Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 systemer Forelesning sosiale Lise Fogstad høgskolen i Oslo zGrunnutdanningen fysioterapi SIII zKvalifiseringsmål 3.4 zStudenten skal ha grunnleggende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 systemer Forelesning sosiale Lise Fogstad høgskolen i Oslo zGrunnutdanningen fysioterapi SIII zKvalifiseringsmål 3.4 zStudenten skal ha grunnleggende."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1 systemer Forelesning sosiale Lise Fogstad høgskolen i Oslo zGrunnutdanningen fysioterapi SIII zKvalifiseringsmål 3.4 zStudenten skal ha grunnleggende innsikt i forholdet mellom menneske og samfunn og forståelse for betydningen slike forhold har for utøvelse av fysioterapi zLæringsmål 3.4.2: zStudenten skal ha grunnleggende innsikt i: zsosiale systemer, sosiale og kulturelle prosesser som har innvirkning på menneskets helse, med spesiell vekt på mulige konsekvenser for muskel/skjelett systemet

3 2 Oppgave Ta utgangspunkt i et eller flere praksisplasser du har besøkt i i SIII. Du kan også bruke rapport(ene) som utgangspunkt. Drøft hvilke faktorer som kan ha påvirket dannelsen av ett eller flere sosiale systemer du har vært aktør i. Drøft systemene utfra systemkriteriene om samhandlings- relasjoner som et sosialt system

4 3 Definisjon av sosiale systemer zEn mengde innbyrdes ordnede handlingselementer som står i et visst forhold til hverandre og hvor det kan trekkes en grense mot verden utenfor systemet

5 4 Sosiale systemer zStrukturer mellom mennesker og samhandlingsrelasjoner zsamhandlingsaktivitetene: varighet, hyppighet, intensitet zfelles problemforståelse, mål og interesse for samarbeidet zaktivitetene må være klart avgrenset fra omgivelsene

6 5 Sosiale systemer - grupper zDe minste sosiale systemer er grupper: zFamilie zArbeidsgrupper zskoleklasser zreligiøse grupperinger zMå ha felles mål og interesse: fellesskapsfølelsen

7 6 Sosial tilhørighet og helse zOrganisasjoner opererer som sosiale systemer zStørre enheter krever mer formalisering zI større enheter blir det arbeidsdeling, ulike regler for tilhørighet, regler for samhandling og belønning. zForskjellen mellom små grupper og større organisasjoner er at små grupper opererer uformelt, større organisasjoner preges av arbeidsdeling og administrasjon, formelle regler

8 7 Samfunnet som et sosialt system zNærhet - likhet - komplementaritet zSystemet inkluderer grupper, organisasjoner og sosiale institusjoner. zFokus er på samhandling mellom grupper og organisasjoner zLO og NHO - Regjering og Storting zMålet er at alle skal få tilgang til sosiale gode og utvikle egne ressurser

9 8 Det sosiale systemet zI Norge: klare grenser innad i landet zSamhandling foregår innenfor landegrenser zUtvikling og globalisering krever større samhandling på tvers av landegrenser

10 9 Hva påvirker dannelsen av sosiale systemer zNærhet (fysisk adgang til samhandling) Likhet (språk, utdanning, felles verdier, sosial bakgrunn, slektskap) Utdanning (samme faglige bakgrunn, fellesoppfatning, fagidentitet, kontakter, koder, utveksle meninger, z erfaringer Komplementaritet: z interessefellesskap, ulikhet, aktørene utfyller hverandre, felles mål

11 10 zSosialantropologi/nettverk zSosialt nettverk iflg. sosialantropologi er uformell samhandling mellom mennesker som foregår mer eller mindre regelmessig.

12 11 Sosialt nettverk zEt sosialt nettverk er mønstret av relasjoner til familie, venner, arbeidskollegaer og forholdet dem i mellom. Det sosiale nettverket er dynamisk, i stadig utvikling, nye mennesker kommer til, andre går ut. zI familie er relasjonene ikke frivillig.

13 12 Sosialt nettverk og helse zHelse kan ses på som evne til å mestre sosiale roller zNår personer kan innfri forventninger til rollene, anses personene å ha god helse zMangelfullt nettverk 1) kan bidra til sykdom bidrar til uheldige konsekvenser til å kunne mestre stress-situasjoner

14 13 Sosialt nettverk z2) sykdom kan føre til at personer ikke lenger har krefter og energi til å holde ved like det sosiale nettverket zPersonen trekker seg unna, blir isolert, kan føre til sammensatt sykdomsbilde

15 14 Sosiale handlinger zBåde målorientert og verdiorientert zMål-rasjonell handling (vurdering, midler, konsekvenser, resultater) zVerdi- orientert (skjer i forhold til verdier en tror på) zAffektiv (ukontrollert reaksjon på stimulus) zTradisjonell (innøvede vaner, automatisering; sykling, svømming) zNorm- og forventning (svar på andres forventninger om hvordan en skal handle)

16 15 Sosiale sytemer, sosiale og kulturelle relasjoner zI alle sosiale relasjoner er det drivkrefter, aktører, arenaer og nivåer som ender i en sosial handling zAdferd: Mennesker foretar seg alltid noe: zsover, spiser, leker, sporter, arbeider zHandling: en spesifikk bevegelse blir til handling når den er målrettet

17 16 Helsefag i sosiale systemer zHelsefag har ikke bare medisinsk forankring, men har også tilknytning til sosiologi, soialantropologi, helsepolitikk, psykologi og samfunnsvitenskap. zHelsepersonell er en del av flere sosiale systemer.

18 17 Hva påvirker dannelsen av sosiale systemer zSosiale systemer med samme interesser som utgangspunkt: politiske partier, idrettslag m.m. Kan utvikle ulikehter innenfor organisasjonen: ledere - medlemmer

19 18 Omdanning av sosiale systemer zAvvikling av sosiale systemer: når det ikke skjer rekruttering til de sosiale rollene, eller når samhandlingsrelasjonene slutter zOmdanning av sosiale systemer skjer når samhandlingsrelasjonene endres i forhold til tidligere organiseringer: sykehjem, mindre sykehus, sykehusavdelinger legges ned. Ansatte omplasseres. zOmorganisering avdeling for helsefag: sammenslåing av administrative oppgaver, felles ekspedisjon, felles studieleder (F og M)

20 19


Laste ned ppt "1 systemer Forelesning sosiale Lise Fogstad høgskolen i Oslo zGrunnutdanningen fysioterapi SIII zKvalifiseringsmål 3.4 zStudenten skal ha grunnleggende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google