Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagekontoret Møte for nye barnehagestyrere 4. september 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagekontoret Møte for nye barnehagestyrere 4. september 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagekontoret Møte for nye barnehagestyrere 4. september 2008

2 Barnehagekontoret Barnehagekontoret i Bærum Barnehagekontoret har ansvar for kommunens myndighetsoppgaver i følge barnehagelovgivningen og oppfølging av kommunale handlingsplaner som til enhver tid gjelder for barnehagefeltet

3 Barnehagekontoret Hovedoppgave 1: Barnehagekontoret bidrar til at Bærum kommune oppnår full barnehagedekning snarest mulig

4 Barnehagekontoret Hovedoppgave 2 : Barnehagekontoret sikrer at opptak av barn i barnehagene skjer på en effektiv og god måte til beste for brukerne

5 Barnehagekontoret Hovedoppgave 3: Barnehagekontoret bidrar til å sikre god kvalitet i alle private og kommunale barnehager i kommunen

6 Barnehagekontoret Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne Beredskapsplaner Dispensasjon fra utdanningskravet Søskenmoderasjon Inntektsgradert foreldrebetaling Planleggingsdager

7 Barnehagekontoret Kommunens rolle som tilsynsmyndighet kontroll dialog veiledning

8 Barnehagekontoret Lovgrunnlaget § 16 Tilsyn Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. § 8 femte ledd Kommunen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning dette anses som nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver

9 Barnehagekontoret Kommunens ansvarsforhold Tilsyn med både kommunale og private barnehager –Årsmelding – tilskudd –Årsplaner –Kontroll med at pålagte utbedringer/endringer gjennomføres Aktiv og god veiledning skal sikre barna i kommunen et godt barnehagetilbud Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøk i barnehagen

10 Barnehagekontoret Tilsyn – innhold og kvalitet Drives barnehagen etter barnehageloven, forskriftenes regler og rammeplanen? Er driften ellers forsvarlig? Barns rett til medvirkning - Har barnehagen en plan for hvordan dette skal integreres i arbeidet? Foreldresamarbeid Bemanning –Pedagognormen –Tilstrekkelig bemanning i forhold til barnegruppen og barn med særskilte behov Samarbeidsutvalg Lokalene og uteområdene –Tilrettelagt for ulike funksjonsnivå –Arealnorm

11 Barnehagekontoret Rammeplanen og årsplanen Tar årsplanen utgangspunkt i rammeplanen? Har samarbeidsutvalget fastsatt årsplanen? Årsplan

12 Barnehagekontoret Barnehagene i Bærum: Satsningsområde 2006 – 2009: Implementere rammeplanen i alle barnehagene HOVEDMÅL Alle barnehagene i Bærum har implementert rammeplanen innen desember 2009. DELMÅL 1. Personalet har kompetanse på rammeplanen. 2. Alle barnehager har en årsplan som viser at loven og rammeplanen er implementert. 3. Det er utviklet sentrale og lokale prosjekter som bidrar til implementering av rammeplanen. 4. Barn, foreldre og personale skal delta.

13 Barnehagekontoret 2007-2009: Implementering av rammeplan i alle barnehager og kompetanseutvikling for personalet

14 Barnehagekontoret Årsplanen skal inneholde Omsorg, oppdragelse, lek og læring Dokumentasjon og vurdering Lokale kulturbegivenheter Overgang fra barnehage til skole Barns medvirkning Progresjon i fagområdene

15 Barnehagekontoret System for dokumentasjon og vurdering for barnehageåret BARNFORELDREPERSONALEEVALUERING AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

16 Barnehagekontoret Barnehage- året Pedagogisk ledelse Barns medvirkning Språkmiljø/ -stimulering Samarbeid barnehage- skole IKTFagområdet Antall, rom og form Barnehagens egne fokusområder 06/07 07/08 08/09 09/10 Planer for implementering av rammeplan

17 Barnehagekontoret Fokusområder for barns læring og personalets kompetanse 2007-2010 Barns medvirkning Antall, rom og form Språk IKT i arbeidet med barna Progresjon i arbeidet med fagområdene Helhetlig opplæring – samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

18 Barnehagekontoret Progresjon i arbeidet med fagområdene Kapittel 3: Fagområdene ”Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barn og gruppens interesser og det lokale samfunnet, skal avgjøres i den enkelte barnehage og nedfelles i barnehagens årsplan. Her må også progresjon tydeliggjøres.” s.33 Kapittel 4 Planlegging, dokumentasjon og vurdering ”Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. Den enkelte barnehage avgjør i hvilken grad det i tillegg bør utformes planer for kortere perioder. Barnehagen kan også ha behov for en langtidsplan for å sikre progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet.” s. 47

19 Barnehagekontoret Kompetanseutvikling Videreutdanning Etterutdanning Lederopplæring Prosjekter/utviklingsarbeider i barnehagene Styrermøter for styrere i kommunale og private barnehager Faglig forum for pedagoger Erfaringsdeling Kurspåmelding

20 Barnehagekontoret Prosjekter Etikk i dokumentasjonsarbeidet IKT i arbeidet med barna Helhetlig opplæring i barnehage og skole –Matte i det lange løp –Språk i fokus

21 Barnehagekontoret Prosjekter og utviklingsarbeider i egen barnehage

22 Barnehagekontoret Søknad om kompetansemidler 2008 Satsingsområder for barnehagen i Bærum kommune: Pedagogisk ledelse Barns medvirkning Samarbeid barnehage - skole Språkmiljø og språkstimulering Antall, rom og form IKT Mer informasjon kan fås ved å kontakte Barnehagekontoret ( lisbeth.bjerke@baerum.kommune.no, tlf: 67504579) lisbeth.bjerke@baerum.kommune.no Søknad fra Barnehage: Eier: Styrer/kontaktperson: Email: Tlf: Det søkes om støtte til SatsingsområdeDeltakereStilling Utviklingsarbeid * Etterutdanningstiltak Videreutdanningstiltak Begrunnelse for søknaden/Kartlagt kompetansebehov: Beskrivelse av tiltaket i forhold til behov og satsingsområde: *Legg ved prosjektbeskrivelse. Se malmal Internett: www.Baerum.kommmune/ Barnehage Kvalitetsutvikling

23 Barnehagekontoret Strategi for rekruttering av førskolelærere Praksisbarnehager i Bærum – samarbeid med Høgskolen i Oslo og Fylkesmannen i Oslo og Akershus MIB-arbeid Veiledning av nyutdannede førskolelærere Videreutdanning i pedagogisk veiledning

24 Barnehagekontoret Styrernettverk Refleksjon Innspill til fag- og kompetansegruppen


Laste ned ppt "Barnehagekontoret Møte for nye barnehagestyrere 4. september 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google