Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariffpolitiske utfordringer mot 2010 Tariffpolitiske utfordringer mot 2010 Mellomoppgjøret 2009 - med fokus på pensjon KS strategikonferanser 2009 Kirsti.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariffpolitiske utfordringer mot 2010 Tariffpolitiske utfordringer mot 2010 Mellomoppgjøret 2009 - med fokus på pensjon KS strategikonferanser 2009 Kirsti."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariffpolitiske utfordringer mot 2010 Tariffpolitiske utfordringer mot 2010 Mellomoppgjøret 2009 - med fokus på pensjon KS strategikonferanser 2009 Kirsti Vassbotn rådgiver KS Forhandling Møre- og Romsdal

2 KS Forhandling -Tariff 2009 Sentrale tariffpolitiske utfordringer 2009 - Mellomoppgjøret -ferdig med lønnsforhandlinger? -pensjon - Særavtalen SFS 2213 (arbeidstid for undervisningspersonalet ) Hovedavtalen 2010 Hovedtariffoppgjøret Forberedelser: Partssammensatte utvalg Forskning og utredning

3 KS Forhandling -Tariff 2009 Mellomoppgjøret 2009 Avtalt i 2008 – virkning 1. mai 2009: –Generelt tillegg 3,1% (min. 9000,-) Minstelønn  Disponert om lag 4,7% Inntektspolitikk –Finanskrisen –Nedjusterte prognoser for lønnsvekst –Renta kuttes ytterligere 0,5 % 4.febr. Regjeringens kontaktutvalg 3. febr. –Tema: de økonomiske utsiktene og inntektsoppgjøret 2009, herunder pensjon KS spør: Hva skal til for at det kan gis ytterligere lønnsreguleringer i 2009?

4 KS Forhandling -Tariff 2009 Foreløpige tall - 2009 Overheng til 20092,3 % Antatt lønnsglidning i 20090,26 % Gen tillegg(m kr 9000/3,1 % pr 1. mai)2,0 % Minstelønnsendringer1. mai0,2 % Beregnet årslønnsvekst 2008 - 2009 4,72 % I skatteberegningene på 2 mrd er det tatt hensyn til nytt lønnsanslag i 2009 på 4 ¼ pst, ned fra 5 pst landet som helhet I beregningen av kompensasjonen av skattesvikten til kommunesektoren - deflatorberegning - er det tatt hensyn til at kommunesektoren allerede har fremforhandlet en avtale på 4,7 pst i 2009.

5 KS Forhandling -Tariff 2009 Pensjon - offentlig tjenestepensjon og AFP – Viktigste tema i mellomoppgjøret Avtalt forhandlingstema i 2009

6 KS Forhandling -Tariff 2009 Nye runder om pensjon LO leder Roar Flåthen vil ikke høre snakk om nullloppgjør og lønnsfrys i årets mellomoppgjør Pensjonsspørsmålet blir den største utfordringen i årets oppgjør Det blir ingen fredelig løsning på årets oppgjør uten et resultat som ikke svekker dagens pensjonsordninger. Fagforbundets leder Jan Davidsen sier klart at pensjonsspørsmålet må løses slik at det er igjenkjennbart fra dagens system

7 KS Forhandling -Tariff 2009 Prinsippskisse - dagens pensjonsordninger for offentlig ansatte Alderspensjon fra folketrygden ved 67år Tjeneste- pensjons- beregnet AFP Tjenestepensjon med samordningsfradrag 67årAlder65år62år 66 % AFP 62–64 AFP-tillegg Pensjonstr.

8 KS Forhandling -Tariff 2009 Stortinget Offentlige tjenestepensjoner tilsvarende to tredeler av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres Tilpasses den nye folketrygdmodellen, uten at dette svekker pensjonen, men med delingstall og ny indeksering.

