Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foretak Bjørnar Sæther SGO 4601 V-07. Struktur på forelesningen Hva er foretak? Foretak i økonomisk geografi Dimensjoner ved foretak Foretak og territorier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foretak Bjørnar Sæther SGO 4601 V-07. Struktur på forelesningen Hva er foretak? Foretak i økonomisk geografi Dimensjoner ved foretak Foretak og territorier."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foretak Bjørnar Sæther SGO 4601 V-07

2 Struktur på forelesningen Hva er foretak? Foretak i økonomisk geografi Dimensjoner ved foretak Foretak og territorier Norske Skog som eksempel

3 Hva er et foretak? Prinsippet om at rent juridiske konstruksjoner, og ikke personer, kunne inngå kontrakter og ha et begrenset ansvar med en uendelig levetid er fra 1200-tallet Dette var en meget betydningsfull innovasjon som fikk store konsekvenser for framveksten av kapitalismen fra 1700-tallet av Først på 1900-tallet ble det interesse for å forstå foretak. Svarene på disse spørsmålene utgjør ”the theory of the firm” –Hvorfor denne spesielle måten å organisere økonomisk aktivitet på eksisterer –Faktorene som påvirker foretakenes størrelse og grenser –Faktorer som bestemmer foretakenes indre liv og påvirker ytre interaksjon

4 To hovedretninger To hovedretninger innen ’The theory of the firm’ Fullstendige kontrakter –Bygger på en antakelse om at alle økonomisk relevante faktorer i prinsippet kan forutsees og inngå i kontrakter mellom juridiske størrelser (prinsipal – agent teorier om foretaket) Ufullstendige kontrakter –Coase (1937) hevdet at foretak ikke kan inngå komplette kontrakter da kostnadene ved å innhente fullstendig informasjon knyttet til uforutsette hendelser ville være for høye

5 Evolusjonære teorier Bygger på prinsippet om ufullstendige kontrakter Foretak eksisterer fordi det er nødvendig å utføre aktiviteter samtidig i tråd med en bestemt design Kompetanseteorier (Penrose 1959) ser på foretak som en heterogen ansamling av verdier under en felles ledelse som resulterer verdifulle produkter og tjenester Verdiene består av ressurser kjøpt på markedet og kompetanse utviklet i foretaket ettersom en lærer ved å gjenta oppgaver Aktiviteter som er både komplementære og simultane kan mest effektivt utføres under felles ledelse

6 Grunnlag for konkurransekraft Alle foretak besitter en rekke trivielle ressurser, som telefonsystem, bygninger, kantine Konkurransekraft kan kun bygges på heterogenitet, at foretaket kontrollerer noe som andre vil ha Foretak har evne til å utvikle spesifikke ressurser ved å lage unike kombinasjoner av trivielle ressurser som i utgangspunktet er tilgjengelig for alle i markedet Læring betyr at noen oppgaver kan rutiniseres og ressurser frigjøres til nye aktiviteter Ingen foretak kan operere uavhengig av hendelser i omgivelsene

7 Teori for økonomisk geografi Hvilken av teoriene om foretak passer for økonomisk geografi? –Felles rasjonalitetsbetraktninger, bygge på antakelsen om begrenset rasjonalitet –Må være brukbar på ulike nivåer for romlig aggregering – må kunne gå fra enkelt foretak til f. eks regionalt nivå Den evolusjonære eller kompetanse-baserte teorien tilfredsstiller disse kravene, denne kan anvendes også regionalt eller nasjonalt nivå.

8 Foretak og territorier I økonomisk geografi er vi sjelden interessert i foretaket isolert Foretak inngår i en kontekst, som kan være bransje, region, global-lokal etc. Teorier om foretak må samtidig kunne brukes til å si noe om konteksten Skapte lokaliserte kapabiliteter er viktige for den plattform av heterogenitet som bedrifter kan bygge konkurransekraft på

9 Lokaliserte kapabiliteter Disse lokaliserte kapabilitetene kan være –Tilgang til naturressurser –Ny teknologi –Mønstre av tilbud og etterspørsel –Resultater av tidligere investeringer –Spesielle formelle og uformelle institusjonelle forhold Alle disse forholdene bidrar til ulikhet mellom territorier

10 Foretak og territorier Industrielle systemer Territorier Foretak

11 Globale foretak Hva er et globalt foretak? –Dicken – et foretak som har makt til å ko-ordinere og kontrollere operasjoner i mange land (selv om foretaket ikke eier dem), men hvis geografisk spredte operasjoner er funksjonelt integrert og ikke kun en portefølje av aktiviteter –Transnasjonalitetesindeks – et vektet gjennomsnitt av tre indikatorer – salg i utlandet som % av totalt salg, eiendeler i utlandet som % av totale eiendeler, ansatte i utlandet som % av alle ansatte. –TNI = 50 indikerer halvparten av aktiviteten i utlandet

12 TNS-stater Også TNS er bærere av karakteristika som er typiske for hjemlandet Trekk ved foretak-stat relasjoner –Relasjonen mellom foretaket og hjemstaten –Respoensen på reguleringer –Forhandlingsstyrken mellom foretak og stat


Laste ned ppt "Foretak Bjørnar Sæther SGO 4601 V-07. Struktur på forelesningen Hva er foretak? Foretak i økonomisk geografi Dimensjoner ved foretak Foretak og territorier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google