Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kari Sollien Grunnkurs B, EU-kurs 2 Ilsetra 2015 28.03.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kari Sollien Grunnkurs B, EU-kurs 2 Ilsetra 2015 28.03.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kari Sollien Grunnkurs B, EU-kurs 2 Ilsetra 2015 28.03.2015

2 Kari Sollien Tillitsvalgtsapparatet Lokalt og sentralt 28.03.2015

3 Kari Sollien28.03.2015

4 Kari Sollien Et stort konsern Egenkapital pr 31.12.2013 var nesten 1,3 mrd kr Egenkapital pr 31.12.2013 var nesten 1,3 mrd kr 97 % er bundne midler, blant annet i ulike fond 97 % er bundne midler, blant annet i ulike fond Ca 140 årsverk i sekretariatet. Mange jurister og økonomer. Ca 140 årsverk i sekretariatet. Mange jurister og økonomer. Viktig fagpolitisk premissleverandør med god kontakt med myndighetene. Viktig fagpolitisk premissleverandør med god kontakt med myndighetene. 28.03.2015

5 Kari Sollien Ny drakt Organisasjonsutviklingsprosess over flere år Organisasjonsutviklingsprosess over flere år Nye lover og ny organisasjon fra 1.1.2007 Nye lover og ny organisasjon fra 1.1.2007 Økt vekt på den faglige profilen. Flere FaMe-representanter i Landsstyret. Økt vekt på den faglige profilen. Flere FaMe-representanter i Landsstyret. Regionutvalg Regionutvalg 28.03.2015

6 Kari Sollien Tre likeverdige søyler Lokalforeningene – Oppland legeforening Lokalforeningene – Oppland legeforening Yrkesforeningene - Allmennlegeforeningen Yrkesforeningene - Allmennlegeforeningen Fagmedisinske foreninger (FaMer) – Norsk forening for allmennmedisin Fagmedisinske foreninger (FaMer) – Norsk forening for allmennmedisin Obligatorisk medlemskap i alle tre søyler Obligatorisk medlemskap i alle tre søyler 28.03.2015

7 Kari Sollien Landsstyret Foreningens øverst organ Foreningens øverst organ Velger Sentralstyret Velger Sentralstyret Fastsetter lover/lovendringer Fastsetter lover/lovendringer Godkjenner budsjett og regnskap Godkjenner budsjett og regnskap Diskuterer og vedtar foreningens politikk Diskuterer og vedtar foreningens politikk 28.03.2015

8 Kari Sollien Hva gjør moderforeningen for deg? Utdanningsfond Utdanningsfond SOP SOP Råd og hjelp fra sekretariatet Råd og hjelp fra sekretariatet Rettshjelpsordningen Rettshjelpsordningen Forhandlinger Forhandlinger Politisk påvirkning Politisk påvirkning Nasjonal nemndsordning for kjøp og salg av allmennlegepraksis. Nasjonal nemndsordning for kjøp og salg av allmennlegepraksis. Lånefondet Lånefondet 28.03.2015

9 Kari Sollien Lokalforeningen Egne vedtekter Egne vedtekter Representanter fra ulike organisasjonsledd i fylket, blant annet 1.landsråd i Allmennlegeforeningen. Representanter fra ulike organisasjonsledd i fylket, blant annet 1.landsråd i Allmennlegeforeningen. Lokal fagpolitisk aktør Lokal fagpolitisk aktør Lokalforeningenes formål og oppgaver: å ha overordnet ansvar for at det lokale arbeidet med inntekts- og arbeidsvilkår blir tilfredsstillende ivaretatt i samarbeid med yrkesforeningene. Lokalforeningene skal gi praktisk bistand til yrkesforeningene ved valg av tillitsvalgte og ved opplæring, samt dekke utgifter som tillitsvalgte har ved utøvelse av funksjonen. Lokalforeningenes formål og oppgaver: å ha overordnet ansvar for at det lokale arbeidet med inntekts- og arbeidsvilkår blir tilfredsstillende ivaretatt i samarbeid med yrkesforeningene. Lokalforeningene skal gi praktisk bistand til yrkesforeningene ved valg av tillitsvalgte og ved opplæring, samt dekke utgifter som tillitsvalgte har ved utøvelse av funksjonen. 28.03.2015

