Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

N O R GESD YKKEFO RBUND (NDF) VI HJELPER DEG Å SE MULIGHETER www.ndf.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "N O R GESD YKKEFO RBUND (NDF) VI HJELPER DEG Å SE MULIGHETER www.ndf.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 N O R GESD YKKEFO RBUND (NDF) VI HJELPER DEG Å SE MULIGHETER www.ndf.no

2 TEMA: PENGER

3 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser OVERORDNET FØRING Støtte gis til den frivillige medlemsbaserte aktiviteten. Gjennom medlemskapet i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er medlemmene sikret at klubbens drift er basert på demokratiske verdier da alle medlemsklubber må følge NIFs basis-lovnorm for idrettslag og idrettens regnskapsbestemmelser, samt slutte seg til lov for Norges Dykkeforbund. Klubben og dens medlemmer får tilgang på den økonomiske støtte som kanaliseres via NIF, Idrettskretsene, Idrettsrådene og NDF.

4 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser SPILLEMIDLER TIL UTSTYR Søkes: Via klubbens ”verktøykasse” i KlubbenOnline. OBS. Kun mulig i det tidsrommet som er angitt i utlysningen. Overordnet føring: I tråd med statens og NIFs idrettspolitiske målsettinger, skal utstyr til aktiviteter for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres. Hensynet til funksjonshemmede skal ivaretas. Støtten forutsetter således at klubben satser på aktivitet for nevnte aldersgrupper. Ved evt. utmelding eller tap av medlemskap i NIF/NDF tildeles utstyret et annet idrettslig formål. Ref. NIFs lov § 2-14.

5 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser SPILLEMIDLER TIL UTSTYR Øvrige føringer: Maksimalt tilskudd er 1/3 av veiledende utsalgspris. (Husk at evt. rabatt må fremgå av fakturaen). Maksimalt stønadsbeløp er kr. 100.000,-. Minste stønadsbeløp er kr. 2.000,-. (Veiledende utsalgspris minimum kr. 6.000,-). Utstyret må være innkjøpt i den tidsperioden som angis i utlysningsbrevet. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr, men om utstyret har dokumentert lang levetid og er svært dyrt i innkjøp som nytt, kan det likevel åpnes for å gi tilskudd. Brukt utstyr skal ha en minste tilskuddsgrense på kr. 50.000,-. (Minste innkjøpspris kr. 150.000,-). Kopi av faktura og betalingsdokumentasjon må foreligge før utbetaling av tilskuddet kan finne sted.

6 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser SPILLEMIDLER TIL UTSTYR Øvrige føringer - Spesielt: Vedr. dyrere utstyrskjøp enn kr. 300.000,-, inntil kr. 500.000,-, kan det søkes om tilskudd opp mot 50 prosent av veiledende utsalgspris. Slikt utstyr må det søkes særskilt om til det gjeldende særforbund i form av egen skriftlig og dokumentert søknad pr. utstyrsenhet. For NDF gjelder det sikringsbåt.

7 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser SPILLEMIDLER TIL UTSTYR Stønadsberettiget utstyr for klubber tilsluttet NDF: ► Kompressoranlegg ► Sikringsbåt/motor til sikringsbåt Kultur- og kirkedepartementet er av den oppfatning at motor alene ikke skal være stønadsberettiget. NDF har bedt NIF om å få i stand møte med KKD. ► Oksygenterapiutstyr ► Junior våtdrakter (klubbsett) ► ABC-utstyr (klubbsett) ► Apparatdykkerutstyr for barn (klubbsett) ► Målkurver til undervannsrugby ► Mål til undervannshockey

8 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser SPILLEMIDLER TIL UTSTYR Spesielt vedr. tilskudd til kompressoranlegg Under kompressoranlegg inngår også nytt utstyr til oppgradering, eksempelvis flaskebank og gassblanderpanel. Det gis ikke støtte til vedlikehold/reparasjon av eksisterende anlegg, samt evt. komponenter som ikke er helt nødvendig for drift av anlegget (eksempelvis henger).

