Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lov og rett i Vesterålen Anita Kristiansen, delprosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lov og rett i Vesterålen Anita Kristiansen, delprosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lov og rett i Vesterålen Anita Kristiansen, delprosjektleder

2 Delprosjekt 6 «Nettverk og dialog» bruke dialog og lokale nettverk som utviklingsverktøy aktørene skal forstå og praktisere regelverket likeverdig på tvers av kommunegrensene

3 Regelverk i praksis Bedre kunnskap gir bedre praksis

4

5 Vår serviceerklæring til dere Et prosjekt som skal gjøre hverdagen din enklere. Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen skal på en bedre måte hjelpe skoleeier, skoleleder og lærer å forstå og handle i tråd med regelverket. Vi skal gjøre regelverket enklere tilgjengelig.

6 Styringslinja på skoleområdet Stortinget KD Utdanningsdirektoratet Fylkesmannen Skoleeier Skole/lærebedrift

7 Tall fra Skoleporten 3677 elever 462 lærere 26 skoler Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes

8 Mobilisering av alle gode krefter

9 Alt henger sammen med alt  Regelverk i praksis  Vurdering for læring pulje 2, 3 og 5  Læringsmiljø-prosjektet pulje 2  Ungdomstrinn i utvikling pulje 3 og 4  Felles nasjonalt tilsyn 2010-2014 og 2014- 2017  Veilederkorps

10 God praksis gir ro i skolen FØRETTER Ulik vurderingspraksisGod vurderingspraksis Varierende kvalitet på saksbehandlingForvaltningskompetanse Risiko for lav tillit til lærere og ledelse i enkeltsaker Tidsnok involvering Gjentatte henvendelser, ”uløselige” elevsaker, steile fronter Mer bevisst ledelsesstrategi Negative medieoppslagTillit fra foreldre og grupper av foreldre Arbeidsro Trygghet i egen rolle Håndtering av elevsaker som tåler etterpåklokskapens lys Ingenting å frykte fra FM

11

12 Hvorfor gjør vi dette? Elevene i Vesterålen skal få en likeverdig og trygg opplæring av høy kvalitet

13 Hvorfor gjør vi dette? Skoleeierne skal være trygge på at midlene de stiller til rådighet blir brukt på en god måte

14 Hvorfor gjør vi dette? Lærerne skal vite at regelverket gir rammer for å legge til rette for læring og skoleutvikling

15 Hvordan vet vi om vi lykkes? Elever og foreldre kan erfare at regelverket blir praktisert mer likeverdig innad og på tvers av kommunene i regionen som deltar i prøveprosjektet The End in Mind – hva skal vi evaluere og hvordan?

16 Et kunstig skille JussPed Regelens innhold

17 JUSS + PEDAGOGIKK = SANT

18 Naturmangfoldloven vs opplæringsloven § 1 (lovens formål) Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. § 3-2 Formålet med vurdering Formålet med vurdering i fag er å fremje læring undervegs og uttrykkje kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten undervegs og ved avslutninga av opplæringa i faget. Vurderinga skal gi god tilbakemelding og rettleiing til elevane, lærlingane og lærekandidatane.

19 Landbruks- og matdepartementet SAU: Sau over 1 år per 1. januar, som utenom vanlig beitesesong har tilgang på driftsbygning og hvor hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket i denne perioden er fra tilført høy eller surfôr. Dyrerommene for saueholdet må minst være i samsvar med § 17 i forskrift 18. februar 2005 nr. 160 om velferd for småfe. UTEGANGERSAU: Sau som i hovedsak beiter hele året og som ikke passer inn under beskrivelsen av sau over 1 år. Tilskudd til utegangersau ble innført som en nasjonal ordning i 2005 for å bidra til økt skjøtsel av kystlynghei. Departementets begrunnelse for endring av de gamle definisjonene: «Denne differensieringen mellom utegangersau og annen sau har vært vanskelig å forvalte, fordi det finnes gans­ke mange grensetilfeller. Derfor ble tilskuddene til sau lagt noe om i jordbruksoppgjøret ved at man nå gir samme tilskudd pr. vinterfôret sau enten de går ute eller står inne om vinteren. For ikke å stimulere for mye til å ha en masse sau gående uten å produsere kjøtt på dem, ble det samtidig flyttet tilskuddsmidler fra tilskudd pr. dyr (redusert sats) til et tilskudd til produserte lammeslakt med kvalitet O og bedre (økt sats).» Og vips! var en sau rett og slett en sau.

