

12 Har vi tilfredsstilt ANFO og MIOs krav? Krav: Hyppigere levering av lesertall Kravet innfris Krav: Sikkerhet for lesertallene Vi er åpne for revisjon av lesertallene. Samarbeidsorganet mellom MBL, ANFO og MIO (SAL) vil fortsette Mulighet for ”sidetrafikkering” som nytt filter i planleggingsmodulen Kravet innfris Registrere hva folk gjør i stedet for å spørre - taes i bruk ny teknologi Krever automatisert målesystem som pr. i dag ikke eksisterer. Men vil være åpne for slike løsninger på sikt.

13 Har vi tilfredsstilt ANFO og MIOs krav? Bedre dokumentasjon på avkastning av investering Den syndikerte undersøkelsen skal først og fremst gi dekningstall. Den enkelte avis/aviskonstellasjon gir og vil gi informasjon ut over dette nivået. Utjevne forskjellene mellom nasjonale og regionale medier Det gjøres i dag, og vil bli gjort i den nye undersøkelsen. Vil bli styrket ved de løsningene vi skisserer for de mindre lokale titlene.


Laste ned ppt "Noen tanker om ny Avisundersøkelse Helge Holbæk-Hanssen Mediebedriftenes Landsforening Standardiseringskonferansen januar 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google