Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte 2013 18.00-18.15:Barnegospel synger 18.20-19.30:Årsmelding 19.30:Bevertning – pause 20 min 19.50:Evaluering/tilbakemelding felles MR 20.15:Andre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte 2013 18.00-18.15:Barnegospel synger 18.20-19.30:Årsmelding 19.30:Bevertning – pause 20 min 19.50:Evaluering/tilbakemelding felles MR 20.15:Andre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte 2013 18.00-18.15:Barnegospel synger 18.20-19.30:Årsmelding 19.30:Bevertning – pause 20 min 19.50:Evaluering/tilbakemelding felles MR 20.15:Andre orienteringssaker: Soknepreststillingen Redaktør i menighetsbladet! Nye medlemmer til Misjonsutvalget! 21.00- 21.30:Birger ser i ”krystallkula….”

2 Årsmelding 2013 Trøgstad og Båstad menigheter

3 Konfirmantene med besøk av Ten Sing Norway

4 Trøgstad og Båstad menighetsråd Fellesråd og menighetsråd Det er tre medlemmer i rådet valgt fra hver menighet. Disse er fra Trøgstad: Børre Børresen (leder) Inger Lande Haugen og Toril Aas Ringstad. Fra Båstad er det Anne Marie Lintho (nestleder,) Terje Østby og Malvin Kvernenes. Menighetsrådet har mange utvalg og komiteer som arbeider med ulike oppgaver i menighetene. Til sammen 15 ulike komiteer og utvalg. AU; arbeidsutvalg: Børre Børresen, Anne Marie Lintho, Birger Fossum og Gunnlaug Brenne.

5 Personalområdet Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget i fellesrådet består fra arbeidsgiversiden av leder, nestleder og kommunens representant. Børre Børresen (leder,) Terje Østby og Marianne Larsen. Fra arbeidstakersiden er det to medlemmer valgt av de ansatte som er fagorganisert. Disse er Sissel Lier og Eldbjørg Daltorp. Stillinger og personell Årsverk i Menighetsbarnehagen er 18,7, fordelt på 22 fast ansatte. Antall årsverk i staben/kirkelig virksomhet er 6,4 fordelt på 12 fast ansatte. Til sammen har fellesrådet nå 34 fast ansatte, de fleste av disse er bosatt i Trøgstad. Driften har aldri vært så stor som nå, og fellesrådet har blitt en av de største arbeidsgiverne i kommunen, utenom Trøgstad kommune. Menighetsbarnehagen tilbød plass til 85 barn i 2013. Dette er også rekord.

6 Økonomi 2013 Trøgstad kirkelige fellesråd Samlet resultat viser et driftsresultat på kr. 0,- Årsresultat i investering er uindekket kr. 30.837,- Det er et akkumulert uindekket (underskudd) i investering på kr. 157.846,35. Disposisjonsfondet har kr. 225.000,- TRØGSTAD MENIGHET: Drift: Overskudd kr. 11.722,24 Egenkapital: kr. 276.729,32 BÅSTAD MENIGHET: Drift: Overskudd kr. 13.917,74 Egenkapital: kr. 115.896,07

7 Administrativt arbeid Bevaringsplanen for kirkegårdene var ferdig sommeren 2013, og ble presentert offentlig i et åpent møte på Kirkestua den 1. september. Klagesaken kommunalt tilskudd til Menighetsbarnehagen 2008-2010 Nytt regnskapssystem Organisering av utvalgsarbeid/mer aktivt AU/felles MR - Årshjulet Menighetshuset Kirkestua: renovering! Menighetshuset Kirkestallen: Nytt kjøkken! Kjøp av tomt – flere faste givere!! Ny salmebok kjøpt inn og tatt ibruk! Ny redaktør menighetsbladet fortsatt savnet!!!!!!!!!

