Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen1 4. Forsikringsavtalen  Forholdet til lovgivningen  Anvendelsesområdet for FAL  FAL’s preseptoriske karakter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen1 4. Forsikringsavtalen  Forholdet til lovgivningen  Anvendelsesområdet for FAL  FAL’s preseptoriske karakter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen1 4. Forsikringsavtalen  Forholdet til lovgivningen  Anvendelsesområdet for FAL  FAL’s preseptoriske karakter  Partene  Selskapenes informasjonsplikt  Tolkning av forsikringsavtaler

2 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen2 4.1 Forholdet til lovgivningen  Karakteristiske trekk ved forsikring  To sentrale lovverk  Begrunnelsen  Særlig om FAL

3 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen3 To sentrale lovverk Lovgiver FVL Forsikrings virksomheten Avtale Forsikrings takere FAL

4 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen4 4.2 Anvendelsesområdet for FAL  Utgangspunktet. Alle avtaler som etter sitt innhold karakter av forsikring  Forholdet til tilsynsreglene Ikke avgjørende at forholdet er underlagt offentlig tilsyn, FAL § 10-1 og FVL § 1-1 Grensetilfeller: samme momenter som under FVL

5 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen5 BEGREPET FORSIKRING I RELASJON TIL FAL FAL Avgjørende at ordningen reelt er forsikring, ikke om virksomheten er konsesjonspliktig. Konsesjons- plikt etter FVL

6 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen6 LOVREGULERING AV FORSIKRINGSAVTALEN FAL Vilkårs- kontroll Avtale- inngåelsen FVL Avtaleloven

7 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen7 4.2 ANVENDELSESOMRÅDET FOR FAL  Livsforsikring  Ulykkesforsikring  Sykeforsikring  Hva med pensjonskassene?  Tingsforsikring  Ansvarsforsikring  Formuesskadeforsikring  Annen forsikring som ikke er personforsikring FAL DEL BFAL DEL A Unntak: Kredittforsikring

8 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen8 4.2 Unntaket for kredittforsikring Kredittforsikring Kundekredittforsikring = fors. mot medkontrahentens insolvens Kausjonsforsikring = selskapet garanterer riktig oppfyllelse av en fordring

9 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen9 4.2 Unntaket for kredittforsikring  Kundekredittforsikring forsikring mot medkontrahentens insolvens tegnes av kreditor beskytter mot tap på utestående fordringer

10 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen10 KUNDEKREDITTFORSIKRING Forsikringsselskap Kreditor Debitor Tegner forsikring Betaler fordring Kausjonsrett Insolvens

11 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen11 4.2 Unntaket for kredittforsikring  Kausjonsforsikring forsikring mot debitors insolvens tegnes av debitor forholdet til kreditor hviler på kausjonsløfte

12 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen12 KAUSJONSFORSIKRING Forsikringsselskap Debitor Kreditor Tegner forsikring Kausjon

13 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen13 4.3 FAL’s tvingende karakter  Utgangspunktet  Ikke i forhold til selskapet  Omfatter forsikringstager medforsikrede tredjemann skadelidte begunstigede

14 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen14 4.3 FAL’s tvingende karakter forts.  Personforsikring: Vernet absolutt  Skadeforsikring: Pdes: Absolutt vern ikke hensiktsmessig Pdas: Problemer å trekke grense

15 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen15 FAL’S PRESIPTIVITET Forbruker Håndverkere Fiskere Bønder Industri/ skipsfart Avgrensningskriterier:  Størrelse  Nasjonalitet  Skip/luft  Transport

16 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen16 4.3 FAL’s tvingende karakter forts.  Skadeforsikring Grense mellom forbruker og stor næring Problemene: Sjøforsikring store deler av fiskeflåten utenfor skip under bygging? Plattformer som ikke er regulert i sjøloven? Transportforsikring

17 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen17 FAL’S PRESIPTIVITET Type forsikringPersonforsikringSkadeforsikring ForbrukerforsikringTvingende Ikke-kvalifisert næringsforsikring Tvingende Kvalifisert næringsforsikring TvingendeIKKE tvingende

18 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen18 4.4 Partene  Trekantforholdet: Selskapet, FAL § 1-2 og § 10-2 a Forsikringstageren, § 1-2 og § 10-2 b Sikrede, § 1-2 c Forsikrede, § 10-2 c

19 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen19 4.4 Partene  Rettigheter for andre tredjemenn Medforsikring, FAL § 7-1 flg. Skadelidte i ansvarsforsikring, FAL § 7-6 Begunstigede i personforsikring, § 15-2

20 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen20 Trekantforholdet i skadeforsikring Forsikrings selskap ForsikringstakerSikrede Forsikringsavtale Rett til Erstatning