10 Kari Sollien Norsk Forening for Allmennmedisin § 1-2 Formål § 1-2 Formål Foreningens formål er å fremme den allmennmedisinske fagutviklingen gjennom arbeid med Foreningens formål er å fremme den allmennmedisinske fagutviklingen gjennom arbeid med Grunn- videre- og etterutdanning Grunn- videre- og etterutdanning Spesialistutdanning Spesialistutdanning Forskning, kvalitetsutvikling og etikk Forskning, kvalitetsutvikling og etikk Organisering og utbygging av faget, herunder prioriteringsarbeid og samhandling med andre fagområder Organisering og utbygging av faget, herunder prioriteringsarbeid og samhandling med andre fagområder Internasjonalt arbeid Internasjonalt arbeid Debatt og opplysningsarbeid Debatt og opplysningsarbeid 28.03.2015

11 Kari Sollien Formål forts.. Arbeidet skal skje i samarbeid med Allmennlegeforeningen og være i tråd med Legeforeningens formål og øvrige lovbestemmelser. Arbeidet skal skje i samarbeid med Allmennlegeforeningen og være i tråd med Legeforeningens formål og øvrige lovbestemmelser. I tillegg til egne faglige og vitenskapelige oppgaver skal foreningen bidra til at Legeforeningens arbeid med forskning og at legeutdanningen er av høy kvalitet og at det fag- og helsepolitiske arbeid baseres på oppdatert god medisinsk kunnskap og helhetlige organisering og prioriteringer. I tillegg til egne faglige og vitenskapelige oppgaver skal foreningen bidra til at Legeforeningens arbeid med forskning og at legeutdanningen er av høy kvalitet og at det fag- og helsepolitiske arbeid baseres på oppdatert god medisinsk kunnskap og helhetlige organisering og prioriteringer. Landsstyret kan fastsette utfyllende bestemmelser om de fagmedisinske foreningenes formål, ansvar og oppgaver. Landsstyret kan fastsette utfyllende bestemmelser om de fagmedisinske foreningenes formål, ansvar og oppgaver. 28.03.2015

12 Kari Sollien Allmennlegeforeningen § 1-2 Formål § 1-2 Formål Foreningen skal fremme gode rammebetingelser for allmennmedisinsk(e): Foreningen skal fremme gode rammebetingelser for allmennmedisinsk(e): virksomhet og samarbeide med det øvrige hjelpeapparat virksomhet og samarbeide med det øvrige hjelpeapparat tillitsvalgte, herunder opplæring og organisering av arbeidet tillitsvalgte, herunder opplæring og organisering av arbeidet spesialistutdanning, forskning, kvalitetsutvikling, undervisning og ledelse spesialistutdanning, forskning, kvalitetsutvikling, undervisning og ledelse debatt og opplysningsvirksomhet debatt og opplysningsvirksomhet internasjonalt arbeide internasjonalt arbeide arbeid med organisering, prioritering og ressursfordeling i helsetjenesten arbeid med organisering, prioritering og ressursfordeling i helsetjenesten 28.03.2015

13 Kari Sollien Formål forts.. Foreningen skal fremme gode kollegiale forhold, rekruttere unge leger til allmennmedisin og ivareta medlemmenes økonomiske interesser. Foreningen skal fremme gode kollegiale forhold, rekruttere unge leger til allmennmedisin og ivareta medlemmenes økonomiske interesser. Allmennlegeforeningen har ansvar for rekruttering og valg av Legeforeningens tillitsvalgte som representerer medlemmene overfor deres arbeidsgivere og kontraktsmotparter, innad i Legeforeningen og utad i samfunnet. Allmennlegeforeningen har ansvar for rekruttering og valg av Legeforeningens tillitsvalgte som representerer medlemmene overfor deres arbeidsgivere og kontraktsmotparter, innad i Legeforeningen og utad i samfunnet. Arbeidet skal skje i samarbeide med Norsk forening for allmennmedisin og være i tråd med Legeforeningens formål og øvrige lovbestemmelser. Arbeidet skal skje i samarbeide med Norsk forening for allmennmedisin og være i tråd med Legeforeningens formål og øvrige lovbestemmelser. 28.03.2015

14 Kari Sollien NFA vs Af Vedtektene for de to foreningene speiler hverandre Vedtektene for de to foreningene speiler hverandre Flere treffpunkter for å samordne ”børs og katedral” Flere treffpunkter for å samordne ”børs og katedral” Ledermøter Ledermøter Felles styremøter Felles styremøter Felles årsmøtearrangement Felles årsmøtearrangement 28.03.2015

15 Kari Sollien Allmennlegeforeningen Hver kommune skal ha en hovedtillitsvalgt og en vara. Hver kommune skal ha en hovedtillitsvalgt og en vara. Det kommunale nivå av AF er ALU, Allmennlegeutvalget. Det kommunale nivå av AF er ALU, Allmennlegeutvalget. Blant hovedtillitsvalgt og vara i kommunene i et fylke, velges Landsrådsrepresentanter til AFs Landsråd. Blant hovedtillitsvalgt og vara i kommunene i et fylke, velges Landsrådsrepresentanter til AFs Landsråd. Antall representanter i Landsrådet avhenger av antall medlemmer av AF i fylket. Antall representanter i Landsrådet avhenger av antall medlemmer av AF i fylket. 28.03.2015

