Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trine-Lise Wilhelmsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trine-Lise Wilhelmsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Trine-Lise Wilhelmsen
4. Forsikringsavtalen Forholdet til lovgivningen Anvendelsesområdet for FAL FAL’s preseptoriske karakter Partene Selskapenes informasjonsplikt Tolkning av forsikringsavtaler Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

2 4.1 Forholdet til lovgivningen
Karakteristiske trekk ved forsikring To sentrale lovverk Begrunnelsen Særlig om FAL Tapet som dekkes kan være ruinerende for den enkelte forsikringstager. FVL = sikre at selskapene drives på en slik måte at forsikringsselskapet alltid vil være i stand til å møte de forpliktelser de påtar seg. Tilsynet gjelder også til en viss grad forsikringsvilkårene. + lovgiver regulerer også direkte avtaleforholdet mellom forsikringstager og forsikringsselskapet via FAL. Mål: å sikre kvalitet i forhold til ft: - stole på at de virkelig får den trygghet selskapet reklamerer med. - beskytte ft mot avtalevilkår som virker unødig strengt, og som uthuler den økonomiske trygghet. Gjelder : avtaleinngåelsen, dvs. FAL / alminnelige avtaleloven, den innholdet i selve kontrakten. (Sml kjøpsloven på kjøpsforhold) Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

3 Trine-Lise Wilhelmsen
To sentrale lovverk Forsikrings virksomheten FVL Lovgiver Avtale FAL Forsikrings takere Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

4 4.2 Anvendelsesområdet for FAL
Utgangspunktet. Alle avtaler som etter sitt innhold karakter av forsikring Forholdet til tilsynsreglene Ikke avgjørende at forholdet er underlagt offentlig tilsyn, FAL § 10-1 og FVL § 1-1 Grensetilfeller: samme momenter som under FVL Avtaler om skadeforsikring (§ 1-1) og personforsikring som inngås med et forsikringsselskap § Personforsikringsdelen gjelder også andre avtaler om personforsikring så lengt reglene passer. Utgpkt: alle avtaler som etter sitt innhold karakter av forsikring. = tjeneste som materielt sett er forsikring, = uavhengig av hvem som tilbyr tjenesten (forsikringsselskap/bilselger/mobilselger/hvitevarer) Forholdet til tilsynsreglene = Ikke avgjørende at virksomheten er underlagt offentlig tilsyn. § 10-1, 1. ledd, 2. pkt. : loven omf. også forsikringer som ytes av understøttelsesforeninger og hjelpekasser, og disse kan være unntatt fra tilsyn, jfr FVL . § 13-3. Grensetilfelle: 1. økonomisk realitet, 2. naturlig tilknytning mellom garanti og øvrig virksomhet og 3. Arbeidsprestasjon eller utskiftning av deler. Dersom tilsynsmyndighetene har tatt standpunkt til virksomheten i forhold til tilsynslovgivning, må dette standpunktet tillegges betydelig vekt også i forhold til anvendelsesområdet for FAL, jf NOU 1987 s. 33 og s. 42. Bestemmelsene i FAL kan anvendes analogisk på forsikringslignende elementer i et annet avtaleforhold. Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

5 BEGREPET FORSIKRING I RELASJON TIL FAL
Konsesjons- plikt etter FVL FAL Avgjørende at ordningen reelt er forsikring, ikke om virksomheten er konsesjonspliktig. Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

6 LOVREGULERING AV FORSIKRINGSAVTALEN
Avtaleloven FAL Avtale- inngåelsen Vilkårs- kontroll FVL Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

7 4.2 ANVENDELSESOMRÅDET FOR FAL
FAL DEL A FAL DEL B  Tingsforsikring  Ansvarsforsikring  Formuesskadeforsikring  Annen forsikring som ikke er personforsikring Livsforsikring  Ulykkesforsikring Sykeforsikring Hva med pensjonskassene? Sondringen mellom skadeforsikring og personforsikring: -§ 1-1: Negativ avgrensning. Omfatter også erstatninger knyttet til en persons liv og helbred, dersom erstatningen utmåles etter erstatningsrettslige prinsipper, f.eks yrkesskadeforsikring (Ot prp s. 36) Men: Omtvistet i praksis og Lagmannsrettsdom om at dette personforsikring, RG § 10-1: positiv avgrensning: gjelder personforsikring, som omfatter livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring. -Loven gjelder ikke avtaler om gjenforsikring. Unntak: Kredittforsikring Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

