Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JOBBSKYGGING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JOBBSKYGGING."— Utskrift av presentasjonen:

1 JOBBSKYGGING

2 Hva er Jobbskygging? Kjernen i jobbskygging er at elevene skal følge en yrkesaktiv gjennom en tilnærmet normal arbeidsdag. Arbeidsdagen skal, i den grad det er mulig med en elev til stede, gå som normalt, men det må gis rom til samtale rundt de forskjellige arbeidsoppgavene til den som blir skygget. Forankret i Kunnskapsløftet.

3 Hva er Jobbskygging? Forberedelser, eleven planlegger Jobbskyggingsdagen. Gjennomføring, eleven følger en yrkesaktiv gjennom en arbeidsdag. Etterarbeid, eleven informerer medelever, lager reportasje, skriver takkebrev.

4 Forankring i Kunnskapsløftet 2006, LK-06,
LK-06 generell del slår fast følgende om ”det arbeidende mennesket” og det ”samarbeidende mennesket”: ”Opplæringen skal gi elever og lærlinger innsyn i variasjonen og bredden i vårt arbeidsliv, og formidle kunnskaper og ferdigheter i forbindelse med det.” ”Opplæringen har ikke bare egenverdi for eleven, men har også som mål å forberede de unge til å påta seg arbeidslivets og samfunnslivets oppgaver.” ”Lærerne skal virke sammen med foreldre, arbeidsliv og myndigheter som utgjør vesentlige deler av skolens brede læringsmiljø.”

5 Rammer for programmet Omfang: En jobbskyggingsdag på hvert trinn
Nettbaserte tilleggsoppgaver til for- og etterarbeid Gjennomføres i samarbeid med lokalt arbeids –og næringsliv og lokale videregående skoler Tilrettelagt for 8-10 trinn Tilpasset Utdanningsvalg Skoler anbefales å bruke UE programmet Økonomi og karrierevalg i sammenheng med Jobbskygging

6 Utdanningsvalg og Jobbskygging
Utdanningsvalg skal bidra til: Aktiviteter i Jobbskygging: å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. …bli kjent med alle utdannings - programmene, og fordype seg i minst tre av disse. Jobbskygging av elev i videregående skole på 10. trinn…. at flere foretar mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke – gjennom å få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg. Nær kontakt med arbeidstakere både på 8. og 9. trinn samt med elever fra vgs. på 10. trinn basert på egne valg gir grunnlag for kunnskapsbaserte valg. å øke elevenes forståelse av arbeidslivets krav om kunnskap og kompetanse og bidra til å skape grunnlag for entreprenørskap. Programmet bidrar til innsikt i viktige deler av arbeidslivet, og vil i kombinasjon med andre av Ues program inspirere elevene til entreprenørskapsarbeid.

7 Utdanningsvalg skal bidra til:
Aktiviteter i Jobbskygging: å gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i ulike utdanningsprogram i videregående opplæring og aktuelle yrker. … gis mulighet til praktisk aktivitet og fordypning i fag. Elevene jobbskygger på alle trinn i ungdomsskolen. Det er progresjon i utfordringene fra 8. til 10. trinn. at den enkelte elev kan få prøve ut og reflektere over sine valg. Elevene foretar bevisste valg når de velger de yrker og utdanningsprogram de ønsker å skygge. • bruk av ulike læringsarenaer som kan gi bred faglig tilnærming gjennom kontakt og samarbeid med videregående skoler og arbeids- og nærings liv. Jobbskygging forutsetter at elevene bruker andre arenaer enn skolen når de skygger arbeidstakere og elevene i den videregående skole. økt grunnlag for videre opplæring, arbeid og livslang læring. Elevenes erfaringer fra møtene med dem som de skygger, gir grunnlag for refleksjon rundt framtidige utdannings- og yrkesvalg.

8 På 8. trinn skal eleven skygge et voksent, yrkesaktivt familiemedlem
På 8. trinn skal eleven skygge et voksent, yrkesaktivt familiemedlem. Det er trygt å være sammen med noen en kjenner godt i det som for mange er det første møtet med yrkeslivet. På 9. trinn skygger eleven en yrkesaktiv person han/hun ikke kjenner fra før. Nå ligger fokuset mer på selve yrket enn det gjorde på 8. trinn. Elevene bør oppfordres til å finne fram til bedrifter og yrkesaktive som opererer innenfor elevenes eget interessefelt. På 10. trinn fokuserer vi på utdanningsmuligheter i videregående skole ved at eleven skygger en elev fra et utdanningsprogram hun/han finner interessant.

