Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS5880 Finansmarkedsrett Forelesninger i valgfag (H 2014) Trude Myklebust Stipendiat, tilknyttet Finansmarkedsprosjektet (IFP)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS5880 Finansmarkedsrett Forelesninger i valgfag (H 2014) Trude Myklebust Stipendiat, tilknyttet Finansmarkedsprosjektet (IFP)"— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS5880 Finansmarkedsrett Forelesninger i valgfag (H 2014) Trude Myklebust Stipendiat, tilknyttet Finansmarkedsprosjektet (IFP)

2 Prospekter Vphl. kapittel 7 Prospektdirektivet Hva er et prospekt? – informasjonsdokument Gjelder for omsettelige verdipapirer, jf. vphl. § 2-2 annet ledd

3 Prospekter (forts.) Hensynene bak reglene: – sikre investorene god informasjon for sin investeringsbeslutning – lette adgangen til å innhente kapital over landegrensene Prospektplikten utløses av to situasjoner: – tilbud om kjøp eller tegning som rettes til 150 personer eller flere og gjelder et beløp på minst 1000000 euro (§ 7-2) – ved opptak til notering på regulert marked (§ 7-3)

4 Prospekter (forts.) Innhold i prospektet – utgangspunkt: – nødvendig for å foreta en velfundert investeringsbeslutning, jf. § 7-13 Skille registreringsprospekt og EØS-prospekt

5 Prospekter (forts.) EØS-prospekt (§ 7-7): – Opptak til notering på regulert marked – Tilbud framsatt i EØS-land som gjelder beløp på mer enn 5 mill. euro. – EØS-prospekter har mer utførlige krav og må godkjennes av Finanstilsynet før de offentliggjøres, jf. § 7-7 – Innhold – verdipapirforskriften § 7-13 Gjensidig anerkjennelse av EØS-prospekt, jf. § 7-9

6 Prospekter (forts.) Registreringsprospekt har mindre utførlige krav og skal ikke godkjennes, men sendes foretaksregisteret før offentliggjøring, jf. § 7- 10 – Innhold – verdipapirforskriften § 7-14

7 Prospekter (forts.) Offentliggjøring av prospekt – Senest når tilbudsperioden starter eller notering foretas, jf. § 7-19 Ansvar § 7-18

8 Markedsmanipulasjon Står i kapittel 3. Generelle atferds- bestemmelser Stammer fra markedsmisbruksdirektivet Kapittel 3 omfatter også innsidereglene, investeringsanbefalinger (§ 3-10), shortsalg (3- 14 (tidl. § 10-4)), forbud mot urimelige forretningsmetoder (§ 3-9)

9 Kort repetisjon av innsidereglene Definisjonen av innsideinformasjon (§3-2) Forbudet mot ulovlig innsidehandel (§3-3) Forebyggende regler – Taushetsplikt/aktsom håndtering (§3-4) – Listeføring (§3-5) – Undersøkelsesplikt og meldeplikt ved handler av primærinnsidere (§3-6 og § 4-1) – Rådgivningsforbud (§3-7) Rapporteringsplikt ved mistanke (§3-11) Sammenhengen med reglene om løpende informasjonsplikt i vphl. Kapittel 5

10 Markedsmanipulasjon Vphl. § 3-8 Formål og hensyn Straffbart, vphl. § 17-3 – Forsettlig eller uaktsomt – Bøter eller fengsel inntil 6 år

11 Definisjon Definisjon - § 3-8 annet ledd nr. 1-3, med utfyllende regler i forskrift. Objektivt gjerningsinnhold. – Transaksjoner/ordre som gir villedende signaler og kunstige kurser – Villedende atferd – Utbredelse av villedende opplysninger Unntak - § 3-12

12 Kort om shortsalg Vphl. § 3-14 (tidl. § 10-4, jf. boka s. 228) Flyttet til § 3-14 og virkeområdet utvidet fra bare vp-foretak til alle selgere, Prop. 84 L (2009-2010) Finansielle instrumenter som nevnt i § 2-2 første ledd nr. 1 til 3 Dekket shortsalg – må ha tilgang slik at rettidig levering er sikret på avtaletidspunktet

13 Multilateral handelsfasilitet (MHF) Hva er en MHF? – Vphl. § 2-3 fjerde ledd Multilateralt system Legges til rette for omsetning av finansielle instrumenter I samsvar med objektive regler Konsesjonspliktig investeringstjeneste, jf. vphl. § 2-1 første ledd nr. 7

14 Multilateral handelsfasilitet (forts.) Vphl. kapittel 11 – Krav til organisering i henhold til 9-11 Og: – Objektive handelsregler – Regler om hvilke papirer som kan handles – Tilstrekkelig informasjon til å foreta en velfundert investeringsbeslutning – Regler om oppgjør


Laste ned ppt "JUS5880 Finansmarkedsrett Forelesninger i valgfag (H 2014) Trude Myklebust Stipendiat, tilknyttet Finansmarkedsprosjektet (IFP)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google