Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsynssaker - fra Legeforeningens ståsted 29.03.2015Side 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsynssaker - fra Legeforeningens ståsted 29.03.2015Side 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsynssaker - fra Legeforeningens ståsted 29.03.2015Side 1

2 Tilsynsmyndighet Oversikt over helsetjenesten Rådgivning Iverksettelse av tiltak Myndighetsutøvelse - Faglig kvalitet gir legitimitet - Krav til forvaltningsutøvelsen: rettssikkerhet - Holdning til aktører – klokskap Side 2

3 Side 3 For legen: En tilsynssak kommer sjeldent alene…… Traumatisk hendelse Arbeidskonflikt Medieoppslag Personlig krise

4 29.03.2015Side 4 Utfordringer med legene Hvordan tilsynssaken oppleves Frykt og usikkerhet Opplevelse av avmakt Lite realitetsorienterte – må settes i perspektiv Kan være «uoverkommelig» å uttale seg og redegjøre Uavhengig av sakens alvorlig og karakter – opplever at leger som mottar brev fra tilsynet har en alvorlig effekt

5 Vi hører fra legene om tilsynsmyndighetene Manger tillitt til rettferdig behandling Dårlig informasjon om betydningen av saken Vanskelig å oppnå god dialog: «Angrep» og går i forsvar Noen opplever forutinntatthet «Forhåndsdømt» Uttalelsen har ikke betydning - blir ikke hørt Gjenfinner ikke egen versjon i vedtaket Møtet tilbys men får ingen betydning – har «bestemt seg» Reaksjoner oppleves ikke å være i samsvar med hendelsen 29.03.2015Side 5

6 Eksempel på formuleringer: Legens forklaring er ikke med. Innsats for å bli kvitt rusmiddelmisbruk el. Hadde ikke kjøpt narkotika eller gjort noe kriminelt, men mekanisk formulering: «Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning. Vi har også kommet til at kjøp av narkotika er en adferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som lege. 29.03.2015Side 6

7 Bl.a.: 29.03.2015Side 7 Statens helsetilsyn finner imidlertid at det på nåværende tidspunkt likevel ikke er grunnlag for å gi deg en begrenset autorisasjon som lege. Ved vurderingen har vi lagt vekt på at erverv og bruk av narkotika utgjør en betydelig fare for pasientsikkerheten, og at tillitten til deg er svekket i betydelig grad. Vi har også lagt vekt på at tillitten til deg er betydelig svekket ved at du samtidig som du har gitt legehjelp og forskrevet legemidler til personer fra et kriminelt miljø, har ervervet narkotika fra de samme personene. Du har også utvist manglende rolleforståelse ved å erverve narkotika fra personer du har vært i et lege-pasientforhold til.

8 Legen kontaktet oss: Helt uforståelig vedtak for legen som ikke kjenner igjen virkeligheten Legen var frifunnet av politiet – men Htil legger likevel til grunn punkter i tiltalen som i ettertid er motbevist Rusmiddelmisbruket hadde aldri gått utover arbeid Aldri vært påvirket i eller i tilknytning til arbeid Er frivillig i AKAN og avlegger prøver jevnlig Feil faktum – hva var grunnlaget for Htil fremstilling av fakta? Argumentasjon uavhengig av fakta og lovkrav Legen uttalte seg men ble ikke hørt Det at legen var åpen ble brukt mot han 29.03.2015Side 8

9 I klagen skrev vi bl.a.: «Vedtaket bygger på flere faktiske feil, og jeg mener at det er en urimelig streng reaksjon» Legen erkjente rusmisbruket og beklaget på det sterkeste, men ba om; «at det tas i betraktning at jeg har lagt alle kort på bordet, og iverksatt alle mulige adekvate tiltak for å forhindre at lignende kan skje igjen. Videre at dette var feiltrinn foretatt i en svært vanskelig periode, hvor bruken var av meget kort varighet og det aldri har vært noen avhengighetsproblematikk. Viktigst av alt, det har aldri har gått ut over pasienter eller min yrkesutøvelse» «Jeg opplever det som urimelig hardt at jeg på grunn av forhold som har forekommet utelukkende i min fritid skal være fratatt muligheten til å være i jobb, og kan ikke se at en begrenset autorisasjon med vilkår om rusmiddeltesting og AKAN ikke vil være tilstrekkelig». 29.03.2015Side 9

