Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang
Ekstinksjon Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang

2 Hevd – hva og hvorfor? At rettigheter i fast eiendom stiftes eller bortfaller fordi minst en av partene har innrettet seg etter de etablerte forhold i lang tid og i god tro. Hensyn Sett fra hver av partenes synspunkt Samfunnssynspunkter Rettstekniske/rettsadministrative synspunkter

3 Oversikt over vilkår og virkninger
Rådighetsutøvelse: Hevderen må ha utøvd en viss rådighet, jf hevdslova § 2. Tilstrekkelig Eksklusiv Kontinuerlig

4 (forts.) Hevdstid: Bruken må ha vart i 20 år, jf hevdslova § 2.
Friststart Fristlengde Fristavbrudd

5 (forts.) God tro: Pretendenten må ha brukt eiendommen i aktsom god tro, jf hevdslova § 4. Rolleforventninger Hele hevdstiden Identifikasjon, se annet ledd Presumsjon for god tro

6 (forts.) Rettsstrid: Der brukeren har en rett til å bruke den faste eiendommen, kan hevd bare skje dersom hevderen har gått ut over hjemmelen han hadde til å rå over den faste eiendommen, jf. hevdslova § 5. Differansen må være synlig for rette eier. Bruken må ikke være «tålt».

7 (forts.) Avbrudd: Den mest praktiske regelen om fristavbrudd er at alle vilkårene for hevd må være oppfylt i hele hevdsperioden. Hevd blir avbrutt når ett av vilkårene for hevd – typisk vilkåret om at hevderen må være i aktsom god tro – ikke lenger er oppfylt. I tillegg gir hevdslova § 6 regler om hvordan rette eier kan stoppe hevdingen, og hvordan hevd kan avbrytes på andre måter.

8 (forts.) Virkninger: Ved fullført hevd får hevderen rett i samsvar med den rådigheten han har utøvet, jf. hevdslova § 1 («vinnast hevd»). Har formuesgodet blitt brukt av hevderen som om han var eier, blir hevderen eier, jf. hevdslova § 2. Også restretten Ikke nødvendigvis ene-eiendomsrett rettsvern

9 Hevd av servitutter Stiftelse Bortfall Mothevd Frihevd

10 Beslektet ekstinksjon utenfor loven
Supplement til grensehevd og mothevdsreglene, Rt s. 352 Sigdal Endrede forhold, særlig som grunnlag for ekstinksjon av servitutter

11 Tinglysning – hva og hvorfor?
At dokumenter som har betydning for rettsforholdene vedrørende en fast eiendom registreres i en elektronisk database for slike dokumenter. Hensyn Rettforholdene bør være lette å bevise Den som innretter seg etter databasen, bør beskyttes mot negative overraskelser

12 Tinglysningsvilkår Dokumentene skal ha egnet form og skal være tilstrekkelig klare, tinglysingsloven § 8. Ved salg og påhefte av servitutter og lignende må dokumentet være utstedt av den som er utpekt som eier av grunnen i databasen, tinglysningsloven § 14, jf. § 13.

13 Rettsvirkninger av tinglysing
Legitimasjonsregler Tinglysningsloven §§ 20 og 21 Tinglysingsloven § 27 Notoritetsregler, tinglysningsloven §§ 20 og 23


Laste ned ppt "Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google