Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORFOR? Hva sier Kunnskapsløftet? (mer)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORFOR? Hva sier Kunnskapsløftet? (mer)"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORFOR? Hva sier Kunnskapsløftet? (mer)
Støtte den enkelte elev i sin utvikling Lærevansker Skolens måte å undervise på har vesentlig skyld i at elever får lærevansker (Lunde, 2001) Forebygge lærevansker Elever med særlige evner i matematikk Videre

2 Ny læreplan om tilpasset opplæring
Læringsplakaten: - gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre - stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier - legge til rette for elevmedvirkning - fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmetoder Tilbake

3 HVA? En definisjon: Tilpasset opplæring er tilrettelegging for læring der eleven, ut fra evner og forutsetninger, søker utfordringer og utvikler seg faglig, sosialt, fysisk og personlig. Tilpasset opplæring bygger på kunnskap om og forståelse av elevens læreforutsetninger og personlighet. Læringen foregår i området mellom det eleven kan og det eleven står for tur til å kunne (Strandkleiv & Lindbäck, 2004).

4 HVA? Et grunnleggende prinsipp og virkemiddel i realiseringen av opplæringen (Dale) Stille realistiske krav og klare forventninger til den enkelte (Haug) Tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak er ikke det samme (St.mld. 30) Individperspektiv og organisasjonsperspektiv

5 HVA? Tilpasning kan være å ta hensyn til:
Forskjeller mellom jenter og gutter Tospråklige elever Elever med spesielle faglige behov Sosiale forhold

6 HVA? Differensiering et middel for å oppnå tilpasning
Differensiering vil si å gjøre forskjell (Strandkleiv & Lindbäck, 2004) Organisatorisk differensiering Pedagogisk differensiering Tempo-, bredde- og nivådifferensiering

7 HVORDAN? Alle, enten bevisst eller ubevisst, og i større eller mindre grad, vil tilpasse opplæringen. Hvorfor kommer ofte skolen til kort? Tradisjonell opplæring har lagt seg på et nivå som passer best for gjennomsnittselevene (Strandkleiv & Lindbäck, 2004). En vid tilnærming til tilpasset opplæring (Haug, 2004): Se på og analysere hele læringsmiljøet for å komme fram til tiltak som kan føre til en bedre tilpasset opplæring.

8 HVORDAN? Diagnostikk (mer) Diagnostisk undervisning (mer)
Fokus på strategier (mer) Læringsstiler Ulike matematiske kompetanser

9 HVORDAN? Åpne oppgaver Elevaktiv undervisning (mer)
Elevmedvirkning (Opplæringsloven) En tydelig, synlig og aktiv lærer Klare læringsmål Litteratur

10 Elevmedvirkning Fastsatt i opplæringsloven, kap 11
Elevene skal delta i planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av undervisningen Øke motivasjonen Legge til rette for mer selvstendighet Betyr ikke at elevene skal bestemme alene. Tilbake

11 Elevaktiv undervisning
Det er ikke den kunnskapen du fær, men den du sjøl finn, som du kan bruka (A.O. Vinje, 1869)

12 Elevaktiv undervisning
Kreative, selvstendige tankeprosesser, ikke bare imitasjon Kreativ problemløsing uten innblanding fra lærer Konstruksjon av begreper og algoritmer Utforsking (mer) Kommunikasjon Refleksjon (mer) Framstilling og diskusjon av hypoteser Bruk av feil og misoppfatninger til videre utvikling Tilbake

13 Utforsking, gjerne ved bruk av et materiell
Tilbake

14 Presentasjon og refleksjon
Tilbake

15 DIAGNOSTIKK / KARTLEGGING
Hva kan den enkelte elev? Hvilke ”knagger” har eleven å henge ny kunnskap på? Elevsamtaler ”Hvordan tenkte du?” Ulike matematikktester ”Loggskriving” Tilbake

16 DIAGNOSTISK UNDERVISNING
Krav til metoden: Skal bygge opp solide begreper Fire faser: 1. Identifisere misoppfatninger (mer) 2. Skape en kognitiv konflikt (mer) 3. Løse den kognitive konflikten 4. Bruke det utvidede/nye begrepet i andre sammenhenger (Brekke) Tilbake

17 Diagnostiske oppgaver
God oppgave: Sett ring rundt det minste tallet 0,625 0,25 0, ,125 0,5 I motsetning til: Sett ring rundt det minste tallet 0,65 0,25 0,37 0,12 0,50 Tilbake

18 Kognitiv konflikt Finn neste tall: 0,2 0,4 0,6 0,8 Gjør det samme på en tallinje. Sammenlikn svarene. Tilbake

19 STRATEGIER Knytter seg til selve læringsprosessen (Ostad)
Enhver ikke-obligatorisk og målrettet prosedyre (Siegler & Jenkins, i Ostad) Generelle strategier og oppgavespesifikke strategier Retrieval-strategier og backup-strategier (Ostad) Strategiopplæring med utgangspunkt i generelle strategier, metakognitiv teoriramme Analyse av framgangsmåter (mer) (Tilbake)

20 Gruppering Tilbake

21 Tilpasset opplæring Litteraturhenvisninger
Brekke, G. (1995). Introduksjon til diagnostisk undervisning. Nasjonalt læremiddelsenter Dale, E. et al. (2005). Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet. Læringslaben. Haug, P. (2004). Om tilpassa opplæring. Skolepsykologi, 4. Lunde, O. (2001). Tilrettelagt opplæring for matematikkmestring Ostad, S. (1985) Matematikkdiagnostikk. Univeritetsforlaget. Ostad, S. (1999) Strandkleiv, O. I. & Lindbäck, S. O. (2004) Hva er tilpasset opplæring?


Laste ned ppt "HVORFOR? Hva sier Kunnskapsløftet? (mer)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google