Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ekstinksjon Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ekstinksjon Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ekstinksjon Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang

2 Hevd – hva og hvorfor?  At rettigheter i fast eiendom stiftes eller bortfaller fordi minst en av partene har innrettet seg etter de etablerte forhold i lang tid og i god tro.  Hensyn  Sett fra hver av partenes synspunkt  Samfunnssynspunkter  Rettstekniske/rettsadministrative synspunkter

3 Oversikt over vilkår og virkninger  Rådighetsutøvelse: Hevderen må ha utøvd en viss rådighet, jf hevdslova § 2.  Tilstrekkelig  Eksklusiv  Kontinuerlig

4 (forts.)  Hevdstid: Bruken må ha vart i 20 år, jf hevdslova § 2.  Friststart  Fristlengde  Fristavbrudd

5 (forts.)  God tro: Pretendenten må ha brukt eiendommen i aktsom god tro, jf hevdslova § 4.  Rolleforventninger  Hele hevdstiden  Identifikasjon, se annet ledd  Presumsjon for god tro

6 (forts.)  Rettsstrid: Der brukeren har en rett til å bruke den faste eiendommen, kan hevd bare skje dersom hevderen har gått ut over hjemmelen han hadde til å rå over den faste eiendommen, jf. hevdslova § 5.  Differansen må være synlig for rette eier.  Bruken må ikke være «tålt».

7 (forts.)  Avbrudd: Den mest praktiske regelen om fristavbrudd er at alle vilkårene for hevd må være oppfylt i hele hevdsperioden. Hevd blir avbrutt når ett av vilkårene for hevd – typisk vilkåret om at hevderen må være i aktsom god tro – ikke lenger er oppfylt.  I tillegg gir hevdslova § 6 regler om hvordan rette eier kan stoppe hevdingen, og hvordan hevd kan avbrytes på andre måter.

8 (forts.)  Virkninger: Ved fullført hevd får hevderen rett i samsvar med den rådigheten han har utøvet, jf. hevdslova § 1 («vinnast hevd»). Har formuesgodet blitt brukt av hevderen som om han var eier, blir hevderen eier, jf. hevdslova § 2.  Også restretten  Ikke nødvendigvis ene-eiendomsrett  rettsvern

9 Hevd av servitutter  Stiftelse  Bortfall  Mothevd  Frihevd

10 Beslektet ekstinksjon utenfor loven  Supplement til grensehevd og mothevdsreglene, Rt. 1992 s. 352 Sigdal  Endrede forhold, særlig som grunnlag for ekstinksjon av servitutter

11 Tinglysning – hva og hvorfor?  At dokumenter som har betydning for rettsforholdene vedrørende en fast eiendom registreres i en elektronisk database for slike dokumenter.  Hensyn  Rettforholdene bør være lette å bevise  Den som innretter seg etter databasen, bør beskyttes mot negative overraskelser

12 Tinglysningsvilkår  Dokumentene skal ha egnet form og skal være tilstrekkelig klare, tinglysingsloven § 8.  Ved salg og påhefte av servitutter og lignende må dokumentet være utstedt av den som er utpekt som eier av grunnen i databasen, tinglysningsloven § 14, jf. § 13.

13 Rettsvirkninger av tinglysing  Legitimasjonsregler  Tinglysningsloven §§ 20 og 21  Tinglysingsloven § 27  Notoritetsregler, tinglysningsloven §§ 20 og 23


Laste ned ppt "Ekstinksjon Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google