9 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser SPILLEMIDLER TIL UTSTYR Spesielt vedr. tilskudd til junior våtdrakter, ABC-utstyr og apparatdykkerutstyr til barn. Det gis ikke støtte til personlig utstyr. Stønadsberettiget utstyr må kunne benyttes fritt av mer enn én person i klubben. Dette betyr at utstyret må inngå i en utstyrspool til utlån blant klubbens juniormedlemmer, og må ikke under noen omstendighet havne på private hender/til privat bruk. Tilskudd til apparatdykkerutstyr for barn betinger at klubben deltar i utprøving av utdanningskonseptet ”Dykking med barn” og har utdanningssamarbeidsavtale med NDF.

10 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser MIDLER TIL UNGDOMSAVDELINGER I KLUBBENE Søkes: NDF. Hele året. OBS. Også aktivitet som er gjennomført tidligere i år kan få støtte. Søknad med kort omtale og budsjett sendes fra arrangørklubben. Etter gjennomføring sendes en deltakerrapport og kopi av bilag som det søkes utgiftsdekning for. (Det er utarbeidet et enkelt rapportskjema). Overordnet føring Øvre grense for støtteberettigede deltakere: 19 år. Det kan søkes støtte til alle typer kostnader utenom administrasjon og kjøp av utstyr. (Ref. egen ordning vedr. utstyr).

11 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser MIDLER TIL UNGDOMSAVDELINGER I KLUBBENE Stønadsberettigede tiltak for klubber tilsluttet NDF: ► Moro under vann (MUV) – Lavterskeltilbud undervannsaktiviteter ► Ungdomstreff - Dykketreff / Dykkeleir ► Fridykkerkurs i klubbene ► Kurs for fridykkere i klubben som vil bli apparatdykkere ► CMAS-kurskonseptet ”Dykking med barn” ► Utdanning av Trener I Fridykking ► Utdanning av Trener 2 Fridykking ► Dommerkurs ► Klubbutvikling

12 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser MIDLER TIL UNGDOMSAVDELINGER I KLUBBENE Moro under vann (MUV) – Lavterskeltilbud undervannsaktiviteter Budsjett 2010: Kr. 60.000,- MUV-arrangementet kan gjerne være et tiltak for å rekruttere unge medlemmer til klubben. Det kan gjerne være et samarbeid med deltakere fra flere NDF-klubber. MUV kan for eksempel være en enkel og praktisk innføring i undervanns- rugby, undervannshockey, finnesvømming, undervannsfoto med mer. Tiltaket må ikke være av praktisk art. Det kan gjerne være for eksempel en temakveld. Typisk er støtte til basseng- / lokalleie, men annen kostnadsdekking kan også vurderes.

13 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser MIDLER TIL UNGDOMSAVDELINGER I KLUBBENE Ungdomstreff - Dykketreff / Dykkeleir Budsjett 2010: Kr. 50.000,- Arrangementet kan gjerne være et tiltak for å rekruttere unge medlemmer til klubben. Kan arrangeres som blandet fri-/apparatdykkertreff, eller som separate fri- eller apparatdykkertreff. Typiske utgifter kan for eksempel være bespisning og drivstoff- / transportutgifter.

14 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser MIDLER TIL UNGDOMSAVDELINGER I KLUBBENE Fridykkerkurs i klubbene Budsjett 2010: kr. 30.000,- Kurset kan gjerne være et tiltak for å rekruttere unge medlemmer til klubben. Typisk er støtte til basseng- / lokalleie. I områder med stort behov og ingen instruktører kan det søkes om tilskudd til instruktørhonorar (inntil kr. 5.000,-) etter regning. NDFs honoraravtale skal benyttes. Klubber med egen instruktør, som gjennomfører kurs på dugnadsbasis, mottar kr. 5.000,- i aktivitetstilskudd.

15 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser MIDLER TIL UNGDOMSAVDELINGER I KLUBBENE Kurs for fridykkere i klubben som vil bli apparatdykkere Budsjett 2010: Kr. 30.000,- Støtte gis til fridykkere i alderen 15-19 år. Alle deltakere må være medlem i NDF-klubb. Arrangørklubben må ha skolesamarbeidsavtale med NDF. Typisk er støtte til basseng- / lokalleie, utstyrsleie og transportutgifter, men annen kostnadsdekking kan også vurderes.