8 Menighetsbarnehagen KIRKESTALLEN Antall plasser og barn i barnehagen 2013: Pr 15 desember 2012: 47 barn Pr 15 desember 2013: 50 barn KIRKESTUA Antall plasser og barn i barnehagen 2013: Pr 15 desember 2012: 30 barn Pr 15 desember 2013: 35 barn

9 Menighetsbarnehagen Utviklingsprosjekt i barnehagene. Styrer Helene S. Fredriksen har tatt nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager eksamen april 2014. Utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass, i studiet. Over 2 år siden, formål: styrke lederteamet og øke barnehagens kvalitet og de ansattes kompetanse. Dette startet august 2012 og avsluttes juni 2014. John Kjetil Wang-Hansen veileder og underviser lederteamet for seg og hele personalgruppen sammen. Fokus: Hjelpe og fremme barnas lek, ved vurdering og veiledning ifht de voksnes praksis og tilstedeværelse. Barnas medvirkning er grunntanken. Personalet i barnehagen har også fokus på det gode arbeidsmiljøet og god kommunikasjon seg imellom.

10 Trosopplæringen 2013 er første hele år med ordinær drift i trosopplæringen med reduserte midler. Det er nå 35% stillingsressurs. Kr 297.000,- tilskudd. Menighetene: offerinntekter står for utgiftene forbundet med utsendelser av materiell, for eksempel cd`er og bøker. Totalt for menighetene er dette rundt kr. 30.000,- årlig. Kateket Elin Moskvil leder trosopplæringsarbeidet, og er ansvarlig for skriving av lokal plan.

11 Trosopplæringstiltak i Trøgstad og Båstad En rekke av tiltakene i Trøgstad og Båstad er fellestiltak. Det gjelder ”Lys våken”, Tårnagenter Babysang Småbarnssang Søndagsskolen «Liten og stor» Trøgstad barnegospel 6-års klubb Kirkerottene og Leah mus Kirkebok til 4-åringer deles ut i begge kirker.

12 KONFIRMANTER Våren 2013 ble 21 konfirmanter i konfirmert i Båstad kirke og 46 konfirmanter i konfirmert i Trøgstad kirke. Dette er det største kullet på lenge og med en oppslutning på over 90% i begge menigheter! Alle konfirmantene har en søndag med kirketjeneste sammen med kirketjenerne, og en søndag med samtalegudstjeneste sammen med soknepresten. I tillegg skal de gå på 4 gudstjenester som de velger tidspunktet på selv.

13 Samarbeidet kirke-skole og kirke-barnehage Skole-kirke: på Skjønhaug har de gudstjeneste rett før jul, på Havnås rett før påske og i Båstad en runde på 7 forskjellige tidspunkt i kirkeåret i løpet av 7 år. Barnehage-kirke: fremdeles godt samarbeid. Vi har måttet kutte noen møtepunkter dette året pga redusert bemanning, men har fremdeles jule- og påskevandringene med de barnehagene som ønsker det.

14 Årsmelding fra gudstjenesteutvalget Medlemmer: Birger Fossum, Natalia Bourlatchenko, Eldbjørg Daltorp, Ingjerd Brustugun, Grethe Syljuåsen, Toril Aas og Inger Lande Haugen. Møter: Vi har også i 2013 hatt 5 møter. Gudtjenesteutvalget har fortsatt ingen leder. Inger Lande Haugen er sekretær. Vi har planlagt gudstjenestene framover, og evaluert det som har vært. Barnehagene bør inviteres til gudstjenester i kirkene i løpet av våren. Vi diskuterte hva vi bør gjøre med gudstjenester på Allehelgens dag. Vi bestemte oss derfor for å ta opp igjen tradisjonen med å sende ut invitasjon til de som har mistet noen. Medlemmene i gudstjenesteutvalget har vært sammen med Elisabet Yrwing Guthus og kommet med ønsker om hva vi "trenger" av en prest her. Vi foreslår også å samarbeide mer med lokale grupper ifht gudstjenestene

