Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammenheng i tekst Trinnforelesning A1 28.02.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammenheng i tekst Trinnforelesning A1 28.02.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammenheng i tekst Trinnforelesning A1

2 Fra fagplanen: kjenne sentrale tekstanalytiske omgrep og særtrekk ved ulike skjønnlitterære og sakprega sjangrar i ulike medium og vere i stand til å bruke denne kunnskapen i analyse og tolking av tekstar uttrykte i tale, skrift og bilete ha innsikt i korleis språket er bygt opp, korleis språket varierer, og korleis det blir brukt i ulike situasjonar, m.a. i fleirspråklege miljø og kunne bruke slik innsikt i analyse av språk og språkbruk

3 kunne leggje til rette for at elevar utviklar gode lese- og skrivestrategiar og utforskar språk og tekstar i ulike medium og stimulere til allsidig bruk av munnleg språk og til utvikling av lese- og skriveglede • kunne arbeide systematisk med varierte opplæringsstrategiar innan førebuande, grunnleggjande og vidareutviklande lese- og skriveopplæring,

4 kunne samarbeide med kollegaer og andre om utvikling av rettleiings- og vurderingsmåtar

5 Hva er tekstlingvistikk?
Den delen av grammatikken som sier oss noe om hvordan tekster henger sammen og gir mening. Handler om alle de kunnskapene vi har om tekster og ”verden” som vi bruker når vi leser en tekst.

6 Kunnskap om tekstlingvistikk er viktig...
...for å gi veiledning på tekster …for å vurdere tekster som lesetekster …for å tolke skjønnlitterære tekster

7 Sammenheng i større tekstdeler
Koherens: Sammenhengen mellom større tekstavsnitt. Sammenheng mellom overskrift - innledning - hoveddel - avslutning Avsnittsmarkering ”Rød tråd” - overordnet sammenheng Sjangerskjema? Intertekstualitet?

8 Sammenheng mellom mindre tekstdeler
Kohesjon: Sammenheng som kommer språklig til uttrykk gjennom tekstbånd To hovedtyper av tekstbånd: Setningskoplere og referentkoplere

9 Setningskopling Å knytte fakta til fakta (additivkopling)
Å uttrykke motsetninger (adversativkopling) Å uttrykke alternativer (alternativkopling) Å markere årsaks-virkningsrelasjoner (kausalkopling) Å organisere teksten etter tid (temporalkopling)

10 Referentkopling Leksikalske koplinger: Sammenhengen skapes ved at ord og ordgrupper (fraser) fra samme betydningsområde koples sammen Grammatiske koplinger: Sammenhengen skapes ved bruk av grammatiske kategorier

11 Leksikalske koplinger
Repetisjon Synonymi Antonymi Hyponymi Ellipse Inferens

12 Grammatiske koplinger
Sammenheng ved hjelp av pronomen Sammenheng ved hjelp av substantivets bestemte form Tema - rema

13 Å analysere sammenheng i elevtekst
Har teksten en ”rød tråd”? Hvis teksten ikke har det – hvor er ”bruddet” – og hva gjør at det blir et brudd? Hvordan fungerer (evt) avsnittsinndelingen? Er det tekstordnere i teksten – og hvordan fungerer de? Hvilke tekstbånd (tidsmarkører, gjentakelser, utdypinger, referanse- og setningskopling) finnes i teksten – og hvordan fungerer de?


Laste ned ppt "Sammenheng i tekst Trinnforelesning A1 28.02.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google