Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og utkast til forskrift om universell utforming av IKT Anne-Marie Colban Difi - Direktoratet for forvaltning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og utkast til forskrift om universell utforming av IKT Anne-Marie Colban Difi - Direktoratet for forvaltning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og utkast til forskrift om universell utforming av IKT Anne-Marie Colban Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT Forum rettsinformatikk 10.5.2012

2 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl) Innfører plikt til universell utforming av IKT for både offentlige og private virksomheter - § 11 Virkeområdet og det nærmere innholdet skal klarlegges gjennom forskrift Forskrift er ikke ferdigbehandlet i FAD, men skal etter planen sendes på høring i løpet av 2012 2

3 Hvorfor? (dtl § 1) Fremme likestilling og likeverd Sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle Hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne Bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes 3

4 Universell utforming (uu) «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig» Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 4

5 Underbygger virksomhetens alminnelige funksjon Hovedløsning Rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten 5

6 Målgrupper Alle mennesker, i alle aldre, i alle størrelser og med ulike evner og ferdigheter. Med andre ord: Mangfoldet og bredden i befolkningen. 6

7 Hva skal være universelt utformet? Definisjonen av IKT - § 11 andre ledd Med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) menes teknologi og systemer av teknologi som anvendes til å uttrykke, skape, omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på annen måte gjør informasjon anvendbar. Utkast til forskrift avgrenser til nettløsninger og automater 7

8 Plikten inntrer 8 2013: - Forskrift trer i kraft - Difi etablerer tilsyn 2014, ett år etter: - Krav til nye løsninger - Difi fører tilsyn 1.1.2021: - Krav til eksisterende løsninger

9 Unntak Familieliv/forhold av personlig karakter Tilpasning/tilrettelegging av IKT for enkeltpersoner Der utforming av IKT-løsningen reguleres av annen lovgivning Svalbard og Jan Mayen, på installasjoner og fartøy i virksomhet på norsk kontinentalsokkel eller på norske skip og luftfartøyer uansett hvor de befinner seg 9

10 Standarder for automat Ni standarder Standardene skal dekke: alle hovedkategorier av nedsatt funksjonsevne hovedkategorier av funksjoner i IKT-automater Oversikt over og tilgang til standardene: uu.difi.no uu.difi.no 10

11 Standard for web WCAG nivå A og AA Foreslåtte unntak: Punkt 1.2.4, teksting (direkte) Punkt 1.2.5, synstolking (forhåndsinnspilt) Det blir også bedt om synspunkter på å unnta: Punkt 1.2.3 synstolking eller mediealternativ (forhåndsinnspilt) 11

12 WCAG 2.0 4 prinsipper 12 retningslinjer 61 suksesskriterier Teknologiuavhengig ”Disse retningslinjene (…) forbedrer ofte brukervennligheten generelt.” 12

13 4 prinsipper 1.Mulig å oppfatte 2.Mulig å betjene 3.Forståelig 4.Robust 13

14 Tilsyn Det skal føres tilsyn med at plikten til universell utforming av IKT følges – dtl. § 16 andre ledd Utkast til forskrift utpeker Difi som tilsynsorgan Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) er klageorgan 14

15 Tilsynsbegrepet Vid forstand: All aktivitet eller virkemiddelbruk som iverksettes for å følge opp et lovverks intensjoner. Kjernen: Kontrollere om pliktsubjektene etterlever en norm som allerede er fastsatt ved lov, forskrift eller enkeltvedtak, samt reaksjoner ved avvik. Innebærer også å gi generell informasjon om reguleringens formål, om regelverkets krav ol (St.meld. nr. 17 (2002-2003), punkt 3.2 og 3.3) 15

16 ”Tilsynet må imidlertid kunne gi veiledning om forståelsen av regelverket. Tilsynsmyndigheten bør også ut fra sin fagkompetanse kunne gi veiledning om hvordan reglene best kan oppfylles.” Tilsynsmeldingen, punkt 3.6.1 16

17 Risikobasert tilsyn Vurdering av hvordan forskriften og formålet med loven blir ivaretatt på best mulig måte. Tilsynet vil rette sin virksomhet inn på områder som vil gi stor gevinst sett i forhold til tilgjengelighet og deltakelse til viktige samfunnsarenaer for større grupper mennesker der etterlevelsen av regelverket er lav 17

18 Tilsynets virkemidler Informasjon og veiledning Konkret kontroll av pliktsubjektene opp mot lovverket Aktivitet som generelt er med på å oppfylle lovverkets intensjoner 18

19 Informasjon og veiledning Nytt regelverk, som må gjøres kjent for dem det gjelder Reguleringens formål, regelverkets krav og annen informasjon om universell utforming av IKT Gjøre tilgjengelig maler og andre hjelpemiddel for de som skal etterleve regelverket Kurs og andre opplæringstiltak Avgjørende for å oppnå at regelverket etterleves Tilsynets viktigste oppgave i oppstarten 19