15 Statistikk Trøgstad sogn 2008-2013 20082009201020112012 2013 Døpte3124273235 28/26 Brudevigsler1012558 10 Gravferder4636 2729 32 Konfirmanter Konfirmasjonsgudstjenester Deltakere totalt 33 2 581 32 2 540 36 2 635 40 3 828 41 3 853 44 Hovedgudstenester Deltakere totalt Gjennomsnitt deltakere 34 3.806 112 36 3.425 95 35 3.960 113 34 3.802 112 35 3.824 109 35 3335 95 Hovedgudstjenester med nattverd Nattverddeltakere totalt Gjennomsnitt deltakere 13 347 27 13 392 30 16 546 34 18 703 39 20 727 36 18 677 35 Familie- og ungdomsgudstjenester Deltakere totalt Gjennomsnitt deltakere 5 1.263 253 4 392 98 7 1.152 165 8 1.048 131 4 596 149 2 401 200

16 Statistikk Båstad sogn 2008-2013 20082009201020112012 2013 Døpte 131912182019/18 Brudevigsler 510212 Gravferder 192716141713 Konfirmanter Konfirmasjonsgudstjenester Deltakere totalt 18 1 333 11 2 352 21 1 458 16 1 302 12 1 206 21 Hovedgudstenester Deltakere totalt Gjennomsnitt deltakere 29 2.738 94 27 2.459 91 26 2.358 91 29 2.246 77 25 1995 80 27 2134 80 Hovedgudstjenester med nattverd Nattverddeltakere totalt Gjennomsnitt deltakere 8 147 18 14 355 25 8 189 24 19 451 24 16 391 24 18 489 26 Familie- og ungdomsgudstjenester Deltakere totalt Gjennomsnitt deltakere 6 1.054 176 6 884 147 6 793 132 6 662 110 2 204 102 3 308 103

17 Årsrapport for misjonsutvalget Medlemmer i Misjonsutvalget: Leder: Arnhild Haddal Fossum Referent: Kari Helene Berger Ansvarlig for info om prosjektet: Elisabeth Tveten Ansvarlig for info til og fra menighetsrådet: Anne Marie Lintho Virksomhet: Misjonsutvalget har hatt to styremøter og et planleggingsmøte i forbindelse med besøk fra Ontananga i Namibia. Saker som har vært behandlet: Hvordan presentere vårt misjonsprosjekt på stand på kultur- og næringslivsmessa og andre arrangementer i menighetene. Forberede misjonsgudstjenestene i Båstad og Trøgstad. Forberede misjonssamling i Kirkestallen. Nord-sør utveksling. Besøk fra Ontanga menighet. Mandag 10.juni var det Misjonsfest i Kirkestallen.

18 Årsmelding for menighetsutvalget Medlemmer i menighetsutvalget: Malvin Kvernenes, Lisbeth Bredeg, Elisabeth Lier, Grete Syljuåsen, Flemming Hansen, Jan Øyvind Sand, Rita Østbye, Bjørn Brustugun og Erik Lo. Menighetsutvalget jobber med fellesskapsbyggende tiltak og diakoni i menighetene våre. Utvalget er satt sammen av Kostergruppa og Diakoniutvalget. Vi har hatt 3 møter pluss diverse planleggingsmøter før enkelt arrangementer. En egen komité, ledet av Elin Moskvil, jobbet med å arrangere sommerleiren på Tjellholmen. Gjennomførte arrangementer: Tur til Måstadtjern, tur Søsterkirkene og Hadeland Glassverk, St.Hans feiring på Muggeby, sommerleir på Tjellholmen, ’åpen kirke’ og konsert i Båstad kirke med Trygve Skaug.

19 Årsmelding fra Økonomiutvalget i Båstad menighet Kirkeringen Medlemmer av komiteen: Jens Brataas Anne Marie Lintho Rita Østbye I år var 32. gangen vi arrangerte høstslag i Kirkestua i Båstad. I år ble inntekten på kr 52.136,-. Dette resultatet er vi meget stolte av. Løp og kjøp!

