Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vold mot barn Pressekonferanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vold mot barn Pressekonferanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vold mot barn Pressekonferanse 16.06.05
Barne- og familieminister Laila Dåvøy gir en helhetlig presentasjon pluss nye endringsforslag til barneloven

2 Historikk Kvinnebevegelsen satte politisk dagsorden på 70-tallet
Mer helhetlig tilnærming på 90-tallet Fra kvinneperspektiv til barneperspektiv og behandling av menn Handlingsplaner – Vold mot kvinner i -99, Vold i nære relasjoner i 2004 Også behandlet i: Barnevernsmeldingen i 2001 Familiemeldingen i 2002

3 Omfang? Statistikk fra krisesentrene i 2003: av 4477 personer var 1957 barn SSBs barnevernstatistikk i 2003: 542 nye barn registrert som ofre for mishandling og seksuelle overgrep Oslo politiet registrerte 493 anmeldelser om vold i familien- i 219 var barn vitne Bedre statistikk og kunnskap er ett av tiltakene i ny strategi mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn- lansert i 2005

4 Hva er igangsatt? Prosjektet barn som er vitne til vold
Strategi mot seksuelle og fysiske overgrep Nytt rundskriv om taushetsplikten og opplysningsplikten- 2005 Ny veileder om formidling av opplysninger og samarbeid- 2005 Nye endringer i barneloven i 2004 Nye endringer i barneloven i 2005

5 Strategi mot seksuelle og fysiske overgrep noen eksempler av 22 tiltak
Avdekke omfanget av- og årsakene til overgrep Øke bevisstheten og plikten til å melde fra Øke kompetansen Veiledning til førstegangsforeldre Senke terskelen for unge jenter til å oppsøke hjelp Veilede fosterforeldre Registrere og dokumentere ved sykehusene, rutiner for varsling og oppfølging

6 Taushetsplikten og opplysningsplikten til barnevernet
Rundskriv i mars 2005: Taushetsplikten skal ikke være til hinder for at opplysninger skal gis til barnevernet Opplysningsretten: barnevernet må formidle opplysninger til andre tjenester for å hjelpe barneet Opplysningsplikten: andre tjenester er pålagt å gi barnevernet opplysninger- gjelder alle instanser og tjenester, også private og organisasjoner som arbeider for staten, kommunen eller fylkeskommunen

7 Ny veileder veileder i tillegg til rundskrivet for å få til et funksjonelt samarbeid Om plikt og adgang til å formidle opplysninger i saker der barn utsettes for vold i familien Kunnskap om hvilke muligheter lovverket gir for samarbeid Opplysninger må formidles mellom de ulike offentlige instansene Rammer er: taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Sørge for at den enkeltes rettssikkerhet og personvern ivaretas

8 Barneloven bakgrunn for endringer
Påstand om overgrep i sak om foreldreansvar Fast bosted og samvær Fiktiv identitet og sperret adresse

9 Barneloven endringer i 2004
Barnets beste skal være avgjørende ved barnefordeling Lovendringene skal bidra til raskere saksbehandling og redusert konfliktnivå Dommere skal få bistand av barnefaglig kompetanse, som kan mekle mellom foreldrene Flytte fokus fra konflikt til barnets beste

10 Forslag endringer barneloven pr. juni 2005
Samvær og overgrep: Ved avgjørelser i saker om foreldreansvar, fast bosted og samvær tas hensyn til barnet Presiseres at dersom samvær ikke er til barnets beste må retten avgjøre ikke samvær Plikt til å oppnevne tilsynsperson der domstolene har satt som vilkår samvær under tilsyn

11 Kompetanse i alle ledd Kurs for dommere, sakkyndige og bistandsadvokater Veiledere i saksbehandlingsregler og hvordan snakke med barn

12 Foreldreansvar ved dødsfall ”der far dreper mor eller omvendt”
En forelder som ikke har hatt foreldreansvar og som er siktet, tiltalt eller dømt – skal ikke automatisk få foreldreansvaret Dersom gjenlevende som er siktet, tiltalt eller dømt har hatt foreldreansvaret skal tingretten fatte foreløpig avgjørelse og frata foreldreansvar – dette ivaretar behovet for rettsak og dom, og skal gjøres raskt slik at det ikke krenker folks rettsfølelse

13 Mekling Meklingsordningen styrket: 1+3+3
Samboere med barn må møte til mekling ved samlivsbrudd – vilkår før det utbetales utvidet barnetrygd Sak om foreldreansvar, fast bosted og samvær kan reises for Oslo tingrett for å beskytte barn som trenger beskyttelse og fiktiv identitet Indeksregulering ved tilbakebetaling av barnebidrag

14 Bekjempe vold mot barn Sterkere og mer koordinert innsats fra alle instanser og hjelpeapparat Flere målrettede tiltak og satsing på forsking og undersøkelser Barnevernet omorganisert gir bedre mulighet for samarbeid og kompetanse Forsterket loven


Laste ned ppt "Vold mot barn Pressekonferanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google