Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskrift om skadedyrbekjempelse – kommunens rolle Kurs på Folkehelseinstituttet, 11. september 2006 v/underdirektør Hege Johansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskrift om skadedyrbekjempelse – kommunens rolle Kurs på Folkehelseinstituttet, 11. september 2006 v/underdirektør Hege Johansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskrift om skadedyrbekjempelse – kommunens rolle Kurs på Folkehelseinstituttet, 11. september 2006 v/underdirektør Hege Johansen

2 2 Forskrift - skadedyrbekjempelse Kap.I Innledende bestemmelser Kap.II Plikt til skadedyrbekjempelse Kap.III Gjennomføring av skadedyrbekjempelse Kap.IV Godkjenning av skadedyrbekjempere Kap. V Administrative bestemmelser

3 3 Forebygge at skadedyr -overfører/blir årsak til smittsomme sykdommer hos mennesker. -årsak til andre helseplager hos mennesker. Skadedyrbekjempelsen skal ikke medføre helse- eller miljøskade. Kap. I § 1-1 Formål

4 4 Kap. I § 1-2 Virkeområde Forebygging og bekjempelse av skadedyr Privat og ervervsmessig bekjempelse Gjelder i bygninger og innretninger mv Unntak

5 5 Kap. I § 1-3 Definisjoner 1.Skadedyr 2.Bekjempelsesmidler 3.Bekjempelsesmetode 4.Skadedyrbekjempelse 5.Skadedyrbekjemper 6.Internkontroll

6 6 Kap. II §§ 2-1 og 2-2 Hvem har plikter? -Eier eller bruker Plikt om hva? -Forebyggende tiltak -Utryddelsestiltak

7 7 Kap. II §§ 2-3 til 2-5 Kommunens rolle - pålegge forebyggende- og utryddelsestiltak -har ”ris bak speilet”, kan gjennomføre pålegget for eiers/brukers regning -for å hindre overhengende helsefare - kommunelegen kan pålegge slike tiltak Ved overhengende fare for helseskade -kommunen forby bruk av bygning mv

8 8 Kap. III §§ 3-1, 3-2 Eier/bruker -bekjempelse på egen eiendom Skadedyrbekjempere (=godkjente) -ervervsmessig bekjempelse -kan bruke giftige og meget giftige midler Hvem skal godkjennes? – Planlegge og utføre

9 9 Kap. III §§ 3-2, 3-4 Felles regler: -Bruke middel og metode som gir minst skadevirkninger og ønsket resultat -Nabovarsel

10 10 Kap. III § 3-4 Nabovarsel Privat og ervervsmessig bekjempelse Plikt- varsle naboer/andre berørte Varselets innhold: -gjennomføringstidspunkt -bekjempelsesmiddel -faresignaler/forholdsregler Unntak -åpenbart unødvendig/ikke praktisk gjennomførbart

11 11 Kapittel III og IV Skadedyrbekjempere – ”tilleggsregler” Personlig godkjenning § 4-1 Krav til kunnskap § 4-1 Kan benytte medhjelpere § 3-1 Ervervsmessig bekjempelse § 3-1

12 12 Kap. III § 3-3 Meldingsplikt -bruk av midler giftig/meget giftig -når -til kommunen -dokumentasjon Kommunens behandling Melding om gjennomført tiltak og resultat

13 13 Kap. III § 3-5 Skadedyrbekjempere skal -føre protokoll -ha opplysningsplikt overfor oppdragsgiver -gi medhjelpere nødvendig veiledning Kommunen kan kreve å få seg forelagt protokollen eller andre relevante opplysninger ifm tilsyn

14 14 Kap. V Adm. bestemmelser § 5-1 Virksomhet som omfattes av forskriften -internkontroll, krav sysselsetter arbeidstaker Skadedyrbekjemper - internkontroll også for ”enmannsbedrifter”

15 15 Kap. V Adm. bestemmelser Tilsyn – kommunen – kan delegeres jf. kommuneloven, §§ 5-2, 5-6 Kommunen - dispensasjonsmyndighet, § 5-8 Utgifter - § 5-3 Klage – til fylkesmannen, § 5-5 Utstedelse av utryddingssertifikater, § 5-7 Straff, § 5-9

16 16 Kommunens oppgaver – oppsummering SOM EIER ELLER BRUKER av bygninger mv. -plikt til forebyggende-/utryddelsestiltak -bruke middel/metode som gir minst skadevirkninger og ønsket resultat - nabovarsel

17 17 Kommunens oppgaver - oppsummering SOM TILSYNSORGAN -føre tilsyn med at forskriften overholdes -pålegge forebyggende-/utryddelsestiltak -gjennomføre pålegget for eiers/brukers regning, eventuelt vedta å dekke utgiftene -motta og vurdere meldinger mht giftig/meget giftige midler -kreve forelagt seg protokoll -utstede utryddingssertifikater -foreta granskning, retting, stansing, tvangsmulkt jf khtjl. kap. 4a -dispensasjon


Laste ned ppt "Forskrift om skadedyrbekjempelse – kommunens rolle Kurs på Folkehelseinstituttet, 11. september 2006 v/underdirektør Hege Johansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google