9 KS Forhandling -Tariff 2009 Lovforslag om ny alderspensjon i folketrygden 13.februar 2009 Det skal lønne seg å arbeide. Inntektspensjonen tjenes opp over hele livet ved at alle år fra 13 til 75 teller med. Alle sikres en minsteinntekt (garantipensjon) på nivå med dagens minstepensjon. De med lav opptjening får pensjon ut over minstenivået, slik at ”minstepensjonsfella” faller bort. Pensjonsopptjening ved ulønnet omsorg for små barn, ved pleie av eldre, syke og funksjonshemmede, og til arbeidsledige og personer som avtjener førstegangstjeneste. Nye alderspensjonister kan ta ut pensjon i alderen 62 til 75 år. Mulig å ta ut gradert pensjon, og å kombinere arbeid og pensjon fritt uten avkorting av pensjonen.

10 KS Forhandling -Tariff 2009 Uttak alderspensjon fra FT: Velge tidspunkt selv, tidligst fra 62 år. Delpensjon Lønn uten avkorting av pensjon. Ny måte å tenke pensjon på Løpende pensjoner reguleres med lønnsvekst fratrukket 0,75% - dette jf siste høringsdokumentet fra departementet Kommer ny opptjeningsmodell, men det er på uttakssiden de mest dramatiske endringene kommer!

11 KS Forhandling -Tariff 2009 Effekter av ny folketrygdmodell – Delingstall/Levealdersjustering Sterk avkorting ved tidligpensjonering – Total pensjonsutbetaling skal være uavhengig av når man velger å ta ut pensjon Når levealderen øker må man enten ta pensjonsuttaket senere eller få lavere årlig utbetaling

12 KS Forhandling -Tariff 2009 Uttak av AFP Kan tas ut fra fylte 62 år – senere uttak gir høyere årlig utbetaling Nøytral modell – Samlede utbetalinger ikke påvirket av uttaksalder Ingen avkorting mot arbeidsinntekt Uttak kan ikke skje etter 70 år

13 KS Forhandling -Tariff 2009 Føringer fra tariffoppgjøret 2008 Offentlig TP skal, sammen med pensjon fra FT og AFP, sikre et samlet pensjonsnivå fra 2010 i samsvar med stortingsforliket av 26.mai 2005 Offentlig ansatte skal sikres et godt pensjonssystem fra 62 år, også personer som har hatt lave inntekter

14 KS Forhandling -Tariff 2009 Føringer fra 2008 - forts Man skal tjene opp mer pensjon hvis man jobber lenger, og den årlige pensjonen skal være høyere desto senere den tas ut Kombinasjon arbeid pensjon – uten avkorting Hensynet til mobilitet i arbeidsmarkedet må ivaretas Sikring mot at en rask innfasing gir særlig uheldige utslag Partssammensatt utvalg offentlig sektor- avgi rapport 27.febr.

15 KS Forhandling -Tariff 2009 Valg av modell Modifisert versjon av dagens ordning (bruttoordning) Påslagsmodell (nettoordning)

16 KS Forhandling -Tariff 2009 Tilpasning av tjenestepensjons- ordningene til folketrygden Brutto/netto? Alder for uttak? 66%?/65år?? 30-års-regel/Alleårsregel? Sluttlønn? Mobilitet? Arbeidsinsentiver Overgangsordninger rettsvern

17 KS Forhandling -Tariff 2009 Partenes utgangspunkt Arbeidsgiver Arbeidstakerne -Godt nivå - Godt nivå -Ytelsesbasert/godt - Brutto -Forutsigbarhet - Forutsigbarhet -Bærekraftig !! - Bærekraftig ? -Tilpasset FT ! - Tilpasset FT ? -Enkelt å ”betjene” – Enkelt resultat -”Sliterne” ? - ”Sliterne” ! -Særaldersgrenser? - Særaldersgrenser!

