Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 2008

2 2 Agenda Hvordan budsjettet blir til Budsjettdokumentet –Leserveiledning Hovedsatsinger Økonomien Hvordan påvirke budsjettet

3 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 20083 Hvordan budsjettet blir til Starter med å se på fjorårets vedtatte budsjett/økonomiplan - og hvordan det står til med økonomien, nå og i de nærmeste årene. Hvor store blir inntektene? Nye planer og annet som bør tas inn i budsjettet? Byrådet foreslår en budsjettramme for hvert tjenesteområde samt investeringsprogram - som behandles i bystyrets komiteer, og til slutt vedtas i bystyret i desember. Deretter er det byrådet som fordeler budsjettet videre ut til de enkelte tjenestestedene. Som for eksempel skolene

4 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 20084 Budsjett og Økonomiplan Viser hvor mye penger kommunen planlegger å bruke neste år på ulike formål (tallbudsjett) - og tekst og måltall for hva man ønsker få til for pengene som skal brukes neste år Med budsjettet følger også regler for hvem i kommunen som får bruke av budsjettet – og hvor mye (fullmakter) - Det viktigste dokumentet for å planlegge og styre Bergen kommune

5 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 20085 Hvor stort er budsjettet? Denne pallen hos Norges Bank inneholder én milliard kroner. Bergen kommunes budsjett er på over 12 slike paller Sum inntekt 2009: 12.348.657.031 kr. Inntekt = utgift, dvs. at alle pengene skal brukes.

6 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 20086 Innholdsliste i budsjettdokumentet Innholdsliste i budsjettdokumentet - med leserveiledning (1) Kapittel A - Byrådets forord m/budsjettvedtak –Her finner du en samlet framstilling av målsettinger og satsinger for byen og tjenestene Kapittel B - Drifts- og investeringsbudsjett – sammendrag –Om grunnnleggende økonomiske forhold, for de som ønsker å få et oversiktbilde av kommunal økonomi. Kapittel C – Utviklingstrekk –Noen hovedtrekk i samfunnsutviklingen, med bl.a. befolkningstall. Kapittel D - Kommunale tjenester –Se neste foiler Kapittel E - Budsjettforslag for kommunale foretak

7 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 20087 Kapittel D - Kommunale tjenester –Inndelt etter Byrådsavdelingene –Videre inndelt etter tjenesteområder under hver byrådsavdeling –I plangrunnlaget kan dere lese mer om tjenestene, med bl.a. planer for framtiden. –Eksempel: Utdrag fra plangrunnlag til Kultur (side 152) Innholdsliste i budsjettdokumentet Innholdsliste i budsjettdokumentet - med leserveiledning (1)

8 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 20088 Innholdsliste i budsjettdokumentet Innholdsliste i budsjettdokumentet - med leserveiledning (2) Kapittel D - Kommunale tjenester (forts.) –Tabell med mål for hvert tjenesteområde –Eksempel: Kultur

9 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 20089 Innholdsliste i budsjettdokumentet Innholdsliste i budsjettdokumentet - med leserveiledning (3) Kapittel D - Kommunale tjenester (forts.) –Under hvert tjenesteområde finner dere også tallbudsjett, med kommentarer: –Eksempel: Kultur

10 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 200810 Vedleggsdokumentet 1 - Investeringsprogram 2009 – 2012 –Detaljert verbalomtale og talltabell –1.4 Bydelsvis oversikt over investeringsprosjekter 2 - Diverse tilskudd til lag og organisasjoner –Spesifiserte beløp pr tilskuddsmottaker. Side. 53-58: HER FINNER DERE BL.A. TILSKUDD TIL BARN OG UNGE ! –Tilskuddsmidler til disposisjon for bydelsstyrer. Side 52: HER ER DET OGSÅ MIDLER Å SØKE PÅ ! 3 - Talloversikter budsjett og økonomiplan –Med bl.a. detaljerte rammeendringstabeller for hver byrådsavdeling

11 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 200811 Hvordan finne det jeg er interessert i ? Merk at budsjettet vedtas på et overordnet (tjenesteområde-)nivå. Det betyr at : –budsjettet ikke inneholder budsjetter for de enkelte virksomhetene (skoler, kulturkontorer osv.) –og heller ikke detaljerte tjenestebudsjetter –men en liste over tjenester pr tjenesteområde finnes på sidene 90-94 i vedleggsdelen. Investeringsprogrammet har detaljerte prosjektoversikter – se vedleggsdelen

12 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 200812 Budsjetterte inntekter 2009 12 349 mill. Legges inn i rammetilskuddet: 2009: Psykiatritilskudd (177 mill.) 2011: Barnehagetilskudd (1 107 mill.)