8 Trine-Lise Wilhelmsen
4.2 Unntaket for kredittforsikring Kundekredittforsikring = fors. mot medkontrahentens insolvens Kredittforsikring Kausjonsforsikring = selskapet garanterer riktig oppfyllelse av en fordring Unntaket for kredittforsikring: Glir over i kausjonsrettslige regler mer karakter av bank enn forsikring. Bør i sin helhet reguleres av bankrettslige regler Sml også skilt ut i eget selskap med egen konsesjon To typer: kundekreditt og kausjon - Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

9 4.2 Unntaket for kredittforsikring
Kundekredittforsikring forsikring mot medkontrahentens insolvens tegnes av kreditor beskytter mot tap på utestående fordringer Unntatt fra skadeforsikringsdelen er 1) kundekredittforsikring og 2) kausjonsforsikring, jf § 1-1, 3. ledd. Dette er nytt i forhold til tidligere FAl. - Kundekredittforsikring er forsikring mot medkontrahentens insolvens og tegnes av kreditor. Den beskytter altså mot tap på utestående fordringer. - - Begrunnelsen for å skille ut disse formene er at de adskiller seg sterkt fra vanlig forsikringsvirksomhet, og har sterke likhetstrekk med bankvirksomhet: Selskapets ytelser går ut på å gi sikkerhet mot tap som måtte oppstå fordi debitor misligholder sine forpliktelser. Såvel forholdet mellom kreditor og selskapet som debitor og selskapet i kausjonsforsikring bør reguleres av kausjonsrettslige regler. (NOU 1983 s. 168 flg) I henhold til FVL er kredittforsikring § 1-2, 2, ledd også skilt ut til dekning i separate selskaper. Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

10 KUNDEKREDITTFORSIKRING
Kreditor Tegner forsikring Forsikringsselskap Betaler fordring Insolvens Kausjonsrett Debitor Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

11 4.2 Unntaket for kredittforsikring
Kausjonsforsikring forsikring mot debitors insolvens tegnes av debitor forholdet til kreditor hviler på kausjonsløfte Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

12 Trine-Lise Wilhelmsen
KAUSJONSFORSIKRING Debitor Tegner forsikring Forsikringsselskap Kausjon Kreditor Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

13 4.3 FAL’s tvingende karakter
Utgangspunktet Ikke i forhold til selskapet Omfatter forsikringstager medforsikrede tredjemann skadelidte begunstigede Utgangspunktet at loven er tvingende, jf § 1-3 for skadeforsikring og § 10-3 for personforsikring. = ttvingende vern for forsikringstagernes interesser. Ikke tvingende til fordel for selskapet. = fritt avtales løsninger som er gunstigere for forsikringstager enn det loven legger opp til. Det preseptoriske vernet Omfatter: enhver som utleder rett mot selskapet etter forsikringsavtalen = 1. forsikringstager, 2 en medforsikret tredjemann 3 eller en skadelidt, 4. begustiget under en personforsikring. Regler som angår lovens anvendelsesområde definisjoner, regulerer tredjemanns stilling/får virkning for tredjemann må være tvingende. -Men også forholdet mellom selskapet og forsikrede er gjort tvingende. Markert forskjell i styrkeforholdet (økonomiske ressurser og kunnskaper) mellom selskapet og forsikringstager = sjelden vil bli tale om reelle vilkårsforhandlinger . Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

