Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

I hvilken utstrekning er en reassurandør bundet av cedentens oppgjør med forsikrede? Om ”follow the settlements” og lignende klausuler i reassuransekontrakter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "I hvilken utstrekning er en reassurandør bundet av cedentens oppgjør med forsikrede? Om ”follow the settlements” og lignende klausuler i reassuransekontrakter."— Utskrift av presentasjonen:

1 I hvilken utstrekning er en reassurandør bundet av cedentens oppgjør med forsikrede? Om ”follow the settlements” og lignende klausuler i reassuransekontrakter Av advokat dr jur Andreas Meidell

2 01.06.2015 Slide 2 1. Problemstillingen Hva er reassuranse? - Forsikrer forsikres mot risikoen for å komme i ansvar overfor egne forsikringstakere - Ansvarsforsikring - Forsikringsbransjens ”råvare” - Parter: - Reassurandør - Cedent (Reassurert) - Retrocession

3 01.06.2015 Slide 3 1. Problemstillingen (forts.) Ulike former for reassuranse - Proporsjonal eller non-proporsjonal - Proporsjonal: Andel av risk/premie - Non-proporsjonal: Ansvar for skader innenfor gitte grenser - Fakultativ eller obligatorisk - Fakultativ: Pr konkrete forsikring - Obligatorisk: Portefølje innenfor tidsrom, ofte gjensidig - Skillene har noe, men ikke avgjørende betydning for problemet her

4 01.06.2015 Slide 4 1. Problemstillingen (forts.) Plikt for reassurandøren til å følge cedentens oppgjør - Innebærer - Plikt til å akseptere/anerkjenne cedentens avgjørelse av ansvar under det direkte forsirkingsforhold - Plikt til å dekke cedenten i hht avtalt andel - Spørsmål - Når har cedenten rettslig grunnlag for å kreve dette? - Hva går grunnlaget ut på - Utgangspunkt - Unntak - innsigelser

5 01.06.2015 Slide 5 2. Rettsstoff og metode for reassuransekontrakter FAL § 1-1 (4) og 10-1 (4) Lite norsk rettspraksis og litteratur Betydningen av fremmed rett - ND 1995 s 447 (Oslo byrett) - Internasjonale og a-nasjonale kutymer/klausulpraksis - Engelske, franske og tyske domstoler kommer langt på vei til samme resultater

6 01.06.2015 Slide 6 3. Reassuransekontraktens dilemma Reassurandørenes selvstendighet - Reassuransen er et selvstendig rettsforhold - Cedenten må fremme krav overfor reassurandøren, og dette må reassurandøren stå fritt til å vurdere - Reassurandøren har verken rett eller plikt til å blande seg inn i det oppgjøret cedenten foretar

7 01.06.2015 Slide 7 3. Reassuransekontraktens dilemma (forts.) Oppgjørshensyn - Effektivitet og oppgjørshensyn tilsier mindre selvstendighet - Tidkrevende og kostbart å behandle ”samme krav” to ganger - Cedentene vil i mange tilfeller avvente oppgjør inntil tilsagn om reassuransedekning foreligger - Reassurandørene ville få en rekke henvendelser fra cedentene

8 01.06.2015 Slide 8 3. Reassuransekontraktens dilemma (forts.) Balansering av dilemmaet - ”The tension of reinsurance” (Hill vs Mercantile and General Insurance Company Plc) - Det tap oppgjøret gjelder må både falle inn under dekning for den direkte forsikring og reassuransen - Partene står ellers fritt til å avtale på hvilke måter cedenten trenger å sannsynliggjøre dette - Follow-klausuler - Klausuler om oppgjørssamarbeid og kontroll

9 01.06.2015 Slide 9 4. Alminnelig utgangspunkt - bakgrunnsrett Reassuransens natur - Reassuransekontrakten er selvstendig - Forsikringstaker i det underliggende forsikringsforhold har intet direktekrav på reassurandørene (kfr FAL § 7-6) Rettspraksis - Engelsk rett (Re London County Commercial Reinsurance Office Ltd) - Norsk rett: ”Vingtor”, Rt 1956 s 249

10 01.06.2015 Slide 10 4. Alminnelig utgangspunkt – bakgrunnsrett (forts.) Konklusjon - Plikt til å følge cedenten må følge av reassuransekontrakten - Kan det unntaksvis tenkes kontraktssedvaner? - Amerikansk praksis - ”Follow the fortunes” som alminnelig reassuranseprinsipp i visse delstater