9 Materiell Lærerveiledning
Materiell til hvert år til for –og etterarbeid Nettbaserte tileggsoppgaver:

10 Hva lærer elevene? Økt bevissthet på utdannings- og yrkesvalg
Kortere vei mellom skole og samfunn Variasjon i skolehverdagen En sunn utfordring av egne trygghetssoner Oversikt over yrkesgrupper og næringsliv i nærmiljøet Mulighet til å møte et yrke og oppleve en arbeidsdag sammen med en yrkesaktiv En positiv opplevelse i en ”én til én”-situasjon med en voksen Kunnskap om sammenhengen mellom det de lærer i skolen, og kunnskaper og evner som forventes av ansatte ute i arbeidslivet Bedre oversikt over og kunnskap om egen familie og eget nettverk

11 Hva oppnår skolen med Jobbskygging?
Større og bedre muligheter for å realisere lærerplanens intensjoner Å bli en integrert del av nærmiljøet Positiv profilering i nærmiljøet Oppfylling av intensjonen om det 13-årige skoleløp – gjennom nært samarbeid med videregående skoler Styrking av elevtilpasset læring Utvidede læringsarenaer og variasjon i metodikk

12 Hva oppnår lokalt arbeids- og næringsliv med Jobbskygging?
Større synlighet i lokalsamfunnet Å støtte unge mennesker til å utdanne seg tilframtidige yrker Å stimulere elever til å komme tilbake etter utdanningen Styrking av egen framtidig rekruttering Økning av de ansattes motivasjon øker når de bidrar inn i skolen Positiv profilering av bedriften – gjennom bl.a. utvist samfunnsansvar

13 Partnerskap og jobbskygging
Det er praktisk å lage partnerskapsavtaler med næringslivet og aktuelle videregående skoler knyttet til arbeidet. Avtalene må være så konkrete som mulig med tanke på at de skal være enkle å administrere. Den bør si noe om hva jobbskyggingen går ut på, tidsbruk, forpliktelser fra begge parter og varighet. En partnerskapsavtale sikrer at skolens samarbeid med bedrifter og andre skoler får en viss forutsigbarhet, noe som er svært viktig for kontinuiteten. En partnerskapsavtale bør ha en varighet på minst

14 Tidsbruk og aktiviteter 8. trinn
Om hva Oppgaver i nettmateriellet Tid Yrker og utdanning i min familie Nettverk og kompetanse: Hva betyr begrepene? • Mitt slektstre 1 time Egenarbeid Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde: • Intervju med tre familiemedlemmer Jobbskyggingsdagen Rutiner, marked og arbeidsmiljø: • Forberedelser til jobbskyggingsdagen 1–2 timer 1 dag med ledsager Etterarbeid Sjekkliste 2–3 timer

15 Tidsbruk og aktiviteter 9. trinn
Om hva Oppgaver i nettmateriellet Tid Lokalt arbeids- og næringsliv • Næringsliv, bransje, offentlig/privat sektor: Hva betyr begrepene? • Lokale arbeidsplasser • Hvorfor trenger lokalsamfunnet et variert arbeids- og næringsliv? 1–2 timer Egenarbeid Vi ser nærmere på interessante bedrifter Marked, kunde og målgruppe: Hva betyr begrepene? • Disse tre arbeidsplassene vil jeg vite mer om! Jobbskyggingsdagen Rutiner, marked og arbeidsmiljø: • Forberedelser til jobbskyggingsdagen 1 dag med ledsager Etterarbeid Sjekkliste 2–3 timer

16 Tidsbruk og aktiviteter 10. trinn
Om hva Oppgaver i nettmateriellet Tid Håndverk, industri og primærnæring Håndverk, industri, primærnæring: Hva betyr begrepene? 2–3 timer Egenarbeid Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv endret seg etter 1945? • Denne bedriften vil jeg vite mer om! Utdanningsprogrammer i videregående skole Utdanningsprogram, yrkes- og studiekompetanse: Hva betyr begrepene? • Er dette noe for meg? Velg tre utdanningsprogram. Elevskygging Elevskygging – mitt valg •Forberedelser til elevskygging En dag med ledsager Etterarbeid • Sjekkliste Hvordan har lokalt næringsliv endret seg etter 1945? • Denne bedriften vil jeg vite mer om! • Utdanningsprogram, yrkes- og studiekompetanse: Hva betyr begrepene? • Er dette noe for meg? Velg tre utdanningsprogram. • Elevskygging – mitt valg • Forberedelser til elevskygging • SjekklisteHåndverk, industri, primærnæring: Hva betyr begrepene? Tid 2–3 timer Egenarbeid En dag med ledsager

17 Suksesskriterier Forpliktelse gjennom forankring blant skolens personale og ledelse er nødvendig. Jobbskygging er en annerledes og ny arbeidsmetode, og innebærer et avbrudd i vanlig undervisning. Utdanningsvalg er hele skolens ansvar, og alle må bidra til at jobbskyggingen får best mulig vilkår. Jobbskygging involverer mange parter og forutsetter samarbeid med aktører utenfor skolen. God planlegging er derfor et annet suksesskriterium. Blant annet må skolen ha et avklart forhold til hva slags strategi den bruker for å rekruttere ledsagere. Bruk partnerskapsavtaler med bedrifter og vgs! Programmet Jobbskygging er en ukjent metode for mange. For at alle skal ha en felles forståelse for mål og hensikt er god informasjon en forutsetning. Bevisst strategi på hvordan skolen skal rekkrutere ledsagere!


Laste ned ppt "JOBBSKYGGING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google