20 Årsmelding fra arrangementskomiteen i Båstad Komitéen har bestått av: Inger-Lise Fjeldstad (leder) Kari Haug Bjørg Myhrer Laila Fimland Bjørg Bostad Anne Grete Ness Bjørg Skjenneberg Malvin Kvernenes Vi har bidratt med kirkekaffe, hyggekveld for årets konfirmanter, middag til 50-års konfirmantene og kveldsmat ved småbarnssang. Vi har også ansvar for å skaffe vakter ved ’åpen kirke’. Festpyntet!

21 Årsrapport Anleggskomiteen Båstad menighet 2013 Medlemmer: Knut Østbye, Tormod Karlsen, Bjørn Brustugun, Anders Melland og Terje Østby De tre første månedene av året var prega av dugnader i forbindelse med oppussing av Kirkestua. Til sammen 58 arr, hvorav 8 utleier. Utleie øker stadig. Det jobbes med å få til avlastningskjøkken på ”hvilerommet” og forbedringer ellers for å gjøre Kirkestua attraktiv som utleieobjekt. Nytt utleiereglement skal utarbeides. Det planlegges dugnader ute og Kirkestua trenger snart et nytt strøk beis.

22 Årsmelding fra Økonomiutvalget i Trøgstad menighet Medlemmer: Tore Haugen, Tormod Jensen, Børre Børresen Utvalget har hatt 3 møter for å planlegge og sende ut forespørsel om gave/ fast givertjeneste til menigheten. Dette for å finansiere kjøp av Kirkestall-tomta fra Opplysningsvesenets fond. Det er også viktig å sikre seg faste givere som bidrar til menighetsarbeidet. Det ble sendt ut brev til nesten 100 stk om gave eller fast givertjeneste. Mange ble senere kontaktet pr telefon.

23 Årsmelding fra arrangementskomiteen i Trøgstad Komitéen hadde følgende medlemmer: Lisbeth Bredeg, Gerd Langsæter, Bjørg Jorud, Grete Bergersen, Arnt Storsand, Liv Frøshaug, Randi Jensen. Arr.komitéen hadde ansvaret for 15 arrangementer i løpet av året. I tillegg hadde Trøgstad- og Båstad Helselags festkomité ansvaret for Høsttakkefest i Kirkestallen.

24 Årsmelding for Kirkestallkomiteen Erik Lo (leder), Vigdis Ekeberg, Grethe Bergersen, Børre Børresen og Jan Olav Tveten. Den største saken dette året har vært totalrenoveringen av kjøkkenet. Ny kjøkkeninnredning Legging av nytt gulvbelegg, tapetsering og takmaling: Elektriske arbeider Rørleggerarbeid Maling av vinduskarmer Vi er veldig takknemlige og glade for økonomisk støtte på kr.100.000,- fra Frivillighetssentralen i Trøgstad. Dette ble markert på en samling i Kirkestallen 28.oktober. Det er ønskelig å fornye en del bestikk og diverse andre ting på kjøkkenet. For å gjøre det lysere og triveligere, jobber vi for å få til maling av tak og vegger i begge salene.

25 Årsmelding for menighetsbladet Redaksjonskomiteen har dette året bestått av: Karsten Rasmussen, Anne Haakaas, Sigmund Snøløs, Birger Fossum og Einar Sola. Nye i redaksjonskomitéen høsten 2013 er Tina Dahl og Berit Movik Lo. Ennå to nye medlemmer til redaksjonen er ønskelig, gjerne fra Båstad. Menighetsbladet hadde årgang 52 i 2013 og kom ut med 5 nummer. Einar Sola og Karsten Rasmussen trådte ut av redaksjonen midt i året. Ingen har meldt seg frivillig som overtager, og Birger Fossum har gjort redaktørjobben i mellomtiden. I løpet av året har KLDesign ved Kari Lund Jacobsen overtatt layouten av bladet. Bladet distribueres av en stor dugnadsgjeng til alle husstander i Trøgstad kommune. I løpet av året følger to ganger en gavegiro som innstikk i bladet.


Laste ned ppt "Årsmøte 2013 18.00-18.15:Barnegospel synger 18.20-19.30:Årsmelding 19.30:Bevertning – pause 20 min 19.50:Evaluering/tilbakemelding felles MR 20.15:Andre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google