Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rammeplan for barnehager

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rammeplan for barnehager"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rammeplan for barnehager
Et dokument fra utdanningsdepartementet rettet mot det som skjer i barnehagen.

2 Samfunnsmandatet SENTRALE FORSKRIFTER Oversikt Hele loven Neste DATO:
DEPARTEMENT: KD (Kunnskapsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE: SIST-ENDRET: LOV fra ENDRER: LOV , LOV KUNNGJORT: KORTTITTEL: Barnehageloven - bhl. SENTRALE FORSKRIFTER Samfunnsmandatet Oversikt Hele loven Neste INNHOLD: Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold     § 1. Formål     § 2. Barnehagens innhold Kapittel II. Barns og foreldres medvirkning     § 3. Barns rett til medvirkning     § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg     § 5. Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole Kapittel III. Godkjenningsplikt og oppgavefordeling     § 6. Virksomhetens plikt til å søke godkjenning     § 7. Barnehageeierens ansvar     § 8. Kommunens ansvar     § 9. Fylkesmannens ansvar Kapittel IV. Barnehagemyndighetens generelle oppgaver mv.     § 10. Godkjenning     § 11. Familiebarnehager     § 12. Samordnet opptaksprosess i kommunen     § 13. Prioritet ved opptak     § 14. Offentlig tilskudd til private barnehager     § 15. Foreldrebetaling     § 16. Tilsyn Kapittel V. Personalet     § 17. Styrer     § 18. Barnehagens øvrige personale     § 19. Politiattest Kapittel VI. Forskjellige bestemmelser     § 20. Taushetsplikt     § 21. Opplysningsplikt til sosialtjenesten     § 22. Opplysningsplikt til barneverntjenesten     § 23. Helsekontroll av barn og personale     § 24. Øvingsopplæring     § 25. Lovens anvendelse på Svalbard Kapittel VII. Ikrafttredelse og endringer i andre lover     § 26. Ikrafttredelse. Endringer i andre lover

3 Hva sier rammeplanen om seg selv
”Målet med rammeplanen er å gi styrere pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. (R06,s4).

4 Og videre står det………….. Rammeplanen retter seg derfor
Mot barnehagens personale, som et redskap for planlegging dokumentasjon og vurdering (s.5)

5 Den nye rammeplanen fra håndbok til mål- og rammeverk
vesentlig kortere enn den tidligere fortsatt basert på lek, omsorg og læring understreker barns rett til medvirkning hensynet til hvert enkelt barns forutsetninger og behov nytt fagområde: matematisk kompetanse krav til personalet i barnehagen, kompetanse og samspill tydeligere sammenheng mellom rammeplanen og skolens læreplaner krav om å være rustet til å ta initiativ til og takle endring vekt på samarbeid med hjemmet og foreldres medvirkning

6 R06 en læreplan? ”Rammeplanen har en annen form og struktur i opplæringen. Dette har med barnehagens egenart å gjøre” (Djupedal, 2006) -”beskriver et undervisningsforløp eller en pedagogisk virksomhet slik man ønsker den skal være” (Gunnestad 2007, s. 191)

7 Hva er en rammeplanens funksjon
Informerende funksjon Avspeilende funksjon Styrende funksjon Legitimerende funksjon

8 HVOFOR EN RAMMEPLAN ? Som før, så nå …
INFORMERE  Om barnehagens samfunnsoppdrag og egenart, grunnleggende verdier Personal, foreldre/barn, eiere, myndighetene, offentligheten ORGANISERE, VEILEDE OG STYRE  Bestemmelse av mål, innhold, arbeidsmåter og organisering samt rammebetingelsene for barnehagen LEGITIMERE  Det som gjøres og ikke gjøres i barnehagen Det som aktører og samfunnet forventer KONTROLLERE, EVALUERE  Grunnlag for å sikre og utvikle kvalitet Grunnlag for samfunnets tilsyn med virksomheten/sektoren Barnehagesenteret/Moser

9 MÅLET? Målet må være at førskolelærere må kunne ”lese” og tolke læreplaner. De må være i stand til å se det pedagogiske handlingsrommet som planene gir dem ( Engelsen i Bjørnsrud 2005)

10 Hvordan lese og forstå læreplaner
Rammeplanen gjenspeiler det samfunnet den fungerer i. I samfunnet finnes det ulike diskurser om barn og barndom. Myhre (1994) er inne på at en ikke kommer utenom indre spenninger ved hjelp av rasjonell didaktikk. Oppdragelsesvirkelighet er gjennomtrengt av ulike polare motsetninger som virker som konstante utfordringer til gjennomtenkning og overveielse av grunnleggende forhold. Spenningsforhold vil vise seg i alle nivåene i planarbeidet.