21 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen21 Trekantforholdet i skadeforsikring Forsikrings selskap ForsikringstakerSikrede Forsikringsavtale Rett til Erstatning

22 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen22 Rettigheter for andre tredjemenn Forsikrings selskap ForsikringstakerSikrede Forsikringsavtale Rett til Erstatning Medforsikret

23 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen23 Rettigheter for andre tredjemenn Forsikrings selskap ForsikringstakerSikrede Forsikringsavtale Direkte krav Skadelidte Tredjemann Ansvar

24 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen24 PARTSFORHOLDET I SKADEFORSIKRING Forsikringsselskap MedforsikredeSikredeForsikringstaker Inngår forsikrings avtale Rett til erstatning i tillegg til sikrede Rett til erstatning Direkte krav Skadelidte

25 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen25 Trekantforholdet i personforsikring Forsikrings selskap ForsikringstakerForsikrede Forsikringsavtale Den hvis liv/helse forsikringen gjelder

26 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen26 Trekantforholdet i personforsikring Forsikrings selskap ForsikringstakerForsikrede Forsikringsavtale Den hvis liv/helse forsikringen gjelder

27 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen27 Rettigheter for andre Forsikrings selskap ForsikringstakerBegunstigede Forsikringsavtale Rett til erstatning Oppnevner

28 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen28 PARTSFORHOLDET I PERSONFORSIKRING Forsikringsselskap BegunstigedeForsikredeForsikringstaker Inngår forsikrings avtale Rett til erstatning i person- forsikring Den person forsikringen er knyttet til Oppnevnt

29 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen29 4.5 Selskapets informasjonsplikt  Innledning  Informasjon i forbindelse med tegning  Forsikringsbevis

30 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen30 4.5.1 Innledning  Lovfesting i FAL  Bakgrunnen  Tidligere praksis: Oslo byrett 16.9.1977  Begrunnelsen  Reglenes karakter  Reglenes betydning

31 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen31 4.5.2 Informasjon på tegningstidspunktet  Vanlig kontraktsrettslig utgangspunkt  Problemet med forsikringsproduktet  Omfanget: Personforsikring: Direkte rådgivningsplikt, § 11-1. Skadeforsikring: Legge forholdene til rette, § 2-1. Forholdet til det som står i beviset

32 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen32 4.5.3 Forsikringsbevis  FAL § 2-2 og § 11-2  Ikke betingelse for at avtalen er gyldig  Erstatter den tidligere forsikringspolisen  Hva skal stå der  Forsikringstageren har reklamasjonsplikt

33 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen33 4.5 Tolkning av forsikringsavtaler  Forholdet til de forskjellige typer av avtaler  Ordlyden som tolkningsmoment  Forarbeider/motiver  Formålsbetraktninger  Forsikringspraksis  Rimelighetssensur

34 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen34 4.5.1 Avtaletyper  Standardiserte massekontrakter  Individuelt forhandlede vilkår  Agreed documents

35 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen35 4.5.2-3 Ordlyd og forarbeider  Ordlyden som tolkningsmoment Utgangspunktet Entydige faguttrykk Uklarhetsregelen  Forarbeider/motiver Forhandlede standardvilkår Masseproduserte standardkontrakter

36 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen36 4.5.4 Formålet  Er formålet definert  Argument for utvidende eller innskrenkende tolkning, RG 1993.467  Kan ikke føre til at ordlyden settes til side

37 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen37 4.5.4 Forsikringspraksis  Til gunst for sikrede  Relevant dersom ordlyden åpner for flere løsninger, Rt. 1987.1358  Ikke i strid mot ordlyden og mot sikredes interesser  Forøvrig: hvordan praksis blir oppfattet av domstolene

38 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen38 4.5.5 Sensur  Forholdet mellom vedtagelse og sensur  Sensur av forhandlede standardvilkår  Standardiserte kontrakter: Vedtagelse  Standardisert kontrakter: Sensur forholdet til uklarhetsregelen forholdet til vedtagelse ikke sensur av vilkår med hjemmel i FAL eks på sensur: RG 1988.918

39 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen39 TOLKNING AV FORSIKRINGSVILKÅR Ensidige standardvilkår ”Agreed documents” Uklar ordlyd Tolkes mot selskapetMest naturlige forståelse avgjør MotiverSelskapsmotiver ingen vektBehandles som lovmotiver FormålTil gunst for forsikringstakerNøytral tolkning Rimelighets -sensur Kan tenkesLite tenkelig Avtale- type Tolkning


Laste ned ppt "Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen1 4. Forsikringsavtalen  Forholdet til lovgivningen  Anvendelsesområdet for FAL  FAL’s preseptoriske karakter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google