Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

POLITIETS BRANNETTERFORSKNING Politiets oppgaver og tverrfaglig samarbeid ved brannetterforskning. Norges brannskole 25.09.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "POLITIETS BRANNETTERFORSKNING Politiets oppgaver og tverrfaglig samarbeid ved brannetterforskning. Norges brannskole 25.09.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 POLITIETS BRANNETTERFORSKNING Politiets oppgaver og tverrfaglig samarbeid ved brannetterforskning. Norges brannskole 25.09.07

2 Innhold  Kripos – hvem er vi?  Politiets brannfaglige kompetanse  Brannetterforskning  Samarbeid  Fremtiden?

3 Kripos  Særorgan - opprettet 1959  Flyttet fra Victoria terrasse via Helsyr til Bryn (2000)  Ca. 400 ansatte pr i dag

4 KRIPOS – Brynsalleen 6  20 000 m².  Kontor  Laboratorier  Spesialrom  Kantine  Auditorium  9 rom med hotellstandard

5

6 Kjemisk og teknisk seksjon  26 ansatte fordelt på:  1 leder (Knut Rykhus)  3 kontor/adm.  6 brann- og eksplosjonsgruppa  7 skytevåpen  5 overflatespor  4 kjemisk

7 Brann- og eksplosjonsgruppa  3 saksbehandlere/åstedsgransker (politi/branningeniør)  1 elektroingeniør  2 brannhundeførere (politi)  (+ 4 kjemikere/laboranter)

8 Arbeidsoppgaver brann- og eksplosjonsgruppa  Undersøkelse av innsendt materiale, el/gass/låser (164/2006)  Undersøkelse av innsendt materiale, kjemi (257/2006)  Undersøkelser i forb. med eksplosiver  Referanseregister  Undervisning/foredrag bl.a. ved PHS og NBSK  Forsøk  Stedlig bistand (åstedsundersøkelse, hundesøk) (97/2006)

9

10

11 Sør-Atlanteren 2006

12 Politiets brannfaglige kompetanse bygger på:  PHS grunnutdanning (2 timer)  Praksisperiode ved lokalt tjenestested (1 år)  PHS grunnutdanning, fordypningsfag (4 uker)  Brannkurs 3 uker ( 1 uke taktisk, 2 uker teknisk)  Interne/eksterne spesialkurs, seminar, hospitering etc.  Brannfaglig miljø  Først og fremst et erfaringsfag (30/70)

13 Retningslinjer  Straffeprosessloven  Påtaleinstruksen  Politiinstruksen  Rundskriv fra Riksadvokaten  I praksis ubetinget etterforskningsplikt - Politiet skal etterforske alle branner

14 Hva er brannetterforskning?  Meget komplisert  Sporene har ofte brent opp!  Ligger det en straffbar handling bak?  Tungt, skittent arbeid  Likhetstrekk med arkeologi (systematikk, metoder, nøyaktighet)  Tverrfaglig  Erfaringsfag – ingen er, eller blir noen gang utlært  Eksponering for press (media, pårørende, etterforskningen m.v)  Konklusjon kan få store konsekvenser

15

16

17 S-regelen  Søke, samle, sikre spor som sannsynliggjør sakens sanne sammenheng, siktedes skyld så vel som skyldfrihet.

18 Målet for etterforskningen  Arnested  Brannårsak  Hendelsesforløp  Straffbar handling, teknisk eller menneskelig feil?  Gjerningsperson  Forebyggende tiltak (el-materiell etc.)  Andre forhold (avdekke brudd på brann-, byggeforskrifter etc.)  Finne og identifisere omkomne

19  I løpet av de 10 siste årene har mellom 600 og 700 personer omkommet, og enda flere blitt skadd. Motivasjon:

20 Visste du at: Det brenner for:  Kr 109 pr. sekund  Kr 6 516 pr. minutt  Kr 390 981 pr. time  Kr 9 383 549 kr pr. døgn  Kr 3 424 994 400 kr pr. år  Kilde: Finansnæringens hovedorganisasjon