20 Kontrollvirksomhet Kontroll av at pliktsubjektene etterlever kravene i lov og forskrift. Gjennomføring av tilsyn, vedtak i tilsynssaker, og reaksjoner ved avvik Gi pålegg om retting innen en tidsfrist Oppfølging av at tilsynet sine pålegg etterleves Vedta tvangsmulkt dersom fristen ikke overholdes 20

21 Kontrollvirksomhet Difi kan kreve: Nødvendige opplysninger Tilgang til IKT-løsningene 21

22 Dispensasjon Særlig tungtveiende grunner Dispensasjonen vil gjelde frem til neste løsningsversjon Eksempler: Personvern Sikkerhet Utviklingsforløpet lar seg ikke tilpasse tidsfristen Urimelige kostnader 22

23 Digitaliseringsprogrammet Brukeren i sentrum Digitalt førstevalg Helhetlige og brukervennlige tjenester Klart og forståelig språk Universell utforming av digitale tjenester 23

24 Spørsmål? uu@difi.no uu.difi.no 24

25 Lover og forskrift Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, Lovdata, http://www.lovdata.no/all/nl-20080620-042.html http://www.lovdata.no/all/nl-20080620-042.html Difi, informasjon om universell utforming av IKT og forskrift til § 11, http://uu.difi.no/http://uu.difi.no/ Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0. http://www.w3.org/Translations/WCAG20-no/ http://www.w3.org/Translations/WCAG20-no/ Lov om offentlige anskaffelser, http://www.lovdata.no/all/hl-19990716-069.html http://www.lovdata.no/all/hl-19990716-069.html 17.04.2012 25

26 Offentlige føringer Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). På nett med innbyggerne, regjeringens digitaliseringsprogram, http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/kampanjer/dan.html ?id=675818 http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/kampanjer/dan.html ?id=675818 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2009. Norge universelt utformet 2025, http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/nedsatt_funks jonsevne/norge-universelt-utformet-2025.html?id=561345 http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/nedsatt_funks jonsevne/norge-universelt-utformet-2025.html?id=561345 Difi, Kvalitet på nett, http://kvalitet.difi.no/http://kvalitet.difi.no/ Klarspråk, http://www.sprakrad.no/klarsprak/http://www.sprakrad.no/klarsprak/ 17.04.2012 26

27 Veiledere fra Deltasenteret Tilgjengelige nettsteder 1:3 - Oversikt og innholdsproduksjon, http://www.deltanettet.no/publikasjoner/Tilgjengelige- nettsteder-13---Oversikt-og-innholdsproduksjon/ http://www.deltanettet.no/publikasjoner/Tilgjengelige- nettsteder-13---Oversikt-og-innholdsproduksjon/ Tilgjengelige nettsteder 2:3 - Oversikt og innholdsproduksjon, http://www.deltanettet.no/publikasjoner/Tilgjengelige- nettsteder-23---Design-og-koding/ http://www.deltanettet.no/publikasjoner/Tilgjengelige- nettsteder-23---Design-og-koding/ Tilgjengelige nettsteder 3:3 - Anskaffelse og kvalitetskriterier, http://www.deltanettet.no/publikasjoner/Tilgjengelige- nettsteder-33---Anskaffelse-og-kvalitetskriterier/ http://www.deltanettet.no/publikasjoner/Tilgjengelige- nettsteder-33---Anskaffelse-og-kvalitetskriterier/ 27

28 Andre veiledere og verktøy Norges Blindeforbund. Internett for alle. https://www.blindeforbundet.no/internett/fakta-og- publikasjoner/brosjyrer/Internettforalle.pdf https://www.blindeforbundet.no/internett/fakta-og- publikasjoner/brosjyrer/Internettforalle.pdf Utformingsveileder for kognitiv tilgjengelighet av nettsider og nettsteder, http://iktforalle.no/http://iktforalle.no/ WAVE, web accessibility evaluation tool, http://wave.webaim.org/ http://wave.webaim.org/ eGovMon accessibility checker. http://accessibility.egovmon.no/en/pagecheck/ http://accessibility.egovmon.no/en/pagecheck/ 28

29

30 Sosiale medier Ikke unntak i seg selv Virksomheter som henvender seg til allmennheten gjennom sosiale medier Underbygger virksomhetens alminnelige funksjon Hovedløsning Sosiale medier brukt i privat sammenheng omfattes ikke av forskriften 17.04.2012 30


Laste ned ppt "Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og utkast til forskrift om universell utforming av IKT Anne-Marie Colban Difi - Direktoratet for forvaltning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google