16 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser MIDLER TIL UNGDOMSAVDELINGER I KLUBBENE CMAS-kurskonseptet ”Dykking med barn” Budsjett 2010: Kr. 20.000,- Klubber som deltar i utprøving og evaluering av CMAS-kurskonseptet ”Dykking med barn” kan søke. Arrangørklubben må ha skolesamarbeidsavtale med NDF. Typisk er støtte til bassengleie og utstyrsleie, men annen kostnadsdekking kan også vurderes.

17 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser MIDLER TIL UNGDOMSAVDELINGER I KLUBBENE Utdanning av Trener I Fridykking Budsjett 2010: Kr. 40.000,- Disse kursene arrangeres av klubb eller krets tilsluttet NDF, eller NDF sentralt. Søknad om å få arrangere kurs sendes NDF sentralt. Alle deltakere må være medlem i NDF-klubb. NDF dekker: Instruktører, reisekostnader for instruktører, bassengleie og elevmateriell. Teknisk arrangør dekker: Mat under selve kurset, lokaler, samt kostnader for overnatting for instruktører. Teknisk arrangør krever inn deltakeravgift til dekning av kostnadene.

18 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser MIDLER TIL UNGDOMSAVDELINGER I KLUBBENE Utdanning av Trener 2 Fridykking Budsjett 2010: Kr. 20.000,- Disse kursene arrangeres av NDF sentralt. Alle deltakere må være medlem i NDF-klubb. NDF dekker: Instruktører, reisekostnader for instruktører, bassengleie, lokalleie, elevmateriell. Bemerk: Utdanning av trener 2 Fridykking kan også gjennomføres som et trainee- opplegg. Støtte gis da til reise- og oppholdsutgifter for kandidaten.

19 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser MIDLER TIL UNGDOMSAVDELINGER I KLUBBENE Dommerkurs Budsjett 2010: Kr. 15.000,- Disse kursene arrangeres av NDF sentralt v/ aktuelt utvalg eller av NDF- tilsluttet klubb. Alle deltakere må være medlem i NDF-klubb. Typisk er støtte til basseng- / lokalleie, drivstoffutgifter båt og reiseutgifter for instruktør, men annen kostnadsdekking kan også vurderes.

20 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser Lån av utstyr Koordineringsutvalget for barne- og ungdomsaktivitet har en del utstyr (drakter, ABC-utstyr og UV-kameraer) til utlån. Ta kontakt med utvalgsleder Erik Fredriksen; ndf.kubu@gmail.com NDF betaler fraktutgifter fram. Låner betaler fraktutgifter tilbake. Kan kun lånes ut til organisasjonsledd. Kan etter nærmere vurdering leies ut.

21 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser MIDLER TIL KLUBBUTVIKLING ►Startmøte og oppfølgingsmøte ►Klubb-besøk fra NDF ►Utdanning av Klubbguider Budsjett 2010: Kr. 100.000,- Startmøte og oppfølgingsmøte: NDF dekker honorar og reiseutgifter for Klubbguide. (Klubben spanderer forhåpentlig pizza eller lignende). Klubb-besøk fra NDF: NDF dekker reiseutgifter. Dekning av lokalleie kan også være aktuelt om flere klubber slår seg sammen. Utdanning av Klubbguider NDF betaler kurs- og reiseutgifter. Klubbguiden må forplikte seg til å avholde minimum to start- og oppfølgingsmøter for NDF.

22 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser MIDLER TIL INTEGRERING AV FUNKSJONSHEMMEDE Søkes: NDF. Hele året. Budsjett 2010: 121.339,- Eksempelvis: Støtte til aktivitet. Tilpasning av utstyr. Kurstilrettelegging.

23 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser ANNET NDFs sikkerhetsfond. Dersom et medlem ved dykking (som har fulgt klubbens regler) må droppe vektbeltet/vekter for å komme seg ut av en kinkig situasjon, dekkes utgiftene til kjøp av nytt belte/vekter av ”NDFs Sikkerhetsfond”. Forsikring Prisgunstig ansvarsforsikring for klubber. (Vesta forsikring). Gjennom Gouda Reiseforsikring tilbys våre medlemmer en helårsreise- forsikring spesialtilpasset for dykkere. Når det gjelder medlemsfordeler, for eksempel varer og tjenester til gunstig pris, så vil dette selvfølgelig variere over tid.