14 4.3 FAL’s tvingende karakter forts.
Personforsikring: Vernet absolutt Skadeforsikring: Pdes: Absolutt vern ikke hensiktsmessig Pdas: Problemer å trekke grense - Mht personforsikring gjelder dette absolutt. Begrunnelse at personforsikring omtrent alltid tegnet for å ivareta personlige behov for forsikringstager eller medlemmer av en kollektiv forsikring. - I skadeforsikring er det derimot vesentlig forskjell mellom forbrukerforsikring og næringsforsikring. - I forhold til forbrukerne er behovet for tvingende lovregler like markert som i personforsikring. Hovedformålet med en minimumsbeskyttelse mot urimelige avtalevilkår ville gå tapt dersom man ikke gjorde loven tvingende. Den vanlige forbruker har sjelden tid eller innsikt til selv å foreta en reell vurdering av konsekvensene av å velge en forsikring somstiller ham dårligere enn det som følger av lovens regler. - I næringsforsikring kan man derimot finne den grad av likevekt mellom partene at det i større grad kan bli tale om å åpne for individuelle løsninger. Sml her tradisjonen mht sjø- og transportforsikring, og det begrensede samarbeidet som har pågått mellom forsikringsselskapene og Norges Industriforbund. (NOU 1987 s. 24) - Selv om man aksepterer dette som prinsipielt utgangspunkt, spørsmål om hvordan man skal trekke grensen mellom forbruker og næringsdrivende, sml. at det vil være glidende overganger mellom den typiske forbruker gjennom mindre næringsdrivende som håndverkere, fiskere, bønder etc og over til det store industriforetaket. - Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

15 Trine-Lise Wilhelmsen
FAL’S PRESIPTIVITET Forbruker Avgrensningskriterier: Størrelse Nasjonalitet Skip/luft  Transport Håndverkere Fiskere Bønder Industri/ skipsfart Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

16 4.3 FAL’s tvingende karakter forts.
Skadeforsikring Grense mellom forbruker og stor næring Problemene: Sjøforsikring store deler av fiskeflåten utenfor skip under bygging? Plattformer som ikke er regulert i sjøloven? Transportforsikring § 1-3, 2. ledd ved at unntak fra lovens tvingende karakter gjelder for skadeforsikring for næringsvirksomhet som enten -a) tilfredsstiller visse krav til størrelse -b) hovedsakelig foregår i utlandet -c) knytter seg til registreringspliktig skip: over 50 fot - gjelder størsteparten av fiskeflåten skip/borefartøyer under bygging? hospitalskip/skoleskip? -d) knytter seg til luftfartøy - e) gjelder varer under internasjonal transport. Nasjonal transport innenfor. Kombinert nasjonal/internasjonal transport? Løsningen: Felles regler, men visse særlige vilkår for internasjonal transport. Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

17 Trine-Lise Wilhelmsen
FAL’S PRESIPTIVITET Type forsikring Personforsikring Skadeforsikring Forbrukerforsikring Tvingende Ikke-kvalifisert næringsforsikring Kvalifisert IKKE tvingende Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

18 Trine-Lise Wilhelmsen
4.4 Partene Trekantforholdet: Selskapet, FAL § 1-2 og § a Forsikringstageren, § 1-2 og § b Sikrede, § 1-2 c Forsikrede, § c FAL bygger på et trekantforhold: -Pdes selskapet, §§ 1-2 litra a og 10-2 litra a -Pdas forsikringstageren, §§ 1-2 og 10-2 litra b og i skadeforsikring sikrede, §§ 1-2 , i personforsikring "begunstigede" 10-2 litra c. Forsikringstager og sikrede kan være samme person eller forskjellige personer. Sondringen har betydning for hvem som har rettigheter og plikter i forbindelse med avtalen, og innebærer at selv om forsikringen er tegnet av en bestemt person , kan flere personer nyte godt av avtalen ("være sikret") -I personforsikring har man i tillegg den forsikrede, jf § 10-2, litra c) Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

19 Trine-Lise Wilhelmsen
4.4 Partene Rettigheter for andre tredjemenn Medforsikring, FAL § 7-1 flg. Skadelidte i ansvarsforsikring, FAL § 7-6 Begunstigede i personforsikring, § 15-2 FAL bygger på et trekantforhold: -Pdes selskapet, §§ 1-2 litra a og 10-2 litra a -Pdas forsikringstageren, §§ 1-2 og 10-2 litra b og i skadeforsikring sikrede, §§ 1-2 , i personforsikring "begunstigede" 10-2 litra c. Forsikringstager og sikrede kan være samme person eller forskjellige personer. Sondringen har betydning for hvem som har rettigheter og plikter i forbindelse med avtalen, og innebærer at selv om forsikringen er tegnet av en bestemt person , kan flere personer nyte godt av avtalen ("være sikret") -I personforsikring har man i tillegg den forsikrede, jf § 10-2, litra c) Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

