Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsrett for litteraturstudenter – Del 1: Rett og opphavsrett Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsrett for litteraturstudenter – Del 1: Rett og opphavsrett Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsrett for litteraturstudenter – Del 1: Rett og opphavsrett Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

2 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Hva er rettsregler? Normer som regulerer –a) Forholdene mellom samfunnsborgerne, eller –b) Forholdene styresmakter/samfunnsborgerne, eller –c) Forholdene mellom styresmaktene, og –som håndheves av staten/rettsapparatet (domstolene) Avgrensning mot sosiale normer

3 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsrettsreglene Normer som regulerer forholdet mellom samfunnsborgerne (alt. a) Regler som gir bestemte personer (opphavsmenn mv.) rettigheter –Rettigheter for opphavsmenn mv. – plikter for andre –Sammenlikn opphavsrett / eiendomsrett –Kort om forholdet mellom opphavsrett og andre immaterialrettigheter (patentrett, designrett, varemerkerett)

4 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Fastsettelse av rettsregler Rettskildene –Kilder som man henter argumenter fra ved fastsettelsen av rettsreglers innhold –Kan hente argumenter fra forskjellige rettskilder – sammenholdes og harmoniseres – resultatet=rettsregel Hvilke rettskilder? –Loven (lovteksten), lovforarbeider, rettspraksis, sedvaner/kutymer, internasjonale konvensjoner, andre lands rett, rettsvitenskapen, godhetsvurderinger (”reelle hensyn”) osv.

5 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Loven (lovteksten) ”Lov” i vid (materiell) forstand –Alle bestemmelser gitt av organer med lovgivende myndighet –Myndigheten hierarkisk bestemt –Lovgivningsmyndighet kan delegeres til lavere organer ”Formell lov” –Lov gitt av Stortinget Forskrift –Lov gitt av andre organer Stortinget Regjeringen Departementene Direktorater Osv.

6 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Lover på opphavsrettens område Lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven, forkortes åvl.) –Revidert flere ganger, sist 13/12-06 Forskrift av 21. desember 2001 (KKD) Andre lover og forskrifter kan også ha betydning

7 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Lovforarbeider Utvalgsinnstillinger (NOU) –Eks.: NOU 1983:35, NOU 1986:18 Høringsutkast –Eks.: KKDs høringsutkast av 2. april 2003 Odelstingsproposisjoner (Ot. prp.) –Eks.: Ot. prp. nr. 46 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget (Innst. O.) –Eks.: Innst. O. nr. 103 (2004-2005) Stortingsdebatten (Forh. St.)

8 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Rettspraksis Norge: Tre instansers domstolssystem Særlig Høyesteretts praksis har stor vekt ved fastsettelsen/tolkning av rettsregler (prejudikater) HR’s praksis trykkes i Norsk Retstidende (Rt.) Utvalgte dommer fra lagmannsretten og tingretten trykkes i Rettens Gang (RG) Høyesterett Lagmannsretter Tingretter

9 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Internasjonale konvensjoner Forpliktelser som Norge påtar seg overfor andre stater Opphavsrettsområdet: En lang rekke konvensjonsforpliktelser –Bernkonvensjonen om litterære og kunstneriske verk (1886/1971) –WTO-avtalen om immaterialrettigheter, TRIPS (1994) –WIPO Copyright Treaty, WCT (1996) –EØS-avtalen (1994) EØS-avtalens hoveddel 7 direktiver på opphavsrettens område

10 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Internasjonale konvensjoner (forts.) Konvensjonenes virkning/betydning i norsk rett –Må gjennomføres (implementeres) i norsk rett ved lov/forskrift –To former for gjennomføring Inkorporasjon Transformasjon –Konvensjonene får betydning som bakgrunn for norske rettsregler –Men også betydning for tolkningen/fastsettelsen av norske rettsregler, jf. prinsippet om at norsk rett presumeres å stemme overens med ”folkeretten” (internasjonal rett)

11 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Andre rettskilder Forvaltningsorganers praksis –Ikke så stor betydning på opphavsrettens område –Men finnes noen nemnder som treffer avgjørelser på visse felter (se f.eks. åvl. § 35) Sedvaner/kutymer (bransjepraksis) –Hvordan ting gjøres i praksis; kan ha betydning for rettsreglene –Kan ha betydning i opphavsretten, se f.eks. åvl. §§ 3.1 og 22 om ”god skikk” –I tillegg kan kutymer (bransjepraksis) ha betydning for tolkning av opphavsrettslige avtaler Rettsvitenskapen –Juridisk litteratur mv. – kan ha en viss innflytelse, ikke minst indirekte (påvirkning av juristgenerasjoner) Andre lands rett –Opphavsrettsområdet: Nordisk rettsenhet

12 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett ”Godhetsvurderinger” (reelle hensyn) Formålsbetraktninger Rettferdighetsbetraktninger Allmenne rimelighetsbetraktninger osv.