11 01.06.2015 Slide 11 5. Klausulpraksis Eksempler - ”Being a reinsurance of and warranted the same gross rate terms and conditions as and to follow the settlements of [cedent]” - ”All loss settlements by the reinsured shall be binding upon reinsurers provided that such settlements are within the terms and conditions of this policy” - ”Follos the settlements… liable or not liable … without questions” osv - Amerikansk: ”Follow the fortunes”

12 01.06.2015 Slide 12 5. Klausulpraksis (forts.) Kan klausulpraksis skape sedvane? - Neppe - Klausulene som benyttes varierer innholdsmessig en god del - Benyttes ikke alltid – utelatelse kan være bevisst - Alternativet kan være claims cooperation klausuler, claims control, og lignende

13 01.06.2015 Slide 13 6. Reassurandørens innsigelser - oversikt Faktiske innsigelser mot det underliggende oppgjør (pkt 7) Rettslige innsigelser knyttet til reassuransekontrakten (pkt 8) Rettslige innsigelser knyttet til det underliggende forsikringsforhold (pkt 9) Generelle innsigelser basert på illojalitet, uprofesjonalitet, og lignende (pkt 10)

14 01.06.2015 Slide 14 7. Faktiske innsigelser Utgangspunkt: Kan ikke gjøres gjeldende av reassurandøren - Må legge til grunn samme faktum som cedenten har gjort - Realiserer effektivitets- og oppgjørshensyn - Saklig og tidsmessig avgrensning Engelsk rett: The Insurance Company of Africa vs Scor (UK) Samme må følge under norsk rett

15 01.06.2015 Slide 15 7. Faktiske innsigelser (forts.) Unntak: Illojalitet og uprofesjonalitet - ICA vs Scor - ”Acted honestly” - ”Taken all proper and businesslike steps” - Bygger på tillitt og lojalitet, grunnleggende forutsetninger for reassurandørene - Profesjonskrav til skadebehandling, bruk av uavhengige taksører, m.m. - Reassurandørene må likevel påvise feil faktum (et slags kausalitetskrav)

16 01.06.2015 Slide 16 8. Rettslige innsigelser basert på reassuranseforholdet Utgangspunkt: Må kunne gjøres gjeldende av reassurandøren - Ikke bundet av forsikringsoppgjør som ikke dekkes av reassuransekontrakten - Realiserer hensynet til selvstendighet Engelsk praksis: Hill vs Mercantile and General Insurance Company Plc Samme må følge etter norsk rett

17 01.06.2015 Slide 17 8. Rettslige innsigelser basert på reassuranseforholdet (forts.) Særlige tolkings og motstridsproblemer - Utgangspunktet ikke så lett å håndtere der hvor reassuransen inkorporerer (helt/delvis) bestemmelser fra det underliggende forhold - ”As original” og lignende klausuler Engelsk praksis: Forsikringsaktieselskapet Vesta vs Butcher Motstriden løses utfra formålsbetraktninger

18 01.06.2015 Slide 18 9. Rettslige innsigelser basert på det direkte forsikringsforholdet Utgangspunkt: Må kunne gjøres gjeldende av reassurandøren - Reassurandøren har kun påtatt seg risiko for ansvar som følger av vilkårene i det underliggende forhold - Kan p.d.a.s. sette cedentene i en særlig vanskelig situasjon Selvstendighet vs effektivitet og oppgjør kommer på spissen Nyansering nødvendig

19 01.06.2015 Slide 19 9. Rettslige innsigelser basert på det direkte forsikringsforholdet (forts.) Nyansering av utgangspunktet - Skala fra stor rettslig tvil til klare ”ex gratia” oppgjør Presiserende follow-klausuler (Assicurzioni Generali Spa vs CGU International Insurance Plc and others): - ”Except ex gratia settlements” - ”Except without prejudice settlements”

20 01.06.2015 Slide 20 10. Innsigelser basert på illojalitet og lignende Generell kategori Uttrykker en basis forutsetning fra reassurandørene når disse avtar en stor del av risikoen Fremme i ICA vs Scor og i andre lands praksis Må også kunne innfortolkes under norsk rett

21 01.06.2015 Slide 21 11. Konklusjoner Det må foreligge en klausul Reassurandøren er bundet mht faktum med mindre man påviser: - Illojalitet - Uprofesjonalitet Reassurandøren har rettslige innsigelser i behold - Basert på reassuransekontrakten - Basert på det direkte forsikringsforhold

22 01.06.2015 Slide 22 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "I hvilken utstrekning er en reassurandør bundet av cedentens oppgjør med forsikrede? Om ”follow the settlements” og lignende klausuler i reassuransekontrakter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google