Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Befolkningsundersøkelse om ulike boligspørsmål Undersøkelsen er gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Befolkningsundersøkelse om ulike boligspørsmål Undersøkelsen er gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Befolkningsundersøkelse om ulike boligspørsmål Undersøkelsen er gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2014

2 forbrukerrådet.no Utvalg og metode Målgruppe Landsrepresentativt utvalg 18 år+. Utvalg Undersøkelsen er gjennomført i Norstats respondentpanel, som består av cirka 83 000 nordmenn som har tilgang til internett. Medlemmene i panelet er primært rekruttert via landsrepresentative telefonundersøkelser. Utvalget blir trukket tilfeldig og proporsjonalt i forhold til den enkelte landsdels befolkningstall og kvoteres på kjønn og fylke. Resultatene er veiet på kjønn, alder og geografi i henhold til offentlig statistikk. Metode / tidsperiode feltarbeid Datainnsamlingen ble gjennomført som web-intervju i perioden 2.–10. juni 2014. Antall intervju Totalt 1 000 intervju.

3 forbrukerrådet.no Resultater Foto: Colourbox.com

4 forbrukerrådet.no Oppsummering (1/4) Totalt sett 8 av 10 oppgir at de eier egen bolig, men det er store forskjeller mellom aldersgrupper. Mens 92-93 % av de som er over 45 år eier egen bolig, ser vi at andelen kun er 40 % i aldersgruppen 18-29 år. 1 av 4 har planer om å kjøpe (ny) bolig i løpet av de neste 10 årene, men andelen er langt høyere blant de yngste (18-29 år), hvor 2 av 3 har planer om boligkjøp innenfor en 10-årsperiode. Totalt 14 % har planer om boligkjøp uten å kunne angi tidshorisonten for kjøp. Blant de som har planer om å kjøpe bolig, er den mest fremtredende bekymringen at boligens tilstand kan være dårligere enn forventet – med påfølgende uventede utgifter. 37 % av potensielle boligkjøpere tror at dette vil være deres største bekymring neste gang de skal kjøpe bolig, og de som er under 30 år er mest bekymret for dette (47 %). I den eldste aldersgruppen (60 år+) er 1 av 4 bekymret for at de ikke kommer til å trives i en ny bolig, mens bekymringen rundt dette er mindre blant de som er yngre. Totalt sett er kun 1 av 10 bekymret for at en bolig de kjøper vil falle i verdi. 37 % har ingen spesielle bekymringer med tanke på et fremtidig boligkjøp, men de eldste er i mindre grad bekymret enn de som er yngre. Flertallet mener at å unngå tvist i etterkant av boligsalget og å oppnå maksimal pris for boligen er like viktig. Totalt 2 av 10 svarer at det er viktigst å få maksimal pris, men andelen er synkende med økt alder. Mens 32 % i aldersgruppen 18-29 år er mest opptatt av pris, er andelen kun 12 % i den eldste aldersgruppen. 4 av 10 mener det er avgjørende at boligen de kjøper er grundig gjennomgått av en kyndig takstmann. En like stor andel er opptatt av at boligen ikke har behov for oppussing eller utbedringer på lang tid. Godt over halvparten (56 %) er opptatt av at boligen skal ha balkong, terrasse eller uteområde, og god tilgang på butikker og servicetilbud er også viktig for mange. Kun 7 % mener det vil være avgjørende at boligen selges via eiendomsmegler. Respondentene ble gitt anledning til å velge inntil tre svar blant en rekke forhåndsdefinerte svaralternativer knyttet til hvilke forhold som vil være avgjørende ved boligkjøp, og kun 4 % hadde ingen formening om hvilke forhold som vil være avgjørende ved kjøp av bolig. Spørsmålet ble stilt til de som har svart at de har planer om å kjøpe bolig i nær eller fjern fremtid.

5 forbrukerrådet.no Oppsummering (2/4) 1 av 4 mener at eiendomsmeglernes verdivurderinger stort sett stemmer, mens en nesten like stor andel mener verdivurderingene ofte settes for høyt. 42 % har ingen formening om dette. Basert på sist gang man la inn bud på en bolig, var det kun halvparten som leste all tilgjengelig informasjon om boligen før de la inn bud. 3 av 4 brukte under to timer på å gjennomgå boligen på visning før de la inn bud. 46 % brukte under en time. Halvparten av de spurte mener boligkjøpernes betalingsvillighet har vært viktigste årsak til at boliger generelt har blitt dyrere de siste 20 årene. Også rentenivået, strengere byggekrav fra myndighetene og bankenes vilje til å gi økte lån nevnes blant de viktigste årsakene. Respondentene ble gitt anledning til å velge inntil tre svar blant en rekke forhåndsdefinerte svaralternativer. 8 % hadde ingen formening om dette temaet. Spørsmålet ble stilt til alle. Vi presenterte deretter noen utsagn hvor respondentene skulle ta stilling til hvorvidt de ulike påstandene stemmer eller ikke. Utsagnene ble presentert i tilfeldig rekkefølge. Kun 2 av 10 mener kostnaden ved å benytte eiendomsmegler i forbindelse med boligsalg ligger på et greit nivå.  Oppfatningen av kostnadsnivået på eiendomsmeglertjenester varierer litt mellom ulike aldersgrupper. 15 % i aldersgruppen 45-59 år sier seg enig i denne påstanden, mens andelen enige er 26 % blant de som er 60 år+.  Andelen som svarer «vet ikke» er signifikant høyere (40 %) blant de unge voksne (18-29 år). Med utgangspunkt i at 60 % i denne aldersgruppen oppgir at de ikke eier egen bolig, er det rimelig å anta at det er mange som ikke kan ta stilling til påstanden om kostnadsnivå grunnet manglende erfaring med å benytte eiendomsmegler i forbindelse med boligsalg.