13 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Skrevne og uskrevne rettsregler Skrevne rettsregler –Tar utgangspunkt i loven (lovteksten), som tolkes med tilfang i de andre rettsreglene –Rettskildene avveies mot hverandre, blir bl.a. spørsmål om hvilke rettskilder som veier tyngst Uskrevne rettsregler –Rettsregler som utvikles på grunnlag av andre rettskilder enn lovteksten (f.eks. rettspraksis, sedvaner) –Men ellers samme metode som ved fastsettelse av skrevne regler; rettskildene avveies mot hverandre

14 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Rettsreglenes fragmentariske karakter Ofte: Må hente ”biter” fra forskjellige lovbestemmelser for å finne frem til en rettsregel –Eksempel åvl: For å finne ut om man har rett til å fremstille eksemplar av et åndsverk uten opphavsmannens samtykke, må man se på flere bestemmelser i åndsverkloven Ellers: Kan være konflikt mellom to/flere lovbestemmelser – konflikten må løses –Eks.: Åvl. ctra. regler om ytringsfrihet, åvl. ctra. konkurransereglene –Prinsipper til løsning av motstrid: Lex superior, lex posterior, lex specialis + evt. særregler, f.eks. EØS- gjennomføringsloven § 2

15 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Tolkningsresultater – skrevne regler Tolkning i samsvar med lovtekst Innskrenkende tolkning –Forhold som dekkes av ordlyden omfattes ikke av regelen –Eks.: Åvl. § 2, jf. § 12 Utvidende tolkning –Forhold som ikke dekkes av ordlyden omfattes av regelen –Eks. Åvl. § 43 a, jf. § 22 Analogisk tolkning –Loven får anvendelse på et annet forhold enn den regulerer –Eks.: Grl. § 25 Antitetisk tolkning –Motsetningsslutninger. Et tilfelle som ikke reguleres av bestemmelsen må løses på motsatt måte –Eks.: Sitater som ikke er i samsvar med god skikk er ikke tillatt (åvl. § 22)

16 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forholdet rettsregler/avtaler Rettsregler Avtaler Rettskilder Prinsipper for avtale- tolkning

17 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Oversikt over opphavsrettslige problemer (1) Hva vernes etter åndsverkloven –Litterære og kunstneriske verk (åndsverk), jf. åvl. § 1 –Diverse ”nærstående prestasjoner”, åvl. kap 5 (++) (2) Vernets rekkevidde –Når representerer noe annet en krenkelse av åndsverket (etterliknings/plagiatproblemet) (3) Hvem har opphavsrettigheter –Hvem er opprinnelig opphavsmann/opphavsmenn? –Hvem har fått overdratt opphavsrett til seg?

18 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Oversikt over opphavsrettslige problemer (4) Hvilke rettigheter har opphavsmannen –”Økonomiske rettigheter”, jf. åvl. § 2 Enerett til eksemplarfremstilling og til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten Avgrensning av rettighetene i åvl. kap. 2 –Ideelle rettigheter, jf. åvl. § 3 Navneangivelsesretten Respektretten Annet (5) Hvor lenge varer opphavsretten –”Vernetidsreglene”, åvl. kap. 4 –Nærstående rettigheter: Vernetiden fastsatt i den enkelte bestemmelse

19 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Oversikt over opphavsrettslige problemer (6) Hvilke verk er vernet i Norge? –Åvl. kap. 8 og forskriften av 21/12-01 kap. 6 (7) Avtaler om overdragelse av opphavsrettigheter –Nærmere om regulering av rettigheter og plikter i avtaler om rettighetsoverdragelse (8) Håndheving av opphavsrettigheter –Individuell håndheving –Kollektiv forvaltning –DRM (Digital Rights Management)

20 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Oversikt over opphavsrettslige problemer (9) Sanksjoner –Forbud mot utnyttelse –Erstatning (åvl.§ 55) –Straff (åvl. § 54) –Inndragning (åvl. § 56)


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsrett for litteraturstudenter – Del 1: Rett og opphavsrett Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google