16 Kari Sollien Allmennlegeforeningen Landsrådet er AFs øverste organ Landsrådet er AFs øverste organ Første landsrådsrepresentant i fylket sitter også i styret i lokalavdelingen. Første landsrådsrepresentant i fylket sitter også i styret i lokalavdelingen. Blant landsrådsrepresentantene velges allmennlegeforeningens representanter i Legeforeningens Landsstyre. Blant landsrådsrepresentantene velges allmennlegeforeningens representanter i Legeforeningens Landsstyre. Gjennomgående representasjon. Gjennomgående representasjon. 28.03.2015

17 Kari Sollien Allmennlegeforeningen Medlemmer i tariffutvalget Medlemmer i tariffutvalget Forhandlinger av avtaleverket Forhandlinger av avtaleverket Høringer Høringer Utredninger og prosjekter Utredninger og prosjekter Lokale lønnsforhandlinger i kommunene. (kapittel 5 i HTA) Lokale lønnsforhandlinger i kommunene. (kapittel 5 i HTA) 28.03.2015

18 AF-styrets arbeidsprogram Rekruttering Det må bli enklere å etablere seg som fastlege. Kommunene har ansvaret, og må bruke positive virkemidler som for eksempel fast lønn, etableringsstøtte og veiledning Spesialistutdanningen må bli mer strukturert og effektiv blant annet gjennom å sikre tilgang til utdanningsstillinger i sykehus 28.03.2015Kari Sollien

19 forts Allmennlegenes rolle i kommunen Det må være samsvar mellom oppgaver og ressurser både i fastlegepraksis og i kommunale stillinger. Kommunalt akutt døgnopphold må ikke etableres uten forsvarlig legetjeneste. o Ansettelse av fastleger i annet allmennmedisinsk arbeid i kommunen skal baseres på frivillige avtaler, ikke pålegg 28.03.2015Kari Sollien

20 Ved arbeid for kommunen inkludert legevakt, skal fastleger få dekket sine reelle løpende utgifter. Fastleger skal delta i utvikling og drift av fastlegeordningen og samhandlingsreformen lokalt, herunder delta i kommunens forhandlinger med helseforetaket. Kommunen må avsette budsjettmidler til frikjøp av fastleger til dette arbeidet. 28.03.2015Kari Sollien

21 God drift av LSU og ALU er avgjørende. LSU og andre kommunale samarbeidsmøter skal honoreres tilsvarende takst 14. Næringsdrift er viktigste driftsform for fastleger. AF vil lage et policydokument om temaet. Individuelle legeundersøkelser som i dag utføres på helsestasjon og i skolehelsetjenesten, må gjøres hos egen fastlege. Det bør etableres meritterende lederutdanning for leger i kommunehelsetjenesten 28.03.2015Kari Sollien

22 Legevakt Organiseringen av legevakt må forbedres. Styret vil utarbeide et policydokument med fokus på kvalitetsstandarder og rammevilkår tilpasset variasjon i demografi og geografi. Ved beregning av total arbeidstid må alle fastlegens arbeidsoppgaver medregnes, også den arbeidstiden som utføres som selvstendig næringsdrivende. Ved behov for hvile etter vakt må legen få dekket reelle driftskostnader. Vaktarbeid som medfører mer enn 200 beregnede aktive vakttimer i året, skal ikke kunne pålegges. 28.03.2015Kari Sollien

23 Samarbeid med NAV Lokale samarbeidsmøter med NAV gjennomføres på dagtid og honoreres tilsvarende takst 14. IKT Et nødvendig EPJ-løft og utvikling av bedre elektronisk samhandling er helt avgjørende for pasientsikkerhet og kvalitet. Dette må finansieres av staten 28.03.2015Kari Sollien

24 Utfordringer Selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende Arbeidsgivere Arbeidsgivere Maktmidler kan ikke brukes på samme måte som hos arbeidstakere. Maktmidler kan ikke brukes på samme måte som hos arbeidstakere. Hva ønsker og trenger dere? Hva ønsker og trenger dere? 28.03.2015

25 Kari Sollien28.03.2015

26 28.03.2015


Laste ned ppt "Kari Sollien Grunnkurs B, EU-kurs 2 Ilsetra 2015 28.03.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google