Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Håndheving av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven med forskrift Anne-Marie Colban Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Håndheving av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven med forskrift Anne-Marie Colban Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Håndheving av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven med forskrift Anne-Marie Colban Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

2 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl) Innfører plikt til universell utforming av IKT for både offentlige og private virksomheter - § 11 Virkeområdet og det nærmere innholdet skal klarlegges gjennom forskrift Forskrift er ikke ferdigbehandlet i FAD, men skal etter planen vedtas i løpet av 2012 30.11.2011

3 Hvorfor? (dtl § 1) Fremme likestilling og likeverd Sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle Hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne Bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes 30.11.2011

4 Hva skal være universelt utformet? Definisjonen av IKT - § 11 andre ledd Med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) menes teknologi og systemer av teknologi som anvendes til å uttrykke, skape, omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på annen måte gjør informasjon anvendbar. Utkast til forskrift avgrenser til nettløsninger og automater 30.11.2011

5 Tilleggsvilkår Underbygger virksomhetens alminnelige funksjon Hovedløsning Rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten Plikten inntrer Ny IKT ett år etter at forskriften er vedtatt Eksisterende IKT fra 1.1.2021 30.11.2011

6 Unntak Familieliv/forhold av personlig karakter Tilpasning/tilrettelegging av IKT for enkeltpersoner Der utforming av IKT-løsningen reguleres av annen lovgivning Svalbard og Jan Mayen, på installasjoner og fartøy i virksomhet på norsk kontinentalsokkel eller på norske skip og luftfartøyer uansett hvor de befinner seg 30.11.2011

7 Sosiale medier Ikke unntak i seg selv Virksomheter som henvender seg til allmennheten gjennom sosiale medier Underbygger virksomhetens alminnelige funksjon Hovedløsning Sosiale medier brukt i privat sammenheng omfattes ikke av forskriften 30.11.2011

8 Standard for web WCAG nivå A og AA med noen unntak foreslås som standard for web Foreslåtte unntak: Retningslinje 1.2.4, teksting (direkte) Retningslinje 1.2.5, synstolking (forhåndsinnspilt) Det blir også bedt om synspunkter på å unnta: Retningslinje 1.2.3 synstolking eller mediealternativ (forhåndsinnspilt) 30.11.2011

9 Tilsyn Det skal føres tilsyn med at plikten til universell utforming av IKT følges – dtl. § 16 andre ledd Utkast til forskrift utpeker Difi som tilsynsorgan Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) er klageorgan 30.11.2011

10 Tilsynsbegrepet Vid forstand: All aktivitet eller virkemiddelbruk som iverksettes for å følge opp et lovverks intensjoner. Kjernen: Kontrollere om pliktsubjektene etterlever en norm som allerede er fastsatt ved lov, forskrift eller enkeltvedtak, samt reaksjoner ved avvik. Innebærer også å gi generell informasjon om reguleringens formål, om regelverkets krav ol (St.meld. nr. 17 (2002-2003), punkt 3.2 og 3.3) 30.11.2011

11 ”Tilsynet må imidlertid kunne gi veiledning om forståelsen av regelverket. Tilsynsmyndigheten bør også ut fra sin fagkompetanse kunne gi veiledning om hvordan reglene best kan oppfylles.” Tilsynsmeldingen, punkt 3.6.1 30.11.2011

12 Risikobasert tilsyn Vurdering av hvordan forskriften og formålet med loven blir ivaretatt på best mulig måte. Tilsynet vil rette sin virksomhet inn på områder som vil gi stor gevinst sett i forhold til tilgjengelighet og deltakelse til viktige samfunnsarenaer for større grupper mennesker der etterlevelsen av regelverket er lav 30.11.2011

13 Tilsynets virkemidler Informasjon og veiledning Konkret kontroll av pliktsubjektene opp mot lovverket Aktivitet som generelt er med på å oppfylle lovverkets intensjoner 30.11.2011

14 Informasjon og veiledning Nytt regelverk, som må gjøres kjent for dem det gjelder Reguleringens formål, regelverkets krav og annen informasjon om universell utforming av IKT Gjøre tilgjengelig maler og andre hjelpemiddel for de som skal etterleve regelverket Kurs og andre opplæringstiltak Avgjørende for å oppnå at regelverket etterleves Tilsynets viktigste oppgave i oppstarten 30.11.2011

15 Aktiviteter Eget nettsted Erfaringer fra utviklingen av nettstedet skal brukes i veiledningssammenheng Deltar i W3C sitt arbeid med å lage testmetodikk til WCAG 2.0 Standardiseringsarbeid (SN/K 520 uu og IKT) Utvikle veiledningsmateriell Svarer på spørsmål 30.11.2011

16 Kontrollvirksomhet Kontroll av at pliktsubjektene etterlever kravene i lov og forskrift. Gjennomføring av tilsyn, vedtak i tilsynssaker, og reaksjoner ved avvik Gi pålegg om retting innen en tidsfrist Oppfølging av at tilsynet sine pålegg etterleves Vedta tvangsmulkt dersom fristen ikke overholdes 30.11.2011

17 Kontrollvirksomhet Difi kan kreve: Nødvendige opplysninger Tilgang til IKT-løsningene 30.11.2011

18 Dispensasjon Tungtveiende grunner Dispensasjonen vil gjelde frem til neste løsningsversjon Eksempler: Personvern Sikkerhet Utviklingsforløpet lar seg ikke tilpasse tidsfristen Urimelige kostnader 30.11.2011

19 Aktiviteter som fremmer reguleringsformålet Utredningsarbeid Utviklingsarbeid knyttet til lov og forskrift Statistikk og analyse på området universell utforming av IKT Delta i råd og utvalg Samarbeid med andre forvaltningsaktører Internasjonalt arbeid 30.11.2011

20 Spørsmål? uu@difi.no http://universellutforming.difi.no/Hovudside 30.11.2011

21


Laste ned ppt "Håndheving av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven med forskrift Anne-Marie Colban Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google