20 Trekantforholdet i skadeforsikring
Forsikrings selskap Forsikringsavtale Rett til Erstatning Forsikringstaker Sikrede Konstruksjonen innebærer et trepartsforhold: I tillegg til skadevolder og skadelidte får vi inn et forsikringsselskap. Forsikringsselskapet hefter sammen med skadevolder overfor skadelidte = sml med arbeidsgiveransvaret. Men: Selskapets ansvar hviler på en forsikringsavtale mellom skadevolder som sikret og selskapet. Dvs skadevolder/sikrede betaler premie for å løfte ansvaret over på forsikringsselskapet + det er forsikringsavtalen og BAL, og ikke alminnelig erstatningsrett, som bestemmer forholdet mellom skadevolder og selskapet. Modellen generell og benyttes også for Yrkesskader og legemiddelansvaret. Pasientskadeerstatningsloven er delvis bygget opp på samme måte. Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

21 Trekantforholdet i skadeforsikring
Forsikrings selskap Forsikringsavtale Rett til Erstatning Forsikringstaker Sikrede Konstruksjonen innebærer et trepartsforhold: I tillegg til skadevolder og skadelidte får vi inn et forsikringsselskap. Forsikringsselskapet hefter sammen med skadevolder overfor skadelidte = sml med arbeidsgiveransvaret. Men: Selskapets ansvar hviler på en forsikringsavtale mellom skadevolder som sikret og selskapet. Dvs skadevolder/sikrede betaler premie for å løfte ansvaret over på forsikringsselskapet + det er forsikringsavtalen og BAL, og ikke alminnelig erstatningsrett, som bestemmer forholdet mellom skadevolder og selskapet. Modellen generell og benyttes også for Yrkesskader og legemiddelansvaret. Pasientskadeerstatningsloven er delvis bygget opp på samme måte. Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

22 Rettigheter for andre tredjemenn
Medforsikret Forsikrings selskap Rett til Erstatning Forsikringsavtale Forsikringstaker Sikrede Konstruksjonen innebærer et trepartsforhold: I tillegg til skadevolder og skadelidte får vi inn et forsikringsselskap. Forsikringsselskapet hefter sammen med skadevolder overfor skadelidte = sml med arbeidsgiveransvaret. Men: Selskapets ansvar hviler på en forsikringsavtale mellom skadevolder som sikret og selskapet. Dvs skadevolder/sikrede betaler premie for å løfte ansvaret over på forsikringsselskapet + det er forsikringsavtalen og BAL, og ikke alminnelig erstatningsrett, som bestemmer forholdet mellom skadevolder og selskapet. Modellen generell og benyttes også for Yrkesskader og legemiddelansvaret. Pasientskadeerstatningsloven er delvis bygget opp på samme måte. Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

23 Rettigheter for andre tredjemenn
Forsikrings selskap Skadelidte Tredjemann Direkte krav Forsikringsavtale Ansvar Forsikringstaker Sikrede Konstruksjonen innebærer et trepartsforhold: I tillegg til skadevolder og skadelidte får vi inn et forsikringsselskap. Forsikringsselskapet hefter sammen med skadevolder overfor skadelidte = sml med arbeidsgiveransvaret. Men: Selskapets ansvar hviler på en forsikringsavtale mellom skadevolder som sikret og selskapet. Dvs skadevolder/sikrede betaler premie for å løfte ansvaret over på forsikringsselskapet + det er forsikringsavtalen og BAL, og ikke alminnelig erstatningsrett, som bestemmer forholdet mellom skadevolder og selskapet. Modellen generell og benyttes også for Yrkesskader og legemiddelansvaret. Pasientskadeerstatningsloven er delvis bygget opp på samme måte. Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

