Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgiverforum KS - BTV Tariffoppgjøret og kompetansekartlegging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgiverforum KS - BTV Tariffoppgjøret og kompetansekartlegging."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsgiverforum KS - BTV Tariffoppgjøret og kompetansekartlegging

2 KS Forhandling -Tariff 2009 D i s p o s i s j o n •Meklingen –prosess, alternativer og løsning •Forhandlingene –resultater og oppfølging –lokale forhandlinger, beregninger •Kompetansekartlegging –veien videre •Åpen post 

3 KS Forhandling -Tariff 2009 Meklingen - Pensjon •Parallell mekling – felles fristutløp –Kun pensjon som tema i vårt tariffområde •Partssammensatt ekspertgruppe på tvers av tariffområdene –AID holdt i ”trådene” •Fremdriften – hva skjedde?

4 KS Forhandling -Tariff 2009 Mekling 18.-20.5 Meklings åpning 4.5 T a r i f f 2 0 0 9 Forh. start 15.4 Mekling 25.-26.5 AID 2.-3.6 27.5 kl. 0300 Mekling på vent 4.6 kl. 05.00 Løsning 11.3 rapport PSU Brudd 30.4

5 KS Forhandling -Tariff 2009 Føringer fra tariffoppgjøret 2008 •Offentlig TP skal, sammen med pensjon fra FT og AFP, sikre et samlet pensjonsnivå fra 2010 i samsvar med stortingsforliket av 26.mai 2005 •Offentlig ansatte skal sikres et godt pensjonssystem fra 62 år, også personer som har hatt lave inntekter •Man skal tjene opp mer pensjon hvis man jobber lenger, og den årlige pensjonen skal være høyere desto senere den tas ut •Kombinasjon arbeid pensjon – uten avkorting •Hensynet til mobilitet i arbeidsmarkedet må ivaretas •Sikring mot at en rask innfasing gir særlig uheldige utslag

6 KS Forhandling -Tariff 2009 Løsningen •Offentlig tjenestepensjon videreføres; –67år (alder) /30år (opptjening) /66% nivå –Ingen endring før 2011 •Fra 2011 –Skal OFTP levealdersjusteres som FT –Individuell garanti for de med mindre enn 15 år igjen til 67 år (66/67/30) – skjermes fra levealdersjustering

7 KS Forhandling -Tariff 2009 •Fra 2011 skal løpende pensjoner reguleres som i folketrygden, lønnsvekst fratrukket 0,75% •Kan også bli nødvendig med noen andre nødvendige tilpasninger til folketrygden •AFP løper videre uendret som tidligpensjonsordning (62-67), dvs ikke ny som i privat sektor hvor den er livsvarig

8 KS Forhandling -Tariff 2009 Mindre fleksibilitet fra 2011 enn forventet •Ikke arbeid + pensjon uten avkorting som i folketrygden •Kan ikke ta ut tjenestepensjon fra før 67 år Ikke økte kostnader for kommunesektoren

9 KS Forhandling -Tariff 2009 Kostnader ved ordningen •15-års garanti = kostnad, men begrenset •Videreført AFP = dagens kostnadsbilde •Indeksering (0,75%) = besparelse •Levealderjustering = Oppnås fullt ut for kullene 1958 og senere •Helhetsbilde: pensjonskostnader om lag på dagens nivå eller noe lavere •Forhold ikke berørt: særaldersgrense, uførepensjon, etterlattepensjon m.v

10 KS Forhandling -Tariff 2009 Tariff 2009: Forhandlingene •KS: stoppordre utbetaling av ny lønn –B-rundskriv nr. 6/2009 •Regulering 2. avtaleår –Kun en runde med krav / tilbud •Bruddprotokoll som fastslår at kun pensjon er tema i mekling •Lønnstillegg avtalt i 2008 –Forøvrig avklaringer mellom forhandlingsledere

11 KS Forhandling -Tariff 2009 Øvrige krav- status og avklaringer •2009: Minstelønn – lokalt tillegg fra 2008 - lønnsansiennitet •Minstelønn unge arbeidstakere •Fysioterapeut i turnusåret •Avlønning hovedtillitsvalgt •Lønnsvilkår NAV-kontoret •Lokale lønnsforhandlinger •Meklingsløsning 2008 -oppfølging i tariffperioden

12 KS Forhandling -Tariff 2009 Generelt tillegg og ny minstelønn pr. 1.5.2009 •2008: Pr. 1.5.2009 gis generelt lønnstillegg på 3,1 %, dog minst kr. 9000,- •Minstelønnssatsene ble endret og omfatter generelt tillegg. •Ikke ytterligere sentrale lønnsreguleringer •B-rundskriv nr. 6/2009:K ommentarer og presiseringer om hvordan sentrale lønnstillegg avtalt pr. 1.5.2009 skal forstås og iverksettes.