20 På hvilke områder trenger vi å bygge ned skillet mellom ped og juss? Bruk to minutter

21 Utviklingsarbeid  Praktisk rettet  Utprøving  Behovsstyrt  Refleksjon  Praksisfortellinger  Trene på skjønnsutøvelse og utforske det lokale handlingsrommet  Hva kjennetegner den gode skolen?

22 Prioriterte regelverksområder Overordnet mål: best mulig læringsutbytte for alle 1.Vurdering og lokalt arbeid med læreplaner 2.Skolemiljø (psykososialt) 3.Tilpasset opplæring og tidlig innsats 4.Ordensreglement 5.Vitnemål for videregående opplæring

23 Gjennomgående tema 1.Formålsparagrafen 2.Forvaltningsmessige aspekter 3.Elev- og foreldremedvirkning 4.Ledelse og organisasjonsutvikling

24

25

26 Delprosjektgruppe  Fylkesmannen i Nordland  RKK Vesterålen  Representanter fra oppvekstforum  Utdanningsdirektoratet (juridisk avd.) To møter per halvår. Møteplan koordineres med møteplan for oppvekstforum.

27 Referansemiljø  KS  Utdanningsforbundet  Skolelederforbundet  Nordlandsforskning  Universitetet i Nordland v/ lærerutd.  Elevorganisasjonen  NFK Referansemiljøet brukes etter behov.

28 Faser i prosjektet 1.Mål 2.Kartlegging 3.Behov 4.Utprøving 5.Evaluering

29 Aktivitetsplan 2014 TidsplanAktivitet Oktober 2014Tildeling av prosjekt 30. oktober 2014Første inspirasjonsseminar 12. desember 2014Første møte med oppvekstforum 17. desember 2014Styringsgruppa behandler utkast til delprosjektplan

30 Aktivitetsplan 2015 TidsplanAktivitet JanuarSkoleeierne involverer skolelederne 9. januarGjennomgang av prioriterte regelverksområder i oppvekstforum 18. februarOppstartsamling for skoleledere og skoleeiere FebruarProsjektorganisasjonen settes FebruarLansering av prosjektet (media, informasjon) MarsUtarbeide felles digitalt kartleggingsverktøy

31 Aktivitetsplan 2015 TidsplanAktivitet AprilKartlegging av dagens arenaer for økt regelverksetterlevelse, helt ned på skolenivå MaiKartlegging av behov innafor de prioriterte regelverksområdene: Hva trenger sektor? HøstenUtprøving av nye arenaer/metoder for økt regelverksetterlevelse 7. oktoberInspirasjonssamling med Geir Lippestad, Stokmarknes

32 Inspirasjonssamling med Geir Lippestad «Regelverkets betydning i et demokratiperspektiv» Stokmarknes 7. oktober 2015

33 Aktivitetsplan 2016 TidsplanAktivitet VårenUtprøving av nye arenaer/metoder for økt regelverksetterlevelse HøstenEvaluering og rapportering

34 Budsjettramme 2015: 300 000 kr til aktiviteter og reiser 2016: 150 000 kr til aktiviteter og reiser

35 RefLex Nettbasert verktøy Gir skole/skoleeier hjelp til å vurdere om egen praksis er i samsvar med opplæringsloven med forskrifter Tema fra FNT 2014-2017 UBAS-pålogging www.udir.no/reflexwww.udir.no/reflex


Laste ned ppt "Lov og rett i Vesterålen Anita Kristiansen, delprosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google