Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Minstekrav til innholdet i enkeltvedtak 1 Molde, 16.11.12 Nicolai Støren, rådgiver Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Minstekrav til innholdet i enkeltvedtak 1 Molde, 16.11.12 Nicolai Støren, rådgiver Fylkesmannen i Møre og Romsdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Minstekrav til innholdet i enkeltvedtak 1 Molde, 16.11.12 Nicolai Støren, rådgiver Fylkesmannen i Møre og Romsdal

2 Disposisjon 1)Om vedtak 2)Krav til begrunnelse 1)Lovfestet 2)Ulovfestet 3)Sjekkliste 4)Problemstillinger 5)Saksdokumenter

3 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Enkeltvedtak puh….. 3

4 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Enkeltvedtak – i korthet Tradisjonelt: Verne borgere mot vilkårlig maktmisbruk, sikre rettigheter (rettsstaten) Formål: Øke den enkeltes rettssikkerhet overfor offentlige myndigheter Regulere myndighetsutøvelse ved å sette rammer for saksbehandlingen –skal sikre forsvarlig saksbehandling, kontradiksjon (uttale seg om saker om seg selv), likhet, saklighet, forutsigbarhet osv – rettssikkerhet Innebærer at det er særlige krav til hvordan skolen skal behandle en sak. Og: et enkeltvedtak vil være dokumentasjon for skolen på hva skolen gjør i en konkret sak.

5 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Enkeltvedtak –definisjon Forvaltningsloven §2.(definisjoner) I denne lov menes med: a)vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter) b)enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer;

6 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vedtak - gode eller gode nok? Godt nok: gyldig oppheves ikke i en klageomgang oppfyller minstekrav krever et visst innhold. Godt: Opplysende Forklarende Gir god mening for for dem det gjelder og ev. klageinstans eleven foreldre læreren/de som skal ivareta eleven 6

7 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Krav til begrunnelsen, fvl. § 25 Juss regler vedtaket bygger på (hjemmel) Tilstrekkelig grad til at parten skal forstå vedtaket Fakta vedtaket bygger på Ev. vise til tidligere fremstillinger skal i så fall vedlegges Vurdering Fritt skjønn; hovedhensyn bør nevnes 7

8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Begrunnelsen, forts. Her må lovens tekst (fvl. § 25 3.ledd) utdypes med flere juridiske kilder, som sier: (dvs. vi er oppe i § 25 1.ledd igjen partens behov). Hvorfor? Reelle hensyn/formålsbetraktninger Jo mer inngripende/ større betydning for parten Desto strengere krav til begrunnelsen for vurderingen 8

9 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Særlige kjennetegn ved vedtak om psykososialt miljø  Vedtak av stor betydning for den det gjelder  Viktig menneskerettighet – læringsmiljø innvirker på retten til utdanning  Gjelder elever som kan ha økt sårbarhet  Innvilgelse kan også ha stor betydning – for hvordan skal elevens rett oppfylles?  Individuelle tiltak for eleven, ev. mot utøveren  Parten må forstå hvordan det han har fått vil bidra til å oppfylle retten etter § 9a-1 9

10 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Ulovfestede krav til vedtaket – god forvaltningsskikk Vedtaket må ta stilling til det som det skal. Skolen plikter å ta avgjørelse, herunder ta stilling til nødvendige vilkår. Tilstrekkelig klart og tydelig, særlig mht. hva det tar stilling til og går ut på. Fremgår at det er foretatt en konkret, individuell vurdering. Eleven har krav på en vurdering av sin sak. 10

11 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Sjekkliste* 1.Er krav til forutgående prosess oppfylt? a.Veiledning, utredning, saksbehandlingstid 2.Juss (regel og problemstilling) - gjengi hjemmel! 3.Fakta 4.Vurdering 5.Konklusjon 6.Resultat – klart og tydelig. 7.Underretning om klagerett, m.m. Ivaretas hensynet til forståelse hos de som skal lese dette? 11 (*Forbehold: å følge denne gir ikke garanti for at vedtaket er gyldig.)

12 Fylkesmannen i Møre og Romsdal P roblemstilling i vedtak om psykososialt miljø Er elevens rett til et miljø som fremmer helse, trivsel og læring oppfylt Juss: oppll. § 9a-1 Fakta, vurdering og konklusjon Skolen kan mene at elevens rett etter § 9a-1 er oppfylt. Det må likevel fattes vedtak. Hvis nei, hva skal til for at elevens rett blir oppfylt? Juss: oppll § 9a-3 tredje ledd «deriblant tiltak mot krenkjande åtferd» Fakta, vurdering, konklusjon 12

13 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 13 Problemstilling… forts. Elevens oppfatning Avklare faktiske forhold Skolens vurdering av formålstjenlige tiltak Målsetting – hva skal til for at man anser tiltaket som vellykket Tidspunkt for evaluering

14 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vedtakets innhold Skolen må i vedtaket ta stilling til – om retten etter § 9a-1 oppfylt? – skal tiltak iverksettes, og ev. hvilke? – det som er tatt opp av den som ber om tiltak opp til skolen å vurdere hvilke tiltak som ev. skal settes i verk Særlige spørsmål knyttet til ev. tiltak: – Typer: individuelle – systemrettede pedagogiske – organisatoriske – rettslige målgruppen for tiltaket: enkeltelever – flere elever – klassemiljøet – hele skolen – Forholdsmessighet – Legalitetsprinsippet – Bruk av tiltak som krever enkeltvedtak Flytting av elev

15 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vedtakets innhold, forts. Hvem inneholder vedtaket tiltak rettet mot? – tiltak overfor eleven som ber om det – tiltak rettet mot flere elever utøver – offer Ett eller to vedtak? Individuelle v. generelle tiltak Aktuelle og gjennomførbare tiltak – ansvarliggjøring av skolen og skolens ansatte Personalsaker – kap. 9a er ikke knyttet til ansettelsesforhold – er ikke rettsgrunnlag for sanksjoner mot ansatt

16 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vedtakets utforming Kall det et ”enkeltvedtak om….” Skal være skriftlig Skal være individualisert Si kort noe om reglene på området (kapittel 9a) Vis til elevens/foreldrenes henstilling Si noe om sakens bakgrunn/faktum, gjør rede for de undersøkelser som er gjort Vurder om retten etter § 9a-1 er oppfylt –Begrunn konklusjonen Hvis ikke retten er oppfylt; hvilke tiltak? –Synliggjør hovedvurderingene som er gjort og begrunn valget av tiltak –Faglig begrunnelse. Momenter: egnethet, barnets beste, forholdsmessighet etc. Ta stilling til foreldrenes krav/tiltak dersom de ikke ”velges”- begrunn Informer om klagerett til Fylkesmannen

17 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 17 Saksdokumenter Utredning Enkeltvedtak Oppfølging opplæringslova og forvaltningsloven

18 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Klar til dyst? 18


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Minstekrav til innholdet i enkeltvedtak 1 Molde, 16.11.12 Nicolai Støren, rådgiver Fylkesmannen i Møre og Romsdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google