11 Goodlads begrepssystem/modell
Belyser forhold mellom intensjon og realisering, refleksjon og kommunikasjon omkring læreplanspørsmål. Rammeplanen kan betraktes gjennom tre synsvinkler Den sosiopolitiske sammenheng den står i Det kulturelle innholdet den representerer Det teknisk- profesjonelle arbeidet som er knyttet til gjennomføringen, og det didaktiske arbeidet R.pl. er en veileder til loven og gir stor lokal fleksibilitet og styringsmyndighet

12 De ulike nivåene 1. Ideenes læreplan 2. Den vedtatte/formelle læreplan
3. Den oppfattede læreplan I barnehagen er det vanskelig å lage den formelle læreplanen. Fordi barn ikke får medvirke. 4. Den iverksatte/realiserte læreplan 5. Den erfarte læreplan (Goodlad i Gunnestad, 2007 s.191)

13 Ideenes læreplan Det idègrunnlaget barnehagepedagogikken bygger på.
Kultur, tradisjon og historie, samfunnets syn på barn og barndom, rådene normer og holdninger knyttet til barns oppvekstvilkår og offentlig barnehagepolitikk. Gruppas personlige og faglige ståsted Består av komplekse og ofte motstridene ideer

14 Den vedtatte/formelle læreplan
Vedtatt av storting og regjering i 1995 og Etter høringsrunder osv. Derfor forskjellig fra ideenes læreplan

15 Den oppfattede læreplan
Den planen leserne oppfatter. Individuelle og regionale forskjeller Påvirket av politiske strømninger, pedagogisk idéhistorie og kulturarv.

16 Den iverksatte/realiserte læreplan
Belyser hva som faktisk gjøres Årsplaner, virksomhetsplaner og lokale styringsdokumenter Lokal tolkning av rammeplanen. Viser hvordan ulike ideer gjør seg gjeldene i barnehagen Innholdet tolkes ulikt av de ulike lesere ut fra verdier, holdninger, kunnskaper og praktiske erfaringer, didaktiske forutsetninger og rammefaktorer

17 Den erfarte læreplan Hvordan hvert enkelt barn opplever og erfarer barnehagehverdagen Det mest betydningsfulle og reelle uttrykk for barnehagens pedagogiske virksomhet Barns erfaringer og opplevelser er viktigere enn alle de foregående nivåene.

18 Hvordan lese ”R06” Naiv måte Illusjonær måte Dynamisk måte
Alvestad 2004 Hvordan skal barn være med å besteme og få innflytelse?

19 Syn på barn? ”Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løser konflikter og tar andres perspektiv. De kan ta hensyn og vise omsorg” (s.28) ”Barn må støttes til å leve seg inn i andres situasjon og til å ta hensyn til andre” (s.13)

20 FAGOMRÅDENE Barna Får Utvikler Blir Erfarer Opplever lytter De voksne
Gir/tilbyr Sørger for Skaper tilrettelegger Oppmuntrer Stimulerer Støtter Bruker/nytter arbeider

21 Teksttolking Den subjektive del: Det er alltid noen som skal forstå teksten. Den objektive del: Det er alltid noe som skal bli forstått (her: R06) Relasjonen mellom 1 og 2 som gjør at forståelsen kan finne sted.

22 Planlegge eller dokumentere
Formulere mål for prosjekter, men utvikle innholdet sammen med barna? Dokumentere prosessen/arbeidet, bruke som utgangspunkt for videre planer? Dokumentere for å synliggjøre barnas prosjekter og læring?

23 Om vi snur på det.. De voksne Barna Gir/tilbyr Sørger for Skaper
Å B A R I L Om vi snur på det.. De voksne Barna Gir/tilbyr Sørger for Skaper tilrettelegger Oppmuntrer Stimulerer Støtter Bruker/nytter arbeider Får Utvikler Blir Erfarer Opplever lytter

24 Grublerier: En styrt og villet svekking av barndommen?
Fra ”lek, omsorg og læring” til mest læring? Vil siste års utvikling i skolen (målinger, fag-fokus, læringsutbytte) også ramme barnehagen? Vil barnehagen miste sin egenart? Eller er det slik at relasjonspedagogikken i barnehagen har fått for stor plass de siste årene? Har vi oss selv å takke – med for lite trøkk på fagområdene? Er førskolelærere robuste nok? Er det slik at satsingen på private barnehager og på kontantstøtte som alternativ vil vanskeliggjøre tilknytning til utdanningssektoren? Har vi sett den siste rammeplanen?

25 litteraturliste Alvestad Marit (2001)Rammeplan i barnehagen fine ord på hylla eller utvikling i praksis. Norsk pedagogisk tidskrift 4/ Bjørnsrud Halvor (2005). Rom for aksjonslæring: om tilpasset opplæring, inkludering og læreplanarbeid. Gyldendal Gunnestad, A. (2007). Didaktikk for førskolelærere. Universitetsforlaget Gundem B.B. (1990). Læreplanpraksis og læreplanteori. universitetsforlaget


Laste ned ppt "Rammeplan for barnehager"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google