24 PARTSFORHOLDET I SKADEFORSIKRING
Forsikringsselskap Rett til erstatning Rett til erstatning i tillegg til sikrede Inngår forsikrings avtale Direkte krav Forsikringstaker Sikrede Medforsikrede Skadelidte Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

25 Trekantforholdet i personforsikring
Forsikrings selskap Den hvis liv/helse forsikringen gjelder Forsikringsavtale Forsikringstaker Forsikrede Konstruksjonen innebærer et trepartsforhold: I tillegg til skadevolder og skadelidte får vi inn et forsikringsselskap. Forsikringsselskapet hefter sammen med skadevolder overfor skadelidte = sml med arbeidsgiveransvaret. Men: Selskapets ansvar hviler på en forsikringsavtale mellom skadevolder som sikret og selskapet. Dvs skadevolder/sikrede betaler premie for å løfte ansvaret over på forsikringsselskapet + det er forsikringsavtalen og BAL, og ikke alminnelig erstatningsrett, som bestemmer forholdet mellom skadevolder og selskapet. Modellen generell og benyttes også for Yrkesskader og legemiddelansvaret. Pasientskadeerstatningsloven er delvis bygget opp på samme måte. Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

26 Trekantforholdet i personforsikring
Forsikrings selskap Den hvis liv/helse forsikringen gjelder Forsikringsavtale Forsikringstaker Forsikrede Konstruksjonen innebærer et trepartsforhold: I tillegg til skadevolder og skadelidte får vi inn et forsikringsselskap. Forsikringsselskapet hefter sammen med skadevolder overfor skadelidte = sml med arbeidsgiveransvaret. Men: Selskapets ansvar hviler på en forsikringsavtale mellom skadevolder som sikret og selskapet. Dvs skadevolder/sikrede betaler premie for å løfte ansvaret over på forsikringsselskapet + det er forsikringsavtalen og BAL, og ikke alminnelig erstatningsrett, som bestemmer forholdet mellom skadevolder og selskapet. Modellen generell og benyttes også for Yrkesskader og legemiddelansvaret. Pasientskadeerstatningsloven er delvis bygget opp på samme måte. Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

27 Trine-Lise Wilhelmsen
Rettigheter for andre Forsikrings selskap Rett til erstatning Forsikringsavtale Oppnevner Forsikringstaker Begunstigede § 15-1 siste ledd: Forsikringssum som ikke forfaller ved forsikringstagerens død tilfaller forsikringstager. Forsikringssum som forfaller ved forsikringstagerens død: FAL § 15-2: Forsikringstager kan ha oppnevnt begunstigede Hvis ikke, gjelder lovens begunstigelses regler = arveregler i § 15-1 Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

28 PARTSFORHOLDET I PERSONFORSIKRING
Forsikringsselskap Inngår forsikrings avtale Rett til erstatning i person- forsikring Den person forsikringen er knyttet til Forsikringstaker § 15-1 siste ledd: Forsikringssum som ikke forfaller ved forsikringstagerens død tilfaller forsikringstager. Forsikringssum som forfaller ved forsikringstagerens død: FAL § 15-2: Forsikringstager kan ha oppnevnt begunstigede Hvis ikke, gjelder lovens begunstigelses regler = arveregler i § 15-1 Forsikrede Begunstigede Oppnevnt Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

29 4.5 Selskapets informasjonsplikt
Innledning Informasjon i forbindelse med tegning Forsikringsbevis Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

30 Trine-Lise Wilhelmsen
Innledning Lovfesting i FAL Bakgrunnen Tidligere praksis: Oslo byrett Begrunnelsen Reglenes karakter Reglenes betydning Nytt i FAL er lovfesting av informasjonsplikt for selskapet. – Bakgrunnen: kjennskap om tilbud og begrensninger nødv for å vurdere hvordan forsikringsbehovet best kan dekkes. Særlig viktig I Personforsikring :i Forbrukerorganene liten kompetanser. rådgivnings og selgerfunksjonen samlet på en hånd. Også endringer i behov eller vilkår forutsetter informasjon. i langsiktige forhold. I skadeforsikring : salg etter selvbetjeningsprinsippet, uten profesjonelle forsikringsrådgivere til disposisjon for den enkelte kunde. Behov for systematiserte informasjonsrutiner. Pdas informasjonen må ikke overdrives, slik at forsikringstager "drukner" og ikke finner frem til det som er vesentlig. Informasjon koster dessuten penger, som i neste omgang må dekkes av forsikringstagerne. Tidligere praksis: uttrykt dom av Oslo Byrett 16/ (Selmer s. 71). Reglenes karakter: markedsrettslig , men brudd kan ha sivilretts følger. Forarbeidene: grov feilinformasjon = erstatningsansvar Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