21 Hva skal ligge til grunn når politiet konkluderer:  Samlet vurdering av:  Brannskadebildet  Kriminaltekniske spor  Kjemiske analyser  Spor på det elektriske anlegget  Direkte påviselig brannårsak  Utelukkelse  Taktiske opplysninger

22 Samarbeidspartnere  Brannvesenet  Førstehånds kunnskap (1.enhet, røykdykkere, slokkeinnsats m.v.)  Brannfaglig kompetanse/erfaring  Kontroll-/tilsynsmyndighet  Bygningsmessige forhold  Pipe/ildsted  Personell/utstyr  Brannsakkyndig uttalelse (Str.l. §148)  Kunnskap om mulige faremomenter (HMS)  Politiet gis høy prioritet ved spørsmål om bistand

23 Samarbeidspartnere  Det lokale el-tilsyn (DLE)  El-faglig formal- og realkompetanse  Kontroll-/tilsynsmyndighet  Oversikt over el-forsyningen/distribusjonsnettet  Brannfaglig kompetanse - brannfarer ved elektrisk utstyr  Kjennskap til installatører, leverandører etc.  Bistand på åstedet til el-undersøkelse, diskusjonspartner  Rapport fra el-tilsynet tillegges vekt  Politiet gis høy prioritet (plikt) ved spørsmål om bistand

24 Samarbeidspartnere  DSB  Statens Havarikommisjon for Transport (SHT)  Forsvaret  AGA  Orica (Dyno)  Låsesmeder  Landbrukshøgskolen  SINTEF  Forsikring  Rettsmedisinsk institutt  Andre

25 Bør politiet etterforske brann?  Politiets brannetterforskning er gjenstand for kritikk fra mange hold  Advokater  Privatetterforskere  Norsk boligbyggelag  Forsikring  ”Ukjent årsak” i statistikken er for stor  Noen mener brannvesenet bør ta over etterforskningen

26 Bør politiet etterforske brann?  Mye av kritikken er på sin plass! men…  Vi (Kripos) ser store distriktsvise forskjeller  Spørsmålet om prioritering ligger hos politimesteren og bevilgende myndigheter  Positiv utvikling

27 Bør politiet etterforske brann?  De siste årene har vi sett flere og flere eksempler på at kriminelle handlinger utføres eller forsøkes dekket over ved å anstifte brann.

28 Hvorfor politiet bør etterforske  Siste 10 år - flere drap (Sjøvegan, Tonsåsen, Rakkestad, Arendal, Halden, Breivikeidet, Gran m.fl.)  Vinningskriminalitet (NOKAS)  Dyrenes frigjøringsfront (ALF)  Satanisme  Strl. §148 (mordbrann)  Forsikringsbedragerier?

29 Hvorfor politiet bør etterforske  Bestemt ved lov (Straffeprosessloven)  Ingen vet hva man kan stå overfor før undersøkelsen begynner  Brannvesenet er ikke kriminalteknikere  Vil en alvorlig kriminell handling bli oppdaget tidsnok?  Spor som går tapt eller behandles feil kan ikke gjenopprettes  Må beherske: DNA, fingeravtrykk, fottøyavtrykk, det å tolke situasjonsspor, dokumentasjon, etterrettelighet  Fordel at ansvaret ikke splittes opp og helheten ivaretas

30 Fremtiden?  Politiet må bli bedre  Brannfaglig kompetanse må prioriteres  Satse på tverrfaglig samarbeid  Økt samarbeid innen forskning (SINTEF/Kripos/DSB/PHS/NBSK?)  Arbeidsgruppa for kvalitetssikring av brannetterforskning (AKB) Regionale brannetterforskningsgrupper (Politi, brann, DLE) Standarisering av praksis, rapportering, konklusjoner og kompetanse

31 Hva med….  Brannteknisk kommisjon jf. Rettsmedisinsk kommisjon  Autorisasjon av kriminaltekniske etterforskere

32

33 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "POLITIETS BRANNETTERFORSKNING Politiets oppgaver og tverrfaglig samarbeid ved brannetterforskning. Norges brannskole 25.09.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google