Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-08 Dag 10: Sitatrett, rettighetsoverdragelse, tekniske beskyttelsessystemer og åndsverklovens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-08 Dag 10: Sitatrett, rettighetsoverdragelse, tekniske beskyttelsessystemer og åndsverklovens."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-08 Dag 10: Sitatrett, rettighetsoverdragelse, tekniske beskyttelsessystemer og åndsverklovens virkeområde Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

3 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Sitatretten: Utgangspunkter Åvl. § 22: ”Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger” Begrunnelse: Den frie diskusjon og debatt Internasjonalt: BK art. 10(1), TRIPS art. 13, Infosoc art. 5(2)c) og d) Kun offentliggjorte verk –Sitatrett for ikke offentliggjorte verk må evt. hjemles i hensynet til den alminnelige ytringsfrihet, jf. Grl. § 100 og EMK art. 10

4 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Sitatretten - utgangspunkter (forts.) Hvilke verk kan det siteres fra? –Utg.pkt.: § 22 er generell - ingen begrensninger –Kunstverk/fotografiske verk: Utnyttelse som ofte vil gå ut over det den alminnelige sitatrett hjemler, jf. Ot. prp. nr. 15 (1994-95) s. 127 –Men for slike verk: Har særregel i § 23 Hvor mye kan siteres? –Kjernen i bestemmelsen: Kun deler av verk, jf. ”sitere fra” –Men ikke utelukke sitat fra helt verk, jf. Knoph s. 125 og RG 1997 s. 390 (Se og Hør)

5 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Sitatretten - ”God skikk-standarden” ”Det som skikkelige og ansvarsfulle folk anser som redelig og all right bruk av andres åndsverk”, jf. Lassen Sitatenes lengde –Må være lojalt mot meningsinnholdet, jf. NIR 1983 s. 138 (Shere Hite) –Hvis ikke kritikk, analyse, harselas osv.: Kun helt korte sitater Reklameøyemed: Normalt utenfor (jf. NIR 1995 s. 687, Hertervig )

6 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Fri gjengivelse av kunstverk og fotografiske verk Åvl. § 23 første ledd: ”Fribruksregel”. Annet ledd: Tvangslisens Gjelder kun offentliggjorte verk Kun kritisk eller vitenskapelig fremstilling –Fremstilling: Både muntlige, skriftlige og audiovisuelle uttrykk –Kritisk eller vitenskapelig hensikt, ikke resultat Ikke allmennopplysende karakter –Dvs. populærvitenskapelige/-kritiske Kun gjengivelse i ”tilslutning til teksten” –Teksten skal være hovedsaken, bildet skal illustrere –Ikke krav om tilslutning til en tekst i fysisk og bokstavelig forstand, også f.eks. i kringkasting, muntlige foredrag osv. Digital gjengivelse: Må ikke være ”ervervsmessig” (jf. fjerde ledd) Krav om god skikk (jf. § 22)

7 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Fri gjengivelse av kunstverk og fotografiske verk (forts.) ” Pressens lånerett”, åvl. § 23a første ledd –Primært en tvangslisensregel, men ikke hvis gjengivelsen gjelder dagshending knyttet til det verk som gjengis (eks. ”Skrik” da det ble stjålet) ”Bakgrunnsbilder”, åvl. § 23a annet ledd Katalogbruk, åvl. § 24 første ledd Verk på offentlig plass og ferdselsvei, åvl. § 24 annet ledd Byggverk, åvl. § 24 tredje ledd

8 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Tvangslisenser for gjengivelse av kunstverk og fotografiske verk/bilder ”Pressens lånerett” av kunstverk og fotografisk verk, åvl. § 23 annet ledd Gjengivelse av fotografisk verk i kritisk/vitenskapelig fremstilling av allmennopplysende karakter, åvl. § 23.1.2

9 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsrettens overgang – noen terminologiske forhold ” Rettighetsovergang” –Overgang av rettigheter uansett grunnlag ”Rettighetsoverdragelse –Fellesbetegnelse på overgang av rettigheter ved avtale ”Lisens” –Fellesbetegnelse på delvis rettighetsoverdragelse (kf. Knoph s. 138) Skille mellom rettighetsoverdragelse og rettighetsforvaltning

10 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Total og partiell rettighetsoverdragelse ”Total rettighetsoverdragelse” –Hele opphavsretten med den begrensning som følger av § 3 (jf. § 39 første ledd) Presumpsjon mot ”total rettighetsoverdragelse” Ellers: Grunnleggende skille mellom overdragelse av rettigheter og overdragelse av eksemplarer, jf. åvl. § 39 annet ledd

11 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Tolking/lemping av opphavsrettslige avtaler ”Spesialitetsprinsippet” –Åvl. § 39a: ”Har opphavsmannen overdratt rett til å bruke verket på en bestemt måte eller ved andre midler, har erververen ikke rett til å gjøre det på andre måter eller ved andre midler” Restriktivt tolkingsprinsipp(?) Se Rt. 2001 s. 872, Løkke-Sørensen; prinsippet trekkes enda lenger Avtalerettslig lemping, avtl. § 36 –Se for eksempel U 2002 s. 1224 (Jacob Gade)

12 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Videreoverdragelse av opphavsrett, jf. åvl. § 39b annet ledd ”Retten kan … ikke overdras videre uten samtykke med mindre den går inn i en forretning eller forretningsavdeling og overdras sammen med denne” –Begrunnelse: Opphavsmannen bør ha rett til å bestemme hvem som råder over verket hans –Slår ikke nødvendigvis til i mer utpregede kommersielle sammenhenger

