Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Presentasjon i møte for Nasjonal fagstrategisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Presentasjon i møte for Nasjonal fagstrategisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Presentasjon i møte for Nasjonal fagstrategisk enhet for utdanning og forskning innen helse og sosialfag (NFE-HS 23. mars 2015 Mette Sollihagen Hauge Seniorrådgiver Avdeling for fagstøtte Universitetet i Oslo

2 En representant fra Universitets- og høgskolerådet Lasse Lønnum, styremedlem i UHR Fire representanter fra UH-institusjonene Nina Langeland, Universitetet i Bergen Per Heitmann, Universitetet i Oslo Mette Sollihagen Hauge, Universitetet i Oslo (sekretær) Kristin Nordseth, Høgskolen i Oslo og Akershus Fire representanter fra de fire regionale helseforetakene Øystein Krüger, Helse Sør-Øst RHF (leder av arbeidsgruppen) Reidar Thorstensen, Helse Vest RHF Øyvind Hope, Helse Midt-Norge RHF Trine Blokhus Amundsen, Helse Nord RHF En representant fra Folkehelseinstituttet Liv Marit Sønmør Sekretariatsbistand fra Universitets- og høgskolerådet Rakel Cristina Granaas Observatør etter ønske fra arbeidsgruppen Ole Wiig, NIFU

3 Bakgrunn for arbeidet - sektorforskjeller Erfaring fra arbeid med strategisk samordning mellom Helse Sør - Øst og UiO Utfordringer med ulike institusjonelle krav til budsjettering /økonomistyring for forskningsprosjekter UH- sektoren utviklet TDI – modellen Samarbeidsorganet Helse Sør - Øst og UiO henstilte henholdsvis HOD og KD om å sette i gang et felles arbeid i 2013 Mandat gitt av KD og HOD Dokumentere og gjennomgå praksis for budsjettering og regnskapsføring av forskningsprosjekter ved universiteter, høgskoler, helseforetak og Nasjonalt folkehelseinstitutt. Vurdere denne praksisen opp mot norsk og internasjonal praksis for finansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse. Gi anbefalinger til retningslinjer som sikrer omforent praksis for budsjettering og rapportering av kostnader i forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse.

4 Mandatavgrensing universitet - universitetssykehus Figuren illustrerer hvordan midler til helseforskning kommer fra tre hovedkilder de to forskningsutførende sektorenesbasismidler samt eksterne bidrag

5 Ressursbruken til helseforskning sett i sammenheng av øvrig ressursbruk

6 Prinsippskisse for ressurser til medisinsk og helsefaglig forskning og utviklingsarbeid samarbeidsflaten universitet - univerisitetssykehus

7 Regionforskjeller Store variasjoner mellom regionene om samarbeid og vertskap for eksternt finansierte prosjekter mellom universitet og universitetssykehus Ulikheten i det relative innslaget av ekstern finansiering mellom regionene skyldes 1. Reelle ulikheter i forskningens innhold og organisering 2. Regnskapsmessig plassering av de eksterne finansieringsbidragene.

8 - Prinsippskisse for kostnadsbildet i et eksternt finansiert forskningsprosjekt

9 Utfordringene med totalbudsjettering av eksternt finansiert helseforskning kommer særlig til syne i samarbeidsprosjekter mellom universitetene og helseforetak. Prosjektleder i kombinert stilling har til en viss grad hatt anledning til på egen hånd vurdere vertskapsinstitusjon for eksternt finansierte prosjekter. Vurderingene er imidlertid i stor grad basert på sektorenes varierende insentiver. Hensynet til hva som er hensiktsmessig ut i fra hvor kostnader i prosjektet vil påløpe og prosjektets karakter, er i mindre grad vektlagt. I en slik situasjon vil det være fordelaktig å benytte en totalbudsjetteringsmodell for ekstern finansiering mellom samarbeidende institusjoner. Det er ikke bare finansiørens bidrag som skal synliggjøres, men en total kostnadsramme der alle deltakende forskningsinstitusjoner egenbidrag også kommer frem. Arbeidsgruppens vurdering

10 Prinsipper for totalbudsjettering i Helseforetakene Helseforetakene vil kunne gjøre bruk av de samme prinsippene som TDI-modellen bygger på i videre arbeid, Operasjonaliseringen av en tilsvarende modell i helseforetakene må ta utgangspunkt i helseforetakenes kjerneoppgaver og merkostnader knyttet til dette. Nødvendig å identifisere hvilke årsverk og hvilken infrastruktur som er relatert til disse kjerneoppgavene - og de tilhørende kostnadene. Alle andre kostnader er indirekte og fordeles til (skalerer med) de respektive kjerneoppgavene og kan eventuelt beregnes som en årsverkssats i tilknytning til de ulike gruppene av ansatte som direkte utfører helseforetakenes kjerneoppgaver.

11 Arbeidsgruppens anbefaling 1. Det arbeides videre med å få til en gradvis samordning av budsjettering på tvers av sektorene. Et viktig utgangspunkt for et slikt arbeid er at man må synliggjøre forskningsprosjektenes totale kostnader, uavhengig av hvem som finansierer prosjektet og ved hvilken institusjon inntekter/kostnader vil bli regnskapsført. 2. Det settes i gang et utviklingsarbeid for å etablere en modell for total- budsjettering for ekstern finansiert helseforskning i helseforetak, basert på de samme grunnprinsipper som for TDI-modellen, som benyttes i universitets- og høyskolesektoren, men tilpasset helseforetakenes egenart. Siktemålet er å etablere en modell med gyldighet på tvers av sektorer.

12 Videre arbeid ………… Utvikling av totalbudsjetteringsmodell i helseforetakssektoren Utforme prinsipper og kriterier vertskapsinstitusjon (kombinerte stillinger) Harmonisering av insentiver mellom sektorene


Laste ned ppt "Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Presentasjon i møte for Nasjonal fagstrategisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google