Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samerettsutvalg II -konsekvenser for jakt og fiske på statsgrunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samerettsutvalg II -konsekvenser for jakt og fiske på statsgrunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samerettsutvalg II -konsekvenser for jakt og fiske på statsgrunn

2 Samerettsutvalg II (SRU II) SRU II ble opprettet i 2001 –Bredt sammensatt – FRIFO var representert Utdrag fra punkter i mandatet –Kartlegge og identifisere samiske bruks- og eierrettigheter –Forvaltningsordninger for Nordland og Troms med lokal forankring Vurdere innføring av fjelloven i Nordland og Troms Vurdere om forslag til løsninger kan gjennomføres ved tillempinger i eksisterende forvaltningsordninger –Ivareta samiske interesser og samtidig fremme forslag om forvaltningsordninger som også ivaretar hensynet til andre samfunnsinteresser

3 SRU II – noen hovedpunkter fra utvalgsinnstillingen SRU II avga sin innstilling 3. desember 2007 Omfattende innstilling –bred folkerettslig plattform folkerettslige forpliktelser gjennomgående ivaretatt –hensynet til allmennheten vektlagt –forslag om ny forvaltningsmodell for Nordland og Troms Hålogalandsallmenningen Revidert Statskog –Videreføring av dagens forvaltningsmodell i områdene sør for Nordland kun små justeringer

4 Vurderingsdel av utvalgsinnstilling Kartlegging av rettigheter –Kommisjon og særdomstol Parallell til løsning valgt for Finnmark Deltakelse og medvirkning –Lovregulering av statens konsultasjonsforpliktelser –Andre saksbehandlingsregler ved naturinngrep og liknende –Endringer i plan- og bygningsloven –Områdevern

5 Lokal forvaltning av grunn og naturressurser Ulike typer statsgrunn i mandatområdet –Statsgrunn i Nordland og Troms –Statsallmenninger i Sør-Norge –Innkjøpt statsgrunn i Sør-Norge –Privat grunn Utvalgets vurderinger er begrenset til statens grunn –Opprinnelig og innkjøpt statsgrunn i Nordland og Troms –Statsallmenningene (endringer i fjelloven)

6 Statsgrunn i Norge

7 Forvaltningsordningen for statens grunn i Nordland og Troms Mandatet: utrede lokal forvaltning Mulige løsninger/modeller –Fjellovbasert system -Kommunale utmarksstyrer (utmarksforvaltning) -Grunneierretten endres ikke -Særskilte tilpasninger mht hogst -Forvaltningsmodell basert på Finnmarksloven -Nytt eierorgan -Får hånd om eierrådighet og utmarksforvaltning

8 Forvaltningsordning for statens grunn i Nordland og Troms Mulige løsningsmodeller forts. –Hålogalandsallmenningen Nytt eierorgan Grunneierrådigheten begrenses Regionale utmarksstyrer (administrerer utmarksbruken) Bredt sammensatt av representanter for rettighetshavere (jordbruk, reindrift) og andre interesser (jakt, fangst og fiske) –Revidert Statskog Statskog SF forblir grunneier Regionale utmarksstyrer

9 Hålogalandsallmenningen Eierrådigheten overføres til Hålogalandsallmenningen –Selvstendig rettssubjekt Administrering av utmarksutnyttelse –Frittstående regionale utmarksstyrer Inntil seks regioner Uavhengig stilling i forhold til grunneierorganet Bredt sammensatt Inntekter fra jakt, fangst og fiske med videre forblir i regionen

10 Hålogalandsallmenningen Regulering av rettighetsforholdene –Rettigheter til jordbrukseiendom –Husbehovsvirke (etter utvisning) –Seter og tilleggsjord (etter utvisning) Reindriftsrettigheter –Regulert i reindriftsloven –Grunnlag i alders tids bruk

11 Hålogalandsallmenningen Jakt, fangst og fiske –Videreføring av dagens lovverk (statsgrunn) – eventuelle formelle endringer i tilstanden vil være et resultat av rettighetskartlegging Lik rett for alle ”som det siste året har vært og fortsatt er bosatt i Norge” til jakt på storvilt, jakt og fangst av småvilt og fiske med stang og håndsnøre Fortrinn for lokalbefolkningen når det gjelder kortpriser, snarefangst av ryper og garnfiske Rimelig fordeling mellom innenbygdsboende og utenbygdsboende ved reguleringer (60/40) Ingen særlige regler om laksefiske i sjø, sanking av egg og dun EØS-rettslige utfordringer –Brensel og trevirke

12 Revidert Statskog –Statskog beholdes grunneier –Samiske interesser sikres bedre muligheter for medinnflytelse Samisk representasjon i Statskogs styre Deltakelse og medvirkning sikret i forslag til revidert modell –Økt fokus på mer lokal involvering og medinnflytelse –Utmarksutnyttelsen Etableres regionale utmarksstyrer Jakt, fangst og fiske: videreføring av dagens regelverk

13 Revidert Statskog –Regionale utmarksstyrer To til seks utmarksstyrer Myndighet i forhold til utvisning av beite, setring og tilleggsjord og trevirke til husbehov Skal utarbeid forslag til plan for forvaltning og utvikling av grunn og ressurser Sammensatt av 5 – 7 medlemmer –Jakt, fiske og friluftsliv skal være representert Inntekter gjennom utvisning av beite, setring og tilleggsjord samt trevirke For øvrig tilskudd fra Statskog SF

