Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnkurs B, EU-kurs 2 Ilsetra 2015 09.04.2017 Kari Sollien.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnkurs B, EU-kurs 2 Ilsetra 2015 09.04.2017 Kari Sollien."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnkurs B, EU-kurs 2 Ilsetra 2015 Kari Sollien

2 Tillitsvalgtsapparatet
Lokalt og sentralt Kari Sollien

3 Kari Sollien

4 Et stort konsern Egenkapital pr 31.12.2013 var nesten 1,3 mrd kr
97 % er bundne midler, blant annet i ulike fond Ca 140 årsverk i sekretariatet. Mange jurister og økonomer. Viktig fagpolitisk premissleverandør med god kontakt med myndighetene. Svært avhengig av kapitalinntekter. Hvis vi bare skulle klare oss med kontingentinntekter ville vi måtte kutte Kari Sollien

5 Ny drakt Organisasjonsutviklingsprosess over flere år
Nye lover og ny organisasjon fra Økt vekt på den faglige profilen. Flere FaMe-representanter i Landsstyret. Regionutvalg Kari Sollien

6 Tre likeverdige søyler
Lokalforeningene – Oppland legeforening Yrkesforeningene - Allmennlegeforeningen Fagmedisinske foreninger (FaMer) – Norsk forening for allmennmedisin Obligatorisk medlemskap i alle tre søyler Kari Sollien

7 Landsstyret Foreningens øverst organ Velger Sentralstyret
Fastsetter lover/lovendringer Godkjenner budsjett og regnskap Diskuterer og vedtar foreningens politikk Møtes årlig Kari Sollien

8 Hva gjør moderforeningen for deg?
Utdanningsfond SOP Råd og hjelp fra sekretariatet Rettshjelpsordningen Forhandlinger Politisk påvirkning Nasjonal nemndsordning for kjøp og salg av allmennlegepraksis. Lånefondet Juridisk hjelp Medietrening/rådgivning Kari Sollien

9 Lokalforeningen Egne vedtekter
Representanter fra ulike organisasjonsledd i fylket, blant annet 1.landsråd i Allmennlegeforeningen. Lokal fagpolitisk aktør Lokalforeningenes formål og oppgaver: å ha overordnet ansvar for at det lokale arbeidet med inntekts- og arbeidsvilkår blir tilfredsstillende ivaretatt i samarbeid med yrkesforeningene. Lokalforeningene skal gi praktisk bistand til yrkesforeningene ved valg av tillitsvalgte og ved opplæring, samt dekke utgifter som tillitsvalgte har ved utøvelse av funksjonen. Kari Sollien

10 Norsk Forening for Allmennmedisin
§ 1-2  Formål Foreningens formål er å fremme den allmennmedisinske fagutviklingen gjennom arbeid med  Grunn- videre- og etterutdanning Spesialistutdanning Forskning, kvalitetsutvikling og etikk Organisering og utbygging av faget, herunder prioriteringsarbeid og samhandling med andre fagområder Internasjonalt arbeid Debatt og opplysningsarbeid  Kari Sollien

11 Formål forts.. Arbeidet skal skje i samarbeid med Allmennlegeforeningen og være i tråd med Legeforeningens formål og øvrige lovbestemmelser.  I tillegg til egne faglige og vitenskapelige oppgaver skal foreningen bidra til at Legeforeningens arbeid med forskning og at legeutdanningen er av høy kvalitet og at det fag- og helsepolitiske arbeid baseres på oppdatert god medisinsk kunnskap og helhetlige organisering og prioriteringer.  Landsstyret kan fastsette utfyllende bestemmelser om de fagmedisinske foreningenes formål, ansvar og oppgaver.  Kari Sollien

12 Allmennlegeforeningen
§ 1-2 Formål Foreningen skal fremme gode rammebetingelser for allmennmedisinsk(e): virksomhet og samarbeide med det øvrige hjelpeapparat tillitsvalgte, herunder opplæring og organisering av arbeidet spesialistutdanning, forskning, kvalitetsutvikling, undervisning og ledelse debatt og opplysningsvirksomhet internasjonalt arbeide arbeid med organisering, prioritering og ressursfordeling i helsetjenesten Kari Sollien

13 Formål forts.. Foreningen skal fremme gode kollegiale forhold, rekruttere unge leger til allmennmedisin og ivareta medlemmenes økonomiske interesser.  Allmennlegeforeningen har ansvar for rekruttering og valg av Legeforeningens tillitsvalgte som representerer medlemmene overfor deres arbeidsgivere og kontraktsmotparter, innad i Legeforeningen og utad i samfunnet.  Arbeidet skal skje i samarbeide med Norsk forening for allmennmedisin og være i tråd med Legeforeningens formål og øvrige lovbestemmelser. Kari Sollien