6 forbrukerrådet.no Oppsummering (3/4) 1 av 3 tror at boligprisene i Norge kommer til å stige kraftig de neste fem årene. I aldersgruppen 60 år+ ser vi at hele 4 av 10 sier seg enig i denne påstanden. 8 av 10 mener det er viktig at en kyndig takstmann gir sin vurdering av markedsverdien på en bolig før de legger inn bud. Dette ser ut til å være særlig viktig for de som er 45 år og eldre. Bortimot 9 av 10 mener det er viktig at en kyndig takstmann gir sin vurdering av tilstanden på en bolig før de legger inn bud. Interessen for å pusse opp eller utbedre en bolig man kjøper varierer mellom ulike aldersgrupper, og ser ut til å være avtakende med økt alder.  Nesten halvparten i den yngste aldersgruppen stiller seg positive til å pusse opp eller utbedre en bolig de kjøper, mens kun 1 av 4 i den eldste aldersgruppen er av samme oppfatning. Totalt 4 av 10 sier seg enig i at de ønsker å plassere mer av formuen sin i bolig, men det er store variasjoner mellom aldersgrupper.  Andelen som sier seg enig er synkende med økt alder. Mens 6 av 10 i aldersgruppen 18-29 år er enig i påstanden, ser vi at kun 23 % av de som er 60 år eller eldre på sikt ønsker å plassere mer av formuen sin i bolig. Til slutt skulle respondentene ta stilling til tre utsagn som handlet om håndverkere. For disse utsagnene ser vi at andelen som ikke har noen formening (svarer «vet ikke») er gjennomgående høyere i den yngste aldersgruppen. Utsagnene ble presentert for alle respondentene uavhengig av om de eier egen bolig. Det er rimelig å anta at behovet for håndverkertjenester øker når man eier egen bolig. Kun 4 av 10 i alderen 18-29 år svarer at de eier sin egen bolig, og dette har nok hatt en viss betydning for svargivningen.

7 forbrukerrådet.no Oppsummering (4/4) Bortimot halvparten (47 %) av de spurte er enig i at det ofte er vanskelig å få tak i ledige håndverkere.  Problemet med å få tak i håndverkere ser ut til å være mest utbredt blant de som er over 45 år. 6 av 10 i alderen 60 år+ og halvparten i aldersgruppen 45-59 år svarer at det ofte er vanskelig å få tak i ledige håndverkere. Med utgangspunkt i at de fleste i denne aldersgruppen eier sin egen bolig, kan det være rimelig å anta at de i større grad benytter seg av håndverkertjenester, og derfor støter på problemstillingen oftere. Kun 1 av 3 mener det er enkelt å skille dyktige håndverkerfirmaer fra dårlige. 6 av 10 synes ikke det er enkelt å vite hva som er rimelig pris for gjennomføringen av et håndverkeroppdrag.

8 forbrukerrådet.no 8 av 10 eier egen bolig i dag, og 1 av 4 har planer om å kjøpe (ny) bolig i løpet av de neste 10 årene. Base: 1 000 intervju.

9 forbrukerrådet.no At boligens tilstand kan være dårligere enn forventet og dermed føre til store uventede utgifter er den bekymringen flest (37 %) tror de vil ha neste gang de skal kjøpe bolig. Hva tror du vil være din største bekymring knyttet til ditt neste boligkjøp? Base: 430 intervju. Filter: Har planer om å kjøpe bolig.

10 forbrukerrådet.no Flertallet mener at å unngå tvist i etterkant av boligsalget og å oppnå maksimal pris for boligen er like viktig. Når du skal selge bolig, hva er da viktigst for deg? Base: 813 intervju. Filter: Eier egen bolig.

11 forbrukerrådet.no 4 av 10 mener det er avgjørende at boligen de kjøper er grundig gjennomgått av en kyndig takstmann. Hvilke forhold vil være avgjørende for deg neste gang du kjøper bolig? (mulig å angi inntil tre svar) Base: 430 intervju. Filter: Har planer om å kjøpe bolig.