13 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 200813 Tjenesteområdene – Brutto driftsutgifter

14 Byrådet ruster opp Bergen Byrådet foreslår over 400 millioner kroner for å fjerne vedlikeholdsetterslepet på skolene i Bergen Det foreslås også 75 millioner ekstra til å tette hull og reparere kommunale veier BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012

15 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 200815 Budsjett for skolebarna –Fjerner hele vedlikeholdsetterslepet på to år 215 millioner i 2009 200 millioner i 2010 –Omfordeler fra barnehage til skole –Øker lærertettheten. 100 nye lærere –Styrker etterutdanningen for skoleledere –Samtlige skoler skal være inneklimagodkjent i løpet av 2009

16 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 200816 Historisk løft på skole Det handler om skolebarna og deres fysiske læringsmiljø Bergen kommune har fått handlingsrom Fornuftig forvaltning av eiendommer Tiden er riktig -Ledig kapasitet i byggemarkedet -Kan stagge arbeidsledigheten

17 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 200817 Omfordeling fra barnehage til skole Konsulentrapport: Bergen bruker mye penger på barnehagene og har lav produktivitet Trekker ned med 0,60 kr i 2009 og 1,00 kr i 2010 per korrigert oppholdstime. Hvordan er opp til hver barnehage –Flere barn i barnehagene –Bemanningsreduksjon/andre kostnadsreduserende tiltak Fristilte midler til styrking av kvalitet i skolen

18 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 200818 Barnehage Realiserer målet om full barnehagedekning. 1300 nye plasser er etablert siden byrådet tiltrådte –Tredobling av barnehageinvesteringene i 2009 Bygger oppveksttun på skolene Lyshovden, Løvås, Gimle, Landås og Christi Krybbe (80 mill.) 4 nye barnehager: kjøp og ombygging av Valheim skole, Solheimslien, Skansemyrsveien, Ravneberget og Haugeveien (154 mill.) Samtlige barnehager skal ha godkjent inneklima i løpet av 2009 (29 mill.)

19 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 200819 Kultur, næring og idrett Realøkning kr 14,4 mill, nye tiltak 24,1 mill. Kultur, drift: Signatur og Internasjonal plan ferdig i 2009. Øke nasjonal og internasjonal synlighet og kompetanseutvikling. Flere publikumere Sentrale nyskapninger: Ung09 (1000 ungdom og nye medier), Internasjonal kunstkonferanse, Ole Bull 2010, designgalleri Permanenten, åpning Kulturhus Fana. Totalt 68 tiltak med økt tilskudd, størst er 1 mill kr til BIT teatergarasjen Kultur, investering: 2009: Hovedbiblioteket, Sandviksboder, Schøtstuene, Ny Krohnborg, Kulturhus Fana. Økonomiplanperioden: Kulturhus Åsane, nybygg Troldhaugen 80 mill. til rehabilitering av Mariakirken

20 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 200820 Idrett Ungdom er hovedsatsingsområde, innen toppidrett legges vekten på rammebetingelser for utøverne. 13 mill kr i økt støtte til idrettsorganisasjoner videreføres. Sentralidrettsanlegg Indre Arna, Leikvang, innløsning av tomter, nærmiljøanlegg, garderobebygg. Sykkelanlegg Fana, kunstgress Sædal, fotballbaner Hordvik, Slettebakken og Sørås. Påbygg Sandslihallen, sportsskytteranlegg, Ny-Krohnborg, Langevann kajakkanlegg. 50 meters svømme- og stupeanlegg - 100 mill. i økt ramme. 100 millioner kroner årlig til ny idrettsplan fra 2012

21 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 200821 Klima, miljø og byutvikling Opprustning av kommunale veier 75 mill. i ekstraordinær bevilgning til å ruste opp kommunale veier fordelt på 2009 og 2010. Hever veistandard, legger nye asfaltdekk, fjerner hull –Det er innbyggerne som bærer de største kostnadene ved dårlig veivedlikehold –Dårlig veivedlikehold er dårlig økonomi også for kommunen

22 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 200822 Klima, miljø og byutvikling Boligløft for vanskeligstilte Sterk satsing på bygging av nye boliger for vanskeligstilte videreføres, med totalt kr 124,4 mill. i planperioden 2009-2012 –Samarbeid med Husbanken og private boligbyggelag skal gi raskere og flere boliger Bergen rustes for fremtiden Testkjøring av miljøprosjektet Bybanen, ferdigstillelse av badeplasser, fornying av vann- og avløpsrør, legging av rør for fjernvarme og bossug