13 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Håndheving av opphavsrettigheter Håndheving ex post –Sanksjoner Sivilrettslige: Forbud, erstatning (åvl. § 55) Straff (åvl.§ 54) Inndragning –Ansvar også for medvirker Åvl. §§ 54 og 55 –Særlige problemstillinger knyttet til bevis Håndheving ex ante (”private håndhevingssystemer”) –DRM (Digital Rights Management) Tekniske beskyttelsessystemer Elektronisk rettighetsinformasjon mv

14 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Vern for tekniske beskyttelsessystemer Forbud mot omgåelse (§ 53a første ledd) og produksjon, distribusjon mv (§ 53a annet ledd) ”Effektive tekniske beskyttelsessystemer” Gjelder bare systemer som hindrer ”opphavsrettsrelevante handlinger” Likevel: Omfatter ”kombinerte sperrer” Kompensasjon: Unntaket i § 53a tredje ledd annet pkt. Særlig om nemndsløsningen iht § 53b

15 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Åndsverklovens umiddelbare anvendelse Åndsverkene (åvl. § 57) –Åvl. har umiddelbar anvendelse på: Verk skapt av norsk statsborger Verk skapt av person bosatt her i riket Verk første gang utgitt i Norge, dvs. utgitt her innen 30 dager etter førsteutgivelsen Filmverk og fjernsynsverk hvis produsent har sitt hovedsete her Byggverk oppført her i riket Kunstverk og fotografisk verk innføyd i bygninger –Fellesverk: Umiddelbar anvendelse hvis én av opphavsmennene er norsk statsborger/bosatt i Norge(?) –”Editio princeps”, se § 57 fjerde ledd

16 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Åndsverklovens umiddelbare anvendelse (forts.) Nærstående rettigheter –Hovedregel: ”Kap. 5-prestasjoner” har umiddelbart vern hvis frembragt av norsk statsborger, person bosatt i riket eller selskap med styre/sete her i riket –Utøvende kunstneres og film/fonogramprodusenter spredningsrett: Gjelder for lyd- og filmopptak gjort i Norge, jf. § 58.2.2 –Lyd- og billedprodusenters eksemplarfremstillingsrett: Ingen begrensning, jf. § 58.2.3 –Fotografiske bilder: Umiddelbar anvendelighet for fotografier som første gang er utgitt i Norge, laget av EØS-statsborger, av noen som har sete i EØS, jf. § 58.2.6 –Databaser: Samme regel som for fotografiske bilder, jf. § 58.2.4

17 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Åndsverklovens middelbare anvendelse - åndsverk ”Under forutsetning av gjensidighet kan Kongen gi forskrifter om helt eller delvis anvendelse av lovens regler i forhold til verk med en nærmere bestemt tilknytning til fremmed stat”, jf. åvl. § 59.1 –Ikke materiell gjensidighet, men formell (dvs. nasjonal behandling) –Nærmere bestemmelser i forskrift av 21/12-01, kap. 6 –I hovedtrekk: Vern for: statsborgere fra stater tilsluttet EØS, jf. § 6-1 verk fra stater tilsluttet BK/TRIPS etter samme tilknytningskriterier som åvl. § 57, jf. § 6-2 [verk fra stater tilsluttet VK etter noenlunde samme tilknytningskriterier, jf. § 6-5] Særregler for vernetid (se særskilt om dette)

18 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Åndsverklovens middelbare anvendelse – nærstående rettigheter Samme regel om middelbar anvendelse som for åndsverk, jf. § 59 tredje ledd Nærmere regler i forskriftens §§ 6-1 og 6-9 flg. –Prestasjoner med EØS-tilknytning : Hovedregel: Nasjonalitetskriterium Utøvende kunstneres/film- og fonogramprodusenters spredningsrett: Prestasjoner med tilknytning til en stat knyttet til RK og/eller WTO/TRIPS vernes etter samme tilknytningskriterier som ”norske” prestasjoner, jf. §§ 6-9 Ellers særregler om utleieretten (§ 6-10), kringkastingsforetak (§ 6-11) og vederlagsretten etter § 45b (§ 6-12)

19 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Åndsverklovens middelbare anvendelsesområde - vernetiden Fra hovedregelen om formell gjensidighet/nasjonal behandling: Viktig unntak –Vernetiden: I samsvar med BK [og VK] gjelder det kun et prinsipp om materiell gjensidighet for verk med konvensjonstilknytning –For EØS-borgere: Prinsippet om ikke-diskriminering gjelder like fullt, jf. EØS art. 4 og Sml. 1993 s. I-5145, Phil Collins –Mao: Verk av person som er statsborger eller bosatt i EØS: 70 års vernetid (jf. forskriftens § 6-1) –Verk med øvrige BK-land/WTO-land som hjemland: Vernet varer ikke ut over det som gjelder i verkets hjemland, jf. § 6-3 –Hva er ”hjemland”? Som regel det land hvor verket ble utgitt første gang (dvs. innen 30 dager fra førsteutgivelsen) –For nærstående rettigheter: Som utgangspunkt gjelder formell og ikke materiell gjensidighet. Unntak for vederlag etter § 45b


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-08 Dag 10: Sitatrett, rettighetsoverdragelse, tekniske beskyttelsessystemer og åndsverklovens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google