10 «Jeg må også si at jeg finner det svært urimelig at Helsetilsynet legger faktum til grunn som politiet har tilbakevist gjennom sin etterforskning» Helsehjelpen (…) «på sykehuset som enhver annen pasient, i ordinær arbeidstid, journalført i sykehusets journal, og var overhodet ikke noen «ekstra tjeneste» eller «gjenytelse». Jeg vil i denne sammenheng påpeke at også kriminelle, og personer som potensielt kan være tilknyttet et kriminelt miljø, har rett på helsehjelp» «Jeg erkjenner og legger meg helt flat for mitt rusmisbruk. (…) Jeg kan imidlertid ikke godta at dere legger til grunn at jeg ikke har tillitt og mangler rolleforståelse for å ha gitt helsehjelp til personer tilknyttet et kriminelt miljø, og ervervet narkotika fra en pasient, da dette bygger på helt feil opplysninger» Jeg vil også si at jeg opplever det som en enorm belastning å ikke bli trodd eller hørt når jeg har vært ærlig om alt i denne saken, og erkjent mer enn jeg strengt tatt hadde måttet. Videre er det vondt å oppleve at jeg behandles som «en potensielt farlig kriminell», når jeg aldri tidligere har vært straffet, aldri har vært involvert i noe kriminelt miljø og aldri truet eller vært fysisk mot noen 29.03.2015Side 10

11 Loven og forarbeider: Ikke formål å ”straffe” Pedagogisk virkemiddel: tilbakemelding og veiledning. Tilbakekall av autorisasjon, lisens mv når det er nødvendig for pasientsikkerheten ”Reaksjon” – kan skyldes sykdom – uforskyldte forhold.

12 Utviklingen de senere år: Endret meldeordning - 2012 Flere reaksjonsformer - 2008 Senket terskel for advarsel – 2008 Flere saker Økt oppmerksomhet mot individssvikt? Har eierstruktur betydning? Endring i partsposisjon?

13 29.03.2015Side 13 Hva har vært viktig for Legeforeningen? Har ønsket et sterkt tilsyn – men ser en endring de siste 5 årene i negativ retning Riksrevisjonens rapporter viser behov for styrket systemtilsyn Leger og annet helsepersonell har økende press på seg i helsetjenesten pga mangel på investeringer og svikt i organisering Må være større trygghet for enkeltleger

14 Tilsynets rolle blir vurdert med Syseutvalget 29.03.2015ForfatterSide 14

15 OPPFØLGNING AV ALVORLIGE HENDELSER OG MISTANKE OM LOVBRUDD I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN - SYSEUTVALGET Utvalget skal blant annet vurdere: Bruk av rettslige virkemidler for å fremme pasientsikkerhet Balanse mellom pasienters/pårørendes og helsepersonellets interesser Balanse mellom sanksjoner og tiltak for å fremme åpenhet og læring De ulike sanksjonene og ulike aktørenes rolle Uavhengig undersøkelseskommisjon 29.03.2015ForfatterSide 15

16 Legeforeningen har uttalt til HOD: Endring av tilsynet kan ikke sees uavhengig av pasientssikkerhetsarbeidet i helsetjenesten. -Egen og ny evaluering av tilsynet må til -Bruke erfaring fra Norge og andre land, jf Sverige som har fjernet reaksjoner i ny pasientssikkerhetslov Se Legeforeningen.no

17 Legeforeningen er opptatt av: Hvilken rolle skal tilsynet ha? Tillit til legene, helsetjenesten og tilsynet Hvordan og hvem skal ivareta pasienter/pårørende når noe går galt? Behovet for å utvikle tilsynssystemet Fra individfokus til systemfokus – se til Sverige Endre sanksjonssystemet – oppheve advarsel og begrensning (§ 59a) og innføre sanksjoner mot virksomheter Mer vekt på forebyggende/oppretting Vekt på kvalitet i myndighetsutøvelsen Forslaget om en uavhengig undersøkelseskommisjon 29.03.2015ForfatterSide 17

18 Gjennomgang av holdninger/servicekultur «Brukerundersøkelse» Tilgjengelighet: saksbehandlere på tel, mail Er vedtakene lett å forstå? Saksbehandlingstid/frister Hvordan oppfattes kontakten med Helsetilsynet Fikk man svar/ble man møtt med respekt/oppleves vedtaket som godt nok begrunnet? 29.03.2015ForfatterSide 18


Laste ned ppt "Tilsynssaker - fra Legeforeningens ståsted 29.03.2015Side 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google