Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

POLITIETS BRANNETTERFORSKNING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "POLITIETS BRANNETTERFORSKNING"— Utskrift av presentasjonen:

1 POLITIETS BRANNETTERFORSKNING
Politiets oppgaver og tverrfaglig samarbeid ved brannetterforskning. Norges brannskole

2 Innhold Kripos – hvem er vi? Politiets brannfaglige kompetanse
Brannetterforskning Samarbeid Fremtiden?

3 Kripos Særorgan - opprettet 1959
Flyttet fra Victoria terrasse via Helsyr til Bryn (2000) Ca. 400 ansatte pr i dag

4 KRIPOS – Brynsalleen 6 20 000 m². Kontor Laboratorier Spesialrom
Kantine Auditorium 9 rom med hotellstandard

5

6 Kjemisk og teknisk seksjon
26 ansatte fordelt på: 1 leder (Knut Rykhus) 3 kontor/adm. 6 brann- og eksplosjonsgruppa 7 skytevåpen 5 overflatespor 4 kjemisk

7 Brann- og eksplosjonsgruppa
3 saksbehandlere/åstedsgransker (politi/branningeniør) 1 elektroingeniør 2 brannhundeførere (politi) (+ 4 kjemikere/laboranter)

8 Arbeidsoppgaver brann- og eksplosjonsgruppa
Undersøkelse av innsendt materiale, el/gass/låser (164/2006) Undersøkelse av innsendt materiale, kjemi (257/2006) Undersøkelser i forb. med eksplosiver Referanseregister Undervisning/foredrag bl.a. ved PHS og NBSK Forsøk Stedlig bistand (åstedsundersøkelse, hundesøk) (97/2006)

9

10

11 Sør-Atlanteren 2006

12 Politiets brannfaglige kompetanse bygger på:
PHS grunnutdanning (2 timer) Praksisperiode ved lokalt tjenestested (1 år) PHS grunnutdanning, fordypningsfag (4 uker) Brannkurs 3 uker ( 1 uke taktisk, 2 uker teknisk) Interne/eksterne spesialkurs, seminar, hospitering etc. Brannfaglig miljø Først og fremst et erfaringsfag (30/70)

13 Retningslinjer Straffeprosessloven Påtaleinstruksen Politiinstruksen Rundskriv fra Riksadvokaten I praksis ubetinget etterforskningsplikt - Politiet skal etterforske alle branner

14 Hva er brannetterforskning?
Meget komplisert Sporene har ofte brent opp! Ligger det en straffbar handling bak? Tungt, skittent arbeid Likhetstrekk med arkeologi (systematikk, metoder, nøyaktighet) Tverrfaglig Erfaringsfag – ingen er, eller blir noen gang utlært Eksponering for press (media, pårørende, etterforskningen m.v) Konklusjon kan få store konsekvenser

15

16

17 S-regelen Søke, samle, sikre spor som sannsynliggjør sakens sanne sammenheng, siktedes skyld så vel som skyldfrihet.

18 Målet for etterforskningen
Arnested Brannårsak Hendelsesforløp Straffbar handling, teknisk eller menneskelig feil? Gjerningsperson Forebyggende tiltak (el-materiell etc.) Andre forhold (avdekke brudd på brann-, byggeforskrifter etc.) Finne og identifisere omkomne

19 Motivasjon: I løpet av de 10 siste årene har mellom 600 og 700 personer omkommet, og enda flere blitt skadd.

20 Visste du at: Det brenner for: Kr 109 pr. sekund Kr 6 516 pr. minutt
Kr pr. time Kr kr pr. døgn Kr kr pr. år Kilde: Finansnæringens hovedorganisasjon

21 Hva skal ligge til grunn når politiet konkluderer:
Samlet vurdering av: Brannskadebildet Kriminaltekniske spor Kjemiske analyser Spor på det elektriske anlegget Direkte påviselig brannårsak Utelukkelse Taktiske opplysninger

22 Samarbeidspartnere Brannvesenet
Førstehånds kunnskap (1.enhet, røykdykkere, slokkeinnsats m.v.) Brannfaglig kompetanse/erfaring Kontroll-/tilsynsmyndighet Bygningsmessige forhold Pipe/ildsted Personell/utstyr Brannsakkyndig uttalelse (Str.l. §148) Kunnskap om mulige faremomenter (HMS) Politiet gis høy prioritet ved spørsmål om bistand

23 Samarbeidspartnere Det lokale el-tilsyn (DLE)
El-faglig formal- og realkompetanse Kontroll-/tilsynsmyndighet Oversikt over el-forsyningen/distribusjonsnettet Brannfaglig kompetanse - brannfarer ved elektrisk utstyr Kjennskap til installatører, leverandører etc. Bistand på åstedet til el-undersøkelse, diskusjonspartner Rapport fra el-tilsynet tillegges vekt Politiet gis høy prioritet (plikt) ved spørsmål om bistand

24 Samarbeidspartnere DSB Statens Havarikommisjon for Transport (SHT)
Forsvaret AGA Orica (Dyno) Låsesmeder Landbrukshøgskolen SINTEF Forsikring Rettsmedisinsk institutt Andre

25 Bør politiet etterforske brann?
Politiets brannetterforskning er gjenstand for kritikk fra mange hold Advokater Privatetterforskere Norsk boligbyggelag Forsikring ”Ukjent årsak” i statistikken er for stor Noen mener brannvesenet bør ta over etterforskningen

26 Bør politiet etterforske brann?
Mye av kritikken er på sin plass! men… Vi (Kripos) ser store distriktsvise forskjeller Spørsmålet om prioritering ligger hos politimesteren og bevilgende myndigheter Positiv utvikling

27 Bør politiet etterforske brann?
De siste årene har vi sett flere og flere eksempler på at kriminelle handlinger utføres eller forsøkes dekket over ved å anstifte brann.

28 Hvorfor politiet bør etterforske
Siste 10 år - flere drap (Sjøvegan, Tonsåsen, Rakkestad, Arendal, Halden, Breivikeidet, Gran m.fl.) Vinningskriminalitet (NOKAS) Dyrenes frigjøringsfront (ALF) Satanisme Strl. §148 (mordbrann) Forsikringsbedragerier?

29 Hvorfor politiet bør etterforske
Bestemt ved lov (Straffeprosessloven) Ingen vet hva man kan stå overfor før undersøkelsen begynner Brannvesenet er ikke kriminalteknikere Vil en alvorlig kriminell handling bli oppdaget tidsnok? Spor som går tapt eller behandles feil kan ikke gjenopprettes Må beherske: DNA, fingeravtrykk, fottøyavtrykk, det å tolke situasjonsspor, dokumentasjon, etterrettelighet Fordel at ansvaret ikke splittes opp og helheten ivaretas

30 Fremtiden? Politiet må bli bedre Brannfaglig kompetanse må prioriteres
Satse på tverrfaglig samarbeid Økt samarbeid innen forskning (SINTEF/Kripos/DSB/PHS/NBSK?) Arbeidsgruppa for kvalitetssikring av brannetterforskning (AKB) Regionale brannetterforskningsgrupper (Politi, brann, DLE) Standarisering av praksis, rapportering, konklusjoner og kompetanse

31 Hva med…. Brannteknisk kommisjon jf. Rettsmedisinsk kommisjon
Autorisasjon av kriminaltekniske etterforskere

32

33 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "POLITIETS BRANNETTERFORSKNING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google