23 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Inndekning Effektivisering av oppgaver –Under 1 prosent av kommunens driftsbudsjett –2009: 25 millioner –2010: 50 millioner –2011: 75 millioner –2012: 100 millioner Reduserer driftsfinansiering av investeringer Øker anslag for momsrefusjon

24 Fremtidige inntekter Usikkerhet ift. statens bidrag til dekning av lønnsoppgjøret Usikkerhet ift. skatteinngang –Hva får Bergen beholde? –Hva hvis konjunkturene snur? Usikkerhet ift. fremtidige utbytter Har satt ned en gruppe som skal se på inntektspotensiale –brukerbetaling spesielt Eiendomsskatten uendret i årets budsjett

25 Nytt inntektssystem Bortfallet selskapsskatt og økt inntektsutjevning m.m. fra 2009 slår svært negativt ut for Bergen (-85 mill.). Førsteårsvirkning 2008: -75 mill. iflg. KRD Betydelige omfordelinger fra store til mindre kommuner. Nytt hovedstadstilskudd: Oslo får 300 mill. til dekning av ”særskilte utfordringer på flere områder som ikke ivaretas i dagens system”. Bergens bidrag til hovedstadstilskuddet er anslagsvis 15 mill. Utgiftsutjevningen (Borgeutvalget) utsettes 2011, sammen med barnehagetilskuddet. Et potensielt tap på drøyt 100 mill. som følge av nye sosialhjelpskriterier, blir dermed satt på vent. BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012

26 Fortsatt stram styring Betydelige usalderte driftskonsekvenser av nye investeringer fra 2010 Men: Underdekningen i fjorårets økonomiplan for 2011 er redusert fra 347 mill. til 107 mill. Fortsatt grundig vurdering av investeringskostnader og tidspunkt for investeringer

27 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 200827 Oppsummering Historisk satsing på skolebarn –Vedlikeholdsløft- 415 millioner Økt tjenestetilbud for helse og omsorgstrengende – 50 millioner Opprustning av veier - 75 mill. Ansvarlig økonomistyring og inndekning

28 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 200828 Hvordan påvirke budsjettet (1) ? Hvordan påvirke budsjettet (1) ? - Fra reglementet for Ungdommens bystyre ”Ungdommens bystyre skal fungere som rådgivende organ for Bergen bystyre i alle saker som berører barn og unge. Ungdommens bystyre skal gis mulighet for å uttale seg i saker som hører inn under Ungdommens bystyres interesseområde, og som kan vurderes å ha direkte eller indirekte betydning for barn og unge.” Budsjett: Gi uttalelse til ansvarlig(e) fagkomite(er). … og gjøre rede for synspunkter i bystyrekomiteene i forkant av møtet, eller i en innlagt pause i møtet

29 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 200829 Hvordan påvirke (2): Hvordan påvirke (2): - Bystyrets organer

30 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 200830 Hvordan påvirke (3) Utgangspunkt: Avklare hvilke saker Ungdommens bystyre ønsker å ta opp Bruk gjerne oversikten over tjenester og tjenesteområder i vedleggsdelen for å finne fram, se sidene 90-94, Les mer om de mest aktuelle tjeneste(områdene) i hoveddokumentet Gå også gjennom investeringsprogrammet på sidene 1-52 i vedleggsdelen Formuler uttalelser som dere sender til aktuelle bystyrekomiteer

31 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 200831 Hvordan påvirke (4) Hvordan påvirke (4) - Eksempler Ungdommens bystyre må gjerne uttale seg om (budsjett-)saker selv om det gjelder forhold som ikke er direkte omtalt i dokumentet, eller er på et mer detaljert nivå fristen for å levere uttalelser til komitéene: 26. november Gang og sykkelvei Komite for miljø og byutvikling Leksehjelp Komite for oppvekst Pris på kinobillett Komite for kultur, idrett og næring

32 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 200832 Budsjett- tekniske spørsmål Hva er et budsjett-teknisk spørsmål? Et spørsmål av "teknisk" karakter kan for eksempel dreie seg om sammenhengen mellom ulike tall i budsjettforslaget. Slike og liknende spørsmål kan rettes til budsjettsjef Egil Reinholdtsen. Aktuelle spørsmål og svar publiseres fortløpende på siden for budsjett-tekniske spørsmål (i venstremenyen på budsjettsidene) "Politiske" spørsmål Spørsmål av mer "politisk" karakter, for eksempel om prioriteringer mellom tjenesteområder og liknende, henvises til siden Slik kan du påvirke! Ofte stilte spørsmål En del generelle spørsmål om budsjettprosessen og påvirkningsmuligheter er besvart på siden Budsjettskolen

33 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 200833 Spørsmål om budsjettet?


Laste ned ppt "1 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Budsjettseminar for Ungdommens bystyre 8. oktober 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google