13 KS Forhandling -Tariff 2009 Minstelønn for unge arbeidstakere •Minstelønn for unge arbeidstakere er ikke endret pr. 1.5.2009, jfr, HTA kapittel 4. Unge arbeidstakere i stilling pr. 1.5.2009 skal ha det generelle tillegget, som for disse utgjør kr. 9000,-. Lønnssatsene for unge arbeidstakere er minstelønn. Kommunen kan avlønne ut over dette. •Minstelønn for arbeidstakere yngre enn 16 år er kr. 179 000,- •Minstelønn for arbeidstakere fra 16 år til 18 år er kr. 201 300,-

14 KS Forhandling -Tariff 2009 Fysioterapeut i turnusåret •Fra 1.5.2009 er lønn for fysioterapeut i turnusåret minimum kr. 279 000. Beløpet ble regulert i forbindelse med reforhandling av sentral forbundsvis særavtale 2302 Fysioterapitjenesten.

15 KS Forhandling -Tariff 2009 Lokale lønnsforhandlinger •Det minnes for ordens skyld om at lokale lønnsforhandlinger for ansatte omfattet av Hovedtariffavtalens kapittel 3.4 og kapittel 5 skal gjennomføres med grunnlag i de respektive forhandlingsbestemmelser. Avlønning hovedtillitsvalgt / fellestillitsvalgt •De sentrale parter legger til grunn at det i årets vurdering av avlønning av frikjøpte tillitsvalgte i henhold til HTA kapittel 3, pkt. 3.5 gis den regulering på linje med den som er foretatt for stillinger i HTA kapittel 4.

16 KS Forhandling -Tariff 2009 Lønnsvilkår ved NAV-kontoret •Arbeidet lokalt må følges opp i tråd med partenes forutsetninger nedfelt i pkt. V, litra d) fra meklingsmannens møtebok I 2008. Det er kommunens ansvar å kartlegge eventuelle lønnsforskjeller ved NAV-kontoret. Lokale lønnsforhandlinger kan opptas i henhold til HTAs forhandlingsbestemmelser

17 KS Forhandling -Tariff 2009 Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter SGS 1701 •Et partssammensatt utvalg har utarbeidet og anbefalt nytt lønnsystem for avtalen. •Gjennom årets forhandlinger er lønnssystemet nå innført i tråd med utvalgets anbefalinger. •KS Bedrift vil utarbeide praktisk informasjon til berørte bedrifter/virksomheter om konsekvenser og aktivisering av lønnssystemet i særavtalen.

18 KS Forhandling -Tariff 2009 Sikring 20 års ansiennitet Resultat av meklingen 2008: •Pr 1/5-2009 skal ansatte med 20 års ansiennitet avlønnesmed minst kr 300.000 •Fra 1/5-2010 skal dette beløpet reguleres med samme vekstregulering som folketrygdens G

19 KS Forhandling -Tariff 2009 Økonomisk ramme - avtalt i 2008 Årslønnsvekst •Overheng til 20092,3 % •Antatt lønnsgl. i 20090,23 % •G.T. minst kr 9000/3,1% pr 1. mai2,03 % •Minstelønnsendringer1. mai0,18 % •-------------------------------------------------------- •Beregnet årslønnsvekst 2008 - 2009 4,74 % •==============================================

20 KS Forhandling -Tariff 2009 •Snittlønn 2008 (over hele året) •Lønn pr. des. 2008 •Eks: overheng kap 5= 2.5% Ramme kap 4 = 4,74% - overheng 2,5 % - lokal glidning x% Forhandlingsutgangspunkt = 2,24 % (-x) Datovekst, dvs. det påslaget som skal gis 1/5: 2,24 x 12 8 = 3,36% •OBS: Strukturendringer, kapittelvandring, mm Beregne egen ramme i kap 5 Differansen = overhenget

21 KS Forhandling -Tariff 2009 KOMPETANSEKARTLEGGING

22 KS Forhandling -Tariff 2009 Lønnsforhandlinger i tariffperioden De sentral parter forutsetter at disse gjennomføres i god tid før hovedtariffoppgjøret i 2010

23 KS Forhandling -Tariff 2009 ÅPEN POST


Laste ned ppt "Arbeidsgiverforum KS - BTV Tariffoppgjøret og kompetansekartlegging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google