Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA (YON)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA (YON)"— Utskrift av presentasjonen:

1 YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA (YON)
ØST-FINNMARK REGIONRÅD KIRKENES 9. FEBRUAR

2 §12-3 Yrkesopplæringsnemnder og yrkesutval
YON skal ha medlemmer/varamedlemmer som til saman skal ha brei innsikt i heile fag- og yrkesopplæringa og i nærings- og sysselsetjingsspørmsål Det skal nemnast opp medlemmer frå partane i arbeidslivet etter forslag frå arbeidstakarorganisasjonane og etter forslag frå arbeidsgivarorganisasjonane. Partane i arbeidslivet skal ha fleirtal i nemnda Det nemnast opp minst éin representant for elevar, lærlingar eller lærekandidatar etter forslag frå organisasjonar eller organ som representerer desse. Fylkeskommunen kan be lærarorganisasjonane om forslag til medlemmer i nemnda Fylkeskommunen oppnevner 2 politisk valgte representanter til YON. Nemnda vel sjølv leiar og nestleiar. Funksjonstida til nemnda er den same som for fylkestinget. Representantane for elevane, lærlingane og lærekandidatane blir oppnemnde for to år om gongen Fylkeskommunen skal førebu dei sakene nemnda skal behandle

3 §12-4 Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda
Yrkesopplæringsnemnda skal fremje behov hos og synspunkt frå arbeidslivet overfor fylkeskommunane i form av vedtak uttale seg i saker som fylkeskommunen etter § 4-8 er pliktig til å leggje fram for nemnda arbeide for å heve kvaliteten av heile fag- og yrkesopplæringa.

4 §12-4 Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda
Yrkesopplæringsnemnda skal særleg fremje forslag til organisering, arbeidsmåtar og strategiar for å utvikle kvaliteten av fag- og yrkesopplæringa vurdere og uttale seg om rutinane i fylkeskommunen for å sikre kvaliteten av fag- og yrkesopplæringa vurdere korleis partane i arbeidslivet skal bidra til kvalitetsutvikling og -sikring i fag- og yrkesopplæringa vurdere korleis samhandlinga mellom skolar og lærebedrifter kan betrast vurdere korleis kompetanseutvikling kan sikrast

5 §12-4 Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda
Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for best mogleg dimensjonering av den vidaregåande opplæringa, og gi fylkeskommunen råd om tiltak i samband med den årlege fastsetjinga av tilbod Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for at rådgivinga om fag- og yrkesopplæring blir best mogleg, og foreslå tiltak der ho finn det nødvendig Yrkesopplæringsnemnda skal gi råd om korleis utvikling av fag- og yrkesopplæringa og samhandling mellom skolar og bedrifter kan medverke til regional utvikling, mellom anna utvikling av nye verksemder og arbeidsplassar Yrkesopplæringsnemnda kan gi fylkeskommunen fullmakt til å gjere den faglege vurderinga av bedrifter eller til å utføre andre oppgåver som etter lov eller forskrift er lagde til yrkesopplæringsnemnda

6 §4-8 Fylkeskommunens oppgaver tilknyttet fag- og yrkesopplæringen
§4-8: Fylkeskommunen skal leggje fram for yrkesopplæringsnemnda saker som har betydning for fag- og yrkesopplæringa, før fylkeskommunen gjer vedtak i saka

7 Samfunnskontrakten Samfunnskontrakten for flere læreplasser
En kontrakt for å fornye samarbeidet mellom utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet Hovedmål om flere læreplasser i privat og offentlig sektor Sikre bedre rekruttering til yrkesopplæringen At flere gjennomfører for å dekke arbeidslivets behov Overordnet mål om å forplikte myndighetene og partene i arbeidslivet til å forankre fagopplæringen i alle relevante bransjer og sektorer Sikre god kvalitet i opplæringsløpet for yrkesfagene Bidra til økt status for yrkesfagene Kontrakten varer ut 2015 Samfunnskontrakten i Finnmark?

8 DIMENSJONERING AV TILBUD
Dimensjoneringen gjøres med hensyn til Politiske føringer Søkernes ønsker Tilgang på læreplasser Økonomi Innspill fra skoler, opplæringskontor, næringsliv og uttalelse fra YON før politisk behandling Tilbudssaken behandles politisk årlig i november/desember av Hovedutvalget for kompetanse (HUK) Dimensjoneringen er altså en balanse mellom ungdommens ønsker og arbeidslivets behov For å dimensjonere godt må vi altså sørge for at skolene våre utdanner ungdommene våre til yrker arbeidslivet har bruk for Yrkesfag (i sin ordinære 2+2 modell) er en samhandling mellom opplæring i skole og bedrift Hva har kommunene bruk for?

9 DIMENSJONERING AV TILBUD
Ungdommens ønsker Arbeidslivets behov Politiske føringer Innspill skoler og næringsliv Økonomi

10 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

11 YRKESFAG MODELL 2+2 Vg1 Yrkesfag Vg2 Yrkesfag 2 år i lære Dette er altså hovedmodellen, men her er det mange muligheter. f.eks. vekslingsmodellen som er blitt presentert Se også modell for «Ulike veier til fagopplæring» (deles ut)

12 DIMENSJONERING valg valg Karriere- og yrkesvei-ledning
Grunnskole 10. klasse Videregående skole Vg1 og Vg2 YF Læretid i bedrift Fagarbeider valg valg Forenklet modell av det 14årige opplæringsløpet Det snakkes ofte om det 13årige skoleløpet, men vi snakker altså her om det 14årige opplæringsløpet før fag/svennebrev. Karriere- og yrkesvei-ledning Søknad til lære-plass

13 DIMENSJONERING Grunnskole 10.kl Rådgiving ungdomsskole
Informasjon om arbeidslivets behov Valg av utdanningsprogram Vg1 og Vg2 Valg av programområde på Vg2 Utplassering i prosjekt til fordypning (PTF) Læretid i bedrift Søker om læreplass Tegner lærekontrakt Fagarbeider Tar fagprøven Ferdig utdannet fagarbeider

14 DIMENSJONERING Info om Kommunens behov Får lære-plass i kommunen
Grunnskole 10. klasse Videregående skole Vg1 Helse- og oppvekst og Vg2 Helsefagarbeider Lærling 2 år i helsearbeiderfaget i X-kommune Helsefagarbeider i X-kommune Info om Kommunens behov Får lære-plass i kommunen PTF – prosjekt til fordypning PTF i kom-munen Behov for fag-arb. dekket


Laste ned ppt "YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA (YON)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google