31 4.5.2 Informasjon på tegningstidspunktet
Vanlig kontraktsrettslig utgangspunkt Problemet med forsikringsproduktet Omfanget: Personforsikring: Direkte rådgivningsplikt, § 11-1. Skadeforsikring: Legge forholdene til rette, § 2-1. Forholdet til det som står i beviset utgangspunkt : kunden som må analysere sitt behov, velge vare og bære risikoen for at han har bedømt sitt behov riktig og truffet et fornuftig valg. -Men forsikring vanskelig produkt å vurdere bare ved å lese reklame og forsikringsvilkår. Selskapet bør derfor ha informasjonsplikt mht egne vilkår, og de behov hos kunden som de forskjellige vilkår ikke dekker. Pga forskjeller i salgsmåte er informasjonsplikten utformet litt forskjellig: I personforsikring en direkte rådgivningsplikt, jf § 11-1 -I skadeforsikring, se FAL § 2-1: nok å legge "forholdene til rette" for forsikringstager. Formuleringen "i nødvendig utstrekning" betyr at informasjonsplikten ikke gjelder i tilsvarende grad i næringsforsikring. - -Informasjonsplikten gjelder ikke for dekninger i andre selskaper. Men gir man feilaktige opplysninger om konkurrentene, kan dette komme i strid med markedsføringslovens § 2. -Ikke krav om at informasjonen må være gitt en viss tid før avtalen er inngått, men forutsetningsvis før endelig avtale inngås. -Ikke krav om form Utg.pkt for informasjonsplikten er kundens dekningsbehov, ikke selskapets ønske om å selge. RG : angår forholdet mellom selskapets informasjonsplikt ved tegningen og det som står i forsikringsbeviset. Selskapets ansvar begrenset til den forsikringssummen som var angitt i forsikringsbeviset. Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

32 Trine-Lise Wilhelmsen
Forsikringsbevis FAL § 2-2 og § 11-2 Ikke betingelse for at avtalen er gyldig Erstatter den tidligere forsikringspolisen Hva skal stå der Forsikringstageren har reklamasjonsplikt FAL : forsikringsbevis, jf § 2-2 og § = skriftlighet som form på avtalen, men ikke noen betingelse for gyldighet i forhold til forsikringstager. -Beviset erstatter den tidligere forsikringspolisen. = ofte giro-kort. = uheldig fordi giro-kortet i utgangspunktet en ren premie-kvittering og lite egnet sted for å informere om ansvarsbegrensninger og andre vilkår av stor økonomisk betydning for forsikringstager. Et forsikringsbevis har varig funksjon som informasjonskilde og bevis for forsikringen. -Ved fornyelse hvert år er det ikke nødvendig med nytt bevis hver gang, men det bør gis nytt bevis ved endringer i vilkårene. -Forsikringstager plikt til å lese gjennom tilsagnet og reklamere hvis det er noen feil. Hvis ikke blir han bundet av ordlyden i tilsagnet. Sml. RG og FSN: -Forsikringsbeviset skal henvise til vilkårene. Gjelder fulle vilkår, selskapet kan ikke senere påberope seg bestemmelser som ikke forsikringstager har kunnet sette seg inn i umiddelbart etter tegningen. Men vilkårene kan på spesielle punkter henvise til mer detaljerte regler. -Selskapet skal fremheve en del bestemmelser i vilkårene som det er særlig viktig for forsikringstager å kjenne til. Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

33 4.5 Tolkning av forsikringsavtaler
Forholdet til de forskjellige typer av avtaler Ordlyden som tolkningsmoment Forarbeider/motiver Formålsbetraktninger Forsikringspraksis Rimelighetssensur Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