18 KS Forhandling -Tariff 2009 Øvrige temaer Særaldersgrenser AFP Kostnader/finansiering!!!

19 KS Forhandling -Tariff 2009 Ytelse/innskudd Hvem sitter med risikoen? Arbeidsgiver Kjent kostnad Ukjent kostnad Kjent pensjon Ukjent pensjon Arbeidstaker Innskudds- pensjon Ytelses- pensjon

20 KS Forhandling -Tariff 2009 KS krever at de ansatte betaler ! Unio-leder Anders Folkestad varsler knallhard kamp for å bevare de offentlig ansattes gode tjenestepensjons- ordning i vårens lønnsoppgjør. Han er villig til å drøfte tilpasninger til den nye folketrygden, men nekter å gi fra seg det han kaller «stabbesteinene»: –full opptjening etter 30 år –garantien om 66 % av sluttlønn i pensjon (bruttogrntn). «SVÆRT DYRT». - Det blir svært dyrt for kommunene dersom de ansatte skal beholde dagens pensjonsordning Dette blir ekstremt komplisert, sier forhandlingsleder Per Kristian Sundnes i KS KS mener regjeringen må bidra

21 KS Forhandling -Tariff 2009 Etter mellomoppgjøret… Høsten 2009 SFS 2213 – Arbeidstidsavtalen Hovedavtalen Tidlig i 2010 Partsammensatte utvalg før tariff 2010 Forskning og utredning –Arbeidstid –Avtalesystem

22 KS Forhandling -Tariff 2009 Arbeidstid for undervisningspersonalet -fokus på kvalitet i undervisningen - avtalehistorikk Mars 2004 1.5.2006 2007/08 2008/09 2009/2010 Større del av arb.tid på skolene, leseplikter m.v. videreført fra reglene i Staten System- endring m/ lokale avtaler. Sentral avtale gjelder i 2006/07 Lokale avtaler Skoleårene Lokal uenighet: Lokal uenighet: sentral behandling. Kan kreve tilbakefall til sentral avtale Lokal uenighet: Lokal uenighet: (1) sentral bistand (2) sentral behandling (3) Sentral nemnd

23 KS Forhandling -Tariff 2009 Arbeidstid for undervisningspersonalet FoU- grunnlag for prioriteringer Er dagens avtalemodell hensiktsmessig? Hva er det i tilfelle ønskelig å endre? - selve modellen med lokal avtale? - intensjoner, prosess, prosedyrer? - innhold i sentral avtale? Lokalt engasjement blir viktig for å få kvalitet i undersøkelsen

24 KS Forhandling -Tariff 2009 FoU Lønns og forhandlingssystem Praktiseringen og anvendbarheten av lønns- og forhandlingssystemet Hemmer eller fremmer systemet muligheter til å møte lokale utfordringene ? Er det utformet slik at det kan ivareta utfordringene i arbeidsmarkedet rekruttere, utvikle og beholde gode arbeidstakere, stimulere arbeidstakere til kompetansehevende tiltak? Lokalt engasjement er viktig for å få kvalitet i undersøkelsen

25 KS Forhandling -Tariff 2009 Hovedavtalen – utløp 31.12.2009- Endringer ved forrige revisjon: –Intensjoner og formål –Tillitsvalgtressurser –Gjenstående overgangsordninger uvp. Gjennomført fellesopplæring i 2007 –Sentralt og lokalt KS spør: Bør KS foreslå endringer i Hovedavtalen? I så tilfelle på hvilke områder?

26 KS Forhandling -Tariff 2009 Hovedoppgjøret 2010 HTA Mange utvalg Økonomi –Pensjon ?? –Innspill fra medlemmene Arbeidstidsavtalen ? –Innspill fra medlemmene

27 KS Forhandling -Tariff 2009 Oppsummert Mellomoppgjøret vil handle om pensjon De sentrale parter jobber i prosesser mot Tariff 2010 –Endring av avtalestruktur, lønns- og forhandlingssystem? KS oppdragsgiver for forskning på dagens system I 2009 reforhandles: –Hovedavtalen –Arbeidstidsavtalen KS oppdragsgiver for forskning på status lokale avtaler


Laste ned ppt "Tariffpolitiske utfordringer mot 2010 Tariffpolitiske utfordringer mot 2010 Mellomoppgjøret 2009 - med fokus på pensjon KS strategikonferanser 2009 Kirsti."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google