Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tvisten Peder Ås-Lars Holm

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tvisten Peder Ås-Lars Holm"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tvisten Peder Ås-Lars Holm
Kursdag 1 Tvisten Peder Ås-Lars Holm

2 1. Er erstatningskravet for sent fremsatt?
1.1 Hva er avtalt mellom partene når det gjelder følgene av forsinkelse og/eller mangler? 1.2 Er erstatningskravet for sent fremsatt

3 1.1 Hva er avtalt mellom partene?
For mangler har kontrakten en klar reklamasjonsfrist på ett år Standardavtalen gjelder bare slikt som ikke er uttrykkelig avtalt Evt et spørsmål om ett års fristen kan settes til side ved at 5 års fristen i S 100 legges til grunn Åpenbart ikke For forsinkelse er det ikke avtalt noen reklamasjonsfrist

4 1.2 Er erstatningskravet for sent fremsatt
A) Mangler Kravet for mangler er klart for sent fremsatt. Ferdigstillelsestidspunktet var , og selv om overlveringen må forutsettes å ha skjedd 10 dager senere, reklamerte Peder først i april 2003, dvs ca 1,5 år senere

5 1.2 Er erstatningskravet for sent fremsatt? (forts.)
B. Forsinkelse Kravet for forsinkelse må löses etter alminnelige prinsipper om at Peder må reklamere inne rimelig tid etter det tidspunkt han ble kjent med eller burde väre kjent med misligholdet. Verken partenes avtale eller standardkontkrakten løser spørsmålet.

6 1.2 Er erstatningskravet for sent fremsatt? (forts.)
Peder var klar over forsinkelsen i 2001 Han reklamerte först i april 2003 (da rapporten fra arbeidstilsynet var klar) Peder burde ha tatt forbehold om mulig erstatningskrav og at han ville komme tilbake til spm når rapporten forelå. Konklusjon: Erstatningskravet er fremsatt for sent

7 2. Er Holms ansvar begrenset til dagmulkt på NOK 1000 pr dag?
To problemstillinger 2.1 Er S 100 vilkåret om dagmulkt en del av avtalen mellom partene? 2.2 Er evt dagmulktsklausul til hinder for at Peder kan kreve ytterligere erstatning?

8 2.1 Er S 100 vilkåret om dagmulkt en del av avtalen?
Ordlyden: taler klart i mot at S 100 kan brukes, etter ordlyden skal S 10 brukes. Er det feil henvist til S 10 i kontrakten? 1 års frist var unødvendig å avtale om, går direkte fram av S 10, taler for feil henvisning og at S 100 kan brukes Ås skrev brev med henvisning til S 100, var nærmest til å kontrollere at henvinsningen var riktig. Taler for at S 10 må brukes. Ingen overbevisende argumenter for at S 100 er avtalt Konklusjon: Ingen dagmulkt (S 10 gjelder)

9 2.2 Er evt dagsmulktklausul til hinder for evt erstatningskrav?
Forutsetter at S 100 legges til grunn - gjelder bare forsinkelsesansvaret Problemstilling: Avskjærer dagmulktsklausul annen form for erstatning eller vil man kunne kreve erstatning i tillegg til dagmulkten (med fradrag for dagmulkten i erstatningen) Rettskilder: avtalen og alminnelig prinsipper

10 2.2 Er evt dagsmulktklausul til hinder for evt erstatningskrav?
Konklusjon: Dagmulkt avskjærer annen erstatning Holms ansvar er begrenset til 1000 pr dag Ideén med dagmulkt: avskjære prosess om erstatningens størrelse

11 2.2 Er evt dagsmulktklausul til hinder for evt erstatningskrav?
Forutsatt at S 100 er en del av avtalen begrenseres forsinkelsesansvaret til 1000 pr dag Hva gjelder for mangelsansvaret?

12 2.2 Er evt dagsmulktklausul til hinder for evt erstatningskrav?
Ingen avtalt ansvarsbegrensning for mangelsansvaret Peder må kunne kreve den del av erstatningen som refererer seg til utbedringsarbeidene (Nok 5000,-)

13 3. Hvilke tapsposter kan kreves erstattet?
Forutsetter at Holms ansvar ikke er begrenset til dagmulkt. Ansvarsgrunnlag forutsettes, drøftes ikke da oppgave uttrykkelig sier at føreren var uaktsom (kontraktsmedhjelperansvaret) Ansvarsgrunnlaget altså culpa Full tapsdekning – positiv kontraktsinteresse Begrenses av krav til adekvans/påregnlighet

14 De ulike tapspostene Lønnsutgiftene til egne arbeidstagere (1000) og utbedringsarbeider (5000) klart erstatningsmessige Kan lufte om Ås har overholdt tapsbegrensningsplikten mht lønnsutgifter – har han ikke noe annet arbeiderne kan gjøre? Trolig gjort det han kan Holm er ansvarlig for utbedringsarbeidene, selv om dette ikke følger direkte av førerens uaktsomhet)

15 De ulike tapspostene Kommunens dagmulktskrav på NOK pga forsinkelsen Klart påregnelig konsekvenstap Ås kan kreve erstattet den dagmulkt han selv må erstatte kommunen

16 De ulike tapspostene, forts.
Ås krav på dekning av omkostningene som fölge av overtidsarbeid NOK for å unngå å komme i forsinkelsesansvar overfor en annen, senere kontrakt er i utgangspunktet erstaningsmessig. Kan diskutere om dette står i årsakssammenheng med misligholdet, eller om det er like godt kan skyldes Ås stramme tidsopplegg. Er tapet adekvat?

17 De ulike tapspostene, forts
Rimelig nær sammenheng med misligholdet Ikke for fjernt, avledet eller upåregnelig Konklusjon: Åpen


Laste ned ppt "Tvisten Peder Ås-Lars Holm"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google