Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda Kaupang Hermansverk 18.05.10 Finn Arthur Forstrøm Fylkeskommunes økonomi og driften i 2009 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda Kaupang Hermansverk 18.05.10 Finn Arthur Forstrøm Fylkeskommunes økonomi og driften i 2009 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Agenda Kaupang Hermansverk 18.05.10 Finn Arthur Forstrøm Fylkeskommunes økonomi og driften i 2009 1

2 Agenda Kaupang Fokus og metode Fokus har vært kostnadsnivået i alle tjenestene for å finne frem til hvilke tjenester som er dyre og hvilke som ikke er det. Vår metode er å sammenligne Sogn og Fjordane med et egnet utvalg fylkeskommuner. – Inkl beregning av mulige teoretiske innsparinger ut fra utgiftsnivået i disse fylkene 2

3 Agenda Kaupang Fylker med noen av de samme utfordringene vedr avstander er valgt ut 3

4 Agenda Kaupang Solid økonomi i dag Farer truer og gir behov for kostnadstilpasninger Usikkerhet omkring endringer i kriteriesystemer – Spesielt innenfor samferdsel Noe usikkerhet knyttet til utviklingen av lokale inntekter, dvs. konsesjonskraftsalg og utbytte fra Fjord 1 og SFE Forvaltingsreformen – Har blant annet store uferdige ikke fullfinansierte veiprosjekt Elevtallsutviklingen innenfor vid. opplæring 4

5 Agenda Kaupang Store behov ut fra kriteriesystemet gir høye frie inntekter I tillegg har Sogn og Fjordane lokale inntekter 5

6 Agenda Kaupang viktig å understreke at grupperingene av tjenester tar utgangspunkt i tjenester uavhengig av fylkeskommunens organisering 6

7 Agenda Kaupang Korrigeringer for å gjøre sammenlikninger er nødvendig Administrasjon, styring og fellesfunksjoner – Aktivitetsnivå (brutto inntekt pr. innbygger) Videregående opplæring – KRDs kriterier; ungdom 16- 18 år (77,5%, søkere yrkesfag 22,5%) Samferdsel – KRDs kriterier for lokale ruter og fylkesveier under press – Kriteriene for fordeling av midler til regional utvikling for næringsutvikling er derfor også vist Tannhelsetjenesten – KRDs kriterier Kultur – Ingen 7

8 Agenda Kaupang Gjennomsnittlig utgiftsnivå innenfor administrasjon, styring og fellesutgifter 8

9 Agenda Kaupang Et relativt sett lavt utgiftsnivå til administrasjon og administrasjonslokaler 9

10 Agenda Kaupang Utgiftene pr. elev i videregående skole er høye Utgiftene til utdanningsprogrammene er moderate, mens de er høye for andre utgifter. 10

11 Agenda Kaupang Høye utgifter til vid skole skyldes? Utgiftene pr. elev til utgiftene nær eleven; utdanningsprogram; er ikke spesielt høye og er ikke forklaringen til det høye utgiftsnivået. Årsaken til det høye utgiftsnivået skyldes høye utgifter til: – Spesialundervisning og tilrettelangt undervisning – Pedagogisk ledelse og fellesutgifter – Skoleforvaltning – Lokaler, som skyldes en kombinasjon av mye areal pr. elev og relativt sett høye utgifter pr. m 2 areal Struktur eller høyt utgiftsnivå til ledelse, fellesfunksjoner, lokaler og spesialundervisning?? 11

12 Agenda Kaupang Andre formål; videregående opplæring Utgiftsnivået er gjennomsnittlig til høyt innenfor fagopplæring samtidig som Sogn og Fjordane hadde en høy andel beståtte fag- og svenneprøver. Innenfor voksenopplæring ligger utgiftsnivået relativt sett lavt. Sogn og Fjordane har høye netto driftsutgifter til fagskoleutdanning og landslinjer, mens andre fylkeskommuner driver tilbudet med de midlene fylkekommunene får i statstilskudd. – Regnskapsmessig ser det ut til at Sogn og Fjordane driver landslinjer ut fra disse premissene (det vil si uten netto utgifter), mens informasjon tilkommet under dialogen tilsier at tilbudet reelt sett koster fylkeskommunen ca. 2 millioner kroner netto. 12

13 Agenda Kaupang Høye eller lave utgifter til Samferdsel? 13

14 Agenda Kaupang Reduksjoner i utgiftsnivå innenfor samferdsel er mulig Det er mulig å redusere utgiftene til både rutetransporten og drift av veier. Når det gjelder veiene, er det trolig en forutsetning at man fortsetter opprustingen av veiene. Når det gjelder rutetransporten, er det mulig å oppnå innsparinger ved hjelp av effektivisering og reduksjon i rutetilbudet. – Det kan se ut til at fylkeskommunen allerede i 2010 har oppnådd en del fordeler av at man forbereder anbudsinnhenting for rutetransporten. 14

15 Agenda Kaupang Relativt sett høyt utgiftsnivå innenfor tannhelsetjenesten Regnes utgiftsnivået pr. prioritert person er utgiftsnivået middels. 15

16 Agenda Kaupang Årsak til høyt utgiftsnivå innenfor tannehelsetjenesten Vanskelig å si om det relativt sett høye utgiftsnivået skyldes den desentraliserte strukturen Relativt høyt utgiftsnivå kombinert med godt tilbudsnivå og god produktivitet i Sogn og Fjordane indikerer imidlertid at den desentraliserte strukturen er en vesentlig årsak. 16

17 Agenda Kaupang Høye netto utgifter til kultur Relativt sett høyt i 2009 i Sogn og Fjordane, noe lavere over tid 17

18 Agenda Kaupang Teoretisk potensial for endring Her er ikke samferdsel med 18

19 Agenda Kaupang Teoretisk bilde av rommeligheten i netto utgiftsnivå 2009 19

20 Agenda Kaupang Innsparing nødvendig og mulig Utsatt endring av inntektssystemet gir en pedagogisk utfordring Reduksjoner i utgiftsnivå mulig uten at; – Oppfylling av primæroppgavene er i fare – Samtidig som det er rom for en del av satsningene/ prioriteringene utover minimumsnivået Reduksjoner vil kreve en debatt om hvilke tilbud/ tjenester utover minimumsnivå som må reduseres – Innsparing gjennom effektivisering alene trolig ikke mulig 20


Laste ned ppt "Agenda Kaupang Hermansverk 18.05.10 Finn Arthur Forstrøm Fylkeskommunes økonomi og driften i 2009 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google