12 forbrukerrådet.no 1 av 4 mener at eiendomsmeglernes verdivurderinger stort sett stemmer, mens en nesten like stor andel mener verdivurderingene ofte settes for høyt. 42 % har ingen formening om dette. Når det gjelder eiendomsmegleres verdivurderinger av boliger de skal selge, hva stemmer best overens med din oppfatning? Base: 1 000 intervju.

13 forbrukerrådet.no Basert på sist gang man la inn bud på en bolig, var det kun halvparten som leste all tilgjengelig informasjon om boligen før de la inn bud. Sist gang du la inn bud på en bolig, hvor grundig leste du tilgjengelig informasjon om boligen før du la inn budet? Base: 599 intervju. Filter: Har lagt inn bud på bolig.

14 forbrukerrådet.no 3 av 4 brukte under to timer på å gjennomgå boligen på visning før de la inn bud. 46 % brukte under en time. Sist gang du kjøpte bolig, hvor lang tid brukte du på å gjennomgå boligen på visningen(e) før du la inn forpliktende bud? Base: 589 intervju. Filter: Har kjøpt bolig.

15 forbrukerrådet.no Halvparten av de spurte mener boligkjøpernes betalingsvillighet har vært viktigste årsak til at boliger generelt har blitt dyrere de siste 20 årene. Også rentenivået, strengere byggekrav fra myndighetene og bankenes vilje til å gi økte lån nevnes blant de viktigste årsakene. Boliger er generelt blitt dyrere de siste 20 årene. Hva tror du har vært viktigste årsaker til dette? (mulig å angi inntil tre svar) Base: 1 000 intervju.

16 forbrukerrådet.no Andeler som er enig (helt eller delvis) i ulike påstander knyttet til bolig: Base: 1 000 intervju.

17 forbrukerrådet.no Kun 2 av 10 mener kostnaden ved å benytte eiendomsmegler i forbindelse med boligsalg ligger på et greit nivå. Påstand: Kostnaden ved å benytte eiendomsmegler i forbindelse med et boligsalg ligger på et greit nivå. Base: 1 000 intervju.

18 forbrukerrådet.no 1 av 3 tror at boligprisene i Norge kommer til å stige kraftig de neste fem årene. Påstand: Jeg tror at prisen på boliger i Norge kommer til å stige kraftig i verdi de neste fem årene. Base: 1 000 intervju.

19 forbrukerrådet.no 8 av 10 mener det er viktig at en kyndig takstmann gir sin vurdering av markedsverdien på en bolig før de legger inn bud. Påstand: Det er viktig for meg at en kyndig takstmann har gitt sin vurdering av markedsverdien på boligen før jeg legger inn bud. Base: 1 000 intervju.

20 forbrukerrådet.no Bortimot 9 av 10 mener det er viktig at en kyndig takstmann gir sin vurdering av tilstanden på en bolig før de legger inn bud. Påstand: Det er viktig for meg at en kyndig takstmann har gitt sin vurdering av tilstanden på boligen før jeg legger inn bud. Base: 1 000 intervju.

21 forbrukerrådet.no Interessen for å pusse opp eller utbedre en bolig man kjøper varierer mellom ulike aldersgrupper, og ser ut til å være avtakende med økt alder. Påstand: Min neste bolig kan gjerne ha behov for oppussing eller utbedringer. Base: 1 000 intervju.

22 forbrukerrådet.no Totalt 4 av 10 sier seg enig i at de ønsker å plassere mer av formuen sin i bolig, men det er store variasjoner mellom aldersgrupper. Påstand: På sikt ønsker jeg å plassere mer av min formue i bolig. Base: 1 000 intervju.

23 forbrukerrådet.no Andeler som er enig (helt eller delvis) i ulike påstander om håndverkere: Base: 1 000 intervju.

24 forbrukerrådet.no Bortimot halvparten (47 %) av de spurte er enig i at det ofte er vanskelig å få tak i ledige håndverkere. Påstand: Det er ofte vanskelig å få tak i ledige håndverkere. Base: 1 000 intervju.

25 forbrukerrådet.no Kun 1 av 3 mener det er enkelt å skille dyktige håndverkerfirmaer fra dårlige. Påstand: Det er enkelt å skille dyktige håndverkerfirmaer fra dårlige. Base: 1 000 intervju.

26 forbrukerrådet.no 6 av 10 synes ikke det er enkelt å vite hva som er rimelig pris for gjennomføringen av et håndverkeroppdrag. Påstand: Det er enkelt å vite hva som er rimelig pris for gjennomføringen av et håndverkeroppdrag. Base: 1 000 intervju.


Laste ned ppt "Befolkningsundersøkelse om ulike boligspørsmål Undersøkelsen er gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google