24 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser ANNET Forsikring For medlemmer inntil 12 år er det gratis barneforsikring. Lokale aktivitetsmidler Fordeles gjennom Idrettsrådet i hver enkelt kommune. Reiser og lignende Ifm. reiser til idrettsrelaterte møter og arrangementer har vi idrettspris hos SAS Braathens, samt Rica hotellene og Hertz bilutleie. Klubbservice/ Informasjon Klubbene tilbys eget nettsted. (KlubbenOnline) Utdanning/utvikling. NIF/NDF har et bredt kurstilbud. Gjennom Idrettens Studieforbund (ISF) gis det tilskudd til en rekke kurs.

25 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser ANNET ► OFFENTLIGE MIDLER ► FIRMAER OG LIGNENDE ► STIFTELSER ► LEGATER

26 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser MIDLER TIL UTVIKLINGSORIENTERT UNGDOMSIDRETT Overordnet føring: Midlene til utviklingsorientert ungdomsidrett er et aktivitets- tilskudd som skal bidra til: ► å legge til rette for unge mennesker, med et prestasjonsmessig utviklingsperspektiv, samt redusere frafallet av unge talenter i norsk idrett. ► å arbeide med den ”eldre” ungdomsgruppen utover det tilskuddet som barn-, ungdom- og breddesatsingen bidrar til. Støtte gis til ungdom i aldersgruppen 15 til 23 år(født etter 01.01.87 – Gjeldende 2010) med særlig vekt på aldersgruppen 19-23 år.

27 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser MIDLER TIL UTVIKLINGSORIENTERT UNGDOMSIDRETT UVR – Landslag junior Budsjett 2010: Kr. 96.000,- Bygge opp et landslag junior UVR (U21). Laget består av spillere av begge kjønn. Typisk er støtte til bassengleie og reiseutgifter.

28 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser MIDLER TIL UTVIKLINGSORIENTERT UNGDOMSIDRETT UVR – Nordisk mesterskap / Evt. Åpent Nordisk Mesterskap junior Budsjett 2010: Kr. 74.300,- Delta på Nordisk Mesterskap / Åpent Nordisk mesterskap med landslag junior UVR (U21). Laget består av spillere av begge kjønn. Typisk er støtte til reiseutgifter.

29 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser MIDLER TIL UTVIKLINGSORIENTERT UNGDOMSIDRETT UVR – Rekruttering, damelag Budsjett 2010: Kr. 25.000,- Støtte gis til klubber som iverksetter rekrutteringstiltak for å få med flere jenter/kvinner som spiller undervannsrugby. For å få økonomisk støtte må tiltaket forhåndsklareres.

30 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser MIDLER TIL UTVIKLINGSORIENTERT UNGDOMSIDRETT UVR / UVJ – Fadderordning (Anvises av aktuelt konkurranseutvalg) Budsjett 2010: Kr. 80.000,- Unge utøvere tildeles en fadder som tilrettelegger for prestasjonsmessig utvikling. Samme utøver skal ha samme fadder over tid. Fadder skal skrive tilbakemeldingsrapport etter hver samling. Typisk er støtte til reiseutgifter. (For både utøver og fadder).

31 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser MIDLER TIL UTVIKLINGSORIENTERT UNGDOMSIDRETT UVR / UVJ / FF – Reisetilskudd i forbindelse med treninger og stevner (Anvises av aktuelt konkurranseutvalg eller klubben utøveren representerer) Budsjett 2010: Kr. 130.000,- Støtte til reiseutgifter.

32 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser MIDLER TIL UTVIKLINGSORIENTERT UNGDOMSIDRETT UVR / UVJ / FF Budsjett 2010: Kr. 20.000,- Støtte gis til klubber eller kretser/regioner som arrangerer regionale treningsstevner/-treff. For å få økonomisk støtte må tiltaket forhåndsklareres.

33 Norges Dykkeforbund NDF © 2007 – gode opplevelser ØKONOMISKE STØTTEORDNINGER Har du spørsmål? Ring 21029742 eller mail til dykking@nif.idrett.no


Laste ned ppt "N O R GESD YKKEFO RBUND (NDF) VI HJELPER DEG Å SE MULIGHETER www.ndf.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google