Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planleggingens utfordringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planleggingens utfordringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Planleggingens utfordringer
Professor Tor Medalen Institutt for by- og regionplanlegging NTNU

2 Utfordringer for norsk planlegging (kfr. St.meld. nr.29 (1996-97)
En bærekraftig utvikling biologisk produksjon og biologisk mangfold redusere lokal forurensning og støy utvikle miljøvennlige lokalsamfunn Økonomisk og næringsmessig utvikling og effektivitet Styrket demokrati og medvirkning Styrke sektorsamarbeid og samhandling mellom forvaltningsnivåer

3 Samfunnets ideologi/planleggingens filosofi
Planleggingens organisering Problemet som planlegging skal løse eller utbedre Temaet for planleggingen

4 Bærekraftig utvikling er ..
..en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Den omfatter: det å dekke behov, spesielt grunnbehovene for verdens fattige, som bør gis første prioritet ideen om begrensninger som dagens teknologi og sosial organisering legger på miljøets muligheter til å imøtekomme dagens og framtidas behov

5 Planleggingens utfordringer
Norske Internasjonale Organisering Tematiske problem Organisering

6 Utfordringene internasjonalt:
Befolkningsvekst Veksttakten Regional fordeling - byveksten Vannforsyning Kvantitet Kvalitet Fattigdom Konsekvenser; kriminalitet, flytting Miljøtilstanden Klima, skog, energiforbruk,

7 Befolkningsveksten i utviklingslandene

8 Dagens situasjon Økt mangfold i våre verdier Miljøproblemene er store
Kostbar infrastrukturutvikling Deltaker-demokrati

9 Utfordringer i norsk planlegging
Bytte ut synoptisk planlegging med noe annet ….. Reflektiv planlegging??!! Sikre et bedre kunnskapsgrunnlag for planlegging Sørge for at samordningen blir bedre Ikke legge for store byrder på fysisk planlegging - det er bare det det er

10 I stedet for synoptisk planlegging
Parallelle diskusjoner om orden /den konvensjonelle om resultater/ den markedsmessige om verdier / den sosiale Refleksjon forbedre kunnskapsgrunnlaget om dagens situasjon forbedre evnen til å forutsi konsekvenser

11 Alternativ til synoptisk planlegging - sosial læring
Fra instrumentell rasjonalitet til sosial læring Fra sektorisert regional forvaltning til politisk styrt infrastrukturetat på regionalt nivå Fra kunnskapsmangel til forbedret, mangfoldig, kunnskapsgrunnlag for planlegging

12 Samordningen må bli bedre
Mer dialog Mer politisk ansvar

13 Kunnskapsgrunnlaget må forbedres
Krav om konsekvensanalyser Krav om dokumentasjon Bedre informasjon om dagens situasjon

14 Fysisk planlegging kan løse noen problemer - ikke alle
Ikke ta ansvar utenfor egen banehalvdel Ikke ta ansvar uten gjennomføringsansvar

15 Bærekraftig by- og regionplanlegging
Begrens arealforbruket bygge innenfor eksisterende byområde øke utnyttelsesgraden bygge mindre leiligheter Redusér transportarbeidet med bil forbedre kollektive transportmidlers konkurranseevne Legge til rette for g/s-trafikk Utvikle knutepunktene Unngå å bygge ned dyrka mark

16 Regional planlegging - kontinuerlig forbedring
Regionalpolitikk for bærekraftig utvikling Regionplan 4-årig revisjon av regionalpolitikken Gjennomføring i fylkeskommunalt og kommunalt plansystem Årlig revisjon av måloppnåelse. Revisjon av plan ved ny kunnskap

17 Fysisk planlegging er:
Å tildele arealer til ulike funksjoner, dvs. egnethetsaspektet Å fordele arealer i henhold til tilbud og etterspørsel, dvs. forbruksaspektet Å fordele virksomheter til ulike områder, dvs. lokaliseringsaspektet Å forbinde ulike arealer med hverandre, dvs. kommunikasjonsaspektet Å forebygge og forhindre uheldige konsekvenser av ulike former for arealbruk, dvs. konsekvensaspektet Å bevare ulike former for arealbruk for ettertiden, dvs. bevaringsaspektet

18 Fysisk planlegging er viktig fordi
Byenes infrastruktur er tilnærmet irrevesibel Miljøulemper kan forebygges Sosiale ulemper kan forhindres Infrastrukturen bidrar i verdiskapningen i samfunnet


Laste ned ppt "Planleggingens utfordringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google