14 NFA vs Af Vedtektene for de to foreningene speiler hverandre
Flere treffpunkter for å samordne ”børs og katedral” Ledermøter Felles styremøter Felles årsmøtearrangement Kari Sollien

15 Allmennlegeforeningen
Hver kommune skal ha en hovedtillitsvalgt og en vara. Det kommunale nivå av AF er ALU, Allmennlegeutvalget. Blant hovedtillitsvalgt og vara i kommunene i et fylke, velges Landsrådsrepresentanter til AFs Landsråd. Antall representanter i Landsrådet avhenger av antall medlemmer av AF i fylket. Kari Sollien

16 Allmennlegeforeningen
Landsrådet er AFs øverste organ Første landsrådsrepresentant i fylket sitter også i styret i lokalavdelingen. Blant landsrådsrepresentantene velges allmennlegeforeningens representanter i Legeforeningens Landsstyre. Gjennomgående representasjon. Kari Sollien

17 Allmennlegeforeningen
Medlemmer i tariffutvalget Forhandlinger av avtaleverket Høringer Utredninger og prosjekter Lokale lønnsforhandlinger i kommunene. (kapittel 5 i HTA) Kari Sollien

18 AF-styrets arbeidsprogram
Rekruttering Det må bli enklere å etablere seg som fastlege. Kommunene har ansvaret, og må bruke positive virkemidler som for eksempel fast lønn, etableringsstøtte og veiledning Spesialistutdanningen må bli mer strukturert og effektiv blant annet gjennom å sikre tilgang til utdanningsstillinger i sykehus Kari Sollien

19 forts Allmennlegenes rolle i kommunen
Det må være samsvar mellom oppgaver og ressurser både i fastlegepraksis og i kommunale stillinger. Kommunalt akutt døgnopphold må ikke etableres uten forsvarlig legetjeneste. o   Ansettelse av fastleger i annet allmennmedisinsk arbeid i kommunen skal baseres på frivillige avtaler, ikke pålegg Kari Sollien

20 Ved arbeid for kommunen inkludert legevakt, skal fastleger få dekket sine reelle løpende utgifter. 
Fastleger skal delta i utvikling og drift av fastlegeordningen og samhandlingsreformen lokalt, herunder delta i kommunens forhandlinger med helseforetaket. Kommunen må avsette budsjettmidler til frikjøp av fastleger til dette arbeidet. Kari Sollien

21 God drift av LSU og ALU er avgjørende
God drift av LSU og ALU er avgjørende. LSU og andre kommunale samarbeidsmøter skal honoreres tilsvarende takst 14. Næringsdrift er viktigste driftsform for fastleger. AF vil lage et policydokument om temaet. Individuelle legeundersøkelser som i dag utføres på helsestasjon og i skolehelsetjenesten, må gjøres hos egen fastlege. Det bør etableres meritterende lederutdanning for leger i kommunehelsetjenesten  Kari Sollien

22 Legevakt Organiseringen av legevakt må forbedres. Styret vil utarbeide et policydokument med fokus på kvalitetsstandarder og rammevilkår tilpasset variasjon i demografi og geografi. Ved beregning av total arbeidstid må alle fastlegens arbeidsoppgaver medregnes, også den arbeidstiden som utføres som selvstendig næringsdrivende. Ved behov for hvile etter vakt må legen få dekket reelle driftskostnader. Vaktarbeid som medfører mer enn 200 beregnede aktive vakttimer i året, skal ikke kunne pålegges. Kari Sollien

23 Samarbeid med NAV Lokale samarbeidsmøter med NAV gjennomføres på dagtid og honoreres tilsvarende takst 14. IKT Et nødvendig EPJ-løft og utvikling av bedre elektronisk samhandling er helt avgjørende for pasientsikkerhet og kvalitet. Dette må finansieres av staten Kari Sollien

24 Utfordringer Selvstendig næringsdrivende Arbeidsgivere
Maktmidler kan ikke brukes på samme måte som hos arbeidstakere. Hva ønsker og trenger dere? Kari Sollien

25 Kari Sollien

26 Kari Sollien


Laste ned ppt "Grunnkurs B, EU-kurs 2 Ilsetra 2015 09.04.2017 Kari Sollien."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google