Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal satsning på hjerte- og karforskning Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Forskningskoordinator UNIKARD.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal satsning på hjerte- og karforskning Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Forskningskoordinator UNIKARD."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal satsning på hjerte- og karforskning Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Forskningskoordinator UNIKARD

2 Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Strategisk rådgivende organ med medlemmer fra: • Universitetene • Regionale helseforetakene • Helsedirektoratet • Folkehelseinstituttet • Kunnskapssenteret • Norges forskningsråd • Høgskolene og brukerorganisasjonene • Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har observatørstatus. • NSG ble opprettet i 2005. Samarbeidsorganet for Helse Midt-Norge RHF - NTNU overtok ledelse og sekretariatsfunksjon etter Helse Sør-Øst våren 2010. Dekanus Stig Slørdahl, Det medisinske fakultet, NTNU, er leder for samarbeidsgruppen.

3 NSG – tre satsningsområder UNIKARD: nasjonal forskningssatsning i regi av NSG – Tre nasjonale satsningsområder: • UNIKARD • NevroNord • Alvorlig psykiske lidelser

4 Nettverk og samarbeid • Et satsningsområde under NSG innebærer: – Organiseres som nettverk av forskningsmiljøer innenfor et temaområde. – Samarbeid på tvers av regionene, basert på nasjonal konsensus – Samarbeider om: • Felles strategi • Utnyttelse av infrastruktur • Gjennomføring av nasjonale forskningsprosjekter med felles publisering • Faglige/strategiske møter og konferanser

5 Bakgrunn for opprettelse • NFR evaluering av klinisk forskning i Norge: – Svakheter som ble avdekket: • Behov for økt satsing på samarbeid nasjonalt og internasjonalt • Behov for sterkere forskningsledelse • Behov for klarere mål og strategier for forskningen • Forskning bygd opp rundt enkeltpersoner bør vike til fordel for større grupper • Utstyr og teknikker bør være tilgjengelige som felles ressurs for flere

6 UNIKARD start 2004 • Prodekanene for forskning tok initiativet til nasjonal satsning på hjerte- karforskning 2004 • Opprettet arbeidsgruppe som leverte innstilling om UNIKARD mai 2005

7 UNIKARD virksomhetside • Ha ansvar for å utvikle en overordnet strategi for hjerte- og karforskning i Norge og for å følge opp at strategien følges • Legge til rette for samarbeid • Sørge for økt politisk forståelse for hjerte- og karforskningens betydning. • Bidra til at norsk hjerte- karforskning er blant de ledende i verden • Sørge for en interaksjon mellom basal- og klinisk forskning slik at ressursene blir utnyttet mer i tråd med overordnede forskningsmål • Fremme rekruttering av forskere • Bidra til å få etablert et nasjonalt karregister, inklusiv gode kvalitetsregistre for de store hjerte- og karsykdommene • Bygge sterke forskningsmiljøer • Etablere oversikt over hjerte- og karforskning i Norge – skape møteplassene

8 Fokusområder UNIKARD omfatter all hjerte- og karforskning, men hovedvekt er på: • Epidemiologisk forskning, registerforskning • Hjertesvikt • Hjerte- og karkirurgi

9 Organisering UNIKARD NSG Fagråd Institusjon med koordinerende Forskningsmiljø, NTNU v/ISB, Øyvind Ellingsen Koordinator for den nasjonale forskningssatsingen Charlotte Björk Ingul Ansvarlig samarbeidsorgan Helse Midt-Norge, NTNU v/Stig Slørdahl

10 Fagråd UNIKARD – Ole. M. Sejersted, leder (UiO og Helse Sør-Øst) – Rune Wiseth (NTNU og Helse Midt) – Maja-Lisa Løchen (UiTø og Helse Nord) – Eva Gerdts (UiB og Helse Vest) – Lars Gullestad (UiO og Helse Sør) – Signe Bang (Norges Forskningsråd) – Grethe Tell (Folkehelseinstituttet) – Cecilie Risøe (Nasjonalforeningen, Hjerte-karrådet) – Truls Myrmæl, vara (UiTø og Helse Nord)

11 Medlemmene i arbeidsutvalget for NSG • Gudmund Marhaug, St Olav HF (leder) • Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF • Sigbjørn Fossum, UiO • John-Bjarne Hansen, UiTø • Mari Nes, Forskningsrådet • Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet • Monica Nortvedt, Høgskolen i Bergen

12 Budsjett og periode Totalt årlig budsjett på 3 mill kroner for perioden 1.9.2010 – 31.8.2015 etter følgende fordeling: Norges forskningsråd Forsker/koordinator (inkl 25 % overhead)1 000 000 Driftsmidler UNIKARD (reiser,møter,kurs,seminar) 500 000 Samlet årlig tilskudd 1 500 000 Helse Midt-Norge Forskningsmidler koordinator350 000 Postdoktor800 000 UNIKARD sekretær 50 %350 000 Samlet årlig tilskudd 1 500 000

13 UNIKARD kan bidra med Nasjonal satsningsområde  støtte til samarbeid mellom regioner: – NFR støtter flerregionale samarbeidsprosjekt som omfatter minst tre helseregioner og søkerne må være forskere tilknyttet NSGs medlemsinstitusjoner. – Økonomisk: • Hver institusjon bidrar til hvert samarbeidsprosjekt med 1 mill kr. i 3 år • Forskningsrådet bidrar med et tillegg på 20 % av prosjektets totale budsjett.

14 Egenfinansiering i tillegg Forskningsprosjekter må søke om midler: – Samarbeidsorganene – Norges forskningsråd – Helseforetakene – EU – Frivillige organisasjoner – Legathåndboka – Nasjonalforeningen/hjerte-karrådet – Nasjonalt folkehelseinstitutt

15 UNIKARD kan bidra med – Nettverk: Nasjonalt og internasjonalt – Forskningssamlinger – Fagmøter og nettverksmøter – Oversikt over kilder til finansiering – Hjelp til utforming av søknader om finansiering – Administrativ støtte

16 UNIKARD administrasjon • Forskningskoordinator, Charlotte Björk Ingul (50% administrasjon, 50% forskning) • Koordinatorstøtte, Mari Dyrset (50%) • 2 postdoc – 100 % 3 år Arnt Erik Tjønna (idrettsfysiolog ISB) – 50 % 4 år Ane Dale (kardiolog St Olav)

17 Suksesskriterier på 5 år Økt politisk forståelse: Måles i form av tilførte midler til forskningsområdet. • Publikasjoner i høyt rangerte tidsskrifter: Mål om at minst en gruppe skal ha eksellent-status på ett fagområde som hører under UNIKARD-paraplyen, og at flere miljø i Norge holder høy internasjonal standard i fagområdet • Økt antall prosjekter av translasjonell karakter innen fagområdet • Økt antall forskere på alle nivå innen hjerte- karforskning

18 UNIKARD • For bedre hjerte- og karforskning i Norge • For bedre organisering av forskningen • For mer vekt på klinisk forskning og translasjonsforskning • For økt samarbeid og internasjonalisering • Forskningsmiljøenes svar på internasjonale evalueringer • For fremme av synergieffekter

19 www.unikard.org


Laste ned ppt "Nasjonal satsning på hjerte- og karforskning Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Forskningskoordinator UNIKARD."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google