34 Trine-Lise Wilhelmsen
Avtaletyper Standardiserte massekontrakter Individuelt forhandlede vilkår Agreed documents - Forholdet mellom de tre typene av forsikringsavtaler og tolkningen: - Standardiserte massekontrakter diktert av forsikringsselskapene. Stor forskjell mht. ekspertise og ressurser. Avtalene ensidig utformet. Sterkt behov for forbrukerbeskyttelse. Gjelder også prinsippene for avtaletolkning ved prinsipper om vedtagelsessensur, tolkning mot selskapet, formålsbestemt tolkning og rimelighetssensur. - Individuelt forhandlede vilkår. Mindre behov for beskyttelse av den svake part, men fremdeles forsikringsselskapene som sitter på størst ekspertise. Tolkningsmessig følges prinsippene for standardkontraktene, men i noe avdempet form. - Forhandlede standardvilkår. Må tolkningsmessig behandles som en lov. Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

35 4.5.2-3 Ordlyd og forarbeider
Ordlyden som tolkningsmoment Utgangspunktet Entydige faguttrykk Uklarhetsregelen Forarbeider/motiver Forhandlede standardvilkår Masseproduserte standardkontrakter -Utg.pkt. at den naturlige forståelsen av ordlyden er avgjørende. -Entydige faguttrykk i vilkårene må gis det innhold de vanligvis har i vedkommende bransje, uansett om forsikringstager ved avtaleslutningen hadde uklare forestillinger om hva uttrykket betydde. Uklarhetsregelen: Sikker og entydig praksis at ordlyden tolkes til ugunst for selskapet. Eks: Rt , , Selmer s. 67. Forarbeider/Motiver: Forhandlede standardvilkår; Motivene ledd i det kompromiss som kontrakten utgjør. -NSPL Mot. s. 3 om betydningen av motivene - Selmer s. 70.. -Kan være aktuelt å gå bakenfor og sjekke hva konsipistene har ment. Masseproduserte standardkontrakter - Selskapene kan ikke påberope seg notater, intern korrespondanse ol. som viser hva forfatterne av vilkårene har ment. Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

36 Trine-Lise Wilhelmsen
Formålet Er formålet definert Argument for utvidende eller innskrenkende tolkning, RG Kan ikke føre til at ordlyden settes til side - Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

37 Trine-Lise Wilhelmsen
Forsikringspraksis Til gunst for sikrede Relevant dersom ordlyden åpner for flere løsninger, Rt Ikke i strid mot ordlyden og mot sikredes interesser Forøvrig: hvordan praksis blir oppfattet av domstolene Praksis som er til gunst for sikrede kan sikrede påberope seg, men han har et dokumentasjonsproblem. - Praksis kan være et relevant moment dersom ordlyden åpner for flere løsninger, jfr. Rt - Praksis kan ikke påberopes hvis den er i strid med ordlyden og motsatt sikredes interesser, jfr. Rt - Forøvrig vil det avgjørende i henhold til rettspraksis være hvordan domstolen oppfatter den aktuelle praksis: Dersom praksis oppfattes som urimelig, vil domstolen ikke legge den til grunn. Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

38 Trine-Lise Wilhelmsen
Sensur Forholdet mellom vedtagelse og sensur Sensur av forhandlede standardvilkår Standardiserte kontrakter: Vedtagelse Standardisert kontrakter: Sensur forholdet til uklarhetsregelen forholdet til vedtagelse ikke sensur av vilkår med hjemmel i FAL eks på sensur: RG Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

39 TOLKNING AV FORSIKRINGSVILKÅR
Ensidige standardvilkår ”Agreed documents” Uklar ordlyd Tolkes mot selskapet Mest naturlige forståelse avgjør Motiver Selskapsmotiver ingen vekt Behandles som lovmotiver Formål Til gunst for forsikringstaker Nøytral tolkning Rimelighets-sensur Kan tenkes Lite tenkelig Avtale- type Tolkning Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen


Laste ned ppt "Trine-Lise Wilhelmsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google