14 Revidert Statskog Samlet plan for forvaltning og utvikling av grunn og ressurser –Utarbeides av utmarksstyrene Sendes på høring for den vedtas av Statskog SF –Viktig styringsverktøy – viktig arena for medvirkning Rom for regional tilpasning og utvikling innenfor overordnede rammer –Gi nærmere bestemmelser for utøvelse av jakt, fangst og fiske

15 Tradisjonelle samiske områder i Sør- Norge Endringer i fjelloven (statsallmenningene) –Ingen endringer i forvaltningssystemet som sådan –Obligatorisk reindriftsrepresentasjon i fjellstyrer der dette er aktuelt –Presisering av reindriftens rettslige status –Uttak av husflidsvirke Innkjøpt statsgrunn i Sør-Norge –Ingen endringer i forvaltningsordningen –Uttak av husflidsvirke

16 Videre framdrift SRU II la fram sin innstilling 3. desember 2007 Innstillingen på høring –Romslig høringsfrist Prosess med tanke på å fremme lovforslag for Stortinget –Konsultasjoner Lovforslag behandles i Stortinget i neste stortingsperiode? –Tidligst 2011

17 Intern høringsprosess i NJFF Intern høringsprosess i NJFF 2008 2009 2010 2011 3. desember 2007 NOU avgis til regjeringen = offentliggjøring 3. desember 2007 NOU avgis til regjeringen = offentliggjøring Sannsynlig tidsplan for behandling fram til endelig vedtak Raskt ut på høring - høringsfrist i løpet av 2008 Raskt ut på høring - høringsfrist i løpet av 2008 Regjeringens forslag til Stortinget Regjeringens forslag til Stortinget Endelig behandling i Stortinget Endelig behandling i Stortinget Umiddelbare kommentarer til utvalgsinnstillingen Umiddelbare kommentarer til utvalgsinnstillingen Påvirkning av høringsinstanser Kommuner og Fylkeskommuner Påvirkning av høringsinstanser Kommuner og Fylkeskommuner Sentral påvirkning mot Departement og Regjering Sentral påvirkning mot Departement og Regjering Påvirkning Stortinget - hektisk!! Påvirkning Stortinget - hektisk!!

18 Avsluttende merknader – SRU II- innstillingen Dagens modellRevidert StatskogHålogalands- allmenningen Regional forvaltningDistriktskontorer2 – 6 regionerInntil 6 regioner Regionale utmarksstyrerIngen, kun rådgivende samarbeidsorganer 2 – 6 utmarksstyrer oppnevnt av fylkeskommunene Inntil 6 utmarksstyrer oppnevnt av kommunene Myndighet regionalt ledd (utmarksstyrer) IngenUtvisning av beite, seter, tilleggsjord og ved. For øvrig rådgivende. Aktive i utarbeidelse av plan- dokumenter for områdene Administrerer alle bruksrettigheter – herunder jakt, fangst og fiske Rettigheter jakt og fiskeViltloven og lakse- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter – krav om å være bosatt i Norge - gir rett til å løse jakt- og fiskekort Enhetlige kortområder Som i dagAlle bosatt i Norge rett til storvilt- og småviltjakt og fiske med stang og håndsnøre – direkte hjemlet i lov. Snarefangst av rype og garnfiske kan forbeholdes innenbygdsboende Disponering av inntekter- Stordriftsfordel - Kan utjevne forskjeller mellom regionene Utmarksstyrene -Vederlag fra utvisning av beite, tilleggsjord med mer -Årlig tildeling fra Statskog SF m/muligheter for utjevning Utmarksstyrene -Alle inntekter fra jakt og fiske -½ av festeinntektene -½ av øvrige grunneierinntekter etter at HA har dekket driftsutgifter Folkerettslige forpliktelserIkke tilfredsstillende i dagIvaretas Overordnede hensynIvaretar også nasjonale hensyn Helhetlig tilnærming Økt regional/lokal medvirkning innenfor en ramme som også ivaretar overordnede hensyn Viktig å videreføre sterk statlig grunneier Utmarksstyrene helt selvstendige organer Mindre fokus på overordnede hensyn og ingen utjevning

19 NJFFs grunnsyn Sikre allmennhetens adgang til jakt og fiske Sikre en bærekraftig forvaltning av naturgrunnlaget Samtidig ivareta de samiske interessene og sikre løsninger som ivaretar de folkerettslige forpliktelsene NJFF støtter en forvaltningsmodell med Statskog SF som grunneier og forvalter av jakt- og fiskerettighetene

20 Oppsummering – SRU II-innstillingen Mer lokal forvaltning med samisk deltakelse Søkt å finne rimelig balanse mellom ulike hensyn SRU II – første innspill i en kommende diskusjon Statskogs framtid vil i stor grad avhenge av utfallet av valg av framtidig forvaltningsmodell for Nordland og Troms


Laste ned ppt "Samerettsutvalg II -konsekvenser for jakt og fiske på statsgrunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google