Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA (YON) ØST-FINNMARK REGIONRÅD KIRKENES 9. FEBRUAR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA (YON) ØST-FINNMARK REGIONRÅD KIRKENES 9. FEBRUAR."— Utskrift av presentasjonen:

1 YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA (YON) ØST-FINNMARK REGIONRÅD KIRKENES 9. FEBRUAR

2 §12-3 Yrkesopplæringsnemnder og yrkesutval YON skal ha medlemmer/varamedlemmer som til saman skal ha brei innsikt i heile fag- og yrkesopplæringa og i nærings- og sysselsetjingsspørmsål Det skal nemnast opp medlemmer frå partane i arbeidslivet etter forslag frå arbeidstakarorganisasjonane og etter forslag frå arbeidsgivarorganisasjonane. Partane i arbeidslivet skal ha fleirtal i nemnda Det nemnast opp minst éin representant for elevar, lærlingar eller lærekandidatar etter forslag frå organisasjonar eller organ som representerer desse. Fylkeskommunen kan be lærarorganisasjonane om forslag til medlemmer i nemnda Fylkeskommunen oppnevner 2 politisk valgte representanter til YON. Nemnda vel sjølv leiar og nestleiar. Funksjonstida til nemnda er den same som for fylkestinget. Representantane for elevane, lærlingane og lærekandidatane blir oppnemnde for to år om gongen Fylkeskommunen skal førebu dei sakene nemnda skal behandle

3 §12-4 Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda skal fremje behov hos og synspunkt frå arbeidslivet overfor fylkeskommunane i form av vedtak uttale seg i saker som fylkeskommunen etter § 4-8 er pliktig til å leggje fram for nemnda arbeide for å heve kvaliteten av heile fag- og yrkesopplæringa.

4 §12-4 Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda skal særleg fremje forslag til organisering, arbeidsmåtar og strategiar for å utvikle kvaliteten av fag- og yrkesopplæringa vurdere og uttale seg om rutinane i fylkeskommunen for å sikre kvaliteten av fag- og yrkesopplæringa vurdere korleis partane i arbeidslivet skal bidra til kvalitetsutvikling og -sikring i fag- og yrkesopplæringa vurdere korleis samhandlinga mellom skolar og lærebedrifter kan betrast vurdere korleis kompetanseutvikling kan sikrast

5 §12-4 Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for best mogleg dimensjonering av den vidaregåande opplæringa, og gi fylkeskommunen råd om tiltak i samband med den årlege fastsetjinga av tilbod Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for at rådgivinga om fag- og yrkesopplæring blir best mogleg, og foreslå tiltak der ho finn det nødvendig Yrkesopplæringsnemnda skal gi råd om korleis utvikling av fag- og yrkesopplæringa og samhandling mellom skolar og bedrifter kan medverke til regional utvikling, mellom anna utvikling av nye verksemder og arbeidsplassar Yrkesopplæringsnemnda kan gi fylkeskommunen fullmakt til å gjere den faglege vurderinga av bedrifter eller til å utføre andre oppgåver som etter lov eller forskrift er lagde til yrkesopplæringsnemnda

6 §4-8 Fylkeskommunens oppgaver tilknyttet fag- og yrkesopplæringen §4-8: Fylkeskommunen skal leggje fram for yrkesopplæringsnemnda saker som har betydning for fag- og yrkesopplæringa, før fylkeskommunen gjer vedtak i saka

7 Samfunnskontrakten Samfunnskontrakten for flere læreplasser En kontrakt for å fornye samarbeidet mellom utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet Hovedmål om flere læreplasser i privat og offentlig sektor Sikre bedre rekruttering til yrkesopplæringen At flere gjennomfører for å dekke arbeidslivets behov Overordnet mål om å forplikte myndighetene og partene i arbeidslivet til å forankre fagopplæringen i alle relevante bransjer og sektorer Sikre god kvalitet i opplæringsløpet for yrkesfagene Bidra til økt status for yrkesfagene Kontrakten varer ut 2015

8 DIMENSJONERING AV TILBUD Dimensjoneringen gjøres med hensyn til Politiske føringer Søkernes ønsker Tilgang på læreplasser Økonomi Innspill fra skoler, opplæringskontor, næringsliv og uttalelse fra YON før politisk behandling Tilbudssaken behandles politisk årlig i november/desember av Hovedutvalget for kompetanse (HUK)

9 DIMENSJONERING AV TILBUD Tilbud Ungdommens ønsker Arbeidslivets behov Politiske føringer Innspill skoler og næringsliv Økonomi

10 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

11 YRKESFAG MODELL 2+2 Vg1 YrkesfagVg2 Yrkesfag 2 år i lære

12 DIMENSJONERING Grunnskole 10. klasse Videregående skole Vg1 og Vg2 YF Læretid i bedrift Fagarbeider valg Karriere - og yrkesvei -ledning Søknad til lære- plass

13 DIMENSJONERING Rådgiving ungdomsskole Informasjon om arbeidslivets behov Valg av utdanningsprogram Grunnskole 10.kl Valg av programområde på Vg2 Utplassering i prosjekt til fordypning (PTF) Vg1 og Vg2 Søker om læreplass Tegner lærekontrakt Læretid i bedrift Tar fagprøven Ferdig utdannet fagarbeider Fagarbeider

14 DIMENSJONERING Grunnskole 10. klasse Videregående skole Vg1 Helse- og oppvekst og Vg2 Helsefagarbeider Lærling 2 år i helsearbeiderfaget i X-kommune Helsefagarbeider i X-kommune Info om Kommun ens behov PTF i kom- munen Får lære- plass i kommunen Behov for fag- arb. dekket


Laste ned ppt "YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA (YON) ØST-FINNMARK REGIONRÅD KIRKENES 9. FEBRUAR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google